11 Mayıs 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30063

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1000 ADET HEPSİ BİR ARADA BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM TIBBI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT YENİCE HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMENİN ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL (ARSA) İHALE EDİLMEK ÜZERE SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:


ENDÜSTRİYEL (TEHLİKELİ) ATIKLARIN YÖNETİLMESİNE İLİŞKİN TESİSLERİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞITLARIN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden:


ATS-101 TREN DURDURMA SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


MT 5700/55000/30000/15000/15400 TİPİ ÜNİTELERİN HİDROSTATİK, RADYATÖR VE MEKANİK AKSAMLARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


4 ADET E 23000 TİPİ ELEKTRİKLİ TREN SETİNİN 3 YILLIK F BAKIMI (486.000 KM AĞIR BAKIMI) HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


VAGON MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 7 KALEM PLASTİK KABLO BAĞLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


YOL VERİCİ ÜNİTELERİ VE RÖLE KUTULARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Söke Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USÜLÜ UYGULAMA İŞLERİ İÇİN ÖN YETERLİK ALAN İSTEKLİ LİSTELERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USÜLÜ PROJE VE PROJE İLE İLGİLİ HİZMET ALIM İŞLERİ İÇİN ÖN YETERLİK ALAN İSTEKLİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1000 ADET HEPSİ BİR ARADA BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1000 adet Hepsi Bir Arada Bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22.05.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4314/1-1


1 ADET OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Ankara OSTİM Müdürlüğü İhtiyacı "Optik Emisyon Spektrometre Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/05/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4315/1-1


4 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Satınalma Birimi ihtiyacı "4 Kalem Tıbbi Cihaz", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23/05/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4316/1-1


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT YENİCE HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Santral Adı

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Ön Yeterlilik ve Son Teklif Verme Tarihi

Yenice HES

10.000.000 - (Onmilyon)

15.000 - (Onbeşbin)

23/06/2017

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Yenice Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Yenice HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihaleler hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

4 - İhale konusu Santral hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 15.000- (Onbeşbin) TL’nin İdare’nin;

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “YENİCE HES İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Katılımcılar tarafından önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

6 - Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce belirlenecek süre içerisinde yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

7 - Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “EÜAŞ’A AİT YENİCE HES İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine en geç son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare önyeterlilik ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus önyeterlilik ve son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9 - İhale konusu hidroelektrik santralin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

10 - İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale konusu Santrale ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07

4359/1-1


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMENİN ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  AEL İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mh. Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  (0 344) 524 22 82 / (0 344) 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İ. K. No

D. No

Doküman Bedeli

İhale Tarihi

CNC Plazma ve Oksijen Kesim Tezgahın Yazılım, Donanım ve Aksesuarlarıyla Temini

1 Adet

2017/221050

2017 - 0092

150,00- TL

30/05/2017

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü

c) Teslim Tarihi                      :  Şartnamede belirtilmiştir.

d) İhale Usulü                         :  EÜAŞ Satınalma ve İhale Yönetmeliği 23. madde kapsamında Açık İhale Usulü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve Saati                    :  Yukarıda belirtilen tarihte, Saat: 14.00'te

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini          :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank Elbistan Şubesi TR920001500158007286006913 IBAN numarasına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile (en az 5 gün önce) Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Faks: 0 344 - 5242280) müracaat edildiği takdirde temin edilir.

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kıstaslar. (Mevzuatı gereği isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, (Firmalar teklif ettikleri makinenin kataloğunu tekliflerine ekleyeceklerdir ve değerlendirme katalog bilgileri üzerinden yapılacaktır.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği (MADDE 23) hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

4244/1-1


TAŞINMAZ MAL (ARSA) İHALE EDİLMEK ÜZERE SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

Madde 2 - İhale 23.05.2017 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde 3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE ŞARTLARI

YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI

 

S. No

Ada

Parsel

Peşin Muhammen Bedel TL

Geçici Teminat Bedeli TL

1

9

10

2.015,98

3.850.522,00 TL

115.516,00 TL

 

Madde 4 - İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

1 - İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

2 - Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi.

3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5 - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

6 - 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

7 - Erzincan Belediyesine, Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair ihale tarihindeki ay içerisinde alınmış belge.

8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

9 - İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

10 - Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

Madde 5 - İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 6 - Teklifler; idare tarafından belirlenen taşınmaz malın (arsanın) satış bedeli üzerinden 3.850.522,00 TL’nin (üçmilyonsekizyüzellibinbeşyüzyirmiiki) altında olmamak üzere verilecektir.

Madde 7 - Satılacak taşınmaz malın (arsanın) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır.

Madde 8 - İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (arsayı) satın alana aittir.

Madde 9 - İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500.00 TL. (Beşyüz) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

Madde 10 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 11 - İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış idari şartnamesi hükümleri geçerlidir.

Bilgi İçin:

                Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

                Bahçelievler Mah. - ERZİNCAN

                Telefon    :  444 9 024 Dahili 1118 - 1119

                Faks        :  0446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr

İlan olunur.

4247/1-1


ENDÜSTRİYEL (TEHLİKELİ) ATIKLARIN YÖNETİLMESİNE İLİŞKİN TESİSLERİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Tasarruf hakkı Belediyemize ait olan Şile - Kömürcüoba, Kemerburgaz - Odayeri ve Silivri - Seymen Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Alanlarında ihtiyaç duyulan, "Endüstriyel (Tehlikeli) Atıkların Yönetilmesine İlişkin Tesislerin Yapımı ve İşletilmesi" İşinin İhalesi Yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No                                   :  1082

2) İşin Konusu                                              :  Tasarruf hakkı Belediyemize ait olan Şile-Kömürcüoba, Kemerburgaz - Odayeri ve Silivri-Seymen Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Alanlarında ihtiyaç duyulan, "Endüstriyel (Tehlikeli) Atıkların Yönetilmesine İlişkin Tesislerin Yapımı ve İşletilmesi"

3) İşletme Cinsi                                            :  Endüstriyel (Tehlikeli) Atıkların Bertarafı

4) Adres Bilgisi                                            :  Katı Atık Bertaraf Alanı, Kömürcüoda-Şile/İstanbul

                                                                        Katı Atık Bertaraf Alanı, Odayeri - Kemerburgaz - Eyüp/İstanbul

                                                                        Katı Atık Bertaraf Alanı, Seymen - Silivri/İstanbul

5) İşletme Süresi                                           :  30 Yıl

6) Yatırım Bedeli                                          :  26.736.500.- TL

7) Muhammen Bedel                                    :  Yıllık Brüt Cironun %0,5 (Bindebeş) + KDV’si (Asgari 225.000.- TL + KDV/YIL)

8) Geçici Teminat                                         :  202.500.- TL

9) Yeterlik İçin Son Başvuru

    Tarih ve Saati                                            :  26 Mayıs 2017 Saat: 16:00

10) İhale Tarihi ve Saati                                :  31 Mayıs 2017 Saat: 13:00 - Son teklif verme tarih ve saati: 31 Mayıs 2017 Saat: 13:00

11) İhalenin Yapılacağı Yer                          :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane - Fatih/İstanbul

12) Yeterlik Başvurusunun

      Yapılacağı Yer                                        :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü Hacı Ahmet Mh. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sk. No: 22 Beyoğlu / İSTANBUL

13) İhale Usulü                                             :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

14) İhale şartnamesinin görülebileceği

     veya satın alınabileceği yer                      :  İhale Şartnamesi 500.- TL bedelle İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü Hacı Ahmet Mh. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sk. No: 22 Beyoğlu / İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                                        Tel: 0 212 312 68 38

                                                                        Fax: 0 212 449 50 69

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Madde-15: İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

15.1. Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:

15.1.1. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi,

15.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi

a) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler

15.1.3. İmza Sirküleri

a) Tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü.

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler

15.1.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

15.1.5. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

a) Tek bir sözleşme kapsamında yıllık asgari 4.000.000 ton Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri işletmiş olmak,

b) İstekliler yıllık en az 50 milyon TL ciro yapmış olduğunu belgelendireceklerdir.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler

15.1.6. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

15.1.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi) verilir. Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

15.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

15.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

15.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat

15.2.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi

a) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler

15.2.4. İmza Sirküleri

a) Tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler

15.2.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

15.2.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi) verilir. Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Atık Yönetimi Müdürlüğü Hacı Ahmet Mh. Kurtuluş Deresi Cd. Yeniyol Zarif Sokağı No: 22 34440/Beyoğlu/İstanbul adresine, 26/05/2017 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.

17) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

18) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (31 Mayıs 2017) en geç saat: 13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane / Fatih / İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

19) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

20) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

4322/1-1


TAŞITLARIN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların mübadelesi yapılacaktır.

1 - İdarenin;

a) Adı                                                              :  İstanbul Emniyet Müdürlüğü

a) Adresi                                                          :  Hırka-ı Şerif Mahallesi Vatan Cad. Adnan Menderes Bulvarı İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü A Blok 2. Kat Fatih/ İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                            :  0 212 636 13 44 - Fax: 0 212 636 14 35

c) Elektronik posta adresi                                :  ali.eren5@egm.gov.tr

2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından

     Verilecek Malın                                          :  Ekonomik ömrünü doldurmuş; toplam (65) adet muhtelif marka ve modelde HEK taşıtlar

Adı, niteliği, türü ve miktarı                             :  Mübadelede verilecek (65) taşıttan; (23)’ü otomobil, (26)’ kamyonet panelvan, (1)’i kamyonet kapalı kasa, (1) kurtarıcı, (11)’i motosiklet, (3)’ü otobüsdür.

                                                                            - Marka olarak; (16)’ Tofaş/Fiat grubu, (20)’si Ford grubu, (8)’i Honda, (4)’ü Hyundai grubu, (2)’si Isuzu, (1)’i Iveco, (2)’si Kanuni, (4)’ü Renault grubu, (1) Skoda, (1)’i Salcano, (6)’ Toyota grubu markadır.

                                                                            - Model Olarak; (1)’i 1997, (1)’i 2001, (2)’i 2002, (13)’ü 2005, (4)’u 2006, (15)’i 2007, (7)’ 2008, (4)’ü 2009, (8)’i 2010, (10)’u 2011 modeldir.

                                                                            - Bu taşıtların (65)’i de HEK durumundadır.

                                                                            - HEK durumundaki bu taşıtlar bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır.

3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından

     Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların          ;  (4) Adet Hyundai İ20 1.4 CRDİ Jump marka taşıt, (5) adet Renault Clio 1.5 DCİ 75 bg marka taşıt, (1) adet Honda CB 650 F Motosiklet

Durumu ve özellikleri                                      :  Taşıtlar 2017 model ve kullanılmamış olacaktır.

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/

     Malların Teslim Etme yeri                          :  Mübadelede teklif edilen araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Fatih/ İstanbul adresine teslim edilecektir.

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/

     Malların Teslim Alma yeri                          :  Mübadele karşılığı verilecek mallar İstanbul Trafik Vakfı Kemerburgaz Otoparkı Eski Kemerburgaz yolu üzeri arıtma tesisleri İETT durağı yanı No: 2 Kemerburgaz/Eyüp/ İSTANBUL adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin;

a) Yapılacağı yer                                              :  İstanbul Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu (A) Blok 2. Kat Vatan Caddesi Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                                              :  22/05/2017 günü saat: 14:00

7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından

     Belirlenen Tahmini Bedel                           :  512.850,60-TL (beşyüzonikibinsekizyüzelliTürk LirasıaltmışKuruş)

8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/

     Malların Tahmini Bedeli                             :  513.249,75-TL (beşyüzonüçbinikiyüzkırkdokuz TürkLirasıyetmişbeşkuruş)

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 15.397,49-TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir.

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı İstanbul Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Vatan Caddesi A Blok 2. Kat Fatih/İSTANBUL adresinde görülebilir ve İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Cağaloğlu/İSTANBUL adresine ödenecek 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 22/05/2017 günü saat: 14:00’a kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Vatan Caddesi A Blok 2. Kat Fatih/İSTANBUL adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu mübadelede kısmi teklif verilemez.

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taşıtlar; İstanbul Trafik Vakfı Kemerburgaz Otoparkı Eski Kemerburgaz yolu üzeri arıtma tesisleri İETT durağı yanı No: 2 Kemerburgaz/ Eyüp/İSTANBUL adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4364/1-1


ATS-101 TREN DURDURMA SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/216992

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 221 70 00 - 4522 0 346 224 02 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     Türü ve miktarı adı               :  Lokomotiflerde kullanılmak üzere muhtelif tipte 9 kalem ATS malzemesi satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen Mal alımı için Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) 05/06/2017 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Sivas Gar Hasılata 50,00TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4256/1-1


MT 5700/55000/30000/15000/15400 TİPİ ÜNİTELERİN HİDROSTATİK, RADYATÖR VE MEKANİK AKSAMLARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/217494

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 4643131 0 232 4636623

c) Elektronik Posta Adresi         :  izmiraracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     Adı ve miktarı                       :  TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğümüze Tahsisli MT 5700/55000/30000/ 15000/15400 Tipi Ünitelerin 780 Adet Hidrostatik, Radyatör ve Mekanik Aksamlarının Bakım ve Onarımlarının Yaptırılması Hizmet Alımı İşi satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 23/05/2017 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü banka hesaplarından herhangi birine KDV Dahil 100,00 TL. İhale doküman bedeli yatırmak kaydıyla temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4261/1-1


4 ADET E 23000 TİPİ ELEKTRİKLİ TREN SETİNİN 3 YILLIK F BAKIMI (486.000 KM AĞIR BAKIMI) HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2017/226084

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 309 05 15/71319 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                  :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  4 adet E 23000 Tipi Elektrikli Tren Setinin 3 Yıllık F Bakımı (486.000 km Ağır Bakımı) Hizmet Alımı işi.

3 - İhalenin yapılacağı yer                   :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/ TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyon Şube Müdürlüğüne 13/06/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL. bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4290/1-1


VAGON MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/218269

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     Türü ve miktarı                     :  3 kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı İmalat Malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  29/05/2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 29/05/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4252/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 7 KALEM PLASTİK KABLO BAĞLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                            :  2017/219253

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0-372 259 47 94-84

                                                               Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i                  :              Malzemenin Cinsi                         Miktarı/Adet)

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1. Plastik Kablo Bağı (762 x 9 mm)                 40.000

                                                               2. Plastik Kablo Bağı (750 x 7,5 mm)                1.000

                                                               3. Plastik Kablo Bağı (1000 x 12,5 mm)          40.000

                                                               4. Plastik Kablo Bağı (200 x 2,5 mm)                3.000

                                                               5. Plastik Kablo Bağı (250 x 3,5 mm)                3.000

                                                               6. Plastik Kablo Bağı (100 x 2,5 mm)                2.000

                                                               7. Plastik Kablo Bağı (250 x 4,5 mm)                1.000

b) Teslim yeri                                         TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm ambarıdır.

c) Teslim süresi                                   :  Firmalar siparişi takiben malzemeleri 60 takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  31.05.2017-Çarşamba-Saat 15.00

c) Dosya no                                        :  1714028

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli belirtilecektir.

4.2.2. Teklifle birlikte ürünün teknik özelliklerini gösteren 1 takım tanıtıcı katalog verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.

4.2.4. Kablo bağlarının plastikler için UL 94 standartlarına uygunluğuna ilişkin dokümanlar teklifle birlikte sunulacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda teknik değer ve erken teslim süresi dikkate alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 31.05.2017-Çarşamba-saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4366/1-1


YOL VERİCİ ÜNİTELERİ VE RÖLE KUTULARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: YOL VERİCİ ÜNİTELERİ ve RÖLE KUTULARI alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2017/220590

Dosya no                                            :  1722039

1 - İdarenin:

a) Adres                                              :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                               Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                    : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Yol verici üniteleri ve röle kutuları: 2 kalem

b) Teslim yeri                                      :  Bülent Ecevit Caddesi'ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Elektrik Atölyesi ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                    :  İşe başlanmasını müteakip; 45 gün içinde Yüklenici tarafından teslim edilecek numunenin uygunluk raporu tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  29/05/2017 Pazartesi günü Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Yolverici Ünitesi Röle Kutusu ve Yolverici Ünitesi için toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 29/05/2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4250/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra No

Taşınmaz No

Mevki/ Mahalle/ Köyü

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Vasfı

İmar Durumu

Hisse Oranı

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale

Günü

Saati

1

22010100828

Yahşifakih Mahallesi

10

76

5

124,00

Kargir Bina

Şehir imar planında bitişik nizam 3 katlı ticaret alanında ve Edirne Kenti Kentsel Sit Alanı Etkileme Geçiş Bölgesi Revizyon ve İlave Kortuma Amaçlı İmar Planında Sit Bölgesi içinde ve Kentsel Tasarım Alanında kalmaktadır. Taşınmazın üzerinde tescilli korunması gerekli sivil mimarlık örneği (2.grup yapı) bulunmaktadır.

TAM

2.350.000,00

235.000,00

24.05.2017

15:15

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda, Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır.

1 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:

a - Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b - Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, (Tasdikli Yerleşim Yeri Belgesi)

c - Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini veya nüfus cüzdanı örneğini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a ve c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklife bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

2 - İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içeresinde Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girenler, satışa çıkarılan taşınmazlar ile kiralanacak taşınmazları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

3 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4 - Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. veya www.edirnedefterdarliği.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

4084/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

İlçe Mahalle

Ada Parsel

Encümen Karar ve No

İhale Tarih ve Saati

Yüzölçümü

(m²)

Tamamının Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İmar Durumu

İhale Türü

1

Onikişubat

Hayrullah

6620/3

04.04.2017

2017/251

23.05.2017 14:30

2922,18

14.610.900,00 TL

438.327,00 TL

E=2.50 Mia

Kapalı teklif (35 a)

2

Onikişubat

Üngüt

4528/7

04.04.2017

2017/250

23.05.2017 14:45

7.738,08

11.607.120,00 TL

348.213,60 TL

Karma Kullanım alanı max=12

E=2.00 (İmar durumu aşağıda belirtilmiştir)

Kapalı teklif (35 a)

3

Onikişubat

Hayrullah

5807/5

04.04.2017

2017/259

23.05.2017 15:00

4.856,43

4.370.787,00 TL

131.123,61 TL

İmar durumu aşağıda belirtilmiştir.

Kapalı teklif (35 a)

 

1 - Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatlerde İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Encümen salonunda satış işlemleri yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

3 - İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı Şubesindeki bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ve ihale kayıt numarası teminat türü belirtilecektir.

4 - Satışı yapılacak olan Hayrullah Mahallesi 6620 ada 3 nolu parsel, Üngüt Mahallesi 4528 ada 7 parsel, Hayrullah Mahallesi 5807 ada 5 parselde kayıtlı taşınmaz ihale bedellerinin yarısı peşin, geriye kalan 5 taksit olarak ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacak ve 2 taksit üst üste ödenmediği takdirse ise ihale kararı iptal edilecektir.

5 - Satışı yapılacak olan Üngüt Mahallesi 4528 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın kısmen yola terki olup, bedelsiz terkin durumunda terkin edilen alanın %50’si kadar alan inşaat alanına eklenecektir.

6. - Satışı yapılacak olan Hayrullah Mahallesi 5807 ada 5 nolu parselde kayıtlı Belediye imarı ve şehirciliği açısından çevresinde yapılaşma kısmen tamamlanmış, mücavir alan içerisinde imar planında tamamı E=3.00 nizam H Max. Serbest stratejik merkezi olup, Plan notlarında Stratejik merkezlerde minimum parsel büyüklüğü 10.000 m² altında olması durumunda E:1.00 olarak hesaplanmış 10.000 m² den büyük olması halinde E: 3.00 hesaplanır.)

7 - İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazların imar planı durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazların her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

8 - İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

10 - İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

a. İkametgâh veya tebligat adresini gösterir belge,

b. Geçici teminat belgesi,

c. 2886 sayılı Kanunun 84. maddesi gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır.

d. İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla,

e. İhaleye vekâleten giriyorsa noter onaylı vekâletname ile vekâleten ihaleye girenin noter onaylı imza sirküleri (aslı)

f. Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi

g. Ticaret Sicil Gazetesi

h. Şirket yetkilisine ait imza sirküsü

i. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

j. İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.

k. İhaleye gireceklerin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı.

11 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektup usulü yapılan ihalelerde, şartnamesinde istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlanıp, dosyaların ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.

12 - Teklif mektup usulü ile yapılan ihalelerde şartnamede istenen tüm bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini eksiksiz olarak hazırlanıp, dosyaların ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonuna verilecektir.

13 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir

İlgililere ilanen duyurulur.

4180/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 

Sıra No

Taşınmaz No

Köy/Mah.

Ada

Parsel

Y. Ölçüm (m²)

Haz. His.

Vasfı

Fiili Durumu

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

13010104216

Beşminare Mahallesi

812

5

16.652,67

Tam

Ham Toprak

Üzerinde 1 adet tek katlı ev, 1 adet ahır, 1 adet tandırlık ve muhtelif sayıda ağaç bulunmaktadır.

1 adet 20,65 m² lik tandırlık 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesi kapsamında kalmaktadır.

A-5 Konut Alanı

3.332.825,00 (Muhdesat dahil)

666.565,00

23.05.2017

09:00

2

13010104215

Beşminare Mahallesi

812

4

9.151,84

Tam

Ham Toprak

Üzerinde 1 adet 2 katlı ev, 1 adet süs havuzu, 1 adet tandırlık ve muhtelif sayıda meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın üzerindeki yapılar 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesi kapsamında kalmaktadır.

A-5 Konut Alanı

2.146.000,00 (Muhdesat dahil)

429.200,00

23.05.2017

09:30

 

1 - Yukarıda özellikleri ve tahmini bedelleri yazılı Hazineye ait 2 adet taşınmazın satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyonca Milli Emlak Müdürünün odasında yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,   d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini,  Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl  (2017) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) Hazine taşınmazları KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde, talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

3 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6 - Taşınmaz satış ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

7 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve bitlisdefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.

İlan olunur.

4254/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL (Bu taşınmazın satış ihalesi 24.05.2017 günü yapılacaktır.)

 

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mahalle /Köy

Sokak /Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Yüzölçüm (m²)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu

İhale Saati

1

34280100827

Beylikdüzü

Yakuplu

G21A04B1B

543

2

2.590,36

82/83 (2.559,15)

Arsa

15.355.000,00

3.071.000,00

Sanayi+Ticaret+Depolama

16:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; a) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar tekliflerini (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.) içeren 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre hazırlanan teklif zarflarını İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. A-İÇ ZARF: İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, (İç Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ile imzası yazılır.) a. Teklif Mektubu (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.) B-DIŞ ZARF: (Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir. (Teklif mektubunu içeren zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte bu zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır). a. Teklif mektubunu içeren zarf, b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi; gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numarasını içeren), tüzel kişilerde ise imza sirküleri (Vergi kimlik numarasını içeren), kamu tüzel kişilerinin ise, geçici teminattan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit içi ve süresiz ibaresi olan banka teminat mektubu (Defterdarlık sitemizdeki örneğe uygun olmak şartıyla) d. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgahını olduğunu gösterir belge (2017 yılında Nüfus Müdürlüğü veya Muhtardan alınmış ikametgah veya yerleşim yeri belgesi) e. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda (2017 yılında) alınmış, siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Faaliyet Belgesi), f. Vekaleten ihaleye katılımlarda, istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter tasdikli vekaletname g. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde bedelsiz olarak görülebilir.

5 - Taşınmazların fiili ve imar durumu ile tapu kayıtlarındaki şerhler ve bedel takdirine ilişkin hususlar hakkında Hazineye karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

6 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mal 5 (Beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur ve İlan olunur.

4001/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER  (Bu taşınmazların satış ihalesi 24/05/2017 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

 

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mahalle / Köy

Sokak / Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Miktar (m2)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu/Niteliği

İhale Saati

1

34050101112

Bakırköy

Şevketiye Mah.

36

344

8

258,36

Tam

Arsa

2.842.000,00

568.400,00

Konut Alanı

10:30

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

4002/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden:

Madde 1- 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince terk talebinde bulunulan 26 Adet Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su arama ve işletme ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale yapılacaktır.

a) Nevşehir İli, Avanos İlçesi,1858,9 hektar alana sahip, K33.b3-K33.b4-K33.c1-K33.c2paftalarında aşağıda koordinatları verilen 2011/01 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

  670000

  670000

  669000

  668760

  667003

    66700

  666021

  665750

Yukarı (X)

4293000

4291812

4291500

4290380

4289501

4289500

4289434

4289500

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

14.NOKTA

 

Sağa (Y)

  665718

  659500

  657000

  656000

  657500

  660000

 

Yukarı (X)

4289414

4289000

4290000

4292000

4292000

4289200

 

 

b) Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi Mazı Köyü, 3610,45 hektar alana sahip, L33.b2-L33.b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 2012/02 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

  662000

  661004

  661099

  661099

  667001

  667006

  659017

  658400

Yukarı (X)

4260000

4261991

4261992

4262000

4261998

4256970

4256977

4260000

 

c) Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Taşkınpaşa Köyü, 2864,36 hektar alana sahip, K33.c2- K34d4-L33b2-L34a1paftalarında aşağıda koordinatları verilen 2012/03 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

  667012

  671000

  671000

  681001

  681012

  667007

Yukarı (X)

4261998

4262000

4264017

4264269

4261983

4260988

 

d) Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Şahinefendi Köyü, 4760,85 hektar alana sahip,L33.b4- L34.a1 paftalarında ER:3295203, 2012/05 Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

  667069

  681003

  681067

  667113

Yukarı (X)

4260961

4261893

4258005

4257970

 

e) Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Boyalı Köyü, 4855,78 hektar alana sahip,K33.c2-K33.c2-K34.d1-K34.d4 paftalarında ER:3295198 2012/06 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Saha.

 

Pol.1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Sağa (Y)

  673256

  675179

  683491

  683051

  678125

  673769

  673282

Yukarı (X)

4279999

4280990

4276115

4271000

4274635

4276000

4279798

 

f) Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Boyalı Köyü 4961,05 hektar alana sahip,K34d4 paftada ER:3295199, 2012/07 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

  678137

  683049

  680999

  674457

Yukarı (X)

4274573

4270994

4264359

4266989

 

g) Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Mahmatlar mevkiinde 1552,23 hektar alana sahip, K33.b3 paftada ER:3295217, 2012/08 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

  667272

  669960

  670000

  670000

  672000

  672000

  669277

  669840

Yukarı (X)

4293999

4304713

4304715

4298000

4297999

4296975

4297013

4293999

 

h) Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Göynük mevkiinde 4973,95 hektar alana sahip, K33.b4-K33.b3 paftalarında ER:3295214, 2012/10 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

  663000

  659998

  659998

  660000

  660000

  660036

Yukarı (X)

4294000

4293998

4294000

4294000

4294112

4296526

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Sağa (Y)

  657423

  657000

  657028

  666978

  667000

  666701

Yukarı (X)

4298004

4298251

4300014

4299997

4294000

4293999

 

ı) Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Göynük mevkiinde 4941,88 hektar alana sahip, K33b4- K33b3 paftalarında ER: 3301175, 2013/03 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Sağa (Y)

  641924

  649315

  649679

  650000

  649980

  647660

  643000

Yukarı (X)

4303039

4300548

4297018

4294057

4290909

4292868

4298575

 

i) Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Akçataş mevkiinde 4971,27 hektar alana sahip, K33a1- K33a4paftalarında ER:3301174, 2013/04 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

  630205

  633475

  633930

  638803

  636324

  630233

Yukarı (X)

4307772

4309833

4301320

4298439

4296659

4299073

 

j) Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Cemil Köyü, 2452,39 hektar alana sahip, K33c3-K33d4 paftalarında ER:3303416, 2013/08 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

Sağa (Y)

  671000

  671498

  671500

  671500

  671509

  671509

  674441

  680999

  671000

Yukarı (X)

4275000

4275000

4273632

4267825

4267822

4267804

4266989

4264316

4264045

 

k) Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Yeşilöz Köyü, 4933,35 hektar alana sahip, K33b4-K33b3 paftalarında ER:3301873, 2013/09 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

  647660

  642964

  636324

  642068

  643000

Yukarı (X)

4292868

4291311

4296659

4300732

4298575

 

l) Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Aksalur-Sofular mevkiinde 4917,33 hektar alana sahip, K34d1 pafta ER:3321115, 2014/08 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

  679574

  675180

  675250

  680000

  683420

Yukarı (X)

4278457

4281000

4285000

4288280

4284205

 

m) Nevşehir İli, Kozaklı-Doyduk Mevkiinde 4462,94 hektar alana sahip, j33a3- j33d2- j33c1 paftalarda ER: 3301870, 2013/13 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

  644448

  653000

  653000

  642545

Yukarı (X)

4347519

4343000

4338000

4344200

 

n) Nevşehir İli, Kozaklı – Küçükyağlı Köyü 569,06 hektar alana sahip, j33c2- j33c1-j33b3-j33b4 paftalarda ER:3301872, 2013/15 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Pol.1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

  660497

  660497

  658949

  664476

  664461

Yukarı (X)

4347000

4347003

4347997

4347998

4346999

 

Pol.2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

Sağa (Y)

  653000

  653136

  653000

Yukarı (X)

4343076

4343000

4343000

 

Pol.3

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

Sağa (Y)

  659000

  659000

  657087

Yukarı (X)

4346994

4345999

4346000

 

o) Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi mevkiinde 1186,86 hektar alana sahip j33a2, j33b4,j33a4 paftalarda ER: 3317627, 2014/06 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

  650338

  646745

  646400

  646400

  652940

  652940

Yukarı (X)

4357987

4357897

4358131

4361600

4358000

4357959

 

ö) Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi mevkiinde 141,45 hektar alana sahip j33c1, j33d2, j33a3,j33b4 paftalarda ER: 33004240 , 2013/17 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

Sağa (Y)

  650251

  650226

  652448

Yukarı (X)

4338355

4339643

4338327

 

p) Nevşehir İli, Avanos İlçesi mevkiinde 2373.81 hektar alana sahip j33c4 paftalarda ER: 3304241, 2013/18 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

  659806

  656846

  653897

  651548

  651473

  655093

  657268

  659729

Yukarı (X)

4325404

4325091

4325321

4325287

4328179

4328051

4328133

4328197

 

r) Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi mevkiinde 1711,58 hektar alana sahip j33a3 paftalarda ER: 3304242, 2013/19 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Pol. 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

  645444

  645569

  650338

  650278

Yukarı (X)

4355774

4357988

4357987

4353360

 

Pol.2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

  646498

  645536

  645583

  645603

Yukarı (X)

4351098

4351637

4351709

4351747

 

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8. NOKTA

Sağa (Y)

  649987

  650238

  650225

  649987

Yukarı (X)

4349436

4350319

4349321

4349435

 

s) Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi mevkiinde 4968,23 hektar alana sahip j33c4, j33d4 paftalarda ER: 3304243, 2013/20 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

  643680

  650361

  650407

  651473

  651548

  648227

  645930

  643173

Yukarı (X)

4331621

4331640

4328217

4328179

4325287

4325178

4324742

4324765

 

t) Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi mevkiinde 4670,58 hektar alana sahip j33c1, j33d-c2, j33c3, j33d-c4 paftalarda ER: 3304239, 2013/16 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

  660026

  664527

  665156

  664625

  662948

  661768

Yukarı (X)

4337997

4337998

4335832

4334702

4328133

4326405

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

 

 

Sağa (Y)

  660149

  659806

  659724

  659941

 

 

Yukarı (X)

4325436

4325404

4328197

4328203

 

 

 

u) Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi mevkiinde 4194,82 hektar alana sahip j33b4 paftasında ER: 3304245, 2013/22 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

  651000

  650278

  650338

  655080

  651114

  654868

Yukarı (X)

4353000

4353360

4357987

4357937

4350463

4350621

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

 

 

Sağa (Y)

  652686

  652927

  650225

  650238

 

 

Yukarı (X)

4347714

4348035

4349321

4350319

 

 

 

ü) Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi mevkiinde 3648,65 hektar alana sahip j33b4 paftasında ER: 3304244, 2013/21 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

  658949

  655114

  655080

  655853

  659862

  661416

Yukarı (X)

4347997

4350463

4357937

4357918

4352981

4347997

 

v) Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi mevkiinde 4944,46 hektar alana sahip j33d2, j33d3 paftasında ER: 3304246, 2013/23 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

  650361

  643680

  644222

  650215

  650251

Yukarı (X)

4331640

4331621

4339424

4339423

4338355

 

y) Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi mevkiinde 4739,12 hektar alana sahip j33c1, j33c4 paftasında ER: 3304248, 2013/25 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

  659941

  657268

  655093

  655183

  655279

  660026

Yukarı (X)

4328203

4328133

4328051

4333737

4337998

4337997

 

z) Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi mevkiinde 4861,39 hektar alana sahip j33d2, j33d3 paftasında ER: 3304247, 2013/24 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

  650361

  650251

  652449

  653000

  655279

  655183

Yukarı (X)

4331640

4338355

4338326

4338326

4337998

4333737

 

7.NOKTA

8.NOKTA

 

Sağa (Y)

  655183

  650407

 

Yukarı (X)

4333737

4328217

 

 

Madde 2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

S.NO

İL/İLÇE

KÖYÜ KASABASI

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT (¨)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Nevşehir/Avanos

Sarıhıdır

1858.9

579.017,73 ¨

17.370,53 ¨

23.05.2017

11:00

2

Nevşehir/ Ürgüp

Mazı

3610.45

50.902,07 ¨

1.527,06 ¨

23.05.2017

11:10

3

Nevşehir/ Ürgüp

Taşkınpaşa

2864.36

50.724,72 ¨

1.521,74 ¨

23.05.2017

11:20

4

Nevşehir/ Ürgüp

Şahinefendi

4760.85

64.738,98 ¨

1.942,17 ¨

23.05.2017

11:30

5

Nevşehir/ Ürgüp

Boyalı

4855.78

65.440,47 ¨

1.963,21 ¨

23.05.2017

11:40

6

Nevşehir/ Avanos

Boyalı

4961.05

66.218,37 ¨

1.986,55 ¨

23.05.2017

11:50

7

Nevşehir/ Avanos

Mahmatlar

1552.23

41.028,63 ¨

1.230,86 ¨

23.05.2017

12:00

8

Nevşehir/ Avanos

Göynük

4973.95

66.313,70 ¨

1.989,41 ¨

23.05.2017

12:10

9

Nevşehir/ Avanos

Göynük

4941.88

66.076,72 ¨

1.982,30 ¨

23.05.2017

12:20

10

Nevşehir/Hacıbektaş

Akçataş

4971.27

66.293,89 ¨

1.988,82 ¨

23.05.2017

12:30

11

Nevşehir/Ürgüp

Cemil

2452.39

47.680,44 ¨

1.430,41 ¨

23.05.2017

12:40

12

Nevşehir/ Ürgüp

Yeşilöz

4933.35

66.013,68 ¨

1.980,41 ¨

23.05.2017

12:50

13

Nevşehir/ Ürgüp

Sofular

4917.33

65.895,30 ¨

1.976,86 ¨

23.05.2017

13:00

14

Nevşehir/Kozaklı

Doyduk

4462.94

62.537,55 ¨

1.876,13 ¨

23.05.2017

13:10

15

Nevşehir/Kozaklı

Küçükyağlı

569.06

33.763,42 ¨

1.012,90 ¨

23.05.2017

13:20

16

Nevşehir/Kozaklı

-

1186.86

38.328,70 ¨

1.149,86 ¨

23.05.2017

13:30

17

Nevşehir/Kozaklı

-

141,45

30.603,57 ¨

918,11 ¨

23.05.2017

13:40

18

Nevşehir/Avanos

-

2373.81

47.099,76 ¨

1.412,99 ¨

23.05.2017

13:50

19

Nevşehir/Kozaklı

-

1711,58

42.206,16 ¨

1.266,18 ¨

23.05.2017

14:00

20

Nevşehir/Kozaklı

-

4968,23

66.271,43 ¨

1.988,14 ¨

23.05.2017

14:10

21

Nevşehir/Kozaklı

-

4670,58

64.071,92 ¨

1.922,16 ¨

23.05.2017

14:20

22

Nevşehir/Kozaklı

-

4194,82

60.556,26 ¨

1.816,69 ¨

23.05.2017

14:30

23

Nevşehir/Kozaklı

-

3648,65

56.520,29 ¨

1.695,61 ¨

23.05.2017

14:40

24

Nevşehir/Kozaklı

-

4944,46

66.095,78 ¨

1.982,87 ¨

23.05.2017

14:50

25

Nevşehir/Kozaklı

-

4739,12

64.578,40 ¨

1.937,35 ¨

23.05.2017

15:00

26

Nevşehir/Kozaklı

-

4861,39

65.496,71 ¨

1.964,90 ¨

23.05.2017

15:10

 

Madde 3- İhale şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                               :  Nevşehir İl Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü.

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 50 ₺ bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Nevşehir İl Özel İdaresi, Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır.

Madde 4- İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                             :  Nevşehir İl Özel İdaresi, Encümen toplantı salonu.

b) Yapılacağı Tarih / Saat                 :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü.

Madde 5- Tekliflerin;

a) Verileceği Yer                              :  Nevşehir İl Özel İdaresi, Encümen toplantı salonu.

b) Son Teklif Verme Tarih / Saati    :  23/05/2017 Salı Günü ihale saatine kadar.

Madde 6- İhaleye katılabilme belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunulacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek Kişiler isteklileri;

1) Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2) Noter tastikli imza beyannamesi

3) T.C. Kimlik Numarası içeren yıl içinde alınmış, onaylı Nüfus Cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi istekliler;