10 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30062

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Bolu Belediye Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İzzet Koyuncı Dayanışma ve Eğitim Vakfı (İZKODEV).

VAKFEDENLER: İzzet KOYUNCI, Belgin KOYUNCI, Kartal KOYUNCI.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/04/2017 tarihinde kesinleşen 21/02/2017 tarihli ve E: 2017/76 K: 2017/86 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakıf Türkiye genelinde yardıma muhtaç kişilere ve ailelere her türlü ayni/ nakdi destekte bulunmayı, eğitim çağında bulunan dar gelirli ailelerin (öncelikle şehit aile ve çocukları) çocuklarına burs, barınma imkanı, eğitim giderlerine katkıda bulunmayı bu amaçla eğitim kurumları açmayı, yurt binaları inşa etmeyi veya kiralamayı, bu aileler ve çocuklarıyla dayanışma içinde bulunmayı amaç edinmiştir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: İzzet KOYUNCI, Kartal KOYUNCI, Belgin KOYUNCI.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Diyanet Vakfına devredilecektir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4228/1-1

—————

VAKFIN ADI: Hayırseverler Eğitim, Kültür, Araştırma ve Dayanışma Vakfı. (kısa adı HEKAV)

VAKFEDENLER: Muharrem Soy, Adnan Şentürk, Enver Yanova, Hasan Aslan, Hüdaver Gürvardar, Hilmi Gündoğdu, Kamil İşsever, Rasim Bayraktar, Cenker Erniş, Selim Kokular.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.04.2017 tarihinde kesinleşen 14.02.2017 tarihli ve E: 2016/278, K: 2017/66 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Hayırseverler Cami'nin bakım ve onarımı ile Kur'an eğitimi alan öğrencilerin yurt ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayarak kültürlü ilmi seviyesi yüksek, ülkesine, milletine ve bütün insanlığa faydalı birer şahsiyet olmalarını sağlamak; ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi imkan sağlayarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmek; ülkemizin eğitimine katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL (YetmişBinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Muharrem Soy, Adnan Şentürk, Hüdaver Gürvardar, Hasan Aslan, Kamil İşsever, Hilmi Gündoğdu, Rasim Bayraktar.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyet kararı ile en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4229/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun N35-d numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 27.04.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4230/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.05.2017     Karar No: 6988

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                            :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ          :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86

                                                  06100 Söğütözü-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  26.01.2017

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                         :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ                 :  TPO/Z

• KAPSADIĞI İL                  :  Adıyaman

• KAPSADIĞI İLÇELER      :  Merkez, Kahta

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  12.076 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  ARİ/TPO/2645

• BAŞLANGIÇ TARİHİ       :  05.02.1987

• VERİLİŞ TARİHİ               :  21.06.1987

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip bulunduğu, yukarıda, saha işareti, ili, ilçeleri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 05.02.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3’üncü maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18/5 inci maddeleri gereğince 05.02.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/2645 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3’üncü maddesi gereğince 05.02.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

4231/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:07.02.2017     Karar No: 511

Türkiye Petrolleri A.O. ile N.V. Turkse Perenco Şti.'nin Diyarbakır ilinde müştereken sahip bulundukları ARİ//TPO-NTP/K/L43-c3-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsat sahasında yer alan Güney Kırtepe-14 lokasyon sahası ve enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 1 inci Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Ekinciler Köyü’ndeki 652 no.lu parselin 1030,07 m² sinin irtifak hakkı 32 m² sinin pilon yeri (mülkiyet) olmak üzere toplam 1.062,07 m²’lik kısmının, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için şirketler, Genel Müdürlüğümüze tevdi ettikleri 30.12.2016, 10.01.2017 ve 12.01.2017 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuşlardır.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 1 inci Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Ekinciler Köyü’ndeki 652 no.lu parselin 1030,07 m² sinin irtifak hakkı 32 m² sinin pilon yeri (mülkiyet) olmak üzere toplam 1.062,07 m²’lik kısmının, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Sur

Köyü    : Sarıkamış

 

           Parsel No                            Malikleri                                   İstimlaki istenen miktar (m2)

                652             Mehmet DEMİR (Mehmet Ali Oğlu)           1.030.07 m2 (irtifak hakkı)

                                                                                                32.00 m2 (pilon yeri)

                                                            TOPLAM               1.062.07 m2

4232/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.02.2017     Karar No: 510

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARİ//TPO/K/L44-c4-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsat sahasında yer alan Bostanpınar-2 lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Sarıkamış Köyü’ndeki 124 ada 2 no.lu parselin (mülkiyet) 13.597,93 m²’lik kısmının, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için şirket, Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 30.12.2016 tarih ve bunu tamamlayan 12.01.2017 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Diyarbakır 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/6000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Sarıkamış Köyü’ndeki 124 ada 2 no.lu parselin (mülkiyet) 13.597,93 m²’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Sur

Köyü    : Sarıkamış

        Parsel No                                 Malikleri                                    İstimlaki istenen miktar (m2)

               2                  Ahmet ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)                          13.597,93 m2

                                   Mahmut ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Gazi ERCAN (Mustafa Oğlu)

                                   Seyithan ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Mustafa ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Sinan ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Sinan ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Mustafa ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Seyithan ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Ahmet ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Mustafa ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Sinan ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Mehmet Han ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Seyithan ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Ahmet ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Mahmut ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Ahmet ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

                                   Mahmut ERCAN (Mehmet Şah Oğlu)

4233/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.02.2017     Karar No: 509

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman ilinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/3052 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasında yer alan Güney Karakuş-9 lokasyon sahası ve biriktirme havuzu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Erikdere Köyü’ndeki 75 no.lu parselin 11.541,69 m²’lik kısmının, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için şirket, Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 22.12.2016 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Kahta 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Erikdere Köyü’ndeki 75 no.lu parselin 11.541,69 m²’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Adıyaman

İlçesi    : Kahta

Köyü    : Erikdere

 

     Parsel No                               Malikleri                                         İstimlaki istenen miktar (m2)

                 75       Mehmet Ziya TÜRK (Mustafa Oğlu)                             11.541,69 m2

                                           Mehmet Cengiz TÜRK (Mustafa Oğlu)

4234/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_5.jpg


Adalet Bakanlığından:

Uşak 1. İcra Müdürlüğünün 2002/2567 Esas sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

4258/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23.03.2017 tarihli toplantısında, İstanbul İli nüfusuna kayıtlı 15.12.1989 doğumlu Yüksel oğlu Gürsel VATANSEVER'in Bulgaristan'daki "Varna Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.06.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4258 seri numaralı "Bilgisayar Mühendisliği" alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

4243/1-1


Bolu Belediye Başkanlığından:

BOLU KONULU ÇOCUK ŞARKILARI BESTE YARIŞMASI YARIŞMA SONUÇLARI İLANI

1 - İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adı                                                         :  Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Adresi                                                    :  Aktaş Mahallesi Öney Sokak No: 1

Tel                                                          :  +90 374 217 25 15 Faks: +90 374 218 00 13

e posta                                                    :  kultur@bolu.bel.tr Web: www.bolu.bel.tr

2 - YARIŞMANIN ADI                       :  BOLU KONULU ÇOCUK ŞARKILARI BESTE YARIŞMASI

3 - İHALE KAYIT NU                         :  2016/531337

4 - YARIŞMADA ÖDÜL ALAN ESERLER VE ESER SAHİPLERİ

1.’LİK ÖDÜLÜ                                     :  5.000 TL

Hüseyin Cevahir ÖNAL                        ESER: Bitmeyen Bir Aşktır Bolu           RUMUZ: 66412

2.’LİK ÖDÜLÜ                                     :  3.000 TL

Nedim YILDIZ                                      ESER: Bolu’nun Çocukları                    RUMUZ: 21961

3.’LÜK ÖDÜLÜ                                   :  2.000 TL

Mehmet Onur AKYOL                          ESER: Tabiatın Kalbi                             RUMUZ: 66687

MANSİYON ÖDÜLLERİ                    :  500 TL (7 ADET)

1. Mehmet Esat GÜL                             ESER: Parıldayan Şehir                         RUMUZ: 06049

2. Beyzagül KAPÇAK IŞIKSUNGUR, Şeydagül KAPÇAK, Harun KESKİN

                                                            ESER: En Güzel Yer                                 RUMUZ: 10223

3. Nazlı ÜNAL                                   ESER: Köroğlu Diyarı                               RUMUZ: 11212

4. Ziya Ümit ÖZBAKIR                     ESER: Cennet Bolu                                   RUMUZ: 13660

5. Yakup AKSOY                              ESER: Bolu Bambaşka                              RUMUZ: 14314

6. Güneş KAYA, Neriman ANTAŞ  ESER: Sende Gel Bolu’ya                         RUMUZ: 22516

7. Ömür İNCİ                                     ESER: Bolu’nun Çocukları                       RUMUZ: 24051

4242/1-1


Sosyal Güvenlik Kurumundan:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 50 kişi.

- Geçerli KPSS sınavları: 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları.

- Yazılı Sınav Tarihi: 8-9 Temmuz 2017 (Cumartesi ve Pazar Günleri)

- Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 16/05/2017-26/05/2017 tarihleri arası.

- Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

- Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/ANKARA).

- Başvurular, şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda evrakların 26/05/2017 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Yazılı Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

- Aday başvuru formu (Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov.tr web sitesinden temin edilebilir),

- İki (2) fotoğraf,

- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi,

- Yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti (aslı gösterilmek şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından onaylı sureti).

- Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı “adaylık (sınav giriş) belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

- Yazılı sınav sonuçları; yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup başkanlıkları binalarında asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanmak suretiyle açıklanacaktır.

- Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği listede duyurulacaktır.

2 - SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

- Sınavın yapıldığı 2017 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

- En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP46 veya KPSSP113 yahut KPSSP118 puan türlerinin birisinden 80 ve üzerinde puan almak ve sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak (2015 ve 2016 KPSS sınavları ve bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

- Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak,

 şartları aranır.

3 - YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI VE DİĞER BİLGİLER

- Sınavlarda başarılı sayılmak için, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 29, 32 ve 33 üncü maddelerinde başarılı sayılmak için öngörülmüş puanları almış olmak gerekir.

- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.

- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı sonuçları; sınavı asil veya yedek olarak kazananları, başarı sırasını gösterir liste Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup başkanlıkları binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanmak suretiyle açıklanacaktır.

- Giriş sınavını kazanan adaylardan istenilecek belgeler ayrıca duyurulacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- Yazılı ve sözlü sınavlar, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 24 üncü ve 31 inci maddelerinde belirtilen konulardan yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

4046/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

 

 

1

Sistem dinamiği, titreşim ve akustik alanında doktora yapmış olmak. Mekanik sistemlerin tasarımı ve matematik modellenmesi, titreşim ve ses kontrolü, bilgisayar destekli simülasyon ve doğrulanması, matematik modelleme ve titreşim metotlarının otomotiv uygulaması alanlarında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Sosyal Bilimler Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri

 

 

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış, sosyoloji ve sosyolojik tarihe hakim, en az üç yıl bu alanda ders verme deneyimi olmak; sosyal hareketler, sosyal politika ve taşeron çalışma konularında ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1

 

 

Doçentlik unvanını Pazarlama alanında almış olmak, doktorasını tercihen yurtdışında yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

1

 

Doçentlik unvanını Tarih alanında Osmanlı Kurumlar Medeniyeti konusunda Gastronomi araştırmalarında yoğunlaşarak almış olmak, doktorasını tercihen yurtdışında yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

 

1

Doktorasını Finans veya İstatistik alanında tercihen yurtdışında yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

 

1

Doktorasını Otel Pazarlaması alanında yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

 

1

Doktorasını Tarım Ekonomisi alanında yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

 

1

Doktorasını Pazarlama alanında yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

 

1

Doktorasını Ekonomi/İktisat alanında tercihen yurtdışında yapmış olmak.

4241/1-1


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

05.05.2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan öğretim üyesi alımı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Daha Önce İlan Edilen Aranan Nitelikler

Yeni Aranan Nitelikler

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak.

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde yapmış olmak.

4277/1-1


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    :  10.05.2017

Son Başvuru Tarihi          :  25.05.2017

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmak,

Doçentliğini Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanından almış olmak.

1

Doç. Dr.

Ortodonti Anabilim Dalı

Ortodonti alanında uzmanlığı olmak,

Doçentliğini Ortodonti alanından almış olmak.

1

Prof. Dr.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmakognozi Anabilim Dalı

Farmakognozi veya Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmak,

Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanından almış olmak,

İç kulak fonksiyonlarını araştıran hayvan çalışmaları yapmış olmak,

Burun kasları ile ilgili elektronörofizyolojik çalışmalar yapmış olmak.

1

Prof. Dr.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Mitral kapak tamiri konusunda tecrübeli olmak,

Uluslararası ve ulusal toplantılarda mitral kapak tamiri konusunda konuşmacı ve eğitmen olmak,

Aynı konuda ulusal toplantı düzenlemiş olmak ve yurt dışında eğitim almış olmak.

1

Prof. Dr.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak,

Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanından almış olmak.

1

Doç. Dr.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak,

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Üroloji Anabilim Dalı

Üroloji Uzmanı olmak,

Üro-Onkoloji ve taş cerrahisi hakkında deneyim ve yayın sahibi olmak,

Robotik Cerrahi konusunda tecrübeli olmak

1

Prof. Dr.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk ve Ergen ve Ruh Sağlığı Hastalıkları uzmanı olmak,

1

Yrd. Doç. Dr.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak, Enfeksiyon Kontrol Hekimi sertifikasına sahip olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İç Hastalıkları uzmanı olmak.

Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanı Olmak.

1

Prof. Dr.

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kardiyoloji Uzmanı olmak,

Aritmi EPS alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

4279/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/04/2017 ve 20/04/2017 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ/ PROJE ADI

SÜRESİ

1

Gulf Power Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

13/04/2017 tarihli ve 7033-1 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

2

Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kumrular Biyogaz Santrali

13/04/2017 tarihli ve 7033-2 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

MT Doğal Enerji Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

MT GES

20/04/2017 tarihli ve 7033-16 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

 

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve

Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Karenerji Enerji Yatırımları Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Kamışlı Enerji Grubu Projeleri Hidroelektrik

08/11/2012 Tarihli ve EÜ/4108-12/2466 Numaralı

05/04/2017 Tarihli ve 7009-5 Sayılı Kurul Kararı İle İptal Edilmiştir.

2

Özal Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Bayraktar HES

02/06/2011 Tarihli ve EÜ/3247-13/1972 Numaralı

13/04/2017 Tarihli ve 7020-9 Sayılı Kurul Kararı İle Sona Erdirilmiştir.

3

Onur Elektrik Enerjisi Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Şimşirli Reg. ve HES

12/01/2012 Tarihli ve EÜ/3640-5/2211 Numaralı

13/04/2017 Tarihli ve 7020-10 Sayılı Kurul Kararı İle Sona Erdirilmiştir.

4

Tufan Enerji İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Fahret-Özen Regülatörleri ve HES

16/03/2011 Tarihli ve EÜ/3118-4/1870 Numaralı

13/04/2017 Tarihli ve 7020-13 Sayılı Kurul Kararı İle Sona Erdirilmiştir.

5

Narlıca Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Narlıca I-II-III Reg ve HES

15/12/2010 Tarihli ve EÜ/2922-7/1756 Numaralı

13/04/2017 Tarihli ve 7020-19 Sayılı Kurul Kararı İle Sona Erdirilmiştir.

6

Başönü Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Başönü Regülatörü ve HES

23/10/2009 Tarihli ve EÜ/2281-1/1557 Numaralı

13/04/2017 Tarihli ve 7020-27 Sayılı Kurul Kararı İle Sona Erdirilmiştir.

7

Tekkale Elektrik Üretim Tic. San. A.Ş.

Üretim Lisansı

Tekkale HES

03/03/2011 Tarihli ve EÜ/3103-7/1858 Numaralı

13/04/2017 Tarihli ve 7020-28 Sayılı Kurul Kararı İle Sona Erdirilmiştir.

8

Marmarares Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Esenköy RES

22/11/2012 Tarihli ve EÜ/4129-2/2474 Numaralı

13/04/2017 Tarihli ve 7020-32 Sayılı Kurul Kararı İle Sona Erdirilmiştir.

9

Aytaş Alçı Enerji Maden İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Otoprodüktör Lisansı

 

27/9/2007 Tarihli ve EO/1325-1/960 Numaralı

20/04/2017 Tarihli ve 7033-4 Sayılı Kurul Kararı İle İptal Edilmiştir.

10

Tırsan Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Çam HES

12/04/2012 Tarihli ve EÜ/3769-16/2313 Numaralı

20/04/2017 Tarihli ve 7033-11 Sayılı Kurul Kararı İle İptal Edilmiştir.

4274/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/04/2017 tarihli Kararıyla Doğal Gaz Piyasası Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi.

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Aksa Ağrı Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi

Doğal Gaz Dağıtım Lisansı

13/04/2017 tarihli ve 7021-2 sayılı Kurul Kararı ile 13/04/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişi.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Tenera Enerji Ticaret Anonim Şirketi

17/12/2015 tarihli ve DİT/5919-5/391 numaralı

İthalat (Spot LNG) Lisansı

26/04/2017 tarihli ve 7045-6 sayılı Kurul Kararı ile 26/04/2017 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

4274/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/04/2017, 20/04 /2017 ve 26/04/2017 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Koza Sınai Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

13/04/2017 tarihli ve 7023-2 sayılı Kurul Kararı ile 13/04/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

2

Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi

İletim Lisansı

13/04/2017 tarihli ve 7023-3 sayılı Kurul Kararı ile 13/04/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Ovenon Madeni Yağlar Ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

İhrakiye Teslimi Lisansı

20/04/2017 tarihli ve 7035-1 sayılı Kurul Kararı ile 20/04/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4

Gulf Bunker Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

İhrakiye Teslimi Lisansı

20/04/2017 tarihli ve 7035-2 sayılı Kurul Kararı ile 20/04/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

5

Uzun Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

20/04/2017 tarihli ve 7035-3 sayılı Kurul Kararı ile 20/04/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

6

Busan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

20/04/2017 tarihli ve 7035-4 sayılı Kurul Kararı ile 20/04/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

7

Düzce Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

26/04/2017 tarihli ve 7046-1 sayılı Kurul Kararı ile 26/04/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

8

MMK Petrol ve Petrol Ürünleri Turizm Nakliye Ticaret Limited Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

26/04/2017 tarihli ve 7046-2 sayılı Kurul Kararı ile 20/04/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra

No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Serfa Petrol Ürünleri Lojistik Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

28/12/2010 tarihli ve

MYĞ/2967-1/28778 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

05/04/2017 tarihli ve

7010-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Koza Sinai Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

29/01/2015 tarihli ve

MYĞ/5443-2/35192 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

13/04/2017 tarihli ve

7023-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Prista Oil Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

08/04/2005 tarihli ve

MYĞ/474-22/10380 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

26/04/2017 tarihli ve

7046-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

13/04/2017 tarihli ve 7023-9 sayılı Kurul Kararı ile;

Eze Kimya Ürünleri İmalat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 25/08/2016 tarihli ve MYĞ/6450-3/37322 numaralı madeni yağ lisansının sona erdirilmesine ilişkin alınan 16/03/2017 tarih ve 6971-1 sayılı Kurul Kararı geri alınmıştır.

4274/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/04/2017, 13/04/2017, 20/04/2017 tarihli Kararlarıyla, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

05/04/2017 tarihli ve 7011-1 sayılı Kurul Kararı ile 05/04/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Atlantıc Akaryakıt Petrol Ürünleri Boya Kimyevi Maddeler İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

13/04/2017 tarihli ve 7024-1 sayılı Kurul Kararı ile 13/04/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Yeniyurt Petrol Terminal Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

20/04/2017 tarihli ve 7036 sayılı Kurul Kararı ile 20/04/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4274/4/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ