10 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30062

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ MAL (İŞYERİ) SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE 30 YIL SÜRE İLE İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK 10 KALEM MUHTELİF ÇELİK HALAT ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MARTOPERFARATÖR (PNÖMATİK SEHPALI DELİCİ TABANCA) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


BÜTÜNLEŞİK ALTYAPI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


9000 ADET FLASH BELLEK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:


KAMPANYA DÖNEMİ SÜRESİNCE KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


RADYO REKLAM ZAMANLARI SATILACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ VE KARTAL TIP MERKEZİ İÇİN KAFETERYA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


(± %20 TOLERANSLI) 8.500 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PİDE POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ MAL (İŞYERİ) SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

Madde 2 - İhale 23.05.2017 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde 3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE ŞARTLARI

Kızılay Mah. Süleyman Demirel İş Merkezi 2. kat ve (12 adet 648 m² işyeri) 3.kat’ta bulunan (12 adet 718 m² işyeri) taşınmaz mal (işyeri) satışı.

 

KAT

ADA

PARSEL

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

2. KAT

571

15

648

3.500.000,00

105.000,00 TL

3. KAT

571

15

718

3.000.000,00

90.000,00 TL

 

Madde 4 - İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

4.1- İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

4.2- Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi,

4.3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.5- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

4.6- 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

4.7- Erzincan Belediyesine, Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair ihale tarihindeki ay içerisinde alınmış belge,

4.8- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

4.9- İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

4.10- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

Madde 5 - İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 6 - Teklifler; idare tarafından belirlenen taşınmaz malın (işyerlerinin) satış bedeli üzerinden 2.Kat için 3.500.000,00 TL’nin (üçmilyonbeşyüzbin) 3. Kat için ise 3.000.000,00 TL’nin (üçmilyon) altında olmamak üzere verilecektir.

Madde 7 - Satılacak taşınmaz malın (işyerinin) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır.

Madde 8 - İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (işyerlerini) satın alana aittir.

Madde 9 - İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500.00 TL. (Beşyüz) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

Madde 10 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 11 - İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

Bilgi İçin:

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah. - ERZİNCAN

Telefon: 444 9 024 Dahili 1118-1119

Faks: 0 446 223 26 31

www.erzincan.bel.tr

İlan olunur.

4246/1-1


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE 30 YIL SÜRE İLE İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Çanakkale İli, Merkez ilçesi, Arslanca Mahallesi’nde bulunan ve tapunun 1425 Ada, 1 Parselinde kayıtlı 12.476,94 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde, mevcut İmar durumuna göre Eğitim Tesis Alanı fonksiyonuna uygun olarak Eğitim Tesis Alanı Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesinin projelendirilmesi (Eğitim Tesis Alanı Projesi), üretilen projeye uygun olarak Eğitim Tesisi ve Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme Komple Anahtar Teslimi (Eğitim Tesisi) İnşaatının Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımı ve en fazla 30 (otuz) yıl süre ile işletilmesi hakkının verilmesi koşuluyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale 24/05/2017 tarihinde, Çarşamba günü Saat 13:30’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye konu İşin Tahmini bedeli 12.556.840,40 TL (On iki milyon beş yüz elli altı bin sekiz yüz kırk Türk Lirası, Kırk Kuruş )’dır. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3’ü olan 376.705,21.-TL (Üç yüz yetmiş altı bin yedi yüz beş Türk Lirası, yirmi bir Kuruş) dır.(16/07/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre IV. Sınıf A Grubu yapılar olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları) birim maliyetlerine göre hesaplanmıştır.)

İhale dosya bedeli 10.000,00.-TL. (On bin Türk Lirası)’dır.

4 - İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 12.30’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak teslimat ile birlikte Halk Bankası Çanakkale Şubesi’ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden alınacak süresiz banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale günü saat 12.30’den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

5 - İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilecek ve 10.000,00.-TL. Karşılığı ihale dosya bedeli olarak idaremize yatırılması halinde aynı adresten temin edebileceklerdir.

6 - İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

7 - İHALE TEKLİF ŞARTLARI:

Mülkiyeti Çanakkale Belediyesi’ne ait olan Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Arslanca Mahallesi, Mustafa Yücel Özbilgin Sokak ile 55.Sokak kesişiminde bulunan ve tapunun (32M-4d) Pafta, (1425) Ada, (1) Parselinde kayıtlı “Arsa” vasıflı taşınmazın Belediye Meclisi’nin 01/02/2017 tarih ve 2017/32 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 12/04/2017 gün ve 2017/187 sayılı kararında belirtilen şartlar çerçevesinde en fazla 30 (Otuz) yıl süreyle İnşaat Yapım Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işinde;

1 - Söz konusu parsel üzerinde 1/1000 Uygulama İmar Planına uygun olarak verilen imar durumuna göre Hmax=10,26 m. (havaalanı Maina Kriterlerine uygun olarak alınan görüş doğrultusunda), çekme mesafeleri 10. m.den az olmamak üzere 14.972,33 m2 inşaat yapılabilecektir.

2 - Mevcut İmar durumuna uygun olarak Eğitim Tesisi ve Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi bütünlüğü içinde Eğitim Tesisi Kompleksi olarak 1/1000 Uygulama İmar Planı ve şartname hükümlerine uygun olarak avan projesi, ayrıntılı mahal listesi ile birlikte hazırlanarak teklif verilecektir.

Yüklenici tarafından tüm masrafları karşılanmak üzere, İlk 18 (onsekiz) ay içerisinde gerekli tüm projelerinin hazırlatılması, inşaat ruhsatının alınarak inşaata başlanması, inşaat imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde tesisin işletmeye açılamaması durumunda yapılan sözleşme fesih edilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatlar İdaremize terk ve teberru edilerek, ödenen kiralar ve yatırılan teminatlar İdaremize gelir kaydedilecektir.

3 - İstekli, Eğitim Tesis Alanının aylık kira bedeli olarak, ilk yıl için aylık kira bedeli minimum 15000 TL. + KDV olarak teklif verecektir.

Belirlenen aylık kira limitleri sözleşme süresinde her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) eklenerek Belediye Encümenince belirlenecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

4 - İşin süresinin sonunda (en fazla 30.yılın sonunda- yada ihalede verilen ve 30 yılı geçmeyen süre sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir bir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi,

5 - İşin süresinin, inşaat öncesi iş ve işlemlerle inşaat süresi de dahil olmak üzere en fazla toplam 30 (Otuz) yıl olması,

6 - Uygulama projelerinin brüt kullanım alanlarında büyüme veya küçülme olması durumunda kullanım alanlarına ve kullanım fonksiyonlarına göre ihale sonucunda belirlenen değerin m² bazındaki aylık kira bedelinin esas alınması, büyüme veya küçülme olması durumunda buna göre yeniden değerlendirme yapılarak, taşınmazlardan alınacak aylık kira gelirlerinin de aynı oranda arttırılması veya aynı oranda eksiltilmesi idarenin tasarrufundadır.

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI ve BELGELER:

Teklifi ihtiva eden şartnameye uygun olarak hazırlanan teklif mektubu kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ile başvuru dilekçesi ile birlikte,

a) Türkiye’de tebligat için doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;. (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

i) Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3 ‘ü olan 376.705,21.-TL (Üç yüz yetmiş altı bin yedi yüz beş bin Türk Lirası Yirmi bir Kuruş) olup, ihale dosya bedeli 10.000,00.-TL. (On bin Türk Lirası)’dır.

Söz konusu geçici teminat 24/05/2017 İhale günü en geç Saat 12:30’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat ile birlikte Halk Bankası Çanakkale Şubesi TR 21 0001 2009 6380 0005 0000 90 yatırmaları veya Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h, ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

k) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı sözleşme taslağının 11.maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

l) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

m) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi.

n) Çanakkale Belediyesi İcra Takip Bürosu’ndan Belediyemize borcu olmadığına dair belge

o) İhaleye katılacak istekliler en az Türkiye’de 30 (otuz) adet eğitim kurumuna sahip okullardan birinden franchise alması gerekmektedir.

p) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması.

r) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 24/05/2017 tarihinde Çarşamba günü saat 12:30’a kadar tutanak karşılığında vereceklerdir. Saat 12:30’dan sonra teklif mektupları kabul edilmez. Teklif mektubu vermeyenler ihaleye iştirak ettirilmezler.

s) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

4245/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 10 KALEM MUHTELİF ÇELİK HALAT ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2017/219636

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372 259 4794 Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

Muhtelif Çelik Halat

10 kalem

 

b) Teslim yeri                                   :  Halatların teslim yeri ilgili Müessese ambarlarıdır.

c) Teslim süresi                                :  Halatlar 45 günde teslim edilecektir. Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  30.05.2017 Salı - saat 15.00

c) Dosya no                                     :  1715029

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Firma halatların sertifikalarından (TS EN 12385’e göre) 4 adet verecektir. Yerel üreticiden temin edilecek halatlara sertifika vermek üzere yapılacak deneylerde Kurumumuzdan da yetkili eleman bulunacaktır. Firma deney tarihini bir hafta önceden Kurumumuz Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bildirecektir. Sertifikayı verecek yetkili kuruluşun adı firma tekliflerinde belirtilecektir.

4.2.2. Yerli üretim ve yurtdışı menşeili halatlar için bu şartnamede belirtilen hususları içeren DIN EN 10204-3.1.B’ye göre düzenlenmiş kabul sertifikası teslimatla birlikte verilecektir.

4.2.3. Firmalar teklifleri ile birlikte üreticiye ait TS EN 12385 standartlara uygunluk belgelerini ve TURKAK onaylı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgelerini vereceklerdir. Bu belgeleri vermeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Firmalar belgelerin aslını, aslı yerine ihaleden önce İdare tarafından görülerek “aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.2.4. Kuyu halatlarına teklif verecek firmalar; hangi maden işletmelerine ve hangi özellikte kuyu halatı sattıklarına dair firmaların adres ve telex numaralarını ve halatın teknik özelliklerini kapsayan belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. Bu belgeleri bulunmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.2.5. Firmalar imalatları ile ilgili olarak iki takım tanıtıcı katalog ve kuyu halatları için referanslarını vereceklerdir.

4.2.6 Yurtdışı menşeili halat teklif edecek olan firmalar; üretici firmadan aldıkları ve bu ihale için kendi (üretici firma) adına teklif verebileceklerine dair onaylı yetki belgesini (aslı veya noter suretini) teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. İstekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler/ Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 30.05.2017 Salı - Saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarı için kısmı teklif verilemeyecektir.

10 - Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

14.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4251/1-1


MARTOPERFARATÖR (PNÖMATİK SEHPALI DELİCİ TABANCA) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: MARTOPERFARATÖR (PNÖMATİK SEHPALI DELİCİ TABANCA) alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2017/215066

Dosya no                                            :  1722480

1 - İdarenin                                         : 

a) Adres                                              :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                               Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                    : 

2 - İhale Konusu Malın                       : 

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Martoperfaratör (Pnömatik Sehpalı Delici Tabanca):

                                                               1 kalem (40 adet )

b) Teslim yeri                                      :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra (BARTIN) Karadon ve Üzülmez (ZONGULDAK) Taşkömürü İşletme Müesseseleri Ambarları.

c) Teslim tarihi                                    :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                            

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  29/05/2017 Pazartesi günü saat:15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Teknik şartname cevapları.

4.2.2. Grup-1 metan gazlı ortamda kullanılabileceği belirtilen AB Uygunluk Beyanı (EC Declaration of conformity) ve onaylanmış kuruluştan alınmış belge.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 70.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 29/05/2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4210/1-1


BÜTÜNLEŞİK ALTYAPI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Bütünleşik Altyapı Sisteminin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/05/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4276/1-1


9000 ADET FLASH BELLEK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 9000 adet Flash Bellek Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/05/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4278/1-1


TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü TMİ-400/18.3-1 Grup Morsan Trafo Merkezi (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) 3 (Üç) Yıl Süre İle İşletilmesi işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19. maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                           :  2017/221738

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR

b) Telefon - Faks Numarası                      :  0 232 477 1300 - 0 232 477 1315

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)            :  3grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                       :  İhale konusu hizmet alımı, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü TMİ-400/18.3-1 Grup Morsan Trafo Merkezi (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç)       3 (Üç) Yıl Süre İle İşletilmesi İhalesi

b) Yapılacağı Yer                                      :  İhale konusu hizmet alımı, Morsan(Manisa) trafo merkezlerinin bulunduğu İl, ilçe, belde Vs. yapılacaktır.

c) İşin Süresi                                             :  İhale konusu hizmet işinin süresi 3(üç) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                      :  İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde yapılacaktır.

b) Tarihi – Saati                                         :  İhale, 17/05/2017 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

İstekliler, teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim belgesi vereceklerdir.

4.3.2. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak;

4.4.1. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen, Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya işletilmesi 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının işletilmesi, 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak tesis edilmesi, İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.5. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu’na göre trafo merkezinde çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının asgari 64 (Altmış Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL + KDV karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 375,00 TL  + KDV’dir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 17/05/2017 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4248/1-1


KAMPANYA DÖNEMİ SÜRESİNCE KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya dönemi süresince Kristal Şeker Ambalajlama Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                            :  2017/223632

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası                :  0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                    :  Yok

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     :  Yok

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız 2017/2018 Kampanyasında üretilecek 63.000 ton ±%20 toleranslı 120 gün 11’er kişi ile 3 (üç) vardiya Toplam 33 kişi olarak Kristal Şekerin Ambalajlama Ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek Şeker Ambarına verilmesi.

b) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası Ambalajlama Ünitesi

c) İşin süresi                                       :  2017/2018 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  31.05.2017 Çarşamba günü, Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Bu İhalede Benzeri iş olarak Kamu ve Özel sektörde torba ambalajlama, ambalaj ve paketleme veya personel çalıştırmaya dayalı hizmet işi kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

4240/1-1


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Aybastı Küçük Sanayi Sitesi 62 işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                                 :  Hükümet Caddesi İlhan Sokak No: 9/1 Bakış Matbaası Aybastı/ORDU

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  62 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                                 :  Aybastı/ORDU

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                       :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)            :  11.924.000 TL

f) Geçici Teminatı                               :  834.680 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                                 :  25/05/2017 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Hükümet Caddesi İlhan Sokak No: 9/1 Bakış Matbaası Aybastı/ORDU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4237/2-1


RADYO REKLAM ZAMANLARI SATILACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:

1 - İhalenin konusu                                                :  TRT’nin Radyo yayınlarına ait Reklam zamanlarının 2 yıl, 6 Ay süreli satılmasıdır.

2 - İhaleyi yapan birimin iletişim bilgileri               :  0312 463 42 00

a) Adresi                                                                :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin ve Satış Müdürlüğü C Blok Kat. 3 Oda No: 325    06109/ Oran/ ANKARA

b) Telefon numarası                                               :  0312 463 42 28

c) İlgili Personel                                                     :  Hüseyin TOPGÜL

3 - İhale ile ilgili bilgiler:

a) İhale Dokümanının görüleceği yer                     :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin ve Satış Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda No: 325 06109 Oran/ANKARA

b) İhale usulü                                                         :  İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü

c) İhale tarihi ve saati                                             :  30.05.2017 - 10.30

İhalenin yapılacağı yer                                           :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Toplantı Odası C Blok 3. Kat 06109/Oran Sitesi Çankaya/ANKARA

4 - Teklifler en geç 30/05/2017 günü, saat 10.30’a kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik Gelen Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran Sitesi Çankaya/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

5 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir.

6 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut ülkesinde yada yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

ç) Kurumun ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulundukları veya sermayesisin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

f) Kurum bünyesinde bulunan veya Kurum ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,

g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ile bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler.

7 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - İhale dokümanı KDV dâhil 500,00.-TL karşılığı TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, Doğrudan Temin Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda No: 325    06109 Oran Sitesi Çankaya/ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı posta ile gönderilmez. Adresinde görülebilir.

9 - Postadaki gecikmeler dâhil hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen teklifler dikkate alınmaz.

10 - Kurumumuz gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan hususların tespit edildiği hallerde ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

11 - Kurumumuz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

4275/1-1


TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ VE KARTAL TIP MERKEZİ İÇİN KAFETERYA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi ve Kartal Tıp Merkezi için kafeterya hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri yıllık toplam hizmet bedelinin en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 05.06.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 06.06.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4285/1-1


(± %20 TOLERANSLI) 8.500 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2017/217386

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah. 65400 - Erciş/VAN

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0 432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi                       :  ercisseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                         :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Şartname ve Sözleşme esasları dâhilinde (± % 20 toleranslı) 8.500 ton kireçtaşı alımı ve istif yapılması

b) Teslim [yeri/yerleri]                           :  Erciş Şeker Fabrikası stok sahası

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                        :  01/08/2017-31/10/2017 tarihleri arası (idarenin bildirdiği termin programına göre)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  01.06.2017 Perşembe günü saat: 14.00

4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Diğer Belgeler:

a - İşletme Ruhsatı

b - İşletme izin belgesi

c - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış rapor ve kimyasal özelliklerini gösteren fabrikalarımız laboratuvarlarından alınmış rapor olacaktır. Kireçtaşı alımı ihalesine istekli yükleniciler-firmalar (kireçtaşı ocaklarının sahibi veya kiralayıcıları), ihale yapılmadan en az 5 gün öncesinden gösterdikleri kireçtaşı ocaklarından Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol elemanlarınca numune alınarak, analizleri yapılacak (analiz bedeli fabrikamıza ait) ve evsafa uygun olan kireçtaşı raporunu ihale dokümanlarının arasına koyarak ihaleye katılabilecektir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Her türlü Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dâhil 118,00 TL (Y.Yüzonsekiz TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4253/1-1


PİDE POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 Kg Pide Poşeti, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 16.05.2017 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : (0312) 397 33 65 - 66         Faks : (0312) 397 33 74 - 71

4292/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1- İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Keramet mevkii, G22c3 / G23d4 / H23a1 paftaları ve 2.715,15 hektar alana sahip aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa     (Y)

0710500

0721000

0721000

0718650

0718000

Yukarı  (X)

4488000

4488000

4484000

4484325

4485375

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

 

Sağa     (Y)

0716633

0714019

0711526

0710515

 

Yukarı  (X)

4485918

4485149

4486720

4486782

 

 

2) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Çayyaka mevkii, I22b1 / I22b2 paftaları ve 1.470,76 hektar alana sahip, ER-3295286 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1.POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa     (Y)

0703000

0700001

0700200

0698750

0697257

0703000

Yukarı  (X)

4427000

4426999

4426799

4426799

4429480

4430058

2.POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

 

Sağa     (Y)

0702800

0702800

0702800

0702700

0702700

 

Yukarı  (X)

4426000

4425999

4424075

4424049

4426000

 

3.POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

 

Sağa     (Y)

0708893

0709155

0708900

 

Yukarı  (X)

4426113

4425800

4425800

 

 

3) Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çaybaşı mevkii, H22d3 / H22d4 paftaları ve 2.218,64 hektar alana sahip, ER-3233141 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Sağa     (Y)

0678562

0679125

0680825

0680414

0680825

0679626

0681000

Yukarı  (X)

4433500

4433000

4433825

4435141

4435825

4437709

4440000

 

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

 

Sağa     (Y)

0681000

0687000

0687000

0682000

0680000

0676700

 

Yukarı  (X)

4438000

4438000

4436000

4436000

4431000

4433500

 

 

4) Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Burcun mevkii H22b3 pafta ve 3.000,00 hektar alana sahip, ER-3279308 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa     (Y)

0704000

0704000

0710000

0710000

Yukarı  (X)

4465000

4470000

4470000

4465000

 

5) Bursa İli, Karacabey İlçesi, Tophisar mevkii H20d2 pafta ve 120,00 hektar alana sahip, ER-3349603 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa     (Y)

0597647

0597647

0598647

0598647

Yukarı  (X)

4451162

4452362

4452362

4451162

 

6) Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Ortaköy mevkii G22c4 pafta ve 2.693,00 hektar alana sahip, ER-3300272 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Sağa     (Y)

0698000

0699000

0698000

0697990

0698760

0695000

0695000

Yukarı  (X)

4495000

4495000

4494000

4492500

4486000

4486000

4493000

 

7) Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı mevkii H21c2 pafta ve 939,64 hektar alana sahip, ER-3300273 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa     (Y)

0663000

0666452

0667214

0667000

0667000

0663000

Yukarı  (X)

4448393

4448393

4447208

4447000

4446000

4446000

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

SIRA NO

İLÇE

MEVKİİ

KAYNAĞIN CİNSİ

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Orhangazi

Keramet

Jeotermal Kaynak

2.715,15

222.396,85

6.671,91

23.05.2017

14:00

2

İnegöl

Çayyaka

Jeotermal Kaynak ve Doğ. Mineralli Su

1.470,76

31.574,00

947,22

23.05.2017

14:10

3

Osmangazi

Çaybaşı

Doğ. Mineralli Su

2.218,64

30.586,50

917,60

23.05.2017

14:20

4

Yenişehir

Burcun

Doğ. Mineralli Su

3.000,00

30.612,50

918,38

23.05.2017

14:30

5

Karacabey

Tophisar

Jeotermal Kaynak

120,00

31.574,00

947,22

23.05.2017

14:40

6

Orhangazi

Ortaköy

Jeotermal Kaynak

2.693,00

55.161,75

1.654,85

23.05.2017

14:50

7

Nilüfer

Çalı

Jeotermal Kaynak

939,64

31.574,00

947,22

23.05.2017

15:00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                                        :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 2. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi / BURSA

b) Hangi Şartlarda Alınacağı                     :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 200,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Defterdarlık Ek Bina Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sok. No: 15 Osmangazi / BURSA adresinde Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                                      :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu. Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 3. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi / BURSA

b) Yapılacağı Tarih/Saat                            :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                                    :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                                       :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu. Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 3. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi / BURSA adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati               :  23.05.2017 Salı günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı-Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminatı ödemesine ilişkin Bursa Defterdarlığı-Muhasebe Müdürlüğünden alınan alındı belgesi veya Banka teminat mektubu

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

3808/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Aşağıda tapu kaydı, cinsi ve plan durumu belirtilen Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel

No

Cinsi

Yüzölçümü

(m2)

İmar durumu

Muhammen/Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kepez

Yenidoğan

28157

8

Arsa

144.523,87

Arsa (E=1.80) (Tamamı ticari ya da %70 Ticari-%30 konut)

620.650.000,00

18.619.500,00

05/06/2017

14:00

2

Kepez

Yenidoğan

28157

10

Arsa

4.783,76

Arsa (E=0.15) (Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu)

25.300.000,00

759.000,00

05/06/2017

14:30

 

2 - Şartnameler Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20 Muratpaşa/Antalya adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 5.000,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleler Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20 Muratpaşa/Antalya adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

5 - Teklifler en geç ilan metninde belirtilen saate kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına verilecektir.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

5.1. Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

5.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

5.3. Noter tasdikli imza sirküleri,

5.4. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.5. Yabancı istekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

5.6. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.7. Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5.8. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

5.9. Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

TÜZEL KİŞİLERDEN:

5.10. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.11. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.12. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.13. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.14. Yabancı istekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

5.15. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.16. Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5.17. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

6 - Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

7 - Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

8 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

9 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

10 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

4179/1-1