8 Mayıs 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30060

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden:

İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı S.B.Ü.Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli iken 672 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden kamu görevinden çıkarılmış olan Eczacı Yusuf ELMAL hakkında, İstanbul Valiliği İl Disiplin Kurulunun 22/02/2017 tarih ve 2017/79 sayılı kararında; Eczacı Yusuf ELMAL'ın 14/01/2016 tarihinde Kemoterapi Ünitesinde, Hemşire İsmail KAYA'ya tüm servis hastaları ve çalışanlarının duyacağı şekilde çalışma ortamında devlet memuriyeti sıfatı ile bağdaşmayan sinkaflı küfür ve hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle, ”Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek” suçu ile ilgili olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin D (l) alt bendi gereğince “BİR YIL KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ VERİLMESİNE” dair karar verilmiştir.

Eczacı Yusuf ELMAL'ın yukarıda belirtilen hususa ilişkin, dosya tetkikinde adı geçene ait güncel adres bulunamadığından ve son görev yaptığı kurumda kayıtlı iki farklı adresinden alınan mahalle muhtarlarınca düzenlenmiş yokluk belgeleri neticesinde, söz konusu karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 31.maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

4177/1-1


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

2 - Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’’ uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf ortamında 5 adet CD ye aktarılarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

4 - Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlükçe kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından eksik belgeli olduğu tespit edilen ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

 

S.

No

Birimi

lüm

Anabilim Dalı

Kadro

Unvanı

Derece

Adet

1

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

Profesör

1

1

2

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Profesör

1

1

3

hendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

1

1

4

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

5

Fen Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

6

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Entomoloji

Profesör

1

1

7

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Zootekni

Profesör

1

1

8

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Profesör

1

1

9

DHekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Profesör

1

1

10

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

1

11

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör

1

1

12

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

13

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

14

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

2

15

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Profesör

1

1

16

Tıp Faltesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

17

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Gös Cerrahisi

Profesör

1

1

18

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

19

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

2

20

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağl. Ve Hast. (Çocuk Nörolojisi)

Profesör

1

1

21

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağl. ve Hast. (Çocuk Endokrinolojisi)

Profesör

1

1

22

Ziya kalp itim Fakültesi

Mat. ve Fen Biliml. Eğ.

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

4062/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ TİYATRO BÖLÜMÜNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümünün Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2. YL veya Doktora derecelerinden en az birini yurtdışından almış olmak,

3. YÖK Doçentliğini Tiyatro alanından almış olmak,

4. Türkiye’deki bir üniversitenin Tiyatro Bölümü’nde en az 5 sene ders verme tecrübesine sahip olmak,

5. Hareket tasarımı ve bedensel anlatım üzerine, lisans ve YL seviyelerinde en az 5 sene ders verme tecrübesine sahip olmak,

6. YL seviyesinde performans araştırmaları, kültürlerarası gösterim, beden dramaturjsi alanlarında en az 5 sene ders vermiş ve yüksek lisans tezi danışmanlığı yapabilecek tecrübeye sahip olmak,

7. Halen gösteri sanatları alanında biletli seyircinin karşısına çıkan sanatsal çalışmalarda oyuncu ve/veya yönetmen olarak görev almak

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3. Üniversitemiz web sayfasında ( http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat ) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Tiyatro

Doç. Dr.

1

Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak; YL veya Doktora derecelerinden en az birini yurtdışından almış olmak; YÖK Doçentliğini Tiyatro alanından almış olmak; Türkiye’deki bir üniversitenin Tiyatro Bölümü’nde en az 5 sene ders verme tecrübesine sahip olmak; Hareket tasarımı ve bedensel anlatım üzerine, lisans ve YL seviyelerinde en az 5 sene ders verme tecrübesine sahip olmak; YL seviyesinde performans araştırmaları, kültürlerarası gösterim, beden dramaturjsi alanlarında en az 5 sene ders vermiş ve yüksek lisans tezi danışmanlığı yapabilecek tecrübeye sahip olmak; Halen gösteri sanatları alanında biletli seyircinin karşısına çıkan sanatsal çalışmalarda oyuncu ve/veya yönetmen olarak görev almak

4209/1-1


Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

* Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ  : 08.05.2017

SON BAŞVURU TARİHİ            : 22.05.2017

NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben Rektörlüğümüzce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Prof.

1

1

Hidrolik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Prof.

1

1

Toprak oluşumu konusunda doktora yapmış olmak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında doçentlik unvanı almış olmak.

4217/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

Fakülte

Bölüm

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini, “Bilgisayar Mühendisliği” alanından almış olması veya YÖK tarafından denkliği tanınmış eşdeğer bir bölümden almış olması,

Doçentliğini “Bilgisayar Mühendisliği” alanında almış olmak.

Doçent

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

1

Lisans derecesini, “İnşaat Mühendisliği’’ veya YÖK tarafından denkliği tanınmış eşdeğer bir bölümden almış olması,

Doktora derecesini, “İnşaat Mühendisliği Proje Yönetimi” alanından almış olması.

Yardımcı Doçent

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Sanatları

1

Lisansüstü çalışmalarını “İletişimbilimleri” alanında yapmış olmak.

Doçent

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sinema ve Televizyon

1

Lisansüstü çalışmaları “Sinema ve Televizyon, Medya ve Sinema, İletişim Tasarımı” alanlarından birinde yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu

                Ataköy Yerleşkesi

                E-5 Karayolu üzeri 34156

                Bakırköy / İstanbul

Tel        :  0212 498 41 41

E-mail  :  ik@iku.edu.tr

4122/1-1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc.

Adet

Nitelik

1

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk yoğun (bakım) yan dal uzmanı olmak, pediatrik travma konusunda bilimsel araştırmalar yapmış olmak

2

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Pediatrik Otropedi ve Biyomekanik alanında çalışmaları olmak.

3

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

Gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili yayınlanmış meta-analiz çalışmaları yapmış olmak.

4

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

İç Hastalıkları uzmanı olmak, Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak. Kanser hücre kültürleri ve sitotoksisite konusunda deneyimli olmak ve çalışmaları bulunmak"

5

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Doçent

1

1

Elektromanyetik alanın kemik iyileşmesi üzerine olan etkileri konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.

6

Tıp

Dahili Tıp Bilimli

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları uzmanı olmak. Hematoloji uzmanı olmak. Trombotik mikroanjiopati ve atipik hemolitik üremik sendromla ilgili deneyimi olmak, bu konuda çalışma yapmak.

7

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları uzmanı olmak. Romatoloji uzmanı olmak. Spondiloartritler ve ankilozan spondilit konusunda çalışmaları olmak.

8

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

3

1

Acil servislerde ileri düzey USG (ultrasound) rehberliğinde sinir blokları konusunda sertifikasyonuna ve acil servislerde madde bağımlılığına genel yaklaşım konusunda eğitici eğitmenliği sertifikasyonuna sahip olmak.

9

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Düşük kalsiyum diyetinin, mandubular kondil üzerine etkisi konusunda histolojik çalışma yapmış olmak

10

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent*

1

1

Eğitim dili %100 İngilizce olan Ulusal bir Yükseköğretim Kurumunda alanında en az 4 dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak

11

Eczacılık

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Doçent

1

1

Eczacılık Farmakoloji alanında Doktora yapmış olmak. İnflamasyon konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak

12

Eczacılık

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasotik Botanik

Yardımcı Doçent

3

1

Farmasötik Botanik alanında Doktora yapmış olmak. Süperkritik akışkan ekstraksiyonu konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

13

Eczacılık

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasotik Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Bakterilerde biyofilm üretimi konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

14

S.B.B.F.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı üzerine çalışmaları bulunmak.

15

S.B.B.F.

Sosyoloji Bölümü

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

1

1

Sosyal Bilimler Metodolojisi, Mitsel Düşünce ve Kültür Sosyolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.

16

S.B.B.F.

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

1

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında Alevi Ocakları üzerine Doktora yapmış olmak.

17

S.B.B.F.

Türk-İslam Arkeolojisi

Türk-İslam Arkeolojisi

Yardımcı Doçent

2

1

Arkeoloji Anabilim Dalında Su Kültürü ve Mimarisi konusunda Doktora yapmış olmak ve aynı alanda çalışmaları bulunmak.

18

S.B.B.F.

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yardımcı Doçent

3

1

Zihin Felsefesi üzerine çalışmaları bulunmak

19

İslami İlimler

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yardımcı Doçent

1

1

Arap Dili ve Belagatı Anabilim dalında doktora yapmış olmak, Modern Arap Şiirinde Dini Semboller” konusunda çalışmaları bulunmak.

20

İ. İ. B. F.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

İşletme bölümü mezunu olmak ve doktorasını üretim yönetimi ve pazarlama alanında yapmış bulunmak. Tüketim duyguları, deneyimsel pazarlama ve marka aşkı alanlarında çalışmaları bulunmak.

21

İ. İ. B. F.

İktisat Bölümü

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

İktisat bölümü mezunu olmak ve doktorasını İktisat bölümünde yapmış olmak. Enerji, vergi-büyüme ilişkisi, erken uyarı sistemleri ve döviz kuru sistemleri konularında çalışmaları bulunmak.

22

İ. İ. B. F.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yardımcı Doçent

1

1

İktisat Bölümü mezunu olmak. Çok uluslu şirketler ve uluslararası ticaret konularında çalışmaları bulunmak. inovasyon sistemleri ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusunda uzmanlaşmış olmak.

23

Mühendislik ve Mimarlık

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Profesör*

1

1

Bor ve karbon nano sistemler, katıhal fiziği ve bilimsel hesaplama konularında çalışmaları ve uluslararası yayınları bulunmak

24

Mühendislik ve Mimarlık

Mekatronik Mühendisliği

Kontrol Teorisi ve Uygulamaları

Yardımcı Doçent*

1

1

Mekatronik Sistemlerin doğrusal olmayan kontrolü konusunda alanında uluslararası dergi ve konferans yayınlarına sahip olmak

25

Mühendislik ve Mimarlık

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Yardımcı Doçent*

1

1

Hareketli temas çizgisi içeren serbest yüzeyli akışkan modellenmesi ve gravür baskılı mikro-elektronik devrelerin akışkanlar mekaniği üzerine çalışmaları olmak.

26

Mühendislik ve Mimarlık

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Yardımcı Doçent*

2

1

Havasal ve Uzaysal Lidar (ICESat/GLAS) sistemleri ile haritalama çalışmaları yapmış olmak; Yersel Lidar ve İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemleri ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak”

27

Mühendislik ve Mimarlık

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Üretim ve Rezervuar

Yardımcı Doçent*

3

1

Petrol Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Üretim ve Rezervuar mühendisliği alanlarından birinde çalışmaları bulunmak.

28

Mühendislik ve Mimarlık

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Yardımcı Doçent*

1

1

"Matematik bölümü doktoralı olmak. Ardışık karar problemleri ve döngüsel Markov zincirinin limit teoremleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

29

Mühendislik ve Mimarlık

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Yardımcı Doçent*

2

1

"Matematik bölümü doktoralı olmak. Uygulamalı matematik alanında iteratif ayırma metotları kullanarak diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

Diğer Şartlar:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

5 - Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Eczacılık Fakültesi mezunu” olması zorunludur.

6 - Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 Adet Cd’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

7 - Doçent Kadrosuna başvuracaklar, Dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 Adet Cd’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

8 - Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuracaklar Dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını ve Sınava Gireceği Yabancı Dilini belirterek ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 Adet Cd’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. Maddesinin (B) fıkrasının 2 Numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavında başarılı olmaları şarttır.

9 - Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

10 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu İlana İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

4219/1-1