8 Mayıs 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30060

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


20.000.000 ADET 3289 FORM TERMAL EL BİLETİ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MASAÜSTÜ - DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:


KUYU LOGU YÜZEY SİSTEMİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF GÜÇLERDE MOBİL AYDINLATMA SETİ ALIMI İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


33 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLARI İHALE EDİLECEKTİR

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Yozgat Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20.000.000 ADET 3289 FORM TERMAL EL BİLETİ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/222321

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Talatpaşa Bulvarı 06330-Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (312) 309 05 15/71391 - 0 (312) 311 13 06

c) Elektronik Posta Adresi         :  yolcutasimacilikdairesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  20.000.000 Adet 3289 Form Termal El Bileti Temini (Mal Alımı)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29.05.2017 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Mali ve İdari İşler Şubesinde (412 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 200,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4216/1-1


MASAÜSTÜ - DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ve bağlılarının ihtiyacı olan masaüstü - dizüstü bilgisayarlar idari ve teknik şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar tekliflerini en geç 31.05.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 01.06.2017 günü saat 15:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

4218/1-1


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nca 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu Kanunun uygulamasına ilişkin Yönetmelikler çerçevesinde 3 yıl süreyle idari ve teknik şartnamede belirtilen esaslar dahilinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar,  40.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, ‘’Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 31.05.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 01.06.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4158/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:

Adres                            :  Karacaibrahim Mahallesi M. Kemal Bulvarı No: 3 KIRKLARELİ

Telefon/Faks Numarası :  0 288 2141045 - 0 288 2141200

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Karacaibrahim Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı 15 Pafta 256 ada 206 parselde 1.743,02 m2 arsa alanı içinde toplam 4.560 m2 kullanım alanı bulunan 23.12.1991 tarihli imar planına göre ticari alan içerisinde yer alan Otel Binası şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun (35/a) maddesi gereğince kapalı teklif usulünce satılacaktır.

2 - Bahse konu satış İhalesi 23/05/2017 tarihine rastlayan Salı günü saat 15.00’ten itibaren B.Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. Taşınmazın KDV Dahil muhammen bedeli 9.500.000,00 TL. (dokuzmilyonbeşyüzbintürklirası) olup, geçici teminatı 241.525,42-TL.’dir. (ikiyüzkırkbirbinbeşyüzyirmibeştürklirasıkırkikikuruş)

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

c- Şartname bedeli 300,00- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

d- 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

e- İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmayacaktır. Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır. Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ihalenin yapıldığı yıl içinde Nüfus Müdürlüğünden alınmış tasdikli İkametgah Belgesini, tebligat için Türkiye de adres göstermesi, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi, Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair belge sunulması, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişileri temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri şarttır.

f- Talipli İhale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinden temin edilebilir.

4 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinde görülebilir veya 300,00- TL karşılığında satın alınabilir.

5 - İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4000/1-1


KUYU LOGU YÜZEY SİSTEMİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Kuyu Logu Yüzey Sistemi Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2017/219942

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı, 5 Adet Kuyu Logu Yüzey Sistemi Alımı (Teknik şartnamede belirtilen ekipman, bilgisayar, yardımcı donanımlar ve malzemeler dahil)

b) Teslim yeri/yerleri                           :  a) Yerli İstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı Ambarları

                                                               b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz Limanı/CPT herhangi bir Türkiye Hava Limanı

c) Teslim tarihi/tarihleri                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren; 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                 :  29/05/2017 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri cihazın teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik şartnamenin her maddesi sıra ile evet-hayır şeklinde değil, ayrıntılı olarak Türkçe-İngilizce cevaplandırılarak teklifleri ile beraber sunulacak, sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İstekliler, ihale dokümanı kapsamında tüm cihazlara ait teknik özellikleri ve resimleri gösteren katalogları teklif eklerinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıylada gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4224/1-1


MUHTELİF GÜÇLERDE MOBİL AYDINLATMA SETİ ALIMI İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası               :  2017/14

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri)  No: 32    06560 - Yenimahalle / Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 204 23 38 - 0 312 204 81 58

c) İhale dokümanının

   görülebileceği adres                :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal alımı 20 Adet “MUHTELİF GÜÇLERDE MOBİL AYDINLATMA SETİ ALIMI İŞİ”

b) Teslim yeri                            :  DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ ANKARA

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 150 (yüzelli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32 06330-Etiler / ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  19.06.2017 Pazartesi Günü, Saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.2.3. İstekli ISO 9001 kalite standardı belgesi,

4.2.4. Teklif edilen Aydınlatma Setine ait birer takım komple sistemi içeren parça kataloğu, işletim bakım kitabı, elektrik şemaları ile Dizel Motor, Alternatör, Elektronik Kontrol Paneli, Güç Panosu ve Kabin/ Römork’a ait teknik bilgi ve açıkça belirtilen orijinal dokümanlar,

4.2.5. Elektrojen Gruplarının teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar,

(Genel Broşürler incelenmeye esas belge olarak kabul edilmeyecektir.)

4.2.6. Teknik şartnameye cevaplar, (Teklif konusu Aydınlatma Setinin özellikleri, açık ve net bir şekilde belirtilecektir. Şartnameye sırası ile cevap verilecektir. Şartnamedeki özellikleri karşılar, aynısı, kabul edildi, anlaşıldı vb. ifadeler kullanılmayacaktır.)

4.2.7. Aydınlatma Setine ait 10 yıl geçerli fiyatlandırılmış yedek parça listesi, (Yüklenici idarenin istemesi durumunda verilen liste üzerinden yedek parçaları vereceğini taahhüt edecektir.)

4.2.8. Teklif edilen elektrojen gruplarının özelliklerini belirten teknik şartnamenin eki (Ek 1, Ek 2) 30 ve 13 kVA için ayrı ayrı doldurularak imalatçı firma tasdiki ile birlikte verilecektir

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak, 30 kVA veya daha yüksek güçte dizel elektrojen grubu ve/veya seyyar aydınlatma aracının üretim veya pazarlamasını yapmış olmak.” kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk lirası) karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 no.lu odadan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 no.lu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/ kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

4146/1-1


33 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

33 Kalem Mal Alımı (Laboratuvar tefrişatı) 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/212905

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  PAÜ İleri Araştırma Laboratuvar Merkezi 1. Kat Kınıklı Kampüsü Denizli

b) Telefon ve faks numarası   :  0 258 296 3957 - 3953 - 0 258 296 3958

c) Elektronik posta adresi       :  bap@pau.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  33 Kalem Mal Alımı (Labaratuvar tefrişatı)

 

  1

Laboratuvar kenar bankosu (anti asit kompact)

138

Mtül

  2

Laboratuvar kenar bankosu (anti asit kompact) 90 cm derinlik

19

Mtül

  3

Laboratuvar orta bankosu (anti asit kompact)

21

Mtül

  4

150 lik çeker ocak

5

Adet

  5

Polipropilen evye 40x40x30

25

Adet

  6

Laboratuvar tipi tezgaha monte su musluğu

25

Adet

  7

Tezgaha monte acil göz duşu

6

Adet

  8

Duvara monte acil boy duşu

6

Adet

  9

Terazi masası

2

Adet

10

Kimyasal madde dolabı

6

Adet

11

75x50x200 malzeme dolabı

9

Adet

12

Kenar tezgah üstü raf

41

Mtül

13

Kenar tezgah üstü üst dolap

11

Mtül

14

Elektrostatik zemin döşeme

100

MKare

15

6.000 m³/h - 650 pa hücreli aspiratör

1

Adet

16

5.000 m³/h - 650 pa hücreli aspiratör

2

Adet

17

2.500 m³/h - 450 pa hücreli aspiratör

7

Adet

18

0,7 mm. saçtan imalat yuvarlak hava kanalı

86

Metre

19

Frekans invertörü ve otomasyonu

3

Adet

20

ø250 oransal motorlu volume damperi

6

Adet

21

316 - l paslanmaz boru

444

Metre

22

Flexible bağlantı hortumları

14

Adet

23

Paslanmaz iğne vana

32

Adet

24

1. Kademe regülatör

7

Adet

25

2. Kademe regülatör

9

Adet

26

Tüp mahali yapılması

1

Adet

27

Soğuk oda

2

Adet

28

Enerji bandı

163

Mtül

29

100 mm sıcak daldırma galvaniz kablo kanalı

250

Metre

30

40x40 mm pvc kablo kanalı

40

Metre

31

Kablo

1300

Metre

32

Mukavemet ve sızdırmazlık testleri

444

Metre

33

Paslanmaz boru montaj işçiliği

444

Metre

 

b) Teslim yeri                         :  PAÜ İleri Araştırma Laboratuvar Merkezi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  PAÜ BAP Koordinasyon Birimi Kınıklı Kampüsü Denizli

b) Tarihi ve saati                     :  12.05.2017 Cuma günü saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterleri:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler

Bu madde boş bırakılmıştır

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar (bu cevaplar firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

4.3.3. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7 - İhale dokümanı, idarenin adresinde (PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İleri Araştırma Laboratuvar Merkezi 1. Kat Kınıklı Kampüsü/Denizli) görülebilir ve 100.- TL bedelle (Bedeli PAU. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılmak suretiyle) satın alınabilir.

 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 12.05.2017 Cuma günü saat 10.00’a kadar PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İleri Araştırma Laboratuvar Merkezi 1. Kat Kınıklı Kampüsü/Denizli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat bedeli sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4225/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLARI İHALE EDİLECEKTİR

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlarının, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İşin adı:

A) Adana İli, Feke İlçesi Gürümze mahallesi sınırları içerisinde 225 hektar alana sahip 4 nolu, 3297859 erişim numaralı doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

744000

745500

745500

744000

Yukarı (X)

4216500

4216500

4215000

4215000

 

B) Adana İli, Saimbeyli İlçesi Aksaağaç mahallesi sınırları içerisinde 3669,46 hektar alana sahip 3315085 erişim numaralı jeotermal kaynak aramaya rezervli sahanın ihalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

255634

255834

252651

247927

Yukarı (X)

4207774

4201691

4195809

4194578

 

C) Adana İli, Pozantı İlçesi Dağdibi mahallesi sınırları içerisinde 234 hektar alana sahip 11 nolu, 3332142 erişim numaralı doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

678200

680000

680000

678200

Yukarı (X)

4170600

4170600

4169300

4169300

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

 

İlçe

Erişim Numarası

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Asgari Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

A)

Feke

3297859

225

29.558,31.-TL

   886,75.-TL

30.05.2017

09:30

B)

Saimbeyli

3315085

3669,46

74.446,84.-TL

2.233,41.-TL

30.05.2017

10:15

C)

Pozantı

3332142

234

29.558,31.-TL

   886,75.-TL

30.05.2017

11:00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                        :  Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı     :  İhaleye girecek olan isteklilerin her birinin, ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

                                                     İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde aşağıda yazılı adreste görülebilir.

                                                     Şartname bedelinin, Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Ziraat Bankası Atatürk Caddesi şubesi TR54 0001 0009 3168 2060 9250 05 IBAN nolu hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                       :  Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu (Döşeme Mah. 60074 Sk. 01130 Seyhan/ADANA)

b) Yapılacağı Tarih/Saat            :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                     :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü.

d) Tahmin edilen bedel ve

    geçici teminat miktarı             :  Yukarıda belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                       :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Evrak Kayıt Bürosuna Kapalı Zarf

b) Son Teklif Verme

    Tarih/Saati                             :  30.05.2017 Salı günü yukarıda belirtilen İhale saatine kadar

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde Evrak Kayıt Bürosuna sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için varsa telefon ve faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1. Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2. Noter tasdikli imza beyannamesi

3. T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1. Şirketin kuruluş statüsünü, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu son yönetimini ve temsil durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti.

2. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair bağlı olduğu odadan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3. Yönetimin onaylı imza sirküleri.

4. Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi ibraz edeceklerdir.

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması durumunda, ortak girişim beyannamesi, (ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme yapılmadan önce noter tasdikli ortak girişim beyannamesi istenilecektir.)

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

ı) Vergi borcu ve SGK borcu yoktur yazısı

j) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-j bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 30.05.2017 Salı günü ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, Evrak Kayıt Bürosuna vermeleri zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi son teklif sayılacaktır.

10 - İhale bedeli ve KDV tutarı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Ziraat Bankası Atatürk Caddesi şubesi TR54 0001 0009 3168 2060 9250 05 IBAN nolu hesabına peşin olarak ödenecektir.

11 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.

12 - İhale Komisyonu, uygun bedeli tespitte, 2886 sayılı Yasanın 29. Maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4082/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Yozgat Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacak olan taşınmaz mal satış ihalesine iştirak etmek isteyenlerin; Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar tekliflerini (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.) içeren 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre hazırlanan teklif zarflarını Yozgat Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Merkez/Yozgat adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

2.1 - İÇ ZARF: İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, (İç Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ile imzası yazılır.)

a- Teklif Mektubu (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)

2.2 - DIŞ ZARF: Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir. (Teklif mektubunu içeren zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte bu zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)

a- Teklif mektubunu içeren zarf,

b- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi; gerçek kişilerde nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numarasını içeren), tüzel kişilerde ise imza sirküleri (Vergi kimlik numarasını içeren), kamu tüzel kişilerinin ise, geçici teminattan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

c- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit içi ve süresiz ibaresi olan banka teminat mektubu

d-. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgahının olduğunu gösterir belge (2017 yılında Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet uygulamasından alınmış ikametgah veya yerleşim yeri belgesi)

e- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, 2017 yılında alınmış, siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Faaliyet Belgesi),

f- Vekaleten ihaleye katılımlarda, istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter tasdikli vekaletname

g-. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

3 - Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödemenin talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.yozgatdefterdarligi.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde bedelsiz olarak görülebilir.

5 - Taşınmazların fiili ve imar durumu ile tapu kayıtlarındaki şerhler ve bedel takdirine ilişkin hususlar hakkında Hazineye karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

6 - İhaleye katılacaklar, geçici teminat bedellerini Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle yatırabilirler.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mal 5 (Beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MAL

Sıra

No

İl/İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m2)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmin Edilen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İmar

Durumu

Fiili

Durumu

İhalenin

Tarihi

Saati

Usulü

1

Yozgat/ Merkez

Mutafoğlu 2. Mıntıka

25

286

41.945,00

Tam

Arsa

10.487.000,00

2.621.750,00

KDKÇA (Ardiyeciler)

Boş

23/05/2017

10:30

Kapalı Teklif

 

İlan olunur.

3694/1-1