7 Mayıs 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30059

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

23/01/2017 tarihli ve 3945 sayılı Başkanlık Olur'u ile; "Samsun Yolu 22. km Mamak-ANKARA" adresinde faaliyet gösteren 04.11.2011 tarihli ve BAY/939-82/30213 (22.01.2016 tarihli 2926 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisans sahibi Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 16.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere yeniden satış maksadıyla Kaya Tur Petrol Ürünleri, İnşaat, Taşımacılık, Otomotiv, Dağıtım, Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne akaryakıt ikmalinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Karar mucibince 14/04/2017-472 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş Söz konusu Raporda Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin yeniden satış maksadıyla Kaya Tur Petrol Ürünleri, İnşaat, Taşımacılık, Otomotiv, Dağıtım, Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına, 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varılmıştır. Söz konusu raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4176/1/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/14267 sayılı otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Başak Gaz Polikarbon İnşaat ve Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ne ait tesiste 22/09/2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle yapılan soruşturma sonucunda; 19/01/2017 tarih ve 6872-37 sayılı Kurul Kararı ile hakkınızda yürütülmekte olan soruşturmanın idari yaptırım uygulanmadan sonlandırılmasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4176/2/1-1

—————

"Devlet Karayolu Üzeri Pamukören Kuyucak/AYDIN" adresinde 22/07/2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/14065 no'lu otogaz bayilik lisansı sahibi Dbs Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait otogaz istasyonunda 01/04/2014 tarihinde yapılan denetimde, mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle yapılan soruşturma sonucunda; 23/02/2017 tarih ve 6939-3 sayılı Kurul Kararı ile 76.142.-TL, idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142.-TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4176/3/1-1

—————

23/01/2017 tarihli ve 3945 sayılı Başkanlık Olur'u ile Dağyaka Mahallesi Kartal Caddesi No: 1 Kahramankazan-ANKARA” adresinde faaliyet gösteren 23.11.2011 tarihli ve BAY/939-82/30272 (31.08.2015 tarihli 32859 sayılı kararla sonlandırılmıştır) sayılı bayilik lisans sahibi Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 16.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere yeniden satış maksadıyla Kaya Tur Petrol Ürünleri, İnşaat, Taşımacılık, Otomotiv, Dağıtım, Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmalinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Karar mucibince 14/04/2017-472 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiştir. Söz konusu Raporda Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin'nin yeniden satış maksadıyla Kaya Tur Petrol Ürünleri, İnşaat, Taşımacılık, Otomotiv, Dağıtım, Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına, 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varılmıştır. Söz konusu raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4176/4/1-1

—————

08/02/2017 tarihli ve 6591 sayılı Başkanlık Olur’u ile “Şirinevler Mahallesi Meriç Sokak Toyak İş Merkezi No: 11-101 Bahçelievler İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren 28.07.2011 tarihli ve DAĞ/3339-1/29811 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Bospet Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’nin (Monti Holding Limited Şirketi-Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi Kapı No: 56 Sancaktepe-İSTANBUL) 14/08/2014 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen ticaret unvanı değişikliğini süresi içerisinde Kuruma bildirmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Panoil Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 27/02/2017 tarihli ve 281 sayılı soruşturma raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4176/5/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/13873 sayılı ve otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 07/08/2015 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle yapılan soruşturma sonucunda; 05/01/2017 tarih ve 6848-50 sayılı Kurul Kararı ile hakkınızda yürütülmekte olan soruşturmanın idari yaptırım uygulanmadan sonlandırılmasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4176/6/1-1

—————

Kurul 12/01/2017 tarihli ve 6861-16 sayılı Kararı ile “Çay Mah. İstanbul Cad. No: 173 Gümüşhacıköy/Amasya” adresinde 19.10.2012 tarih ve BAY/939-82/31673 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mustafa AKAL - Mert Petrol’ün 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 25/02/2016 tarihli ve 6131-5 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 18/05/2016-835 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında; dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4176/7/1-1

—————

"Barbaros Mahallesi Deluxia Palas Kat: 6 Daire: 170 Ataşehir/İSTANBUL" adresinde mukim, DAĞ/4385-1/32551 (lisansı 31.10.2014 tarih ve 5287-74 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisinin akaryakıt istasyonunda 21.04.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara ilişkin olarak, BAY/939-82/32337 sayılı bayisi Kenan ÇİFTÇİ’nin otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 22.02.2017 tarihli ve 8735 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 07.03.2017 tarihli ve 330 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4176/8/1-1

—————

"D-100 Karayolu Üzeri Karaağaç Mevkii BOLU" adresinde mukim, 06.07.2007 tarihli ve BAY/939-82/22477 (lisansı 26.09.2011 tarihinde iptal edilmiştir.) sayılı bayilik lisansı sahibi Tepe Madencilik İnşaat Nakliye Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin denetim tarihi olan 30.06.2008 tarihi itibariyle sigorta yaptırmak yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi hakkında 22.03.2017 tarihli ve 14039 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 03.04.2017 tarihli ve 419 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4176/9/1-1

—————

Kurul 09/03/2017 tarihli ve 6964-28 sayılı Kararı ile “Cumhuriyet Mahallesi Sedef Bulvarı No: 120 İncesu/KAYSERİ” adresinde 18/01/2011 tarihli ve BAY/939-82/28884 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Üspet Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nak. ve Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05.05.2016 tarihli ve 6271-30 sayılı Kurul Kararı gereğince düzenlenen 15/07/2016-1140 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında; otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmadığının, satışların sisteme yansımadığının ve sisteme bağlı olmayan pompaların tespit edilmiş olması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 72.751,-TL ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiğinin tespit edilmiş olması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 80.106,-TL olmak üzere toplam 152.857,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 152.857,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4176/10/1-1

—————

Kurul 09/03/2017 tarihli ve 6964-29 sayılı Kararı ile “Cumhuriyet Mahallesi Sedef Bulvarı No: 120 İncesu/KAYSERİ” adresinde 18/01/2011 tarihli ve BAY/939-82/28884 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Üspet Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nak. ve Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait istasyonda 15-16/04/2015 tarihlerinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05.05.2016 tarihli ve 6271-30 sayılı Kurul Kararı gereğince düzenlenen 15/07/2016-1140 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup süresinde savunma yapmayan lisans sahibi hakkında;

- Gizli tank bölmesi ve gizli düzenek tespit edilmiş olması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 1.144.373,-TL,

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıtı tağşiş etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 1.144.373,-TL,

olmak üzere toplam 2.288.746,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle bu fiiller için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 2.288.746,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4176/11/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

05.05.2017 tarih ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen aşağıdaki tabloda belirtilen ilanlar sehven ilan edilmiş olup, Rektörlüğümüzce iptal edilmiştir.

 

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DRC

İLAN ŞARTI

87

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Ergenlerde beden kitle indeksi ve stresle başa çıkma yöntemleri üzerine çalışması olmak.

88

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Özgül öğrenme güçlüğü ve psikoonkoloji konusunda çalışmaları olmak.

 

05.05.2017 tarih ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen aşağıdaki tabloda belirtilen ilan şartı sehven yanlış ilan edilmiş olup, tabloda belirtilen şekliyle düzeltilmiştir.

 

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DRC

İLAN ŞARTI

64

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Profesör

1

Kalp cerrahisinde anesteziklerin ön koşullamaları konusunda çalışması olmak.

4227/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

NİSAN 2017 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

GÜCÜ TARIM MAKİNALARI İMALATI ESNAF

TS 12531

09-HYB-484

04.04.2017

FİRMA İSTEĞİ

ÖZ ÇAKIRCA TARIM MAKİNALARI - ÖZER ÇAKIRCA

TS 12531

TS 12534

09-HYB-405

05.04.2017

FİRMA İSTEĞİ

4150/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ