6 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30058

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ OTOMATİK YAĞLAMA SANTRALİ VE TESİSATI ALIMI VE KURULUMU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:


KİREÇTAŞI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TEMİZ ODA SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünden:


DOĞAL MİNERALLİ SU VE JEOTERMAL ARAMA RUHSATI İHALE EDİLECEKTİR

Bolu İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen Allen-Bradley PLC sistemlerine ait yedek modüllerin ve yedek parçalarının veya muadillerinin alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/203676

1 - İdarenin;

a) Adres                                     :  EÜAŞ Afşin - Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası      :  0 344 524 26 75 - 0 344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi          :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal alımı, Allen-Bradley PLC sistemlerine ait yedek modüller ve yedek parçalar veya muadilleri, 548 adet

b) Teslim edileceği yer               :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                        :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                         :  22/05/2017 Pazartesi günü saat 14:00

4 - İhale dökümanı                     :  (Dosya No: AEBS 2017/20)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 22/05/2017 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

4048/1-1


FABRİKAMIZ OTOMATİK YAĞLAMA SANTRALİ VE TESİSATI ALIMI VE KURULUMU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Otomatik Yağlama Santrali ve Tesisatı Alımı ve Kurulumu işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                   :  2017/206828

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/ KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  332 734 59 30 - 36, 332 734 59 38

c) Elektronik Posta Adresi         :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            : -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız muhtelif makinelerinin gerekli döner aksamlarının yağlamalarının otomatik santral aracılığı ile gerçekleştirilmesi işi kapsamında anahtar teslimi içersinde işin keşfi, projelendirilmesi, santralin satın alımı, montajı, tesisatın kurulması, gerekli testlerin yapılması ve garanti kapsamında çalıştırılarak teslim edilmesidir.

b) Teslim Yeri                           :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  29/05/2017 - 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle, toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4076/1-1


KİREÇTAŞI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*                 :  2017/207336

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivrihisar Cad. No: 195 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  ±%20 toleranslı 40.000 Ton Kireçtaşı temini, Fabrika Stok sahasına nakliyesi ve istiflenmesi

b) Teslim yeri                            :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :  30.05.2017 Salı günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

e) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi;

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu alım veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

4.2.2. İşletme Ruhsatı

4.2.3. İşletme İzin Belgesi

4.2.4. RAPOR-İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya Fabrikalarımız laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır.

4.3- İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: “Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 30.05.2017 Salı günü, Saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyat teklif olarak verecekler ve ihale sonucu ihale üzerine yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim günü olmalıdır.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4004/1-1


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

ICP-MS Mal Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                               :  2017/196844

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 312 201 20 53 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin

   tarih ve sayısı (yayımlanmış ise)         :

b) Gazetenin adı ve tarihi

    (yayımlanmış ise)                               :  Resmi Gazete - 26/04/2017

3 - Düzeltilen [maddeler] şunlardır         :

İdari Şartnamenin;

“Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlığı

3.1 inci maddesinin alt bendi

d) İhale (son teklif verme) tarihi             :  18/05/2017 olarak,

“Madde 26 - Geçici teminat” başlığı

26.3 üncü maddesi

“Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 15/08/2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir” olarak değiştirilmiştir.

Teknik Şartnamenin;

13 - Teknik Servis ve Garanti Şartları maddesinin 13.1. alt bendi

“13.1. Yetkili Yüklenici ve Yetkili Servis aynı Firma olacak ve Yüklenici Türkiye Yetkili Temsilcisi olacaktır. Yüklenici bu şartları taşıdığını belgeleyecektir. Yüklenici genel merkezi Ankara ili dışında ise Ankara’da Şubesi ve Yetkili Teknik Servisi bulunacaktır.” olarak değiştirilmiştir.

4223/1-1


TEMİZ ODA SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan Temiz Oda Sistemi alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 212 440 00 17 - Faks: 0 212 440 00 19

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi (varsa)                    : -

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale tarihi

İhale saati

1 -

Temiz Oda Sistemi:

İhale kayıt no: 2017/220567

1 Adet

24/05/2017

09:30

1

2

3

4

Hotcell (Sıcak Hücre) Sistemi

 

 

 

İsolatör İçerisinde Liyofilizatör

 

 

 

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)

 

 

 

Temiz Oda Mekanik ve Elektrik İşleri

 

 

 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar teslimat İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi‘ne yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

Temiz Oda Sistemi içerisindeki aşağıdaki ilk 3 kalem için

1 - Hotcell (Sıcak Hücre) Sistemi

2 - İsolatör İçerisinde Liyofilizatör

3 - Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi (HPLC)

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler:

Teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur.

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler;

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.4. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.5. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

4.3.5.1. İstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiş ISO 9001 belgesi sunmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü laboratuvar cihazı işine ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İSTANBUL) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere,  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

4214/1-1


MÜBADELE İLANI

Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

1 - Mübadeleyi yapan İdarenin Adı    :  Aydın Emniyet Müdürlüğü

2 - Adresi                                            :  Efeler Mah. İzmir Bulvarı No: 114 Efeler-Aydın

3 - Telefon Numarası/FAX                 :  256 219 6120 - Dahili: 6430/256 219 6135

4 - Mübadelenin Türü                         :  Açık Artırma Usulü

5 - Miktarı                                           :  34 Adet Taşıt, Ekonomik ömrünü doldurmuş 103 kalem Muhtelif Demirbaş, Bilgisayar, Muhabere Malzemesi ile Muhtelif Demir, Alüminyum, Plastik ve Ahşap Malzeme

6 - Mübadelesi yapılacak araç ve malzemeler:

 

S. No

Cinsi

Miktarı

Durumu

1

Plakası

09 A 0004

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir.

Markası

FORD

Modeli

2005

Tipi

TRANSİT 330S KOMBİ TDCİ

2

Plakası

09 A 0012

1 Adet

Araç çalışır durumdadır. Ekonomik ömrünü doldurmuş, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

HYUNDAİ

Modeli

2001

Tipi

ACCENT 1.5 GLS HD

3

Plakası

09 A 0016

1 Adet

Araç çalışır durumdadır. Ekonomik ömrünü doldurmuş, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

ISUZU

Modeli

2001

Tipi

MD 27 SA

4

Plakası

09 A 0083

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir.

Markası

FORD

Modeli

2000

Tipi

TRANSİT T12

5

Plakası

09 A 0127

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir.

Markası

MONDİAL

Modeli

2006

Tipi

250 MCT

6

Plakası

09 A 0128

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

MONDİAL

Modeli

2007

Tipi

150 HS

7

Plakası

09 A 0130

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

MONDİAL

Modeli

2007

Tipi

150 HS

8

Plakası

09 A 0131

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

MONDİAL

Modeli

2007

Tipi

150 HS

9

Plakası

09 A 0157

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış kazalı durumdadır. Kullanımı ekonomik değildir.

Markası

FORD

Modeli

2011

Tipi

CONNECT

10

Plakası

09 A 0163

1 Adet

Araç çalışır durumdadır. Ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir.

Markası

FORD

Modeli

2006

Tipi

CONNECT

11

Plakası

09 A 0166

1 Adet

Araç çalışır durumdadır. Ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir.

Markası

FORD

Modeli

2006

Tipi

CONNECT

12

Plakası

09 A 0200

1 Adet

Araç çalışır durumdadır. Ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir.

Markası

FORD

Modeli

2005

Tipi

CONNECT

13

Plakası

09 A 0213

1 Adet

Araç çalışır durumdadır. Ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir.

Markası

RENAULT

Modeli

2004

Tipi

MEGANE

14

Plakası

09 A 0217

1 Adet

Araç çalışır durumdadır. Ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir.

Markası

TOYOTA

Modeli

2002

Tipi

COROLLA

15

Plakası

09 A 0551

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

RENAULT

Modeli

2009

Tipi

MEGANE

16

Plakası

09 A 0553

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

RENAULT

Modeli

2009

Tipi

MEGANE

17

Plakası

09 A 0600

1 Adet

Araç çalışır durumdadır. Ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir.

Markası

RENAULT

Modeli

2005

Tipi

MEGANE

18

Plakası

09 A 0601

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

MONDİAL

Modeli

2007

Tipi

150 HS

19

Plakası

09 A 0602

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

MONDİAL

Modeli

2007

Tipi

150 HS

20

Plakası

09 A 0605

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

MONDİAL

Modeli

2007

Tipi

150 HS

21

Plakası

09 A 0619

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

MONDİAL

Modeli

2007

Tipi

150 HS

22

Plakası

09 A 0711

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

FORD

Modeli

2010

Tipi

CONNECT

23

Plakası

09 A 0841

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

FİAT

Modeli

2006

Tipi

DOBLO

24

Plakası

09 A 0858

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

ASYA

Modeli

2006

Tipi

MOTOSİKLET

25

Plakası

09 A 0875

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

BMW

Modeli

2007

Tipi

R110RT

26

Plakası

09 A 0877

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

FORD

Modeli

2007

Tipi

CONNECT

27

Plakası

09 A 0878

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

FORD

Modeli

2007

Tipi

CONNECT

28

Plakası

09 A 0880

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

FORD

Modeli

2008

Tipi

CONNECT

29

Plakası

09 A 0885

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

FORD

Modeli

2007

Tipi

CONNECT

30

Plakası

09 A 0887

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

FORD

Modeli

2007

Tipi

CONNECT

31

Plakası

09 A 0915

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

YAMAHA

Modeli

2008

Tipi

RG02

32

Plakası

09 A 0928

1 Adet

Araç çalışır durumdadır. Ekonomik ömrünü doldurmamış, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

RENAULT

Modeli

2008

Tipi

CLİO

33

Plakası

09 A 0945

1 Adet

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü doldurmuş, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

BMW

Modeli

2005

Tipi

F650

34

Plakası

09 A 0948

1 Adet

Araç çalışır durumdadır. Ekonomik ömrünü doldurmuş, tamir ve bakım ile kullanılabilir, kullanımı ekonomik değildir.

Markası

RENAULT

Modeli

2001

Tipi

KANGOO

35

Emniyet Müdürlüğümüz bünyesindeki muhtelif demirbaş bilgisayar, muhabere malzemesi ile demir, alüminyum, plastik, ahşap malzemeler

103 Kalem

Ekonomik ömrünü doldurmuştur.

 

7 - Mübadele Karşılığında

   Alınacak Malzemeler                           :  5 Adet Beyaz Renk Fiat marka Egea Easy 1.4 Tipi Taşıt

8 - Tahmini Bedel                                   :  289.000,00 (ikiyüzseksendokuzbin)TL

9 - Geçici Teminat Bedeli                       :  Tahmini Bedelin %3’ünden az olmamak üzere isteklinin yatıracağı miktar.

10 - Teklifler veriliş usulü                      :  Teklifler Kapalı zarf ile verilip, zarflar açıldıktan sonra, diğer teklifler ise açık arttırma usulü ile Komisyon huzurunda sözlü olarak verilecektir.

11 - Mübadelenin yapılacağı yer,

       tarih ve Saati                                    :  Efeler Mah. İzmir Bulvarı No: 114 EfelerAydın adresinde bulunan Aydın Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü 210 No’lu Odada, 17.05.2017 TRT yayınına göre Saat:10:30’da

12 - Mübadeleye Ait Belgeler                :  Aydın Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliğinde (211 Nolu Oda) görülebilir.

13 - Mübadelede İstenilen Belgeler        :  Mübadeleye katılacaklar, Teklif mektubunu, mala ait tahmin edilen bedel (289.000,00-)TL nin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminatı, Tebligat adresini gösterir belgeyi, Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, Sunmaları zorunludur.

14 - Şartname Bulunup bulunmadığı      :  Şartname düzenlenmiş, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 50,00 (ELLİ) TL Vezne Alındı Makbuzu karşılığında 12’inci maddede belirtilen adresten temin edilebilir.

15 - Sözleşme Yapılıp yapılmayacağı     :  Mübadelenin tebliğ edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde malın eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi (Yüklenicinin Taahhüdünü yerine getirmesi) halinde sözleşme yapılmayacak ve kesin teminat alınmayacak.

4213/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

S. No

Taşınmaz No

Mahallesi

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hazine Payı

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35140101261

Alaçatı

Tokoğlu

L16-B-23-A-3-B

441

3

230,34

Tam

Konut Alanı

Boş

1.953.000,00

585.900,00

24.05.2017

11:00

2

35140106162

16 Eylül

Ayasaranda

22HIV

7930

1

2.502,00

2323/2502

Turistik Tesis Alanı

Boş

2.904.000,00

871.200,00

24.05.2017

11:30

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Atatürk Bulvarı No: 105 Çeşme / İZMİR adresinde bulunan Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme Malmüdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz) ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2017 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4 - 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’sını geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.

6 - Taşınmazların satış şartnameleri ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan olunur.

4080/1-1


DOĞAL MİNERALLİ SU VE JEOTERMAL ARAMA RUHSATI İHALE EDİLECEKTİR

Bolu İl Encümeni Başkanlığından:

Bolu İli, Merkez İlçesi, Sultanköy köyü hudutları içerisindeki 3771,49 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsatlı alanda, Mesciler Köyü hudutları içerisindeki 325,07 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsatlı alanda, Yeşiltepe Köyü hudutları içerisindeki 900,00 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsatlı alanda, Ömerler Köyü hudutları içerisindeki 2098,81 hektarlık doğal mineralli su arama ruhsatlı alanda ve Akçaalan Köyü hudutları içerisindeki 2167,10 hektarlık doğal mineralli su arama ruhsatlı alanda, Gerede İlçesi, Salur Köyü hudutları içerisindeki 4585,60 hektarlık jeotermal kaynak işletme ruhsatlı alanda ve Yazıköy köyü hudutları içerisindeki 4783,58 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsatlı alanda ve Kıbrıscık ilçesi, Kızıkköyü hudutları içerisindeki 3821,57 hektarlık doğal mineralli su arama ruhsatlı alanda ruhsat haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 4 adet jeotermal kaynak arama ruhsatı ve 4 adet Doğal Mineralli Su arama ruhsatı ile 1 Adet Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1.fıkrasının (c). bendi ile Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

 

İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha

CİNSİ

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve Saati

Bolu İli, Merkez İlçesi Sultanköy Köyü

Jeotermal Kaynak

2.000.000.00 TL

600.000,00 TL

23/05/2017 Saat:14:00

ve müteakiben.

Bolu İli, Merkez İlçesi Mesciler Köyü

Jeotermal Kaynak

2.000.000.00 TL

600.000, 00 TL

23/05/2017 Saat:14:00

ve müteakiben.

Bolu İli, Merkez İlçesi Ömerler Köyü

Doğal Mineralli Su

2.500.000,00 TL

750.000,00 TL

23/05/2017 Saat:14:00

ve müteakiben.

Bolu İli, Merkez İlçesi Akçaalan Köyü

Doğal Mineralli Su

40.000.00 TL

12.000,00 TL

23/05/2017 Saat:14:00

ve müteakiben.

Bolu İli, Merkez İlçesi Gövem Köyü

Doğal Mineralli Su

40.000.00 TL

12.000,00 TL

23/05/2017 Saat:14:00

ve müteakiben.

Bolu İli, Merkez İlçesi Yeşiltepe Köyü

Jeotermal Kaynak

40.000.00 TL

12.000,00 TL

23/05/2017 Saat:14:00

ve müteakiben.

Bolu İli, Kıbrıscık İlçesi Kızıkköyü

Doğal Mineralli Su

40.000.00 TL

12.000,00 TL

23/05/2017 Saat:14:00

ve müteakiben.

Bolu İli, Gerede İlçesi Yazıköy Köyü

Jeotermal Kaynak

100.000.00 TL

30.000,00 TL

23/05/2017 Saat:14:00

ve müteakiben.

Bolu İli, Gerede İlçesi Salur Köyü

Jeotermal Kaynak

375.000.00 TL

112.500,00 TL

23/05/2017 Saat:14:00

ve müteakiben.

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a- Gerçek Kişiler;

1- Nüfus cüzdan sureti

2- Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,

3- Noterden onaylı imza beyannamesi

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6- İhale dokümanının alındığına dair 1.000,00 - TL’lik banka makbuzu

7- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

8- 116.875,00 TL değerinde mali yeterlilik belgesi.

b) Tüzel Kişiler;

1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2- Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yazan Ticaret Sicil Gazetesi,

3- Vergi Levhası (onaylı),

4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

7- İhale dokümanının alındığına dair 1.000,00.-TL’lik makbuz.

8- Tebligat için ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,

9- 116.875,00 TL değerinde mali yeterlilik belgesi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 13:30’a kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.

4081/1-1