5 Mayıs 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30057

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Kamu İhale Kurumundan:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Zeytinburnu Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Giriş Sınavı ile açık bulunan GİH sınıfından 3 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 - SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 11/06/2017 tarihinde Pazar günü saat 10:00'da Zeytinburnu Belediyesi, Beştelsiz Mahallesi Belediye Cad. No: 5 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

2 - SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak,

b) Eğitim süresi en az dört yıl olan; İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) 01/01/2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) ÖSYM tarafından; 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden (KPSS) (A) Grubunda, (KPSS P35) puan türünden 75 ve daha yukarı puan almış olmak,

f) Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği ile tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak.

3 - SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 11-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Zeytinburnu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

4 - BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.zeytinburnu.bel.tr internet adresinden temin edinilebilir.)

b) Bir örneği onaylanarak alınmak üzere yüksek öğrenim diploması yada mezuniyet belgesinin aslı, noter veya fakülte tarafından tasdiklenmiş sureti,

c) Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı,

ç) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

d) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,

5 - YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Yazılı sınava belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 60 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 60 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 60 aday giriş sınavına alınacaktır. (60 ıncı sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır.) Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 26.05.2017 tarihinde yukarıda belirtilen adresteki ilan panosunda ve www.zeytinburnu.bel.tr internet adresinde duyurulacaktır.

6 - SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava katılma başvurusu kabul edilen adaylara, sınava girişte kullanılmak üzere sınav yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Adayların yazılı sınavdan önce Yazı İşleri Müdürlüğüne bizzat başvurarak fotoğraflı sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir. Giriş sınavına bu belgenin aslıyla birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

7 - SINAV KONULARI

1 - Hukuk Grubu

Anayasa Hukuku Genel Esasları, İdare Hukuku Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun, Ceza Hukuku Genel Esasları ve Memur Suçları, Medeni Hukuk Genel Esasları ve ayni haklar, Borçlar Hukuku Genel Esasları, Ticaret Hukuku Genel Esasları, Ceza Muhakemesi Hukuku Genel Esasları, Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatı, İhale Mevzuatı Genel Esasları, İmar Mevzuatı Genel Esasları, İş Hukuku, 31.05.2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bağlı mevzuatı.

2 - İktisat Grubu

İktisat Teorisi, Makro ve Mikro İktisat, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar.

3 - Maliye Grubu

Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları, Bütçesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi Genel Esasları.

4 - Muhasebe Grubu

Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi.

5 - Belediye Mevzuatı Grubu

03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 29.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve ilgili mevzuat.

8 - YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı sınavda her sınav grubunun tam puanı 100’dür. Sınavın kazanılması için sınav yapılan her gruptan, en az 70 puan alınması ve grupların not ortalamasının 75 puandan az olmaması şarttır. Ortalamada 75 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen boş pozisyonun dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılarak sözlü sınava çağrılır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavı kazanan adayları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Belediyenin yukarıda belirtilen adresinde bulunan ilan panosu ile internet sitesinde ilan olunur.

9 - SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI

Yazılı sınavı kazanan adaylara; duyurulan gün, saat ve yerde sözlü sınav yapılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında temsil, zeka, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur. Her aday için, giriş sınavı kurulu başkan ve üyeleri tarafından, 100 tam puan üzerinden not verilir. Sınav kurulunca verilen notların ortalaması sözlü sınav notudur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 75 puan almak gerekir.

10 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren başlamak üzere beş iş günü içinde bir dilekçeyle şahsen Sınav Kuruluna yapılabilir.

11 - GİRİŞ SINAVI NOTU VE SONUCUN DUYURULMASI

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır. Yapılan değerlendirme sonucunda sınav sonuçları başarı sırasına göre kadro sayısı kadar asıl ve yedek olacak şekilde Zeytinburnu Belediyesi panosunda ve web sayfasında (www.zeytinburnu.bel.tr) duyurulacaktır. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak bildirim de yapılacaktır.

12 - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Sınavda başarı gösterenler başarı sırasıyla boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adayların ataması yapılır.

İlan olunur.

3998/1-1


 


 


 


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

DÜZELTME İLANI

 

04 Mayıs 2017 tarih ve 30056 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanımızda 18. ve 23. Sıradaki Kadrolar aşağıdaki şekli ile yayınlanmıştır.

Sıra No

Ünvan

Derece

Adet

Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Açıklama

1

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda sitokin düzeyleri ve adolesanlarda uyku sorunları konularında çalışması olmak.

2

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk yoğun bakım konusunda sertifikası olmak.

04 Mayıs 2017 tarih ve 30056 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan yukarıdaki belirtilen ilanımızdaki kadroların aşağıdaki şekli ile düzeltilmesi Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.

Sıra No

Ünvan

Derece

Adet

Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Açıklama

1

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak ve çocuk yoğun bakım konusunda sertifikası olmak.

2

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda sitokin düzeyleri ve adolesanlarda uyku sorunları konularında çalışması olmak.

04 Mayıs 2017 tarih ve 30056 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanımızda belirtilen 14. Sırada belirtilen kadronun iptal edilmesi Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.

Sıra No

Ünvan

Derece

Adet

Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Açıklama

1

Profesör

1

1

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği/ Konstrüksiyon ve İmalat

Eksenel kaymalı yataklarda elastohidrodinamik yağlama ve elastik deformasyon konusunda çalışma yapmış olmak.

4152/1-1


Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör ve doçentler alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.

• 5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak. (link: http://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-toros-universitesi-akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)

• Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuracak olan adayların 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş olarak gönderilecektir.)

Link:http://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-toros-universitesi-akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge; (Eğitim-Öğretim dili İngilizce olan bölümler için **)

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek,, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde  “Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No 12, Yenişehir 33140, MERSİN” adresine elden teslim edilmesi ya da belirtilen posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Alım Yapılacak Bölümler;

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

 

Mimarlık

Profesör

1

Bina Bilgisi Anabilim dalında çalışmaları olmak.

Mimarlık

Doçent

1

Bina Bilgisi Anabilim dalında çalışmaları olmak.

Mimarlık

Doçent

1

Yapı Bilgisi Anabilim dalında çalışmaları olmak.

İç Mimarlık

Doçent

1

Mimarlık veya İç Mimarlık Lisans mezunu olmak, Mimarlık Bina Bilgisi, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından birinden yüksek lisans ve Mimarlık Bina Bilgisi, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından birinden Doktora Mezuniyet derecesini almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Özel Şart Açıklama

İşletme **

Profesör

1

Doçentliğini Üretim Yönetimi alanından almış olmak.

İşletme **

Profesör

1

Doçentliğini Pazarlama alanından almış olmak.

İşletme **

Doçent

1

Doçentliğini Finansman alanından almış olmak.

İşletme **

Doçent

1

 Doçentliğini Muhasebe alanından almış olmak.

İşletme **

Doçent

1

Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanından almış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik **

Profesör

1

Uluslararası ticaret ve lojistik alanında ulusal ve uluslararası yayınları olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik **

Doçent

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanından almış olmak.Uluslararası ticaret ve lojistik alanında ulusal ve uluslararası yayınları olmak.Uluslararası ticaret ve lojistik alanında 5 yıl ders vermiş olmak.

İktisat **

Profesör

1

Makroiktisadi Analizi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İktisat **

Doçent

1

Mikro iktisadi Analizi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Psikoloji **

Profesör

1

Doçentliğini psikometri ve sosyal psikoloji almış olmak.

Psikoloji **

Doçent

1

Doçentliğini psikometri ve sosyal psikoloji almış olmak.

 

** Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümler.

4123/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI/ PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

UZAKTAN ÖĞRETİM

UZAKTAN ÖĞRETİM AD.

DOÇENT

2

Açık ve Uzaktan Öğrenme alanında Doçent unvanı almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ AD.

PROFESÖR

1

-

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

-

PROFESÖR

1

-

İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AD.

PROFESÖR

1

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ AD.

DOÇENT

1

Eğitim dili %100 İngilizcedir.

4153/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Profesör

1

1

Doçentliği Makine Mühendisliği alanında almış olmak ve yerden ısıtma, tavandan soğutma ışınım ve taşınım konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Jinekopatoloji ve meme patolojisi alanında çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

2

1

Polikistik ve over sendromunun farklı fenotiplerinin metabolik ve karbonhidrat özellikleri ile ilgili çalışmış olmak.

4061/1-1


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile,

2 - Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile,

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar 22 Mayıs 2017 tarihine kadar İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/ PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanlarında doktora yapmış olmak

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak ya da çocuk hastalıkları alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

2

Sosyal Hizmet, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarının birinden doktora yapmış olmak.

Odyoloji

Yardımcı Doçent

3

Doktora eğitimini Odyoloji alanında tamamlamış olmak veya tıp fakültesi mezunu olup, Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlığını almış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

2

Bilgisayar Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemlerinde doktorasını yapmış olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

1

İşletme alanında doktorasını yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Profesör

1

Doçentliğini Spor Bilimleri Temel alanında almış olmak.

Spor Yöneticiliği Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında yapmış olmak.

Rekreasyon

Yardımcı Doçent

2

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında yapmış olmak.

4155/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilirsiniz.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

 

İlan No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc.

İlan Şartı

1

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

3

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyon cerrahisinde kullanılan farklı teknikler üzerine çalışması olmak.

2

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Diyabetik hastalarda oksidatif stres üzerine çalışmaları olmak.

3

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak. Kemoterapi uygulanan kanser hastalarında Hepatit B virüs reaktivasyonun önlenmesi konusunda çalışması olmak.

4

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

TAVİ konusunda deneyimli olmak.

5

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

1

Elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon konusunda deneyim sahibi olmak.

6

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yardımcı Doçent

1

Çocuk onkoloji radyolojisi konusunda eğitim almış olmak.

7

Adana Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yardımcı Doçent

1

BT eşliğindeki transtorasik biyopsilerin tanı ve komplikasyonları üzerine çalışması olmak.

8

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Akciger transplantasyon patolojisi konusunda eğitim almış ve deneyim sahibi olmak. EBUS sitopatolojisi konusunda çalışması ve yayını olmak.

9

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Uyku bozuklukları konusunda deneyimli olmak. Solunum bozukluğu ile ilgili çalışmaları olmak.

10

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

İnterstisyel akciğer hastalıkları konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

11

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Endoskopik transsfenoidal cerrahi, Parkinson Cerrahisi ve derin beyin stimülasyonu ve uygulamaları konusunda sertifika ve deneyim sahibi olmak.

12

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Laringoloji ve rinoloji konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

13

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Kosartrozda kalça eklemindeki değişikliklerle ilgili histokimyasal çalışması olmak.

14

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Üst üriner sistemde alfa reseptörlerle ve mesane tümörlerinde sanal sistoskopi ile ilgili çalışmaları olmak.

15

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Suam

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Nefrolojı yan dal uzmanı olmak. Donör böbrek volümünün transplant sonrası greft fonksiyonu üzerine çalışmaları olmak.

16

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Malign özefagus hastalıklarında girişimsel radyolojik işlemler konusunda deneyimli olmak.

17

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Omurilikteki lomber ve sakral segmentlerin omurga ile olan anatomik ilişkisi konusunda çalışması olmak.

18

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Meme kanserinde intraoperatif radyoterapi cerrahisinde deneyimi olmak. Onkoplastik meme cerrahisi konusunda yayınları olmak.

19

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Akciğer patolojisi ve gastrointestinal sistem patolojisi üzerine yayınları olmak.

20

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Kas, iskelet sistemi tümörlerinin tedavisinde deneyimli olmak.

21

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Çocuk Ürolojisi Uzmanı olmak. Avrupa Üroloji Yeterlilik Diploması (Fellow of the European Board of Urology) sahibi olmak.

22

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Yumuşak doku sarkomları hususunda çalışma ve deneyimi olmak.

23

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Nöroradyoloji alanında ve Girişimsel MR konusunda yayınları olmak.

24

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yandal uzmanı olmak. Uterus düz kas tümörleri konusunda çalışması olmak.

25

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Propranololun endometriozis üzerine olan etkilerini ait çalışması olmak. Robotik cerrahi konusunda eğitim almış olmak.

26

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Üro-jinekoloji-Pelvik Rekonstrüktif cerrahi alanında çalışmaları olmak ve Pelvik Taban Anatomisi konusunda kadavra üzerinde eğitim vermiş olmak.

27

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Endometrial poliplerin kandaki bazı vitamin düzeyleriyle ilişkisi üzerine çalışması olmak. Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Merkezinde en az beş (5) yıl çalışmış olmak.

28

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Laparoskopik histerektomi konusunda deneyim ve yayın sahibi olmak. Preeklampsi patofizyolojisi üzerine çalışması olmak.

29

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Fetoskopik lazer ablasyonda (İkizden ikize geçiş sendromu vakalarında) deneyim ve yayını olmak.

30

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Endoskopik Cerrahi konusunda deneyimi olmak. Endoskopik lazer cerrahi eğitimi almış ve ilgili alanda yayınları olmak.

31

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. En az on (10) yıllık Jinekolojik Onkoloji Kliniği deneyimi olmak.

32

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Ampute/protez/ortez rehabilitasyonu ile ilgili çalışmaları ve deneyimi olmak. Pediatrik rehabilitasyonla ilgili validasyon çalışmaları olmak.

33

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Algoloji yan dal uzmanı olmak. Elektronöromyografi ve robotik rehabilitasyon konularında eğitim almış olup yayınları olmak. Beyin hasarlı hastalarda afazi konusunda çalışmaları olmak.

34

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Apraksi konusunda ve Multiple Skleroz'da nörojenik mesane alanında deneyim sahibi ve yayını olmak.

35

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Radyolojik kontrast maddelerin atenüasyon değerleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

36

Ankara Keçiören SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Kıkırdak kökenli kemik tümörleri, gelişimsel kalça displazisinin medial yoldan tedavisi ve omurga kırıklarının kısa ve uzun tespiti ile tedavisi konularında çalışmaları olmak.

37

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

Çocukluk çağı önkol travmalarında ultrason ile X-ray'in karşılaştırılması üzerine çalışması olmak.

38

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

Acil Servise Başvuran Geçici İskemik Atak (GİA) Tanısı Alan Hastalarda İnme Gelişme üzerine çalışması olmak.

39

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk immünolojisi ve alerji uzmanı olmak. Astımlı çocuklarda osteopontin ile ilgili çalışması olmak.

40

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

İşitme kaybı etyolojisinde iç kulakla karotid arter arasındaki mesafenin önemi konusunda çalışması olmak.

41

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Baş boyun ve revizyon troid cerrahisi konularında deneyimi olmak. Boyun diseksiyonlarında J İnsizyonu ile çalışması olmak.

42

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Profesör

1

Ayağın yük taşıyan üç alanının innervasyonu konusunda anatomik çalışması olmak.

43

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Ürolojik laparoskopik cerrahi konusunda deneyimli olmak ve bu konuda çalışmaları bulunmak. Robotik konsol cerrahisi sertifikasına sahip olmak.

44

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

3

Geçici iskemik atak, iskemik serebrovasküler hastalıklar ile tam kan sayımı parametreleri ve görüntüleme tetkikleri arasındaki ilişkiler üzerine çalışması olmak.

45

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

3

Kronik obstruktif akciğer hastalığı olan hastalarda end-tidal karbondioksit ile ilgili çalışma yapmış olmak ve acil serviste kapnografi kullanımı kursu almış olmak. Eğitici eğitimi almış olmak.

46

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Yardımcı Doçent

3

Aile Danışmalığı ve Aile Arabuluculuğu Sertifikasına Sahip olmak.

47

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Koroner arter hastalığı ve lipoprotein (a) değişkenliği üzerine çalışması olmak. Girişimsel kardiyoloji ve elektrofizyoloji alanında en az 10 yıllık deneyimi olmak.

48

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

İnfektif endokarditte koagulasyon ve trombosit aktivitesi konusunda çalışma yapmış olmak. Periferik arteryel ve karotis arteryel girişimler konusunda deneyim sahibi olmak.

49

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

İleri nöroşirürji ve nöroradyoloji teknikleri üzerine eğitim almış olmak. vertebral arter psödoanevrizması ve vertebrojugüler AV fistül konuları üzerinde çalışmaları olmak.

50

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Proktoloji, anal fistül cerrahisi ve metabolik sendrom konularında çalışma ve araştırmaları olmak.

51

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

İdiopatik ani sensorinöral işitme kayıplarında steroidlerin intratimpanik ve sistemik kombine kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

52

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Hipofiz adenomlarında AGNOR tekniği kullanarak çalışması olmak. Meme tümörlerinde moleküler çalışması olmak.

53

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

3G telefonların deney hayvanlarında kulak, burun, boğaz organlarına etkisi konusunda çalışması olmak. Yeni doğan işitme taraması konusunda eğitimli ve en az 5 yıl deneyimli olmak.

54

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

Kanama durdurucular ile ilgili çalışması olmak ve Sağlık Bakanlığı Acil Tıp eğitim modüllerinde eğitimci olmak.

55

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk nefrolojisi yandal uzmanı olmak. Böbrek nakli yapılmış çocuklarda endotel hücrelerin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

56

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk hemotoloji yandal uzmanı olmak. Trombosit agregasyon ve sekresyon testleri konusunda çalışması olmak.

57

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Hastane Enfeksiyonları, Yoğun Bakım Enfeksiyonları konularında yayınları olmak. İmmunolojik Tanı Yöntemleri konusunda çalışma deneyimi olmak.

58

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Geriatrik hastalar, hemipejik hastalar ve el hastaları ile ilgili yayınları olmak.

59

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Algoloji uzmanı olmak. Terapötik enjeksiyonlar, girişimsel ultrasonografi ve klinik nörofizyoloji konularında deneyim sahibi ve eğitici olmak.

60

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Kardiyak MR'da haritalanma tekniği konusunda deneyim sahibi olmak.

61

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Doçent

1

Uzmanlığını veya doktorasını Farmasötik Toksikoloji'de yapmış olmak. Kalp ve Karaciğer Transplantasyonu anestezisi alanlarında deneyimli olmak.

62

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Kalp Akciğer transplantasyonu ve robotik cerrahi alanında en 1 yıl eğitim almak. Robotik Cerrahi ile ilgili çalışmaları olmak.

63

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Kalp transplantasyonu ve gastrointestinal sistem sitolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.

64

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Profesör

1

Kalp cerrahisinde anesteziklerin bazı etkileri konusunda çalışması olmak.

65

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Nefroloji yandal uzmanı olmak. Böbrek nakli alanında eğitim almış olmak.

66

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Elektrofizyoloji alanında deneyimi olmak.

67

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Kardiyak rehabilitasyon alanında sertifikası ve fizik tedavi rehabilitasyon konusunda deneyim sahibi olmak. Girişimsel kardiyoloji alanında tecrübesi ve yayınları olmak.

68

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Kardiyovasküler ekonomi alanında çalışma yapmış olmak. Girişimsel kardiyoloji de sağlık ekonomisi çalışmaları olmak.

69

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk kardiyoploji uzmanı olmak. Gebelik öncesi obezitenin fetal kalp fonksiyonlara etkisi üzerine çalışması olmak.

70

Ankara Ulucanlar Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Tıbbi retina ve cerrahi retina konusunda deneyim ve çalışmaları olmak. Oküler travma alanında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

71

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

3

Elektrik yanıklarında negatif basınçlı yara tedavisi üzerine çalışması olmak.

72

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

3

Kolestatik ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı üzerine çalışması olmak. da Vinci robotu kullanım sertifikasına sahip olmak.

73

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

Minimal invazif göğüs deformiteleri cerrahisi konusunda deneyim ve çalışması olmak. Plevral efüzyonlar konusunda çalışması olmak.

74

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Glokom ve üveiti üzerine çalışması olmak.

75

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Uyku laboratuvarı sertifikası olmak ve Benzalkonyum klorür ile ilgili elektron mikroskopi çalışması olmak.

76

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Asetabulum, çocuk ve erişkin kırıklarıyla ilgili eğitici düzeyinde deneyimi ve çalışmaları olmak. Kalça ve diz izokinetik kas kuvvet ölçüm çalışmaları bulunmak.

77

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

1

Kardiyak elektrofizyolojik çalışma alanında deneyim sahibi olmak. ICD ve CRT implantasyonu konusunda deneyimli olmak.

78

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Periton sıvılarında B-mode Gray Scale histogram üstüne araştırması olmak.

79

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Doçent

1

Bölgesel anestezi ile ilgili konularda deneyim ve yayın sahibi olmak. Kalça kırığı olan Aortik stenozlu hastalarda sinir bloğu ile ameliyat yapılması konusunda çalışması olmak.

80

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

1

Çalışan kalpte koroner arter cerrahisinde bir çeşit anestezi ile kombine edilen morfin etkinliği ve güvenilirliği üzerine çalışmaları olmak.

81

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

DSA ve Girişimsel Nörovasküler cerrahi konusunda eğitimi olmak.

82

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

Travma cerrahisi konusunda çalışmaları olmak. Bariatrik cerrahi konusunda tecrübeli olmak.

83

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

1

Fetal ekokardigrafi ile ilgili çalışması olmak./Preeklampside lektin düzeyi ile ilgili çalışması olmak.

84

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yardımcı Doçent

1

Böbrek nakli merkez sorumluluğu yapabilecek kriterlere sahip olmak. Laparoskopik ürolojik cerrahi alanında sertifikaya sahip olmak.

85

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yardımcı Doçent

1

Perkütan taş cerrahisi konusunda eğitici düzeyinde deneyime sahip olmak.

86

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dal uzmanlığı yapmış olmak.

87

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Ergenlerde beden kitle indeksi ve stresle başa çıkma yöntemleri üzerine çalışması olmak.

88

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Özgül öğrenme güçlüğü ve psikoonkoloji konusunda çalışmaları olmak.

89

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Hepatoloji alanında ve hayvan deneyleri üzerine çalışmaları olmak. Karaciğer biyopsisi yapabilme sertifikasına sahip olmak.

90

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

Manyetik alan tedavisinin bası yaralarında etkinliği konusunda çalışması olmak.

91

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Romatoloji yan dal uzmanlığı yapmış olmak.

92

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Renal transplantlarla ilgili çeşitli alt dallarda çalışma yapmış olmak, kemik iliği transplantasyonu ile ilgili eğitimi olmak.

93

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

1

Elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon konusunda deneyimli olmak.

94

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Metakognisyonlar üzerine çalışması olmak. Cinsel terapi eğitimi almış olmak.

95

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş, Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

Çocukların çene bölgesinde görülen kistlerin tedavisinde konservatif yöntemlerin kullanılması konusunda çalışmış olmak.

96

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş, Çene Radyolojisi

Yardımcı Doçent

3

İmplant yerleştirilmesi için palatal kemik kalınlığının bir çeşit bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

97

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yardımcı Doçent

1

Seramik braketler üzerine çalışmaları olmak.

98

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Yardımcı Doçent

3

Bitkilerin memeli hücre kültüründe in vitro anti-enflamatuvar etkileri konusunda çalışması olmak.

99

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Yardımcı Doçent

1

Radyofarmasi alanında çalışmaları ve tecrübe sahibi olmak.

100

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Yardımcı Doçent

3

Kompleks ligandların kataliz uygulamaları üzerine çalışması olmak.

101

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Biyoteknoloji

Yardımcı Doçent

1

Biyosensor tasarımı ve enzim inhibisyonu üzerine çalışmaları olmak.

102

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

Yardımcı Doçent

1

Metalloenzimler ve ileri analitik aletler üzerine çalışması olmak.

103

Elazığ SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

PET CT üzerine çalışması olmak.

104

Erzurum Bölge SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

1

Robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak. Endometriumun kimyasal ablasyonu konusunda çalışması olmak.

105

Erzurum Bölge SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yardımcı Doçent

1

Le vetiracetam tedavisinin sperm parametreleri ve seks hormonları üzerine etkisi hakkında çalışması olmak.

106

Erzurum Bölge SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Elektroensefalogram (EEG) çekimi sırasında çocukları sedatize etmek için kullanılan kloral hidrat ve hidroksizin'in etkinlik ve yan etkileri konusunda klinik çalışması olmak.

107

Erzurum Bölge SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Doğu Anadolu Bölgesinde kronik hepatit C hastalarında viral genotiplendirme ve ekstrahepatik bulgular konusunda çalışması olmak.

108

Erzurum Bölge SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C’de İnterferon alfa tedavisi alan hastaların yaşam kalitesi üzerine çalışması olmak.

109

Erzurum Bölge SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Polisomnografi sertifikası olmak. Pulmoner malign lezyonlarda CT altında transtorasik iğne biyopsinin çapının tanı oranına etkisi konusunda çalışması olmak.

110

Erzurum Bölge SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Metastatik mide kanserlerine etki eden prognostik faktörlerle ilgili çalışması olmak.

111

Erzurum Bölge SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

1

Elektrofizyolojik çalışma konusunda eğitim almış olmak ve TAVİ, periferik vasküler girişim konularında sertifika sahibi olmak.

112

Erzurum Bölge SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Yardımcı Doçent

1

Özel PET-CT görüntüleme eğitimi almış olmak, en az 5 yıl PET-CT deneyimi olmak. Onkoloji üzerine çalışması olmak.

113

Erzurum Bölge SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

3

Koroner bilgisayarlı tomografide koroner arter anomalileri ile ilgili çalışması olmak.

114

Gülhane Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

Radyoterapi alanında yayınları olmak. Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalında en az 10 yıl çalışmış olmak.

115

Gülhane Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

Yardımcı Doçent

3

Askeri yaralanmalar konusunda deneyimli olmak. Yara sıvısı ile ilgili çalışması olmak.

116

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu ve alanında tıpta uzmanlığı olmak. İyot eksikliği indikatörleri ile tiroid hormonları ve demir eksikliği anemisi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaları olmak.

117

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu ve alanında tıpta uzmanlığı olmak. Melatonin ve kandida sepsisi üzerine deneysel çalışması olmak.

118

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Yardımcı Doçent

3

Hemşirelik esasları alanında lisansüstü derecelere sahip olmak.

119

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Yardımcı Doçent

3

Psikiyatri Hemşireliği alanında lisansüstü derecelere sahip olmak. Nüks korkusu ile ilgili çalışmış olmak.

120

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Otopatoloji laboratuvarında çalışma deneyimi ve bununla ilgili yayınları olmak.

121

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Robotik üroloji cerrahi konusunda eğitim almak ve deneyim sahibi olmak. Üroradyoloji konusunda çalışmaları olmak.

122

İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmak, Robotik cerrahi sertifikası ve deneyimi olmak, laparoskopik batına giriş teknikleri hakkında çalışması ve deneyimi olmak.

123

İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Preterm ve term yenidoğanlar ile ölü doğumlarda plasenta patolojileri üzerine çalışması olmak.

124

İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Akut iskemik inmede endovasküler tedavi konusunda yayını olmak. Diffüzyon tensor görüntüleme konusunda araştırma ve yayını olmak.

125

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Kifoz hastalarının klinik görünümü ile ilgili çalışma yapmış olmak. İdiopatik skolyozda klinik görünümle ilgili çalışması olmak.

126

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Suam

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Buerger hastalığında ve periferik arteryel hastalıklarda ADMA düzeyleri ve gen polimorfizmleri, kronik venöz hastalıklarda ve periferik arteriyel hastalıklarda hayat kalitesi üzerine çalışmaları olmak.

127

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Suam

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Yağlı karaciğer hastalığı, tirofiban uygulaması, hormon replasman tedavisi ve vücut demir düzeylerinin miyokard perfüzyonu üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

128

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Kalp pillerinin yarattığı bazı parametrelerin sol venktrikül fonksiyonlarına etkileri üzerine çalışması olmak. En az 10 yıllık invaziv kardiyoloji ve elektrofizyoloji deneyimi olmak.

129

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Percutan koroner ve periferik girişim konusunda tecrübeli, rotablator sertifikası olan, kalp yetmezliğinde sol ventrikul doku doppler görüntülemenin egzersiz kapasitesi ile ilişkisini araştıran çalışması olmak.

130

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi konusunda deneyimleri olmak.

131

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Laparoskopik cerrahi konusunda en az beş (5) yıl akademik ve klinik tecrübesi olmak.

132

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

Kitlesel olayların sağlığa etkisi üzerine çalışması olmak.

133

İstanbul Haseki SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Otoskleroz Cerrahisinde deneyim sahibi olmak. Mevsimsel allerjik rinitte arginaz düzeyleri ile ilgili yayını olmak.

134

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Organ nakli, karaciğer ve paratroid cerrahisi üzerine çalışmaları olmak.

135

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Hepatit B enfeksiyonunun aile içi geçişi konusunda çalışması olmak.

136

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Behçet hastalarında ateroskleroz ve İleri yaşlı hastalarda akut böbrek yetmezliği konusunda çalışmaları olmak.

137

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Akut iskemik inmede nötrofil ve interlökin 8'in rolü ile lipoprotein (a)'nın inme ilişkisinin araştırıldığı çalışmaları olmak.

138

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisinde klinik araştırmaları ve deneyimi olmak.

139

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

Akut üst gastrointestinal kanamalı olgularının endoskopik sonuçları üzerine çalışması olmak. Aort disseksiyonlu hastaların geriye dönük analizi konusunda çalışması olmak.

140

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Yardımcı Doçent

1

WISP1 adipokininin gestasyonel diyabetteki metabolik parametrelerle ilişkisi üzerine çalışması olmak. Gebelikler arası sürenin postmenopozal osteoporoz gelişimi üzerine etkileriyle ilgili çalışması olmak.

141

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Yardımcı Doçent

1

Mide kanseri radyoterapisi ile endokrin pankreas yetmezliği ilişkisi hakkında çalışması olmak. Özafagus kanseri radyoterapisinde tedavi alan boyutu ile ilgili çalışması olmak.

142

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Pulmoner emboli tanısında copeptin'in rolu üzerine çalışması olmak. İleri kalp yetersizliğinde levosimendan tedavisinin sağ ventrikül fonksiyonları üzerine etkisini araştıran çalışması olmak.

143

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Robotik kalp cerrahisi ve koroner bypass ameliyatlarından sonra gastrointestinal sistem komplikasyonları üzerine yayınları olmak.

144

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Eş zamanlı aort kapak replasmanı ve septal miyektomi konusunda yayını ve tecrübesi olmak. Konjenital koroner arter anomalilerinin cerrahi tedavisinde deneyimli olmak.

145

İstanbul Okmeydanı Suam

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Kardiyotoksisite ile ilgili rat deneyleri ve Hemoglobinopatili çocuklar hakkında çalışma yapmış olmak.

146

İstanbul Sultan Abdülhamid Han SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Molekuler görüntüleme alanında osteoporoz gelişiminde östrojen reseptör alt gruplarının etkisi üzerine ve Mandibula distraksiyon osteogenezinde yeni kemik oluşumunun ve distraksiyon süresinin spiral BT ile değerlendirilmesi konuları uzerinde araştırma yapmış olmak, PET / CT yeterlilik belgesi ve Kalite Yönetimi yüksek lisans belgesi sahibi olmak.

147

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Pediatrik ve erişkin yabancı cisim aspirasyonu tedavisinde bilimsel çalışmaları olmak.

148

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Omurga cerrahisinde klinik ve deneysel çalışmalar yapmış ve eğitim almış olmak.

149

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

OCT (optical coherence tomography) ve CTO (chronic total oclusion) konusunda çalışması olmak.

150

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Sistemik ju venil idopatik artrit ve sistemik lupus eritematosus hastalarında vasküler fonksiyonların değerlendirmesi ile ilgili çalışması olmak.

151

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Pediatrik karaciğer nakli, sirotik kardiyomiyopati ve gıda alerjileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

152

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Hepatoloji alanında (kronik hepatit B ve alkol dışı yağlı karaciğer hastalığında) immunogenetik araştırmaları olmak. Ailesel kanser sendromlarının genomik tanısına yönelik araştırmalar yapmış olmak.

153

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Nefroloji uzmanı olmak. Diyabetik olmayan kronik diyaliz hastalarında Losartan'ın oksidatif stres ve inflamasyon üzerine etkileri ile ilgili çalışması olmak.

154

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Çocuk acil yan dal uzmanı olmak. Annelerde AntiHBs'nin sıklığı ve Yenidoğan'a geçiş düzeyi ile ilgili çalışması olmak.

155

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Astım ve KOAH takibinde kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliğinde yayınları olmak.

156

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Tüberkülozlu hastalarda beslenme peptidleriyle ilgili yayını olmak ve torasik ultrason ve endobronşiyal ultrason tecrübesi olmak.

157

İzmir Bozyaka SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Böbrek nakli tecrübesi ve böbrek transplantasyonunda histopatolojik çalışması olmak. Onkolojik cerrahi alanında çalışmaları olmak.

158

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Yenidoğan doçenti olmak. Çok düşük ağırlıktaki bebeklerde beslenme intoleransı tedavisinde makrolidlerin kullanımı ile ilgili çalışması olmak.

159

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Pediatrik Endokrinoloji ve metabolik hastalıklar yan dal ihtisası yapmış olmak. Çocuklarda vitamin D eksikliği ve vitamin D zehirlenmesi konularında araştırmalar yapmış olmak.

160

Kayseri SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

Karbonmonoksit, endosulfan zehirlenmeleri ve çocuklarda ev kazaları hakkında çalışmaları olmak.

161

Kayseri SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

2

İnvaziv kardiyoloji alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak, Elit atletlerde ileri ekokardiyografik yöntemler ile atlet kalbini değerlendiren çalışmaları olmak.

162

Kayseri Suam

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

SLE hastalarının takip tanı ve tedavileri üzerine çalışması olmak.

163

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Fetal cerrahi ve kalp damar cerrahisi anestezisinde deneyimli olmak. Erişkin kalp nakli, erişkin ve pediatrik sol ventrikül destek sistemleri implantasyonu anestezisi konusunda deneyimli olmak.

164

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Pelvik sinirlerle ilgili eğitim almış olmak. Endoskopik pelvik taban cerrahisi ile ilgili yayın yapmış olmak.

165

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Yüz ve çene cerrahisi uzmanı olmak. Uyku bozuklukları ve tedavisi konusunda çalışması ve deneyimi olmak.

166

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Kronik otitli hastalarda orta kraniyal fossa dura seviyesi ile ilgili radyolojik çalışması olmak.

167

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

3

Primer hiperparatiroidi cerrahisi geçiren hastalarda preoperatif ve peroperatif parametrelerin karşılaştırılması, preoperatif parametrelerin postoperatif seyri üzerine etkileri ile ilgili çalışması olmak.

168

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

Son 10 yılda akciğer karsinomu ön tanısı konulan olguların rektospektif değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.

169

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

3

Hellp sendromunda maternal ve perinatal sonuçların değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

170

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

Aorta Koroner Baypas Ameliyatlarının değişik yönlerden değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.

171

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Polisomnografi ve Oksidatif Stres Parametreleri ile Fizik Muayene Bulguları Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

172

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

3

Anterior Servikal Diskektomi ve Füzyon Uygulanan Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Füzyon ve Fiksasyon Üzerine Etkisi konusunda çalışması olmak.

173

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

3

Endometrium hiperplazi ve adenokarsinomlarında östrojen ve progesteron reseptörlerinin araştırılması kounusunda çalışması olmak.

174

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yardımcı Doçent

3

Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Enfektif Komplikasyonlar ve Rektal Floradaki Siprofloksasine Dirençli E.Coli Kolonizasyonunun Rolü ile ilgili çalışması olmak.

175

Konya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Hiperinsülinemik Obez Çocuk ve Adölesanlarda Plazma Homosistein Düzeyleri konusunda çalışması olmak.

176

Konya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

Çocuklarda Suçiçeği ve Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak. Çocuk Yoğun Bakım sertifikasına sahip olmak.

177

Konya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Diyaliz hastalarında yaşam kalitesi ve egzersiz konularında çalışmalarda bulunmak ve diyaliz hastalarında hepatit C ve eritropoietin ilişkisi konusunda çalışması olmak.

178

Konya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yardımcı Doçent

3

İnme geçiren hastalarda akut ve subakut dönemde tuzak nöropati gelişiminin elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi üzerine çalışması olmak.

179

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi