3 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30055

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Sarıyer İstanbul Boğazı Müzesi Sanat ve Kültür Vakfı (Sarıyer Müze Vakfı).

VAKFEDENLER : Şükrü GENÇ, Yunus Metin SÖZEN, Naci GÖRÜR, Mehmet Namık ÇAĞATAY, Mehmet SAKINÇ, Yücel YILMAZ, Mehmet Namık YALÇIN, Mehmet Celal ÖZDOĞAN, Zeynep Sevim KIZILTAN, Bayram ÖZTÜRK, Ahmet Cemal SAYDAM, Emin ÖZSOY, Hayri Gürhan OZANOĞLU.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/04/2017 tarihinde kesinleşen 14/02/2017 tarihli ve E: 2016/496, K: 2017/46 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İstanbul Boğazı’nı jeolojik, oşinografik (fiziksel ve kimyasal), biyolojik, arkeolojik, sanat tarihi, mimarlık tarihi, tarih ve sözlü tarih açısından incelemek, halkımıza ve tüm dünyaya tanıtmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 101.000,00 TL (Yüzbirbin TL) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Şükrü GENÇ, Naci GÖRÜR, Yunus Metin SÖZEN, Mehmet SAKINÇ, Mehmet Namık YALÇIN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları benzer amaçlara sahip bir vakfa ya da kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4011/1-1

—————

VAKFIN ADI: Kuzu Eğitime Destek Vakfı

VAKFEDENLER: Halil Kuzu, Mustafa Kardaş, Osman Yılmaz

VAKFIN İKAMETGAHI: ÇANAKKALE

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: 12/04/2017 tarihinde tavzih edilen Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/03/2017 tarihinde kesinleşen 06/02/2017 tarih ve E: 2016/476, K: 2017/12 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI; Milli Eğitim Bakanlığının faaliyetleri örnek alınarak; Atatürkçü düşünce ışığında, Atatürk ve Cumhuriyetin ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak eğitim hizmetleri yapmak ve eğitime destek olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU: Mustafa Kardaş, Erdoğan Arduç, Atila Van

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ;

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli heyetçe belirlenecek benzer amaçlı bir vakfa ya da kamu kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4012/1-1


 


 


 


 


 


 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 060 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 798 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95325 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

3905/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 059 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 801 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95320 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

3904/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 064 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 795 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 98156 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

3903/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 065 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 800 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 98263 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

3902/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 063 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 799 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95553 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

3901/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 061 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 797 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95364 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

3900/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.01.2017 gün ve 021 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2017 gün ve 664 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95417 ile 95413 adalar arasında yer alan Farabi Caddesi ve çevresine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

3899/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.10.2016 gün ve 207 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 138 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 98820 Adaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

3898/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/721 Esas ve 2008/108 Esas sayılı dosyaları (Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/567 Esas sayılı dosyası ile birleşen), Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/708 Esas ve 2008/34 Esas sayılı dosyaları (Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/567 Esas sayılı dosyası ile birleşen) ve Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/551 Esas sayılı dosyasının (Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/567 Esas sayılı dosyası ile birleşen) kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

3991/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

02.05.2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan avukat ilanımızda;

“2016 yılında yapılan (Son Başvuru Tarihi İtibariyle Süresi Dolmamış) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 65 (atmışbeş) puan almış olmak,” olarak düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4112/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Profesör

Üroloji

1

1

-

Profesör

Fizyoloji

1

1

Tıbbi Fizyoloji ve Egzersiz Fizyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

1

1

Erişkin bağışıklaması konusunda bilimsel araştırmalar yapmış olmak.

Doçent

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1

 

Behçet hastalığı prevalansı hakkında epidemiyolojik çalışma yapmış olmak.

MÜH-MİM. FAK.

Doçent

Termodinamik

1

1

Makine Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olup. Su ile Isıl Enerji Depolama, Güneş Enerjisi ile Su Damıtma Sistemleri ve Biyodizel Üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Yozgat/Merkez    Tel: 03542421085

4047/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. maddede belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

3) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7) İLK BAŞVURU TARİHİ    : 02.05.2017

    SON BAŞVURU TARİHİ   : 16.05.2017

 

                    Sınav Programı                               

    Tarihi     

Saat

          Yer          

   Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

22.05:2017

10:00

İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/ PROGRAM

Yardımcı Doçent

 

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

1

Nefroloji uzmanı olmak. Böbrek nakli ile ilgili 3 yıl çalışmış olmak.

İÇ HASTALIKLARI

1

Hemotoloji alanında yan dal yapıyor olmak.

NÜKLEER TIP

1

Alanında uzman olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak ve öğretmenlerin karşılaştıkları güçlüklerle ilgili çalışma yapmış olmak.

4066/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Yardımcı Doçent adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No. 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

 

BİRİM

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Prof.

1

Kardiyoloji alanında doçentliğini almış olmak ve kardiyak görüntüleme konusunda uzman ve üç boyutlu ekokardiyografi ile intraoperatif TEE uygulamaları konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Prof.

1

Kardiyoloji alanında doçentliğini almış olmak ve Kompleks koroner girişimler ve hemodinamik ölçümler konusunda uzman ve girişimsel kardiyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Prof.

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentliğini almış olmak ve Omurga hastalıkları ve tedavisi alanında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Prof.

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentliğini almış olmak ve kemik iliği ablasyonu sonrası kemiğin biomekanik özellikleri üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Prof.

1

Radyasyon Onkolojisi alanında doçentliğini almış olmak ve Stereotaktik radyoterapi, brakiterapi, yoğunluk ayarlı radyoterapi konularında deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

Çocuk Cerrahisi alanında doçentliğini almış olmak ve Çocuk onkolojisi, Çocuk Ürolojisi ile Yenidoğan cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçentliğini almış olmak, Spinal cerrahi konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak ve Endoskopik spinal cerrahi üzerine yurtiçi ve yurtdışı eğitim almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Yardımcı Doçent

2

Moleküler biyoloji alanında doktora yapmış olmak ve Kanser Araştırmaları, sitotoksisite ve onkogram yöntemlerinde deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

1

Sinirbilimi alanında doktora yapmış olmak ve Kognitif elektronörofizyoloji konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Uzmanlık Eğitimini yapmış olmak ve Ultrasonografi Klavuzluğunda periferik sinir blok uygulamaları konusunda sertifikalı ve deneyimli olmak

Meslek Yüksekokulu

Aşçılık

Yardımcı Doçent

1

Gıda Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak ve en az üç yıl öğretim üyeliği deneyimi bulunmak.

4013/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

Tarımsal pazarlama alanında çalışmış olmak,

Hayvan Yetiştirme

Profesör

1

1

Büyükbaş (Sığırcılık) hayvan yetiştirme alanında çalışmış olmak,

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Et ve et ürünleri işleme teknolojisi alanında uzman olmak,

Bikisel Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Bitkilerde stres ve stresin moleküler etkileri üzerinde çalışmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Nükleer Tıp

Profesör

1

1

Galyum-68 PSMA ve DOTA-TATE konusunda teşhis ve tedavi amacıyla eğitim almış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Geometri

Profesör

1

1

İnfinitesimal dönüşümler ve neutral geometride pür metrikler üzerinde çalışmalar yapmış olmak,

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

Akuatik toksikoloji ve gelişim biyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak,

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Fiziki Coğrafya

Profesör

1

1

Fiziki Coğrafya alanında doçent olmak,

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Ortodonti

Profesör

1

1

Ortodonti anabilim dalında çalışmış olmak

Periodontoloji

Profesör

1

1

Periodontoloji anabilim dalında çalışmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

İstatistik

Profesör

1

1

Nicel karar yöntemleri bilim alanında doçent unvanı almış, istatistiksel proses kontrol teknikleri, uygulamalı istatistik ve çok değişkenli istatistik teknikleri alanlarında çalışmaları bulunmak,

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Muhasebe ve Finansman bilim dalı doçent unvanı almış, faaliyete dayalı maliyetleme sistemi ve muhasebe bilgi sistemi ve organizasyonu alanlarında çalışmalar yapmış olmak,

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Profesör

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçent unvanı almış olmak,

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

Biyoloji ders kitaplarının incelenmesi konusunda doktora yapmış, yaşam temelli öğrenme yaklaşımı konusunda çalışma yapmış olmak,

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Matematik eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak ve hata temelli aktivitele, görselleştirme, lineer cebir öğretimi konusunda çalışma yapmış olmak

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Geometri alanında doçent unvanı almış ve düzlem geometri, geometride sabit nokta ve altın oran konusunda çalışma yapmış olmak,

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Profesör

1

1

Eski Türk Edebiyatı ve Hamseler konusunda çalışma yapmış olmak,

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Profesör

1

1

“Türk Halk Edebiyatı ve Türk Dünyası Edebiyatları” konusunda çalışmalar yapmış olmak,

Felsefe Grubu Eğitimi

Profesör

1

1

Felsefe alanında doçent unvanı almış ve'' İnsan, Tarih ve Eğitim Felsefesi'' konusunda çalışma yapmış olmak,

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Eğitim Bilimleri, Eğitim Sosyolojisi bilim dalı, öğretim teknikleri, ilköğretim program geliştirme, öğretmen yetiştirme, eğitim tarihi ve sosyal temelleri

konularında çalışma yapmış olmak,

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Kimyasal Teknolojiler

Profesör

1

1

Bakır curuflarının değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak,

Yapı

Profesör

1

1

Yarı rijit birleşimler, sinus kirişler, mezo düzey modelleme, kendiliğinden yerleşen betonlar, lifli betonlar ve yapı malzemesi mekaniği konularında çalışmalar yapmış olmak,

Termodinamik

Profesör

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Kelam

Profesör

1

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Farmasotik Teknolojisi

Profesör

1

1

Eczacılık fakültesi mezunu, Farmasotik Teknolojisi anabilim dalında doçentlik unvanı almış ve nano teknoloji konusunda çalışıyor olmak,

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Veteriner Parazitoloji

Profesör

2

1

Veteriner fakültesi mezunu olmak,

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış, doçentlik unvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında almış, ağrı yönetimi ve yeni doğan alanında çalışmalar yapmış olmak,

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Peyzaj Mimarlığı

Profesör

1

1

3968/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ