3 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30055

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


13.050 TON AGREGA (6.000 TON 0-8 MM; 2.250 TON 8-16 MM VE 4.800 TON 16-32 MM) (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


HAM FABRİKA HATTI, ISITICI VE TEPHİR NİZNER YOLLARI İLE STANDART ERİTME ŞURUP HATTINDA KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


CMC SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğünden:


ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.050 TON AGREGA (6.000 TON 0-8 MM; 2.250 TON 8-16 MM VE 4.800 TON 16-32 MM) (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/207227

İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr. (afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 13.050 Ton AGREGA (6.000 ton 0-8 mm; 2.250 ton 8-16 mm ve 4.800 ton 16-32 mm) (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 24/05/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ - TR230001500158007282440204

4 - KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7 - İhale Konusu işe ilişkin Kısmı Teklif Verilebilecektir.

3859/1-1


HAM FABRİKA HATTI, ISITICI VE TEPHİR NİZNER YOLLARI İLE STANDART ERİTME ŞURUP HATTINDA KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Ham Fabrika Hattı, Isıtıcı ve Tephir Nizner Yolları ile Standart Eritme Şurup Hattında Kaynak İşleri hizmet alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası               :  2017/198041

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No.164 Ereğli/Konya

b) Telefon ve faks numarası   :  0 332 734 59 30 - 36, 0332 734 59 38

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ham fabrika kısmında bulunan; “1 ve 2 nolu Haşlama teknesi ham şerbet hattı ile Tephir ve Isıtıcıların nizner yollarındaki boru demontaj-montaj ve tamir işleri ve Rafineri kısmında bulunan; Standart eritme şurup hattının (Cr-Ni) demontaj-montajı ile Brüde ve vakum hattında muhtelif kaynak işleri” işidir. (Ayrıntılı bilgi teknik şartname ve eklerindedir.)

b) Yapılacağı yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati                      :  15/05/2017 - Saat: 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 100,00 TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler yapılacak işleri yerinde görüp, tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale edilen istekliyle, toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3993/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim

1-

45 Kalem Muhtelif Filtre Alımı

210594

2017-0771

23.05.2017-14.00

90 Gün

2-

11 Kalem Muhtelif Turbo Alımı

210612

2017-0772

23.05.2017-14,30

120 Gün

3-

7 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

210623

2017-0773

23.05.2017-15.00

180 Gün

4-

13 Kalem Delici Yedeği Alımı

210634

2017-0775

23.05.2017-15,30

90 Gün

5-

2 Kalem Delici Yedeği ROCK BIT Alımı

210648

2017-0777

23.05.2017-16.00

90 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

4055/1-1


CMC SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

CMC Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2017/211851

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139    06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 201 20 55 / 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı, 2 Kısım,

                                                     1. Kısım      : 100 Ton CMC-LV

                                                     2. Kısım      : 50 Ton CMC-HV, Mal Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  MTA Genel Müdürlüğü Merkez Sondaj Ambarlarına.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren; 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                        :  15/05/2017 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (203 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3909/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından işlemleri yürütülen “Kocaeli Üniversitesi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Alt Yapı Geliştirme ve GMP Laboratuvarı Projesi (KOU-DEKART) başlıklı ve 2015BSV162 nolu Kalkınma Bakanlığı destekli Projeden 1 Adet Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop Sistemi, 1 Adet Yüksek Rezolüsyonlu Kütle Spektrometre Sistemi ve 1 Adet Otomatik Klon Seçme ve Taşıma Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki esaslarının 19.uncu maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir.

[Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.]

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      :  2017/203118

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası         :  0 262 303 11 09 - 07/0 262 303 11 23

c) Elektronik posta adresi             :  kocaelibilimsel@gmail.com

ç) Ön yeterlik ve ihale

    dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)               :  -

2 - Ön yeterlik konusu malın       

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 Adet Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop Sistemi, 1 Adet Yüksek Rezolüsyonlu Kütle Spektrometre Sistemi ve 1 Adet Otomatik Klon Seçme ve Taşıma Sistemi alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]                  :  1- 1 Adet Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop Sistemi: Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne

                                                         2- 1 Adet Yüksek Rezolüsyonlu Kütle Spektrometre Sistemi: DEKART Proteomiks Laboratuarı'na

                                                         3- 1 Adet Otomatik Klon Seçme ve Taşıma Sistemi: Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuarı'na (Antikor Laboratuarı)

c) Teslim [tarihi/tarihleri]              :  Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                           :  Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu Umuttepe Yerleşkesi

b) Tarihi ve saati                           :  23/05/2017 tarih ve saat: 14:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Bu madde boş bırakılmıştır.

ı) Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

4.4.1.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığı oluşturanlardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.

4.4.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması

4.4.2.1. Teklif edilen cihazların hem üretici firma hem de temsilci firma tarafından çalışır halde kurulduktan itibaren 2 (iki) yıl fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı garantili olmalıdır. Garanti süresini müteakip 8 (sekiz) yıl ise ücreti karşılığında yedek parça temin garantisine sahip olmalıdır.

4.4.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

4.4.3.1. Teklif veren firmalar bu şartnamedeki özellikleri “Teknik şartnameye cevap” belgesi düzenlenmeli ve cihaz orjinal kataloğu üzerinde ilgili maddeleri işaretlemelidir.

Yukarıda sayılan belgeler İhale Ön yeterlik başvuru dosyasında sunulacaktır.

4.5. Yeterliliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir.

4.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.6.1. Benzer iş tanımı yapılmamıştır.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 140,00.-TL (Yüzkırk Türk Lirası) ve ihale dokümanı 140,00.-TL (Yüzkırk Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Umuttepe Yerleşkesi İzmit/KOCAELİ adresinden satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 23/05/2017 tarihinde Saat: 14:00’a kadar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Umuttepe Yerleşkesi İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3992/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malın DSİ Genel Müdürlüğüne ait hissesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ve “DSİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” hükümlerine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.

2 - Söz konusu taşınmaz malın DSİ hissesinin satış ihalesi DSİ Adana 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda “Kapalı Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak olanlar, “Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi”ni Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ilan tarihinden itibaren mesai saatleri içerisinde 15.05.2017 tarihi saat:15.00’e kadar 200,00 TL bedel karşılığında alabilirler.

4 - İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin en geç 15.05.2017 tarihi saat:15.00’e kadar Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Vakıflar Bankası Adana Şubesi IBAN: TR 680001500158007302994179 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü hesabına yatırılması veya aynı kanunun 26/b maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalardan süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir. 

5 - İhaleye katılacak tüzel kişiler (şirketler) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ve (ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış) halen faaliyette bulunduğuna dair belge ile birlikte tüzel kişiliğin sirküleri veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını belgeleyen noterden onaylı vekaletnameyi, özel kişiler adına ihaleye katılacak kişiler özel kişiyi temsil ettiğine dair noterden tasdikli vekaletnameyi vermeleri şarttır.

6 - İsteklilerin 15.05.2017 tarihi mesai bitimine kadar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına geçici teminatını yatırmış olduğuna dair makbuzu veya teminat mektubu, satış şartnamesi, tasdikli ikametgah ilmühaberi (ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış), nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi kimlik fotokopisi vs. evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - Taşınmaz mal satış ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.

 

İli

İlçesi

Köyü/ Mah.

Ada/Parsel

Cinsi

Alanı (m2 )

DSİ Hissesi

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedeli (TL) (KDV Hariç)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Adana

Seyhan

Zincirli bağlar

10375/4

Arsa

6201

4360/6201

4360 m2

Konut Alanı

3.296.160

98.885

16.05.2017

10.00

3685/1-1


ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen arsa niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 16 Mayıs 2017 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.’den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

 

4 ADET ARSA SATIŞ LİSTESİ

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN m2

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI

İHALE SAATİ

1

BESLANBEY

  124

6

1367.94

ARSA

  478,779.00 TL

14,363.37 TL

15:30

2

BESLANBEY

  121

6

1812.09

ARSA

  634,231.50 TL

19,026.95 TL

15:40

3

BESLANBEY

2020

3

7780.41

ARSA

2,723,143.50 TL

81,694.31 TL

15:50

4

BESLANBEY

2019

3

4172.07

ARSA

1,460,224.50 TL

43,806.74 TL

16:00

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler.

İlan olunur.

3860/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen 9 (Dokuz) adet ARSA’nın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif (arttırma) usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahallesi/ Mevkii

Ada/ Parsel

Arsa Payı

İmar Durumu

Arsa M2

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Sayağzı Mah.

732/28

Tam

A-3

Konut Alanı

310,00

27.900,00 TL

837,00 TL

31/05/2017

14.00

2

Sayağzı Mah.

874/1

Tam

A-3

0.30

643,97

48.300,00 TL

1.449,00 TL

31/05/2017

14.05

0.90

3

Taşucu Mah.

8762

Tam

E:1.50

Hmax: Serbest

5.564,09

1.307.562,00 TL

39.227,00 TL

31/05/2017

14.10

4

Taşucu Mah.

8763

Tam

E:1.50

Hmax: Serbest

6.000,00

1.410.000,00 TL

42.300,00 TL

31/05/2017

14.15

5

Taşucu Mah.

8764

Tam

E:1.50

Hmax: Serbest

6.000,00

1.410.000,00 TL

42.300,00 TL

31/05/2017

14.20

6

Taşucu Mah.

5680

Tam

A-5

361,85

152.000,00 TL

4.560,00 TL

31/05/2017

14.25

7

Sarıcalar Mah.

486/3

Tam

B-3

281,00

42.150,00 TL

1.264,50 TL

31/05/2017

14.30

8

Olukbaşı Mah.

169/6

Tam

A-2

0.30

360,49

36.100,00 TL

1.083,00 TL

31/05/2017

14.35

0.60

9

Olukbaşı Mah.

2619

Tam

A 5/3  0.30

314,21

26.710,00 TL

801,30 TL

31/05/2017

14.40

     2   0.60

 

İhale Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak olanlar Şartnameyi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250.00 TL karşılığında satın almak zorundadırlar.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Ayrıca www.silifke.bel.tr/ adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

1 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a) İhaleye katılacaklar için Geçici teminat (2886 D.İ.K. 26. maddesinde belirtilen değerlerde) ihale bedelinin en az %3’ü olup; nakit para veya banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir. En geç 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü Saat 12.00’den önce diğer belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

b) İstekliler Gerçek kişiler olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

c) İstekliler Gerçek Kişiler için ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

d) İsteklilerin Şirket veya Tüzel kişi olması halinde, bulunduğu yılda alınmış Ticaret Odasından/Sanayi Odasından kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir belge, Temsile yetkili kişilerin Noterden tasdikli imza sirküleri ve vekaletnamesi.

e) İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

1 - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin bulunduğu yer Resmi Makamlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,

2 - Dernek, Federasyon veya Konfederasyon ve Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı,

3 - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıfı Temsile yetkili kılınanların Noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

f) Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda belirtilen özel kişilerde bahsi geçen belgeleri vermiş olmaları gerekmektedir.

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabacıların ihaleye iştirak etmesi halinde idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

h) Her dosya için ayrı ayrı Satış Şartnamesi aldığına dair makbuz aslı,

1 - İhale ve Satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, KDV, damga vergisi, tapu harçları, alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken diğer giderler ihale edilene (Alıcıya) aittir.

2 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

3 - 2886 sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

4 - Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5 - Taşınmaz satışları peşin veya 3 eşit taksitle ödenecek olup, ilk taksit sözleşme düzenleme anında, kalan 2 taksit 1’er ay arayla yasal faiziyle birlikte ödenecektir. Taşınmazın tapudan devri, borcu bitince yapılacaktır.

6 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, satış şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

4043/1-1