2 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30054

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04/09/2016 tarih ve 496 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/04/2017 tarih ve 745 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi imarın 45768 ada 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği"02/05/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3854/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (1) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

7

1

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. 2016 yılında yapılan (Son Başvuru Tarihi İtibariyle Süresi Dolmamış) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvuru Formu ( www.kocaeli.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı

5 - Özgeçmiş

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’nca da onaylanabilir.

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru Yeri                          :  Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı KOCAELİ

                                                  0 262 303 11 52

Başvuru Tarihi                        :  02/05/2017 - 16/05/2017

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi     :  Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü -

                                                  Tarih: 05/06/2017   Saat: 10.00

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi     :  Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü -

                                                  Tarih: 16/06/2017   Saat: 14.00

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 02/05/2017 - 16/05/2017 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.kocaeli.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.).Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından www.kocaeli.edu.tr duyurulacaktır.

IV- YAZILI SINAV KONULARI

a. Anayasa Hukuku

b. Medeni Hukuk

c. Borçlar Hukuku

d. Ticaret Hukuku

e. Medeni Usul Hukuku

f. İcra ve İflas Hukuku

g. İdare Hukuku

h. İdari Yargılama Hukuku

i. Ceza Hukuku

j. Ceza Usul Hukuku

k. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

l. 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat

V - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

VI - SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sınavda Adaylar;

a. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’cü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1 - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2 - Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3 - Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

IX - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1 - Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2 - Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3 - Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

3897/1-1


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyurunun Başlangıç Tarihi  :  02.05.2017

Son Başvuru Tarihi                :  16.05.2017

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER:

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı ve Sayısı

Açıklama

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora programını bitirmiş olmak. En az üç yıl bir üniversitede Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmış olmak.

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalında doktora programını bitirmiş olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

Toplam

Yrd. Doç.

Ankara

İzmir

Toplam

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

1

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Yenidoğan Bilim Dalı

1

1

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

1

1

 

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

1

 

1

1

                                                                                                            Toplam

5

4

1

5

3908/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör kadrosu devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/1367 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (6 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 6 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

9. Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 16/05/2017 mesai bitimine kadardır.

 

KADRO NO

KADRO UNVAN

DERECE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

1032

Yardımcı Doçent

5

Sanat Tarihi/Türk İslam Sanatı

1

Anadolu Selçuklu sanatı üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

1185

Profesör

1

Maden Mühendisliği/Cevher Hazırlama

1

 

1186

Profesör

1

Maden Mühendisliği/Cevher Hazırlama

1

 

402

Profesör

1

Kimya Mühendisliği/Kimyasal Teknolojiler

1

 

407

Doçent

3

Geomatik Mühendisliği/ Jeodezi

1

 

1087

Yardımcı Doçent

3

Kimya Mühendisliği/Proses ve Reaktör Tasarımı

1

Karbondioksit emisyonunun mikrobiyal biyoprosesler ile azaltılması ve çevresel kirliliklerin (ağır metal, boya gibi) kimyasal prosesler ile giderilmesi konularında çalışmaları olmak.

1070

Yardımcı Doçent

4

Kimya Mühendisliği/Kimyasal Teknolojiler

1

Atık plastiklerin hidrotermal proses ile geri dönüşümü ve biyokitlerden superkritik su gazlaştırması ile enerji yakıtı üretimi konularında çalışmaları olmak.

1064

Yardımcı Doçent

4

Tekstil Mühendisliği/Tekstil Bilimleri

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Tekstil Mühendisliği alanında almış olmak. Kumaşların nem yönetimi, performans özellikleri ve fonksiyonel spor giyisi tasarımı konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

1182

Profesör

1

Cerrahi Tıp Bilimleri/Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

1

En az 5 yıllık öğretim üyesi deneyimi olmak. Ani işitme kayıpları tedavisinde deneyimi olmak.

1183

Profesör

1

Cerrahi Tıp Bilimleri/Üroloji

1

Priapism ve posterior üretroplastide teknik ve bilimsel deneyimi olmak.

1184

Profesör

1

Cerrahi Tıp Bilimleri /Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Ürojinekoloji alanında üriner, stres, acil ve anal inkontinans ve genital ve rektal prolapsusu olanlarda cinsel fonksiyon, anal manometri konularında deneyimli olmak. Bu konularda yaşam kalitesi enstrümanlarını valide etmiş olmak.

1077

Profesör

1

Temel Tıp Bilimleri/Fizyoloji

1

 

900

Profesör

1

Temel Tıp Bilimleri/Histoloji ve Embriyoloji

1

 

1074

Profesör

1

Dahili Tıp Bilimleri /İç Hastalıkları

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak.

1111

Doçent

3

Tıp Bilimleri /Tıbbi Genetik

1

Tıp doktoru ve doçentliğini tıbbi genetik alanında almış olmak. Moleküler sitogenetik alanında yurt dışı deneyimi ve sertifikası olmak. İşitme kayıpları moleküler genetiği konusunda deneyimli olmak.

923

Doçent

1

Cerrahi Tıp Bilimleri /Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

 

892

Yardımcı Doçent

4

Temel Tıp Bilimleri /Anatomi

1

 

903

Yardımcı Doçent

4

Temel Tıp Bilimleri /Fizyoloji

1

 

944

Yardımcı Doçent

4

Temel Tıp Bilimleri /Histoloji ve Embriyoloji

1

 

965

Yardımcı Doçent

3

Temel Tıp Bilimleri /Tıbbi Mikrobiyoloji

1

 

968

Yardımcı Doçent

5

Temel Tıp Bilimleri /Tıbbi Biyokimya

1

Tıp doktoru ve biyokimya uzmanı olmak.

969

Yardımcı Doçent

5

Temel Tıp Bilimleri /Biyofizik

1

 

992

Yardımcı Doçent

4

Temel Tıp Bilimleri /Tıp Eğitimi

1

 

994

Yardımcı Doçent

4

Cerrahi Tıp Bilimleri /Göğüs Cerrahisi

1

 

996

Yardımcı Doçent

5

Dahili Tıp Bilimleri/Acil Tıp

1

En az 2 yıllık acil ünitesinde yöneticilik deneyimi olmak. Geriatrik hastalar ve vertabra kırıkları ile ilgili çalışmaları olmak.

1017

Yardımcı Doçent

3

Dahili Tıp Bilimleri/Aile Hekimliği

1

Yatak Başı Ultrasonografi konusunda deneyimi olmak.

1030

Yardımcı Doçent

4

Dahili Tıp Bilimleri/Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

1

 

1042

Yardımcı Doçent

4

Cerrahi Tıp Bilimleri/Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Postoperatif ağrı üzerine deneyimi ve Neonatal Resüsitasyon eğitimi olmak.

856

Yardımcı Doçent

3

Dahili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak.

437

Yardımcı Doçent

1

Dahili Tıp Bilimleri/Tıbbi Farmakoloji

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

1092

Yardımcı Doçent

5

Klinik Bilimler/Pedodonti

1

 

1104

Yardımcı Doçent

5

Klinik Bilimler /Ortodonti

1

 

1113

Yardımcı Doçent

4

Klinik Bilimler /Periodontoloji

1

 

1124

Yardımcı Doçent

3

Klinik Bilimler /Diş Hastalıkları ve Tedavisi

1

 

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

1125

Yardımcı Doçent

4

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri /Kimya Teknolojisi Pr.

1

En az 5 yıl üniversitede ders vermiş olup doktarasını fizikokimyada yapmış olmak. Yakıt Pilleri, bor ekstraksiyonu ve su kirliliklerinin kimyasal teknoloji yardımı ile giderilmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

1126

Yardımcı Doçent

5

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri/Kimya Teknolojisi Pr.

1

En az 5 yıl üniversitede ders vermiş olup anorganik kimyada doktora yapmış olmak. Aminobenzotiyazoller, proton transfer tuzları, metal komplekslerinin sentezi ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi konularında çalışmaları olmak.

1142

Yardımcı Doçent

4

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri/Laboratuvar Teknolojisi Pr.

1

Üniversitelerin araştırma merkez laboratuarlarında en az 4 yıllık deneyimi olmak ve triazol halkası içeren pürin ve pirimidin esaslı nükleozitlerin sentezi konusunda çalışmaları olmak.

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

1143

Yardımcı Doçent

5

Tasarım /Moda Tasarımı Pr.

1

En az 5 yıl üniversitede ders vermiş olmak. Moda Tasarımında giyisi tercihleri, kumaşların boyama mekanizmaları ve haslıkları konularında çalışmaları olmak.

3570/1-1