30 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30053

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

“Erkilet Bulvarı Mevki, Dere Mahallesi, No: 55/F Kocasinan/KAYSERİ” adresinde 18/11/2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09708 lisans numarasıyla faaliyet gösterdiği bayilik lisansı 24/05/2014 tarihinde sonlandırılan Elmalı Akaryakıt Ürünleri Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ye ait tesiste 05/06/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcı dışı LPG ikmali yapılması ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 07/04/2016 tarihli ve 6210-57 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 27/04/2016-646 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup;  09/03/2017 tarihli ve 6964-46 sayılı Karar ile Lisans sahibi hakkında, 366.319,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 366.319,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3990/1/1-1

—————

Kurul 16/03/2017 tarihli ve 6976-19 sayılı Kararı ile, 12.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32129 sayılı bayilik lisansı sahibi UPS Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (UPS Petrol Nakliye Madencilik Otomotiv Tekstil Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)’nin akaryakıt istasyonunda 16.12.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca UPS Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (UPS Petrol Nakliye Madencilik Otomotiv Tekstil Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) hakkında 16.11.2016 tarihli ve 6600/18 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01.12.2016 tarihli ve 1834 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan UPS Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (UPS Petrol Nakliye Madencilik Otomotiv Tekstil Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL, otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL olmak üzere toplamda 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3990/2/1-1

—————

Kurul 02/03/2017 tarihli ve 6954-32 sayılı Kararı ile, “Kırca Köyü Yanık Hayat Mevkii İstanbul Yolu Üzeri 10.Km Gümüşhacıköy/Amasya” adresinde 18.04.2013 tarih ve BAY/939-82/32479 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mavi-Göl Petrol Nakliye Kuyumculuk Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 24.09.2013, 28.09.2013 ve 01.10.2013 tarihlerinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 16.11.2016 tarihli ve 6600-23 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 02/12/2016-1841 sayılı Soruşturma Raporu ile konu hakkında Şirketten istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup süresinde savunma yapmayan lisans sahibi hakkında;

- Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL,

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıtı tağşiş etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL,

olmak üzere toplam 2.000.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle bu fiiller için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 2.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3990/3/1-1

—————

Kurul 16/03/2017 tarihli ve 6976-13 sayılı Kararı ile, “Ankara Yolu 17. Km. Süksün İncesu/KAYSERİ” adresinde 19/03/2005 tarihli ve BAY/459-669/06742 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Özcoşkun İnşaat ve Turizm Tic. San. Ltd. Şti.’nin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 13/05/2016 tarihli ve 6280-21 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 31/05/2016-976 sayılı Soruşturma Raporu ile konu hakkında Şirketten istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında; otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmadığının ve sisteme bağlı olmayan pompaların tespit edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3990/4/1-1

—————

Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin 2015/27 E. 2015/1414 K. sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde; 31/07/2012 tarih ve BAY/939-82/31344 sayılı bayilik lisansı alan fakat bu lisansı 25/11/2014 tarihinde sonlandırılan Rampet Akaryakıt İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, 29/11/2012 tarihinde yapılan denetimde, istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünler bulunduğunun tespiti neticesinde alınan 21/03/2017 tarih ve 13718 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u uyarınca yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 03/04/2017 tarih ve 416 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunması alınmak üzere usulüne uygun olarak 05/04/2017 tarih ve 18766 sayılı yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil gazetesinde yer alan adresi “Çamlıca Mahallesi Yüzon caddesi. No: 813 Batman”a gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkur Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre durdurulacağı veya firmanıza ait lisansın doğrudan iptal edileceği konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3990/5/1-1


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri ( Profesör – Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz adayların başvuracakları Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Drc.

Adet

Nitelik

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk göğüs hastalıkları yan dal uzmanı olmak, göğüs hastalıklarındaki immün yetmezlikler konusunda çalışmaları bulunmak

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Tıp doktoru ve tıpta uzmanlık yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.(*)

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

2

1

Gen polimorfizmleri ve akılcı ilaç kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Avrupa çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi yeterlik belgesi sahibi olmak; nöral tüp defektleri konusunda yayınları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.(*)

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

2

1

Türk üroloji yeterlik kurulu belgesi sahibi olmak; üriner sistem taş hastalığı konusunda yayınları olmak.

Eğitim Bilimleri

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

3

1

İngiliz dili eğitimi alanında doçent unvanını almış olmak. Dil öğretiminde teknoloji kullanımı, duyuşsal durumlar ve yazma becerileri konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bil.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1

Bilgisayarlı hesaplamalar konusunda bilimsel yayınlar yapmış olmak. Yazılım mühendisliği alanında ders verme tecrübesi olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Profesör

1

1

Medeni Hukuk alanında doçent unvanı almış olmak. Tüketici ve internet hukuku konularında çalışmaları olmak.

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

• Başvurular Rektörlüğe şahsen yapılacaktır.

• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

• Başvurunun kabul edilebilmesi için, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 9. Maddesine göre “Ön Değerlendirme Komisyonu”nun olumlu görüşü gerekmektedir. (Adayların, anılan yönerge kapsamında başvuru sırasında dilekçe ve bir (1) adet başvuru dosyası ile birlikte “Ön Değerlendirme Komisyonu”na iletilmek üzere Üniversitemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.)

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi ilgili birimlerden edinebilirler.

• İlan ile ilgili detay ve formlara www.medeniyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru adresi:

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

3907/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ