30 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30053

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MADENİ YAĞ ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Mamak İlçesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 6. Etapta bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

 

İli

İlçesi

Ada/ Parsel

Arsa Alanı (M2)

Emsal

İmar Kullanımı

Emsal İnşaat Alanı M2

Keşif Bedeli (TL)

Ankara

Mamak

51937/1

8,998

2.5

Konut + Ticaret

22,495.00 (Konut) (Ticaret Alanı sıfır kotun altındaki emsal harici alanda yer alacaktır)

17,996,000.00

 

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2016 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 17.996.000,00.-TL (OnYediMilyonDokuzYüzDoksanAltıBin Türk Lirası.) dır.

2 - İhale 11.05.2017 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle/ANKARA adresinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir.

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.

b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2017 yılı vizeli)

c - Noter tasdikli İmza sirküleri.

d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).

e - İsteklilerin, son 15 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapmış oldukları işlerin keşif bedelleri toplamı, yapılacak işin keşif bedelinin %50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2016 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme belgesi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)

f - İşin keşif bedelinin %25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, %25’i kadar da banka referans mektubu verilecektir.

g - Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

h - 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı taahhütü)

ı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 539.880,00.-TL (BeşYüzOtuzDokuzBinSekizYüzSeksen Türk Lirası) Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

j - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.

k - Yer Görme Belgesi

l - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

m - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu İşin Şartnamesi 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) bedel karşılığında, 10.05.2017 günü saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

İlan olunur.

3802/1-1

 


MADENİ YAĞ ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2017/203512

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km  Afyonkarahisar

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80 - Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

 

MADENİ YAĞ ALIMI

 

No

Yağın Adı

Tipi

Birimi

Ambalaj Ölçüsü

Alınacak Miktar

1

Dizel motor yağı

Petrol ofisi Maximus süper dizel SAE 20/50 veya dengi

Kg

180

    540

2

Karter yağı

Petrol ofisi Special 30 veya dengi

Kg

180

    720

3

Şanzuman ve Diferansiyel yağı

Petrol ofisi Maxgear Keban EP 90 veya dengi

Kg

185

    370

4

Şanzuman ve Diferansiyel yağı

Petrol ofisi Maxgear Keban EP 140 veya dengi

Kg

185

  4070

5

Hidrolik sistem yağı

Petrol ofisi Hydro oil HD 32 veya dengi

Kg

180

    360

6

Hidrolik sistem yağı

Petrol ofisi Hydro oil HD 46 veya dengi

Kg

180

    900

7

Açık dişli yağı

Petrol ofisi Gravis M 1500 veya dengi

Kg

185

    740

8

Kapalı sistem dişli yağı

Petrol ofisi Gravis M 150 veya dengi

Kg

185

    370

9

Kompresör sirkülasyon yağı

Petrol ofisi Compressor oil XT 68 veya dengi

Kg

180

  1260

10

Endüstriyel Türbin yağı

Petrol ofisi Türbin 68 veya dengi

Kg

180

    900

11

Endüstriyel Gres yağı

Petrol ofisi Süper gres EP 2 veya dengi

Kg

180

  3240

12

Otomatik Şanzuman yağı

Petrol ofisi ATF 2 veya dengi

Kg

180

    360

TOPLAM

13.830

 

X) Tesislerimizde geçmiş yıllar itibariyle Petrol Ofisi ürünü olan madeni yağ kullanılmaktadır. Tesislerimizde mevcut ve kullanılabilir durumda madeni yağ bulunduğundan ihale konusu ihtiyacımız mevcuda göre ilave olarak alınacaktır.

Ayrıca Petrol Ofisi muadili başka marka madeni yağ için teklif verilmesi durumunda tesislerde kullanılabilir mevcut miktarın tahliyesi ile ayrıca aynı miktarın takviyesi masrafları başka marka teklif eden istekliye ait olacaktır.

b) Teslim Yeri                        :  Afyon Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  11.05.2017 Perşembe günü saat 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 11.05.2017 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3967/1-1