29 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30052

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurumu Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Delta Uluslaarası Petrol İnş. Tic. ve San. Ltdnin Kocaeli ve Sakarya illeri dahilinde sahip bulunduğu AR/DPS/5087 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 07.04.2017 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

3840/1-1

—————

Gümüş Madencilik İnş. Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Adıyaman ili dahilinde sahip bulunduğu AR/GMŞ/5068 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 07.04.2017 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

3841/1-1

—————

ABE Era Petrol Doğalgaz Maden A.Ş.’nin Aksaray, Niğde ve Konya illeri dahilinde sahip bulunduğu AR/AEP/5125 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 07.04.2017 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

3842/1-1


 


 


 


 


 


 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 16.02.2017 tarih ve 204/520 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.03.2017 tarih ve 746/1632 sayılı kararları ile onaylanan Yakacık Mahallesi 44139 ada 1 nolu parsel ile 44190 ada 1 nolu parsele ilişkin 84193/18 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

3838/1-1


İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrosuna 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Sıra

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Derece

Adet

Nitelik

1

Mühendislik

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Profesör

1

1

Yapay organlar ve biyosensörler konusunda çalışmaları olmak.

 

DİĞER ŞARTLAR:

1 - 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Profesör kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Başvuran adayların, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve ilan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

3965/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların;

Başvuru dilekçesi ekinde: Özgeçmiş, Yayın Listesi, İki adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı sureti, Noter Onaylı olmak üzere Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), Yabancı Dil Belgesi, Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi.

Başvuru Dosyası: Özgeçmiş, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört adet dosyayı, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adayının yabancı dil sınav tarihi daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Tel: 0 478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Fıkıh

Yrd. Doç.

4

1

Fıkıh alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri

Yrd. Doç.

5

1

Kelam ve/veya İtikadı İslam Mezhepleri alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Hadis

Yrd. Doç.

5

1

Hadis alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

İslam tarihi ve Sanatları/Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

Yrd. Doç.

4

1

Siyer-i Nebi ve/veya İslam Tarihi alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Tefsir

Yrd. Doç.

5

1

Tefsir Metodu üzerine doktora yapmış olmak

3863/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ