26 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30049

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ekonomi Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Dörtyol 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/394 Esas, 1983/449 Karar sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

3749/1-1

—————

Adana 1. Vergi Mahkemesi Başkanlığının 2016/392 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

3750/1-1

—————

İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 1997/8065 Esas sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

3751/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Encümeninin 23.03.2017 tarih 341/864 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 06.04.2017 tarih 773/1662 sayılı kararı ile onaylanan 84193/EK19 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

ADA/PARSEL                                  MEVKİİ

     44336/18                                     YAKACIK

      63806/1                                      YAKACIK

      63806/5                                      YAKACIK

      63807/1                                      YAKACIK

3748/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Etimesgut İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi imarın 45260 ada 1.2.3.4.7.8.9 ve 10 sayılı parseller ile Piyade Mahallesi 46679 ada 21 sayılı parseli kapsayan 85306 nolu parselasyon planı; 3194 sayılı İmar Kanunun 18 maddesi gereğince tanzim ve tasdik edilmiş olup, 26.04.2017 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

3786/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

ANKARA

DÜZELTME İLANI

Resmi Gazete’nin 7 Nisan 2017 tarihli ve 30031 sayılı nüshasının 69. sayfasında yayınlanan “İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının 1. Sütunundaki “İhale Kayıt Numarası (İKN)” sehven 2013/31291 olarak yazılmış olup 7 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere “İhale Kayıt Numarası (İKN): 2012/130132” olarak düzeltilmiştir.

3787/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Tababet Vakfı

VAKFEDENLER: Ahmetcan İsmail

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.03.2017 tarihinde kesinleşen 08.12.2016 tarihli ve E:2016/412, K:2016/510 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Tababetin yer küresindeki gelişmelerini takip etmek, Toplumun beden, ruh ve psikolojik sağlığını Tababetle iyileştirmek, sağlıklı yaşam tarzı davranışlarını geliştirmek, yeme-içme ve perhizler hakkında düzen getirmek, kültürel ve ilmi adetleri yaygınlaştırmak, yerli ve milli takviye, gıda ürünleri üretmek,  milli ilaçlar yapmaya çabalamak, devlet yönetimine Tababet düşünce ve kültürünü anlatmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (YüzBinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ahmetcan İsmail, Erktekin İsmail, Ulvi Kabakçı.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Yönetim kurulunun belirleyeceği kuruluşlara devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3730/1-1

—————

VAKFIN ADI: Yükseliş İrfan ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER : Mahmut Nedim AYSOY, Mehmet Yesari HOROZOĞLU, Ali İhsan ÖZTAN, Galip TEYYAR, Mehmet KAYGUSUZ, Mansur ÖZDEMİR, İbrahim Akan ÖZDEMİR.

VAKFIN İKAMETGAHI: GAZİANTEP.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziantep 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/04/2017 tarihinde kesinleşen 27.02.2017 tarihli tahsis kararlı 01/02/2017 tarihli ve E:2016/197, K:2017/47 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kadim ve köklü kültürümüzün, irfana dair meselelerin tespitinde aydınlatıcı ve yol gösterici boyutunun araştırılarak gün yüzüne çıkartılması; bununla birlikte bu kültürün gelecek nesillere halis bir şekilde aktarılabilmesi adına entelektüel donanımı haiz bir nesil oluşturulurken bu değerlerle de mücehhez hale getirilmesi ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.000 TL (altmışbeşbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Mahmut Nedim AYSOY, Mehmet Yesari HOROZOĞLU, Ali İhsan ÖZTAN, Galip TEYYAR, Mehmet KAYGUSUZ, Mansur ÖZDEMİR, İbrahim Akan ÖZDEMİR.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Gaziantep Mevlevihanesi Yaşatma Kültür ve Yükseliş Camii Yaptırma Derneğine devredilecektir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3731/1-1

—————

VAKFIN ADI: Evlad-ı Osmanlı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı

VAKFEDENLER: Maksut Serim

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.11.2016 tarih ve E: 2016/49, K: 2016/485 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç kişilerin öğrenim, eğitim, korunma ve her türlü gereksinimlerini sağlamak ile herhangi bir sebeple yoksul, aciz, kimsesiz veya yardıma muhtaç durumda bulunan kişilere yardım etmek, kültüre katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Kocaeli Başiskele İlçesi Bahçecik köyü Damlar Mevkii 16M2A pafta 5792 parselde bulunan arsa vasıflı gayrimenkuldür.

YÖNETİM KURULU: Maksut Serim, Ömer Elmas, Yasin Ekrem Serim

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3732/1-1


 


 


 


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aranan Şartlar;

• Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor ya da Spor Bilimleri alanında tamamlamış olmak, Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında çalışmalarda bulunmak.

Adayların;

- Özgeçmiş(YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 6 takım dosyayı ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Prof.

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor ya da Spor Bilimleri alanında tamamlamış olmak, Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında çalışmalarda bulunmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ATALAY ELİBOL

Adres   :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel        :  0 216 452 45 85-86/1158

Fax       :  0 216 452 87 17

3817/1-1


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1 - İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren, Yardımcı Doçent kadroları için başvurular ise gazete ilan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Rektörlük Genel Sekreterliğe yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Universitemiz/Mevzuat/UniversitemizMevzuati/Yonergeler/ OgretimElemaniKadrolarinaBasvurmaAtamaveYukseltmeIlkeleriYonergesi) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Yardımcı Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Genel Sekreterliğe (Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No:90 Beyoğlu / İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

(Doçentlik Unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış, tercihen Yapı, Yapı Malzemeleri, Geoteknik ve Hidrolik alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Prof. Dr.

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

(Doçentlik Unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış, tercihen Yapı, Yapı Malzemeleri, Geoteknik ve Hidrolik alanlarında araştırmalar ve çalışmalar yapmış olmak).

Doç. Dr.

1

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü

(Endüstriyel Tasarım, Makine Müh. Lisans mezunu olmak, Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri konularında deneyimi bulunmak).

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü (%30 İngilizce)

(Doçentliğini Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak. Çocuk Psikopatolojisi veya Bilişsel Gelişim alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Prof. Dr.

1

Psikoloji Bölümü (%30 İngilizce)

(Doçentliğini Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak. Çocuk psikopatolojisi veya bilişsel gelişim alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Doç. Dr.

1

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölümü (%30 İngilizce)

(Yönetim ve Organizasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak. Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Girişimcilik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik alanlarında uluslararası çalışmalarının olması).

Doç. Dr.

1

3733/1-1


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile,

2 - Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile,

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar 10 Mayıs 2017 tarihine kadar İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

2

Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak ya da, çocuk hastalıkları alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, genel cerrahi alanında tıpta uzmanlığını almış olmak, obezite ve metabolik cerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

2

Sosyal Hizmet, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarının birinden doktora yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Doçentliğini Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanlarının birinden almış olmak.

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

2

Sosyoloji, Felsefe, Siyaset Bilimi Anabilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak.

Tarih

Profesör

2

Doçentliğini Tarih alanından almış olmak.

Tarih

Yardımcı Doçent

2

Tarih alanında doktora yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Havacılık Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Konşimento gibi havacılık usul ve esaslarına hakim olan ve bu konularda uygulama deneyimi olan, işletme alanında doktora yapmış olmak.

Havacılık Yönetimi

Yardımcı Doçent

2

İşletme alanında doktora yapmış olmak, havacılık sektöründe deneyim sahibi olmak

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

İngiliz Dili eğitimi alanında doktora yapmış olmak

3816/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Kimya Öğretmenliği Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Bilimin Doğası ve Çevre Eğitimi Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında Doktor Unvanına Sahip ve Bu Alanda Çalışmalar Yapmış Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Temel Bilimler

Dişhekimliği Temel Tıp Bilimleri

Yrd. Doç.

1

Oral Histoloji alanında deneyimli olmak

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Yrd. Doç.

1

"Biyokimya” alanında Doktora yapmış olmak. Yara iyileşmesi, kemometri ve oksidatif stres konularında çalışmaları bulunmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Eczacılık Temel Bilimleri

Yrd. Doç.

1

“Fiziksel Kimya” alanında Doktora yapmış olmak. İlaç etkin maddelerin yüzey aktif maddelerle etkileşimi ve adsorpsiyonu konusunda çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Müesese Arşivleri

Yrd. Doç.

1

Doktorasını EBYS üzerine yapmış olmak, E-Devlet ve EBYS konularında yayınları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Bölgesel Coğrafya

Yrd. Doç.

1

Arazi kullanımı, su yönetimi ve akarsu havza yönetimi gibi Bölgesel Coğrafya konularında çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd. Doç.

1

Kamusal Alan, Laiklik ve Dini Hareketler, Sekteryanizm, Araştırma Yöntemlerinde Etik Sorunu, Kültürel Miras Yönetimi ve Sürdürülebilirliği konularında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

Ekonometri

İstatistik

Yrd. Doç.

1

İstatistik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, çok değişkenli istatistik konularında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

İngilizce İktisat

İktisat Teorisi

Yrd. Doç.

1

İktisat alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, para politikası ve enflasyon hedeflemesi konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Yrd. Doç.

1

Kelam Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Yrd. Doç.

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Doktora yapmış olmak, İtibar Yönetimi ve Kamu Diplomasisi alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Yrd. Doç.

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Biyomühendislik ve/veya Kimya Mühendisliği programlarından almış olmak. Biyopolimer endüstrisinde rekombinant bakterilerden sellüloz üretimi optimizasyonu konusunda uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Yrd. Doç.

1

Ruh Sağlığı, Gebelik ve Doğum Psikolojisi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

İntertrokanterik kırık cerrahi tedavisinde deneyimli olmak ve bu konuda uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makaleleri olmak. Ayak cerrahisi ile ilgili deneyimli ve uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makaleleri olmak. Ters omuz protezi ile ilgili yayınlanmış makalesi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Nöroşirürji uzmanı olmak, periferik sinir hasarı tedavisinde kök hücre kullanımı konusunda araştırma yapmış olmak ve bu konuda deneyimli olmak, Glial tümör cerrahisi konusunda deneyimli olmak, spinal enstrümantasyonda enfeksiyon önleyici implantlar üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doç.

1

Pediatrik Ortopedik Onkoloji alanında uluslararası çalışmaları olmak. Kemik Tümörleri'yle ilgili uluslararası kitap bölümü yazmak. El Travması konusunda uluslararası yayını olmak. Pediatrik Ortopedi, El Cerrahisi ve Artoskopik Cerrahi alanlarda deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doç.

1

Ortopedik Onkoloji eğitimi veren bir klinikte, uzman doktor olarak, ilgili alanda aktif olarak çalışmak. Ortopedik Onkoloji alanında kitap bölümü yazmak. Üst Ekstremite Cerrahisi ile ilgili yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yrd. Doç.

1

Geçici İskemik Atak konusunda klinik araştırma yapmış olmak. Bu konuda birincil indekslerde taranan yayını olmak ve İngilizce Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında genetik ve girişimsel nöropsikiyatrik araştırmalar yapmış olmak ve SCI kapsamında yayınlanmış olması. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Ulusal bilimsel projede yürütücülük yapmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

Koksigodini ve elektrofizyoloji konularında SCI-Expanded kapsamında indekslenen dergilerde makalesi olmak, herediter polinöropatiler konusunda uluslararası dergilerde yayını olmak, elektrofizyoloji konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Yrd. Doç.

1

Kahverengi yağ dokusunun insan metabolizması ile ilişkisi hakkında deneyim sahibi olmak ve uluslararası indekslerde yayınlanan dergilerde yayını bulunmak.

3809/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ