26 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30049

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KURBAN DERİSİ TOPLAMA MERKEZ VE ARAÇ PANKARTI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


40 MİLYON ADET 25X40 MM HOLOGRAM ETİKET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DMR ROLE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ BUHARLAŞTIRICI KAZANLARI VE ISITICI BORULARININ DEMONTAJ-MONTAJ VE MAKİNETO İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığından:


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize Pazar Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


ICP-MS SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN BAKIM, ONARIMI VE MAKİNELERLE SİLOLARA PANCAR BOŞALTILMASI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasından:


MÜBADELE İHALESİ YAPILACAKTIR

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


AR-GE PROJE ÇAĞRISI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:


KURUTİLEK KUYU ALANI REHABİLİTASYONU VE SCADA SİSTEMİ KURULUMU

EUROPEAİD/138926/ID/WKS/TR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Bayraklı Belediyesinden:


KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİNDE ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI İÇİN PROJE İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KURBAN DERİSİ TOPLAMA MERKEZ VE ARAÇ PANKARTI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 500 adet 150x230 cm kurban derisi toplama merkez pankartı ile 2.000 adet 70x105 cm kurban derisi toplama araç pankartı alımı 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.- TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 – 80

3784/1-1


40 MİLYON ADET 25X40 MM HOLOGRAM ETİKET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 40 Milyon Adet 25x40 mm Hologram Etiket Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.05.2017 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3460/1-1


DMR ROLE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/188886

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 - 4108        0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

      Türü ve Miktarı                   :  DMR sayısal role alımı, 1 adet

3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 17/05/2017 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 20,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3692/1-1


FABRİKAMIZ BUHARLAŞTIRICI KAZANLARI VE ISITICI BORULARININ DEMONTAJ-MONTAJ VE MAKİNETO İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız buharlaştırıcı kazanları ve ısıtıcı borularının demontaj-montaj ve makineto işlerinin yapılması işi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/199669

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel     : 0 266 865 19 40

                                                     Faks  : 0 266 865 26 04-05

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; buharlaştırıcı kazanları ve ısıtıcı borularının demontaj-montaj ve makineto işlerinin yapılması işi, işin konusunu teşkil etmektedir.

b) Yapılacağı yer                       :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Yer teslimini müteakip 30 takvim gününde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  10.05.2017 Çarşamba günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3758/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığından:

İlimiz Devrek İlçesine bağlı aşağıda mevkisi, erişim nosu, yazılı 3 yıl süreli Jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince terk talebinde bulunulması nedeniyle 5 adet Jeotermal Kaynak Arama sahaları ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale edilmek suretiyle aramaya açılacaktır.

A - Aşağıda Zonguldak İli Devrek İlçesinde bulunan;

 

Sıra No

Mah./Köyü

İhalenin Niteliği (Erişin No)

İhale Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

Arama Süresi

İhalenin Tarihi

İhalenin Saati

1

Adatepe

3342026

15.000 TL

500 TL

3 Yıl

08.05.2017

10:00

2

Özbağı

3342027

15.000 TL

500 TL

3 Yıl

08.05.2017

10:15

3

Başlarkadı

3342028

15.000 TL

500 TL

3 Yıl

08.05.2017

10:30

4

Devrek Merkez

3342029

15.000 TL

500 TL

3 Yıl

08.05.2017

10:45

5

Hışıroğlu

3342030

15.000 TL

500 TL

3 Yıl

08.05.2017

11:00

 

B) İhale 08.05.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 10.00’da başlamak üzer İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

C) Konu ile ilgili şartname ve diğer evraklar Zonguldak İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

D) İsteklilerin teklif mektubunu kapalı zarfla birlikte ihale günü saat:09.30’a kadar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

E) İhaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun ilgili maddelerince usulüne göre hazırlanmış;

E-1) Her dosya için;

a) Geçici teminat alındı makbuzu,

b) Teklif mektubu,

c) Bağlı olduğu vergi dairesi ili ve vergi numarasını gösterir belge,

d) İhaleye katılma isteğini belirten dilekçe,

e) İhale Şartnamesini aldığına dair 250,00 TL tutarında Banka makbuzu.

E-2) Gerçek kişiler için;

a) T.C. Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdan sureti ve imza sirküleri.

b) Başkası adına ihaleye katılacaklar usulüne göre uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli vekâletname.

E-3) Tüzel kişiler için;

a) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı bir sureti.

b) Yönetimin noter onaylı imza sirküleri.

c) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, Noterden almış oldukları vekâletnamenin aslını veya tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

F) Posta ve diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

G) İdare ihaleyi gerekçesini belirtmek suretiyle yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3509/1-1


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:

Sıvı ve Gres Madeni Yağ alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2017/192458

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No: 164 Ereğli/KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  332 734 59 30 - 36, 332 734 59 38

c) Elektronik Posta Adresi               :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Muhtelif cins ve miktarlarda 17.507 kg Sıvı ve Gres Madeni Yağ (Aşağıda gösterilmiştir.)

b) Teslim Yeri                                  :  Ereğli Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c ) Teslim Tarihi                               :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içinde tek partide teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  12.05.2017 - 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

 

No

Ürün Adı

Miktarı (Kg)

1

Speacial SAE 30

1.440

2

Hydro Oil 46

2.340

3

Kompresör Yağı 68

720

4

Üniversal Keban EP 85 W/140

2.775

5

M 320 Gravis

3.700

6

Super Gres EP-2    (16 Kg. Tenekelerde)

1.760

7

Super Gres MP-2   (16 Kg. Tenekelerde)

240

8

EP 0 Kışlık

32

9

HD 46 Hidrolik Yağ

4.500

Toplam Kg:            17.507

3682/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize Pazar Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Rize Pazar Modern Küçük Sanayi Sitesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Eski Belediye İşhanı Zemin Kat Çorbacıoğlu yanı Pazar/ RİZE

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, elektrik ve telekom ile kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Pazar/RİZE

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  4.457.620 TL

f) Geçici Teminatı                      :  312.033,40 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  11/05/2017 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Pazar Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Eski Belediye İşhanı Zemin Kat Çorbacıoğlu yanı Pazar/RİZE adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

3644/2-2


ICP-MS SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

ICP-MS Mal Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2017 / 196844

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 201 20 53 - 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                    :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı,

                                                               5 Adet ICP-MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi) Sistemi Alımı (Cihaz ve Yardımcı Donanımlar) (teknik şartnamede belirtilen ekipman, yardımcı donanımlar ve malzemeler dahil)

b) Teslim yeri/yerleri                           :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Ambarı

c) Teslim tarihi/tarihleri                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                 :  11/05/2017 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması

Teknik şartnameye göre, cihaz için teklif veren İstekliler, satış sonrası cihaz için servis ve teknik hizmet verebildiğini gösteren ve TSE veya ilgili Bakanlıklardan alınan Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile teknik şartnameye verilecek cevaplar yine Teknik Şartnamenin ilgili maddelerine göre cevaplandırılacak ve teklif ekleri kapsamında sunulacaktır. Sunmayan İstekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3687/1-1


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN BAKIM, ONARIMI VE MAKİNELERLE SİLOLARA PANCAR BOŞALTILMASI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız merkezinde ve bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri kantarlarında bulunan seyyar ve sabit pancar boşaltma makinelerinin bakım, onarımı ve makinelerle silolara pancar boşaltılması işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*              :  2017/190734

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivrihisar Cad. No: 195 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38

c) Elektronik posta adresi       :  eskisehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin Bakım, Onarımı ve Makinelerle Silolara pancar Boşaltılması işleri.

                                                  (İşin detayı İhale dokümanı oluşturan belgelerde Düzenlenmiştir.)

b) Yapılacağı yer                    :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Merkez ve Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar alım kantarları.

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşme imzalanmasını müteakip idarece belirlenecek Tarihlerde.

d) İşin süresi                           :  İşin süresi işin yapılacağı yer itibariyle değişiklik Göstermekte olup; tahmini süreler ihale dokümanında Belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  23.05.2017 Salı günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Gerçek kişi olması halinde; İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Tüzel kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.7. Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. İş deneyim belgeleri;

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak; İhale Konusu iş veya İş Makineleri (Kepçe, Loder ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 23.05.2017 Salı günü, saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel teklif üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale üzerine yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3646/1-1


MÜBADELE İHALESİ YAPILACAKTIR

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ait ekonomik ömrünü tamamlamış hurdaya ayrılan 6 (altı) kalem mal ve malzemenin “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair 4645 Sayılı Kanuna bağlı olarak, 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi kapsamında mübadele ihalesi yapılacaktır. Mübadeleye İlişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mübadeleye Kayıt Numarası            :  2017/59

1 - İdarenin adresi                            :  Ankara Emniyet Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri 06330 İskitler -Y.Mahalle/ANKARA

Tel No                                              :  0(312) 303 64 46

Faks No                                           :  0(312) 384 08 51

Elektronik Posta Adresi (Varsa)      :  www. ankara.pol.tr.’dir.

2 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                              :  Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu, Konya Yolu Üzeri İskitler Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  09/05/2017 tarihi saat:10:30

3 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Ekonomik Ömrünü tamamlayarak hurdaya Ayrılmış 45.500 Kg (tahmini) Hurda Plaka, 3.900 Kg (tahmini) Boş Kovan (Sarı), 49.500..Kg. (tahmini)..Demir Malzeme (Oto yedek parçası),110.000 Kg (tahmini) Hurda Demir, 10.000 Kg (tahmini) Elektronik Malzemele, 71 adet Santral ve 15 adet Operatör Konsolun’dan oluşmakta olup ,şartnamenin ekinde teknik özellikleri belirtilmiştir.

                                                            Şartnameyi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonunda ücretsiz görebilirler.

4 - Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri:

Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri;

a) Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri;

a) Orijinal ambalajlı ve kutusunda 42 (Kırkiki) adet Fotokopi Makinesi

Fotokopi Makinesinin Özellikleri:

TOSHİBA E-STUDİO 3508 A DİJİTAL FOTOKOPİ MAKİNESİ: Hızı; dakikada 35 kopya siyah beyaz baskı, otomatik çift yönlü feeder(RADF), otomatik arkalı önlü baskı (DUBLEKS), Network prınter, Network renkli scannner, Pcl 6 baskı dilleri, Post Scrıpt 3, Usb'ye tarama ve çıktı alma, standart kağıt kapasitesi: toplam 1100 sayfa kapasiteli 2 kaset+By-pass:100 sayfa, elektronik harmanlama, standart 320 GB Harddisk, 4 GB RAM, orijinal kabinet sehpa standart olacak ve makine üzerindeki hariç 1 ADET TAM DOLU YEDEK TONER verilecektir.

3 - MEMUR ÇALIŞMA KOLTUĞU (15 adet)

Oturum ve sırt yüzeyi en 45 kg m3 yoğunluğunda dökme süngerden oluşmaktadır. Kolçaklar metal iskelet üzeri olup poliüretan kaplıdır. Sabitlenen kişiye göre ayarlanabilen yaylı mekanizmadır. Amortisör ayak ve mekanizmaya konik geçmeli 360 derece döner, aşağı ve yukarı hareket eder gazlı amortisörden oluşmaktadır. Beşli yıldız ayak 38*1.2 mm şekillendirilmiş borudan imal edilmiş olup krom ile kaplıdır. Mekanizma aşağı yukarı hareket edebilen öne arkaya salıncaklı ve istenilen yerde sabitlenen kişiye göre ayarlanabilen tansiyon yaylı mekanizmadan oluşmaktadır. Yıldız ayak beş adet doksan derece kendi ekseninde dönebilen tekerleklere sahiptir. Renk idare tarafından belirlenecektir.

5 - Mübadele karşılığında verilecek malın teknik özellikleri

45.500 Kg (tahmini) Hurda Plaka, 3.900 Kg (tahmini) Boş Kovan (Sarı), 49.500..Kg. (tahmini)..Demir Malzeme (Oto yedek parçası),110.000 Kg (tahmini) Hurda Demir, 10.000 Kg (tahmini) Elektronik Malzemele, 71 adet Santral ve 15 adet Operatör Konsolun’dan oluşmakta olup ,şartnamenin ekinde teknik özellikleri belirtilmiştir.

Verilecek malzemeler tahmini hesaplanmıştır. Yüklenici malzemelerin tartılmasına talep etmesi durumunda tüm giderler yükleniciye ait olacaktır. Tartılacak yeri ve kantarı idare belirleyecek olup tahmini bedelin üstünde çıkması durumunda tahmini bedel verilecektir.

6 - Tahmin edilen bedel

Bu mübadelede verilecek (idare tarafından) malın tahmini bedeli 332.408,77-TL (ÜçyüzotuzikibindörtyüzsekizTLYetmişyediKrş), yüklenici tarafından idareye verilecek malın tahmini bedeli 332.407,41-TL (ÜçyüzotuzikibindörtyüzyediTLKırkbirKRŞ)olarak belirlenmiştir

7 - Geçici teminat

Mübadeleye katılacaklar mala ait tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 06/09/2017 olacaktır.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği İhale Masası adresine elden teslim edilecek ve zarfların alınıp tekliflerin okunmasından sonra açık artırma usulü yapılacaktır. Teklifler ihale komisyonu önünde sözlü verilecek ve açık artırım formu imzalanacaktır.

8 - Taşınır malların yerinde görülmesi

Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 09:00-16:30 saatleri arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Araç Sevk Büro Amirliğinde Bağdat Caddesi No: 120 Ostim /ANKARA adresinde görülebilir.

9 - Mübadeleye katılabilme şartları

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Şartname Ekindeki Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı, Geçici Teminat Mektubu dışında geçici teminat verecekler Saymanlık ve Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzları,

c) Mübadele tarihinden önce ki altı aylık süre içerisinde alınmış Tebligat adresini gösterir belgeyi,

d) 1- Gerçek Kişiler Kimliklerini belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)ibraz edeceklerdir.

2- Tüzel Kişiler, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi sunacaklardır.

e) Savcılıktan alınmış adli sicil kaydı belgesi,(3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna Kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair.)

f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

sunmaları zorunludur.

g) 22/11/2016 günü yürürlüğe giren 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 30’uncu maddesine istinaden Terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu ilgili birimlerce tespit edilen istekliler ihale katılamazlar. Katıldıkları tespit edilen istekler ihale dışı bırakılacaktır.

10 - Mübadele dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Yüzelli Türk Lirası) karşılığı İhale Dokümanı Satış Bedelinin, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, yatırıldığına dair makbuzun; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, İhale Masasına ibraz edilmesiyle doküman buradan satın alınabilecektir.

11 - Sözleşmesinin imzalanması

Mübadele kararlarının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip aşağıdaki hususlara uyulur:

11.1. - Mübadele kararlarının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip aşağıdaki hususlara uyulur:

a) İstekli, onaylanan mübadele kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken her çeşit vergi, resim, harç ve diğer sair giderleri mübadeleyi yapan idarenin muhasebe birimine yatırdıktan ve idareye verilecek toplam malın bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6’sı oranındaki kesin teminatı idareye tesliminden sonra sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

b) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın mübadele bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

c) Sözleşme yapılacaktır.

ç) İstekli 21’inci maddede belirtilen hallerin dışında mübadelenin iptalini veya sözleşmenin feshini isteyemez.

d) Mübadelenin tebliğ edilmesinden itibaren onbeş gün içinde gerçekleştirilmesi halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz

e) Sözleşme notere onaylatılacaktır.

f) Ekonomik açıdan ikinci teklif sahibi isteklinin teklifi de geçerli teklif kabul edilecektir. En avantajlı teklif sahibinin mübadele dışı kalması veya sözleşme imzalamaması durumunda, ekonomik açıdan ikinci teklif sahibinin vermiş olduğu en son teklif üzerinden sözleşmeye imzalamaya davet edilecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın mübadele bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir

12 - Verilen teklifler geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

13 - Konsorsiyum olarak mübadeleye teklif verilemez.

14 - İdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3727/1-1


AR-GE PROJE ÇAĞRISI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

• TİCARİ UNVANI                    :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                                  :  Ankara

• MÜRACAT ADRESİ               :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06100 Çankaya (Evrak Kayıt)

• EN SON BAŞVURU TARİH

  ve SAATİ                                   :  05/06/2017 - 17:30

• KONU                                       :  Rod Pompası Ar - Ge Projesi

Bu Çağrının amacı; Türkiye Petrolleri’nin üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de imalatı bulunmayan, yurtdışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına yönelik özel sektör firmaları ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektir. Çağrı detayları aşağıdaki şekildedir. Bu projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. Proje Sorumlusu: Müh. Mesut Emre Ünal, meunal@tp.gov.tr

 

Çağrı Adı

Rod Pompası

Çağrı Amacı

Petrol üretiminde kullanılmak üzere, uluslararası standartlara uygun teknik gereksinimleri sağlayan ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, fiyat vb. açılardan rekabet edebilir Rod Pompası tasarımı, analizi ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedeflenen Çıktılar

1. Uzun ömürlü, ilgili API standartlarına uygun ve emniyetli şekilde çalışacak, mevcut patent haklarını ihlal etmeyecek bir Rod Pompası tasarımı ve imalatı.

2. Üretilecek Rod Pompası için API sertifikasının alınması.

İsteklilerin sahip olması gereken teknik altyapı

•   Proje kapsamında görevlendirilecek biri proje yöneticisi 2 makine mühendisi ve 1 teknik ressam (min 2’şer yıl deneyimli).

•   Ulusal olarak desteklenen (TÜBİTAK, KOSGEB, SANTEZ, vb.) bir Ar-Ge projesine başlamış ve/veya bitirmiş olmak.

•   Üretimden bağımsız ayrı bir “Kalite Kontrol Departmanı” ve 1 kalite kontrol teknikeri veya mühendisi.

•   Catia, Inventor ve Solidworks vb. tasarım programlarından birinin lisansı ve deneyimli personel.

•   ISO 9001 veya API Q1 kalite yönetim belgesi (KYS)

Proje sonunda firmanın sahip olması gereken sertifikalar

API 11AX (24ay)

İmal edilecek prototip sayısı

20 set (2 set prototip)

İmalata başlamadan önce bilgisayar ortamında yapılması gereken analizler

Mukavemet analizi (CAE)

Testler ve kontroller (İstekliler gerekli testlere yönelik düzenekleri temin etmekle yükümlüdür)

1. Drift testi

2. NDT

3. Vakum Testi

4. Sızdırmazlık Testleri

Proje süresi (Prototip imalatı, testler dahil, sertifikalandırma hariç)

12 ay

3788/1-1


KURUTİLEK KUYU ALANI REHABİLİTASYONU VE SCADA SİSTEMİ KURULUMU

EUROPEAID/138926/ID/WKS/TR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) Bölgesel Kalkınma Bileşeni içinde yer alan “Çevre” çok yıllı operasyonel programından sağlanan mali yardım ile Erzincan/Türkiye’de “Kurutilek Kuyu Alanı Rehabilitasyonu ve SCADA Sistemi Kurulumu” yapım işi sözleşmesini sonuçlandırmayı planlamaktadır. Teklif dosyası;

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480513432446&do=publi.welcome&userlanguage=en

ve www.ipa.gov.tr adresinde mevcuttur.

Tekliflerin sunulması için son tarih 31 Mayıs 2017 saat 14:00’tür (Türkiye saati ile). Muhtemel ek bilgiler veya açıklamalar/sorular:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480513432446&do=publi.welcome&userlanguage=en

ve www.ipa.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

3815/1/1-1

—————

REHABILITATION OF KURUTİLEK WELL FIELD AND ESTABLISHMENT OF SCADA SYSTEM

EUROPEAID/138926/ID/WKS/TR

The Department of EU Investments, Ministry of Environment and Urbanization, intends to award a work contract for the “Rehabilitation of Kurutilek Well Field and Establishment of SCADA System” in Erzincan /Turkey with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Environment" for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey programme of the European Union. The tender dossier is published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480513432446&do=publi.welcome&userlanguage=en

and http://www.ipa.gov.tr.

The deadline for submission of tender is 14:00 hrs (Local Time- Turkey) on 31 May 2017. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480513432446&do=publi.welcome&userlanguage=en

and http://www.ipa.gov.tr.

3815/2/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

İhale Usulü

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35080100039

İzmir

Konak

Alsancak

1219

3

152,50

Tam

Kargir Ev

1/1000 ölçekli uygulama imar planında; TM1 Ticaret Seçenekli konut (zemin katta konut yapılamaz.) alanı içinde Bitişik Nizam 8 Kattır. 2 nolu parsel ile tevhidi gerekmektedir. Tevhid sonucu oluşan parselin bir kısmı 8 kat bir kısmı 5 kattır.

Açık Teklif Usulü

5.520.000,00

1.656.000,00

10.05.2017

11:00

 

1 - Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihalesi Hükümet Konağı C Blok Konak/İZMİR adresindeki İzmir Defterdarlığı binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2 - İhalesi yapılacak taşınmaza ait şartname ve ekleri ilgili Müdürlüklerde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlıklarına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

4 - Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU: (232) 489 41 40 (Defterdarlık Santrali)

İlan olunur.

3740/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Bayraklı Belediyesinden:

 

No

İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

İmar Durumu

İnşaat Alanı

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Bayraklı

Soğukkuyu

25M-Ia

40217

1

1.094,20

Ayrık nizam konut alanı

20 x 22 - 9 Kat

10.950.000,00TL

328.500,00TL

 

Yukarıda belirtilen taşınmaz mal idari ve teknik şartname ve avan projesine hükümlerine uygun olarak; 06/06/2017 tarihinde ve saat 14:00’de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhale şartnamesi ve diğer evrakları 1.000,00TL Makbuz Karşılığı Bayraklı Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir.

1 - İsteklilerin “Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine “Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine katılma yönetmeliğine ve 2. maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 17/05/2017 Çarşamba günü saat 17:30'a kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

2 - 1 Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:

A) Kanuni ikametgahı gösteren ikametgah senedi,

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

a- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

d- Ticaret sicil gazetesi.

D) İmza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) İhale ilanı tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge,

H) İhale ilanı tarihi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge,

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu,

İhale edilecek taşınmazın geçici teminatı, 328.500,00 Türk Lirası nakit, kesin banka teminat mektubu olarak verilecektir.

K - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

K.1. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeleri,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması,

d) yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

K.2. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki 3 yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15'inden, ihale konusu yapım işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

L) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

M) En az keşif bedeli kadar (A) grubu karne veya en az keşif bedeli kadar bina inşaat işi yaptığına dair iş deneyimini gösteren belgeler, İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi aranmaz.

Not: 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler III. Grup İşler’e uygun benzer iş bitirme belgelerinin aslı ile birlikte noter tasdikli sureti İDARE tarafından görülüp sureti kontrol edilip imzalandıktan sonra iade edilecektir.

N) Teknik personel taahhütnamesi,

O) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge vermek zorundadırlar.

P) İhalede yeterlilik alabilmek için Madde 2’de belirtilen belgelerin asılları ile eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Bayraklı Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak, 17/05/2017 tarihi, saat 17:30'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilmesi gerekir.

R) Belirtilen İşin ihalesine teklif verebilmek için yeterlik alınmış olması gerekmektedir. İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlilik Komisyonu tarafından yapılacak olup, yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge verilmeyecektir. Yeterlik alan isteklilere haber verilecektir. Yeterlilik değerlendirme tutanağı Encümene yeterlik komisyonu tarafından ibraz edilecektir. Yeterlik müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlilik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.

S) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten BAYRAKLI BELEDİYESİ Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecek Yer Görme Belgesi’ni ibraz etmesi şarttır.

Taşınmaz için Teklifler Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne 06.06.2017 tarih saat 14:00'e kadar teslim edilecektir.

Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

3 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, alıcıya aittir.

4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3569/1-1


KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİNDE ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI İÇİN PROJE İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kilis İli, Merkez İlçesi, Deveciler Mahallesi, 1825 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak öğrenci yurdu inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 22.05.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 23.05.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3799/1-1