25 Nisan 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30048

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Anonim Şirketinden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Citibank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Bankamız Genel Kurulunca hissedarlarımıza, 2016 yılı kâr payı olarak 86 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt %12 oranında ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.

Kâr payı, 25 Nisan 2017 tarihinden itibaren Bankamız Şubelerinin bulunduğu yerlerde Şubelerimizce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri tarafından ödenecek ve söz konusu kâr paylarına ait 86 numaralı kupon bedelleri 25 Nisan 2022 tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacaktır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

3783/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kalem Vakfı.

VAKFEDENLER: Musa ŞAHİN, Sebahat ŞAHİN, Ahmet BAŞBEY.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/04/2017 tarih ve E: 2017/72, K: 2017/124 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurtiçi ve yurtdışında sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirerek sosyal, eğitim ve kültür faaliyetleriyle tüm insanlığa yardım ve hizmet etmek ve senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ankara İli, Altındağ İlçesi, Solfasol Mahallesi, 90065 ada, 1 parsel, 7849/26209000 arsa paylı, T8B-8 Blok, 5. kat, 31 nolu bağımsız bölüm.

YÖNETİM KURULU: Musa ŞAHİN, Sebahat ŞAHİN, Ahmet BAŞBEY.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3745/1-1


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Citibank Anonim Şirketinden:

CITIBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ