25 Nisan 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30048

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


FABRİKAMIZ GENELİ REVİZYON İŞLERİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK (3 KALEM) TEKSTİL ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BAND ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


BASINÇLI HAVALI SU POMPASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


DOM SU SEVİYE GÖSTERGESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


ŞEKER SANTRİFÜJ SÜZGEÇLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


FİLTRE PRES PLAKALARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


KULE DİFÜZYONU TABAN SÜZGEÇLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


GIDA KOLİSİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


KAN IŞINLAMA CİHAZI ALIMI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                  :  1210

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                              :  İstanbul

b) İlçesi                                         :  Kâğıthane

c) Mahallesi                                  :  Merkez

d) Pafta No                                   :  ---

e) Ada No                                     :  7027

f) Parsel No                                  :  4

g) Yüzölçümü                               :  1.505,80 m²

h) Satılacak Hisse Oranı               :  92219/240000

ı) Hâlihazır                                    :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı          :  Yok

k) İmar Durumu                           :  Eğitim Bilişim Teknoloji Alanı

l) Cinsi                                          :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli                  :  6.596.040.- TL

4 - Geçici Teminatı                       :  197.881,20 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati                 :  10 Mayıs 2017 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer           :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                              :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                       :  Mesken Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilr. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                         Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                      :  600.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (10 Mayıs 2017) en geç saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

3738/1-1


FABRİKAMIZ GENELİ REVİZYON İŞLERİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                         :  2017/198260

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                                :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız geneli revizyon işlerinde 47 kişi çalıştırılması

b) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren, 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  09/05/2017 Salı günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 09/05/2017 Salı günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilebileceği gibi kısmi teklifte verilebilecektir.

3739/1-1


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/186415

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Ilgın Şeker Fabrikası 2017/2018 kampanya döneminde istihsal edilecek kristal şekerin 130 gün (±%20 toleranslı) süresince her vardiyada en az 1 adet ekip başı ve 20 adet işçi olmak üzere 3 vardiyada 3 Ekip başı 58 düz işçi ve 2 Engelli işçi olmak üzere toplam 63 kişi ile (±%20 toleranslı) süresince ambalajlama ünitesinde 50 kg’lık polipropilen torbalara konulup, torba ağzı dikilerek Şeker ambarına 24 saat/gün kesintisiz verilmesi hizmetidir.

b) Yapılacağı yer                          :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                 :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 130 gün).

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                           :  09/05/2017 Salı günü, saat 14:30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (YüzOnSekiz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3643/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK (3 KALEM) TEKSTİL ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BAND ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0(372)259 47 94 - 259 47 77

                                                         Faks: 0(372)-253 12 73-251 19 00

c) Elektronik posta adresi             :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı/Metre

a) Niteliği, türü ve miktarı

1-

24” Konveyör Bant (TS EN 14890)

500

 

2-

30" Konveyör Bant (TS EN 14890)

500

 

3-

36” Konveyör Bant (TS EN 14890)

500

 

b) Teslim yeri                               :  Tekstil örgülü konveyör bandların teslim yeri: ihtiyaç birimleri ambarlarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                              :  Tekstil örgülü Konveyör bandların teslim süresi: 90 (doksan) takvim gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  10/05/2017 Çarşamba - Saat 15.00

c) Dosya no                                  :  1712024

d) İhale kayıt no                            :  2017/185255

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale idari şartnamemizin 26. maddesinde belirtilen %3 oranında geçici teminat,

g) İhale İdari şartnamemizin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile idari şartnamenin 15 inci maddesine istinaden konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

j) İdari şartnamemizin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Tekstil Örgülü Konveyör Bandı için firmalar: Konveyör bantları için yapılacak deneyler TS 547 EN ISO 14890 standardına ve TS EN 12882 Grup 2A sınıfında belirtilen bant özelliklerine ve bu standartlara atıf yapılan diğer standartlara göre firma laboratuvarında Kurumumuz elemanları nezaretinde yapılacaktır. Firma laboratuvarında yapılması mümkün olmayan testler yine Kurumumuz elemanları nezaretinde alınan numuneler üzerinde TÜRKAK tarafından akredite olmuş bir laboratuvarda yapılacaktır. Yapılacak tüm testlerin bedeli firmaca karşılanacaktır.

Firmalar TS 547 EN ISO 14890 standardını karşıladığına dair TÜRKAK’tan akredite olmuş bir kuruluş ya da laboratuvardan aldıkları belgeleri teklifle birlikte vereceklerdir.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler, ile benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler İhale İdari şartnamesinin 55. maddesinde belirtilmiştir.

6 - İhale, Şartnamesinde katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 10/05/2017 Çarşamba saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Ancak her bir iş kalemi için birim fiyat teklif verilebilecektir. İsteklilerce verilecek teklifler, teklif verilen mal kaleminin miktar olarak tamamını kapsayacaktır.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

3564/1-1


BASINÇLI HAVALI SU POMPASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                        :  Basınçlı havalı su pompası 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/184311

Dosya no                                      :  1721469

1 - İDARENİN:

a) Adres                                        :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası        :  Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)    Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi             : 

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Basınçlı havalı su pompası (2 Kalem 23 adet)

b) Teslim yeri                               :  TTK ilgili Müessese ambarları. / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                              :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  10.05.2017 Çarşamba günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - Teklif edilen pompanın GRUP-I (metan) ortamında kullanıma uygun olduğu belirtilen ATEX Sertifikası (AB Uygunluk Beyanı + Akredite Kuruluş Belgesi)

4.2.2 - Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre tek tek cevaplandırılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 10.05.2017 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3566/1-1


DOM SU SEVİYE GÖSTERGESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                   :  2017/196781

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel.                                                                  :            (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                            Faks                                                                :            (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi                 :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı         :  Elbistan Şeker Fabrikasında mevcut buhar kazanlarında kullanılmak üzere, detayları teknik şartnamede yazılı muhtelif özelliklerde 2 kalemde toplam 4 adet Dom Su Seviye Göstergesi satın alınacaktır.

b) Teslim yeri                                   :  Dom Su Seviye Göstergeleri tek parti halinde ihtiyaç sahibi Elbistan Şeker Fabrikası Malzeme Ambarına teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son Teklif verme (ihale)

    tarihi ve saati                                :  11 Mayıs 2017 Perşembe günü, saat 11:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 25,00 (Y.Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 11.05.2017 Perşembe günü, saat 11:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3668/1-1


ŞEKER SANTRİFÜJ SÜZGEÇLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                :  2017/195312

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel.    :                     (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                     Faks  :                     (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :  - 100 adet FZ 650 tipi Kristal Şeker için Santrifüj Süzgeci

                                                        (800x3900x0,65, Ø 0,60 mm.),

                                                     - 100 takım K1100 tipi Son Şeker için Santrifüj Süzgeci

                                                       (Süzme Yüzeyi: %6,5),

                                                     - 100 takım K1100 tipi Orta Şeker için Santrifüj Süzgeci

                                                       (Süzme Yüzeyi: %9-10)

                                                       satın alınacaktır.

b) Teslim yeri                            :  Yurtiçi teslimde Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı, Yurtdışı teslimde CPT Ankara

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son teklif verme (ihale)

    tarihi ve saati                          :  18 Mayıs 2017 Perşembe günü, saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 75,00 (Y.Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 18.05.2017 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3669/1-1


FİLTRE PRES PLAKALARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                :  2017/195198

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel.: (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                         Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi             :  -

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı      :  Putsch marka (PKF 100-86,5-A1-B) pres filtrelerde kullanılmak üzere; 10 adet Baş Plaka, 150 adet Membran Plaka ve 90 adet Basınç Plaka olmak üzere toplam 250 adet Filtre Pres Plakası Alımı

b) Teslim yeri                               :  Yurtiçi teslimde Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı; Yurtdışı teslimde CPT Ankara.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son teklif verme (ihale)

    tarihi ve saati                             :  16 Mayıs 2017 Salı günü, saat 11:00

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 16.05.2017 Salı günü, saat 11:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3670/1-1


KULE DİFÜZYONU TABAN SÜZGEÇLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                :  2017/195652

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel.: (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                         Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi             :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı      :  Ø 4200 mm. Kule Difüzyonu için 33 Dilim (1tk=16 dilim) Taban Süzgeci,

                                                         Ø 5500 mm. Kule Difüzyonu için 34 Dilim (1tk=20 dilim) Taban Süzgeci,

                                                         satın alınacaktır.

b) Teslim yeri                               :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) İhale tarihi ve saati                    :  5 Mayıs 2017 Cuma günü, saat 11:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL.75,- (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 05.05.2017 Cuma günü, saat 11:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3671/1-1


GIDA KOLİSİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere üç ay süreli "Birim Fiyatına Göre Gıda Kolisi Alımı" sözleşmesi yapılmak üzere, İdari Şartnamesine göre "ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık" yapılmak suretiyle ihale yapılacaktır.

2 - Firmalar, 35.000,00 TL tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmaların tekliflerini en geç 18.05.2017 günü saat 09.00'a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç Sk. No: 32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - İhale Zarfları 18.05.2017 saat 14.30'da açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

3737/1-1


KAN IŞINLAMA CİHAZI ALIMI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 12.05.2017 tarih saat 14:00’da yapılacağı duyurulan “Kan Işınlama Cihazı Alımı” ihalesi Kurumumuz Yetkili Kurulları tarafından iptal edilmiştir.

3735/1-1