24 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30047

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TCDD Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Malzeme Müdürlüğünden:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 29/12/2016 tarih ve 6827/24 sayılı Kararı ile ETS/5167-7/03088 sayılı tedarik lisansı sahibi Reon Enerji A.Ş.’nin, Kurul onayına tabi olan ortaklık yapısında değişiklik yapma işlemine ilişkin onay alınmamış olması nedeniyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine, aynı maddenin üçüncü fıkrasına ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri uyarınca Reon Enerji A.Ş. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, tespit edilen hususlara ilişkin Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın ve bahse konu yükümlülüğü yerine getirdiğinize ilişkin somut bilgi ve/veya belgelerin, yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir, aksi takdirde süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3690/1/1-1

—————

Kurul’un 02/02/2017 tarih ve 6900/3 sayılı Kararı ile ETS/2572-1/1629 sayılı Tedarik lisansı sahibi Ana Enerji Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketinin; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) kapsamında dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri neticesinde Eylül 2015 döneminde, 30.788,86 TL tutarındaki borcunu vade tarihi olan 27/10/2015 tarihinde ödemeyerek temerrüde düşmesi nedeniyle ihtar edilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili Kurul Kararına göre bahse konu aykırılığın ve 07/01/2016 tarihli ve 749 sayılı yazıda belirtilen aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi ve düzeltildiğine ilişkin somut bilgi ve/veya belgelerin Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3690/2/1-1

—————

Kurulun 26/01/2017 tarihli ve 6889-44 sayılı sayılı Kararı ile 21/03/2005 tarihli ve BAY/462-1377/08530 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Hisar Mahallesi Malgaç Çayı Sokak No:23 Sultanhisar / AYDIN” adresinde, 02/03/2012 tarih ve BAY/939-82/30662 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Göktepe Petrol Madencilik Otomotiv Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 24/04/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunması nedeniyle, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3690/3/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/13561 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren UPS Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 22.09.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 25/08/2016 tarih ve 6454-47 sayılı Kurul Kararı uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 17/01/2017-109 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3690/4/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/15506 sayılı ve LPGBAY/941-54/13673 sayılı otogaz bayilik lisansları kapsamında faaliyet gösteren Mehmet Bozdemir - Fatih Bozdemir’e ait tesislerde 07/08/2015 ve 05/08/2015 tarihlerinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle yapılan soruşturma sonucunda; 12/01/2017 tarih ve 6861-26 ve 6861-27 sayılı Kurul Kararları ile, yürütülmekte olan soruşturmaların idari yaptırım uygulanmadan sonlandırılmasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3690/5/1-1

—————

21/10/2009 tarihli ve BAY/939-82/26689 sayılı bayilik lisansı kapsamında "Niğde-Kayseri Karayolu 15 Km, Ovacık Kasabası/NİĞDE" adresinde bayilik faaliyetinde bulunan ve bayilik lisansı 23/06/2015 tarihinde sonlandırılan Ray- Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin istasyonunda 20/04/2010 tarihinde yapılan denetim sırasında bayinin dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle söz konusu tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca, 25/02/2016 tarih ve 6131-18 sayılı Kurul Kararı kapsamında doğrudan soruşturma açılmış, yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 17/03/2016 tarih ve 443 sayılı soruşturma raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 17/03/2016 tarih ve 13588 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edileceği konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3690/6/1-1

—————

“Tayakadın Köyü Köy Sokağı No: 439 Merkez Edirne” adresinde 22.03.2013 tarih ve BAY/939-82/32343 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) kapsamında faaliyet gösteren Özgüven Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne (Şirket) ait istasyonda Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 03.08.2015 tarihinde yapılan denetimde, istasyonda fiilen 4 adet akaryakıt tankının olduğu ancak vaziyet planında 2 adet akaryakıt tankının olduğu ve istasyonda bulunan 4 adet yakıt tankından 1 tanesinin otomasyon sistemine bağlı olmadığı tespit edilmiş, bunun üzerine 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ve 09.03.2017 tarih ve 11596 sayılı Başkanlık Makamı Oluru kapsamında konu ile ilgili olarak Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 10.03.2017 tarih ve 350 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi aksi halde faaliyetinizin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan lisans iptali yaptırımının uygulanabileceği ve ilan tarihini izleyen 30 gün içinde yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

3690/7/1-1

—————

Çalören Kasabası Altı Mh. Bağlar Mevkii 22. Km. (Pafta: 8 Ada: - Parsel: 719) Şereflikoçhisar/ANKARA" adresinde, 19/09/2012 tarih ve BAY/939-82/31517 numaralı istasyonlu bayilik lisansı (31.07.2013 Tarih ve 26684 Sayılı Olur ile sona erdirilmiştir) kapsamında faaliyet gösteren Şeyhmus ÇAPLIK'ın işlettiği akaryakıt istasyonunda 14/04/2013 tarihinde yapılan denetimde kaçak akaryakıt satmak amacıyla lisansına esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı tank, düzenek veya ekipman bulundurduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendi aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 14. İdare Mahkemesinin E.2015/1310 K.2016/4638 sayı iptal kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 16/02/2017 tarihli ve 7884 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 01/03/2017 tarihli ve 291 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3690/8/1-1

—————

Kurul’un 09/03/2017 tarihli ve 6964-15 sayılı kararı ile Sanayi Sitesi 33. Sokak No: 39 ELAZIĞ” adresinde faaliyette bulunan 02.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27318 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Zafer Karagöl'ün; 14.02.2013 tarihinde bayisi olduğu dağıtıcı haricinde Ataşsalar Petrol İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3690/9/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/13561 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren UPS Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 22.09.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 25/08/2016 tarih ve 6454-47 sayılı Kurul Kararı uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 17/01/2017-109 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3690/10/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/02/2017 tarih ve 6938-26 sayılı Kararı ile, İstiklal Mahallesi 21. Sokak No: 13/A Ulucak Mevkii, Kemalpaşa-İZMİR adresinde kurulu tesisinde 21.12.2010 tarih ve MYĞ/2940-5/28728 sayılı madeni yağ lisansı kapsamında faaliyet gösteren A Plust Kimya Petrokimya Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin; 2012 yılı hesap döneminde aldığı baz yağları taahhüt ettiği alanlarda olmak üzere imalatta kullanmadığı, söz konusu hammaddelerin basit bir karışım veya işlemle veyahut doğrudan satışa sunulduğu ve madeni yağ satışına ilişkin olarak tanzim etmiş olduğu satış faturalarında yazılı ürünlerin gerçekte üretilmediği hususunun Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın 28/01/2014 tarih ve 2014-A-2357/9 sayılı Vergi Tekniği Raporu ile tespit edilmesi ve bu şekilde adı geçen lisans sahibinin lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi nedeniyle, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca A Plust Kimya Petrokimya Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 27/10/2016 tarih ve 6568-10 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 14/11/2016 tarih ve 1760 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

A Plust Kimya Petrokimya Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereği belirlenen 339.814,-TL idari para cezası" uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3690/11/1-1

—————

Kurul 16/03/2017 tarihli ve 6976-20 sayılı Kararı ile 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi UPS Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında 16.11.2016 tarihli ve 6600/19 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01.12.2016 tarihli ve 1834 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000.-TL (Sekizyüzellibin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3690/12/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\pts.jpg


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI (DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adayların ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

DOÇENT:

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

Yardımcı doçentlik dil sınavı tarihi, dosyaların incelenmesinden sonra, Üniversitemizin www.erzurum.edu.tr web sitesinde duyurulacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BAŞVURU KOŞULU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

EKONOMETRİ

Yrd. Doç.

1

4

Doktorasını İstatistik alanında yapmış, Ekonometri ve Yöneylem Araştırmaları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İŞLETME

Doçent

1

2

Doçent unvanını Finans alanında almış ve Duygusal Zeka konusunda çalışmalar yapmış olmak

İKTİSAT

Yrd. Doç.

1

3

Ekonomi politiği ve sistem teorisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAK.

TEMEL BİLİMLER

Doçent

1

1

Doçent unvanını Katı Hal Fiziği alanında almış olup ve metal oksit yarı iletken ince filmleri üzerine çalımalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAK.

FELSEFE

Yrd. Doç.

1

3

Bilim ve Kültür Felsefesi alanında çalışmış olmak.

3689/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi                          1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi                          1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                                  1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

FARMASOTİK KİMYA ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

3

Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olmak, Farmasotik Kimya alanında doktora yapmış olmak

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

PEDODONTİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

3

Pedodonti uzmanı olmak

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

Müzede Eğitim Etkinliklerinin Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

Resim İş Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak

SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Türk Halk Bilimi Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

4

Bazı Elementlerin L Alt Tabaka X-Işınlarının Açısal Dağılımlarının deneysel tayini üzerine çalışmış olmak.

GEOMETRİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

Hiperbolik Spinorların Geometrisi üzerine çalışmalar yapmış olmak

YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

Türk Dili Bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

 

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

 

MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

3

Tüketici Hukuku alanında çalışmış olmak

TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

3

Sigorta Hukuku alanında çalışmış olmak

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

Türkiye AB ilişkileri ve Batı Medyasındaki Türkiye İmajının Değişimi alanlarında çalışma yapmış olmak

FİNANS ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

Uluslararası Finansal Krizler, Piyasa Etkileşimi İle Kalite ve Firma Değeri alanlarında çalışma yapmış olmak

SİGORTACILIK VE AKTÜERYA ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

Kişisel Değerler ve Çevre Muhasebesi alanlarında çalışma yapmış olmak

BANKACILIK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

Entelektüel Sermaye, Sermaye Yapısı ve Hisse Senedi Getirileri alanında çalışma yapmış olmak

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

BESLENME BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

3

Obez kadınlarda farklı protein içerikli diyet tedavisi üzerine çalışmış olmak

 

 

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

3

Koroner Arter ektazisi ve koroner yavaş akım konusunda çalışma yapmış olmak

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

 

1

1

Yükseköğretim Kurumlarında Genel Cerrahi Alanında yirmi yıl çalışmış olmak

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

1

1

Hematoloji yan dalı yapmış olmak

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Kasık fıtıklarının laparoskopik ve yamalı onarımları konusunda çalışma yapmış olmak

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Burunda Stafilokok aureus taşıyıcılığı konusunda çalışma yapmış olmak

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Pediatrik Gastroenteroloji alanında yan dal yapmış olmak

NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Diyabetli Hastalarda nörobilişsel test konusunda çalışma yapmış olmak

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

3

Pulmoner tromboemboli tanısında BT anjiyografi konusunda çalışma yapmış olmak

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

3

“Kadınlarda cinsel şiddet öyküsü ve depresyonla ilişkisi” konusunda çalışma yapmış olmak

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

3

Öğrenci ve çalışanların sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

3

Osteoporozda egzersizin etkinliği konusunda çalışma yapmış olmak

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

“Sol ventrikül hipertrofisi” konusunda çalışma yapmış olmak

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

“Rozase hastalıklarında depresyon ve anksiyete düzeyleri” konusunda çalışma yapmış olmak

KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

By-Pass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Bispektral Indeks Monitörizasyonu

Konusunda çalışmış olmak

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

“Kranial Cerrahi” konusunda çalışma yapmış olmak

3688/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

6 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

UNVANI=========>>

PROFESÖR

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

DRC. ADET

Eğitim Fakültesi

Resim-İş Eğitimi

1-1

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

1-1

 

Fen Fakültesi

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

1-1

 

Geometri

1-1

Hessian manifoldların hiper yüzeyleri üzerine çalışmaları bulunmak

Cebir ve Sayılar Teorisi

1-1

Galilean ve Pseudo-Galilean uzaylar konularında çalışmaları bulunmak

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

1-1

Semi-Riemann geometride integral formülleri üzerinde çalışmaları bulunmak

Topoloji

1-1

Bulanık sayı dizileri üzerine çalışmaları bulunmak

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

1-1

 

Genel Biyoloji

1-1

 

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölgesel Coğrafya

1-1

 

Fiziki Coğrafya

1-1

 

Uygulamalı Sosyoloji

1-1

Afet ve kent sosyolojisi alanlarında çalışmaları bulunmak

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1-1

 

Mühendislik Fakültesi

Maden Yatakları Jeokimya

1-1

 

Su Ürünleri Fakültesi

Yetiştiricilik

1-1

Su canlılarında oksidatif stres konularında çalışmaları bulunmak

Teknoloji Fakültesi

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

1-1

 

Yapı

1-1

Karbon fiber takviyeli akıllı beton konusunda çalışmaları bulunmak

Yapı Malzemeleri

1-1

Betonarme demirlerinin korozyunu ve dual-faz çeliği konularında çalışmaları bulunmak

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

1-1

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1-1

 

Radyoloji

1-1

 

Tıbbi Patoloji

1-1

Doçentliğini Tıbbi Patoloji bilim alanında almış olmak

Tıbbi Patoloji

1-1

Oftalmik-Oküler patolojiler alanında çalışmaları bulunmak

Enfeksiyon Hastalıkları

1-1

Toplum ve Hastane Kaynaklı GSBL üreten gram (-) bakterilerde MİK konusunda çalışmaları bulunmak. Tıbbi Atık Sertifikasına sahip olmak

Biyoistatistik

1-1

Tıp Fakültesi veya İstatistik lisans mezunu olup Tıp Fakültesi Biyoistatistik alanında doktora yapmış olmak

TOPLAM

21

1

3

3684/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ.

AÇIKLAMALAR

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

 

 

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

 

1

Plateletten zengin fibrin uygulamalarının periferal sinir yaralanmaları ve rejenerasyonu üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe Bölümü

 

 

 

Felsefe Tarihi

1

 

Francis Bacon ve Giambattista Vico üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Kimya Bölümü

 

 

 

Analitik Kimya

 

1

Kromatografi ve Mikroekstraksiyon konularında çalışmış olmak.

Matematik Bölümü

 

 

 

Geometri

 

1

Hiperyüzeylerin ikinci dereceden tanjant demetlere taşınması üzerine çalışmış olmak.

Topoloji

1

 

Sabit nokta teori alanında çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü

 

 

 

Mali Hukuk

1

 

--

İKT. VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü

 

 

 

İktisat Teorisi

 

1

İstihdam ve diğer makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Bölümü

 

 

 

Muhasebe ve Finansman

1

 

Denetim alanında çalışmalar yapmış olmak.

Maliye Bölümü

 

 

 

Mali Hukuk

1

 

Vergi etiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Maliye Teorisi

 

1

Sağlık ekonomisi ve vergi psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Biyomühendislik Bölümü

 

 

 

Biyomühendislik

1

 

Doku Mühendisliği, Kanser Terapi ve Nanoteknoloji alanlarında çalışmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

 

 

 

Elektrik Tesisleri

1

 

Termik ve hidrolik santrallerde yük-frekans kontrolü ile yenilenebilir enerji kaynakları alanında çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

Genel Cerrahi

1

 

S.epidermidis ve S.aureus’un normal, kompozit ve hafif ağırlıklı polipropilen greftlere aderansı ile ilgili elektron mikroskobik çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

 

Psikiyatrik hastalıklarla ilişkili görüntüleme üzerine çalışmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

 

 

 

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

1

 

Gıdalarda patojen bakterilerin biyokontrolünde bakteriyofaj kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Bilimler Bölümü

 

 

 

Veterinerlik İç Hastalıkları

 

1

--

TOPLAM

10

6

 

3673/1-1


Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 24.04.2017

Son Başvuru Tarihi    : 08.05.2017

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra www.munzur.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Munzur Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0 428 213 1794

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI ANASANAT DALI

UNVAN

ADET

DRC

İLAN ŞARTI

Mühendislik Fakültesi/

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

3

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, vakumlu mikrodalga evaporatörü ile elma suyu konsantrasyonu konusunu çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

3

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış olup, Milli Mücadele Döneminde Harp Sanayi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi/Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve eleştirel söylem analizi konusunda çalışmış olmak

Edebiyat Fakültesi/

Tarih bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

2

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Cumhuriyet sonrası Türkiye'nin ikili ilişkilerini çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi /

Müzik bölümü

Müzik Bilimleri Anasanat Dalı

Yrd. Doç.

1

3

Müzik Bilimleri Anasanat Dalında doktora yapmış olmak, müzik sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

5

İlgili alanda doktora yapmış olmak ve örgüt kültürü tiplerinin kariyer yönetim sistemi uygulamalarına etkisini çalışmış olmak.

3516/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi           :  24.04.2017

Son Başvuru Tarihi    :  08.05.2017

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Oğuzlar Mah. 1377 Sokak No: 21   Balgat/ANKARA

Başvurular Resmi Gazete’de yayınlandığı tarih itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

PROFESÖRLÜK KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın Listesi

4 - 2 (iki)adet fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar(daha önce çalışıp ayrılsalar bile)çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Doçentliğini Göz Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak

3724/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ