21 Nisan 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30045

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığından:

TÜRBOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Şekerbank T. Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığından:

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ KAMUSAL AÇIK MEKÂN VE KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI

“İzmir Karabağlar Belediyesi Kamusal Açık Mekân ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması” İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest ve tek kademeli ulusal kentsel tasarım proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmaya ekip olarak katılmak zorunludur. Ekipteki her üye, idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip üyelerinden birinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ekipte diğer disiplinlerden danışman üye bulunabilir. Ekipteki her üyenin aşağıda yer alan koşulların tamamına uyması gerekmektedir. Yarışmaya katılım şartlarına uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmaya katılım koşulları:

- Ekipte mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurmak,

- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

- 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Şartnamenin alımı için, “İzmir Karabağlar Belediyesi Kamusal Açık Mekân ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması” açıklaması ile elden Karabağlar Belediyesi Tahsilat Veznelerine ya da banka yolu ile 100 TL şartname bedelinin yatırılması zorunludur (Banka IBAN: TR50 0001 2009 7190 0010 2605 40).

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlan Tarihi                           :  21.04.2017

Son Soru Sorma Tarihi                          :  22.05.2017

Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi           :  25.05.2017

Projelerin Son Teslim Tarihi                  :  18.07.2017

Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi   :  24.07.2017

Sonuçların İlan Edildiği Tarih                :  28.07.2017

Sergi Açılış Tarihi                                  :  10.08.2017

Kolokyum ve Ödül Töreni Tarihi           :  10.08.2017

JÜRİ ÜYELERİ

Danışman Jüri Üyeleri:

- Muhittin SELVİTOPU, Harita ve Kadastro Mühendisi, İzmir Karabağlar Belediye Başkanı

- A. Suphi ŞAHİN, Mimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

- Zeki YILDIRIM, Şehir Plancısı, İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürü

- Prof. Dr. Cemal ARKON, Şehir Plancısı

- Yrd. Doç. Dr. Ahenk YILMAZ, Mimar, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Asli Jüri Üyeleri:

- Prof. Dr. A. Emel GÖKSU, Şehir Plancısı

- Doç. Dr. Hayat ZENGİN ÇELİK, Şehir Plancısı, Dokuz Eylül Üni. Mimarlık Fakültesi

- Doç. Dr. Emine MALKOÇ TRUE, Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

- Doç. Dr. Tutku Didem ALTUN, Mimar, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

- Ali KURAL, Yüksek Mimar, Kentsel Tasarımcı

Yedek Jüri Üyeleri:

- Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK, Şehir Plancısı, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

- Merih Feza YILDIRIM, Mimar

- Elvin SÖNMEZ GÜLER, Peyzaj Yüksek Mimarı

Raportörler:

- Dr. Gülay AŞIKOĞLU ŞAHİN, Şehir Plancısı, İzmir Karabağlar Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü

- Özgül KARAKUYU, Mimar, İzmir Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

- Ayla DOĞANÇ, Şehir Plancısı, İzmir Karabağlar Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon tutarları en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.

1. ödül 75.000 TL

2. ödül 50.000 TL

3. ödül 35.000 TL

Ayrıca 3 adet eşdeğer 15.000 TL mansiyon verilecektir.

Satınalma amaçlı kullanılmak üzere jüri insiyatifine 20.000 TL tahsis edilecektir.

İDARENİN ADI, ADRESİ, TELEFON, FAKS NO, E-POSTA, WEB ADRESİ

İdarenin adı                :  İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı

Adresi                        :  İzmir Karabağlar Belediyesi, Etüd Proje Müdürlüğü, Cennetoğlu Mahallesi, Yeşillik Caddesi, No: 232, Kat 1, Karabağlar/İZMİR (Posta kodu: 35250)

Telefon                       :  0 232 414 76 73 - 0 232 414 76 70

Faks                           :  0 232 414 88 00

e-posta                       :  kentmeydaniyarisma@karabaglar.bel.tr

Web adresi                 :  www.karabaglar.bel.tr/kentmeydaniyarisma

Banka hesap bilgisi:

Hesap Adı                  :  Karabağlar Belediye Başkanlığı

Banka Adı                  :  Halkbank

Şube                           :  Karabağlar

IBAN No                   :  TR50 0001 2009 7190 0010 2605 40

3528/1-1


TÜRBOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

 

2017/2 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri

29-30 Temmuz 2017

* İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi

15 Mayıs 2017

* SMMM Odaları tarafından TESMER’e dosya gönderiminin son tarihi

9 Haziran 2017

* Tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi

10 Temmuz 2017

 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 9 Haziran 2017 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

2. Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3. Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması,

 gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

• Finansal Muhasebe,

• Finansal Tablolar ve Analizi,

• Maliyet Muhasebesi,

• Muhasebe Denetimi,

• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

• Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3. Nüfus cüzdanı örneği,

4. Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,

8. TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

9. Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 120,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 840,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 960,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile TEOS Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5.maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.

1. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

3. Sınav Giriş belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

4. Sınav sırasında, sınav giriş belgesinin yanında; fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya T.C Kimlik Numarası içeren sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

7. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

8. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

İlan Olunur.

3542/1-1

—————

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

 

2017 /2.Dönem YMM Sınav Tarihleri:

1 - 10 Temmuz 2017

* İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi:

8 Mayıs 2017

* Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi:

12 Haziran 2017

 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 8 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurusunu yapmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9’uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı,

konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)

2) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3) İkametgah belgesi,

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6) Noter onaylı Lisans diploması (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için ayrıca, Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi),

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi,

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,

9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge”

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş belgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş.’lerde genel kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) Sınavına girecek adaylar, sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için ders başına 150,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 1.500,00 TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedeli, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin, aşağıda belirtilen banka hesaplarından birisine ödenecektir.

Banka bilgileri ;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140,

f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneği http://www.tesmer.org.tr adresinden edinilebilir.)

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No:562 Dikmen / ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) Sınav Giriş belgeleri, http://www.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

5) Sınav sırasında; sınava giriş belgesinin yanında, fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya T.C Kimlik Numarası içeren sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır

8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan Olunur.

3543/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Ege Üniversitesi Sağlık Teknisyeni kadrosunda olup, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığında görev yapan Ferudun Doygun’un, 04.08.2015-11.08.2015, 11.08.2015-14.08.2015, 17.08.2015-21.08.2015 tarihleri arasında göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin D bendinin (b) alt bendi uyarınca “Özürsüz olarak 3-9 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Ege Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda adı geçenin “Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası”na Kanunun “tekerrür” hükmü uygulanmak suretiyle bir üst ceza olan “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulu’nun 16.02.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2017/68 sayılı karar ile “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin kabulüne karar verilmiştir.

Ancak, Ferudun Doygun’un bilinen en son adreslerine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 16.02.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/68 sayılı kararla; Ferudun Doygun’un 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin D bendinin (b) alt bendi uyarınca “Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası”na Kanunun “tekerrür” hükmü uygulanmak suretiyle bir üst ceza olan “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı Kanunun 126. maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

3580/1/1-1

—————

Anadolu Üniversitesi Türk Dili Bölümü öğretim elemanı Okut. Nurdan Söker’in 18.02.2015-06.05.2015 tarihleri arasında toplam 39 gün göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-d maddesi uyarınca “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruşturma sonucunda adı geçenin “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2017/18 sayılı karar ile “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin kabulüne karar verilmiştir.

Ancak Okut. Nurdan Söker’in bilinen en son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulunun 19.01.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/18 sayılı kararla; Okut. Nurdan Söker’in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesi uyarınca Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı Kanunun 126. maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

3580/2/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yakacık Köyü Güneyi İmar Planı Plan Notu değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3612/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. Maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İngilizce İşletme Bölümü- Stratejik Yönetim ve Liderlik Alanı

Doçent

2

Tıp Fakültesi

Aneteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Organik Kimya Anabilim Dalı

Doçent

1

3546/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri profesör kadroları için 6 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı ilgili birimlere imzalı bir dilekçe ve iki adet resimle birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PRG.

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Genel Fizik ABD.

Prof.

1

Magnetik alanda akının kuantumlanması konusu üzerine çalışmaları olmak

Arkeoloji Bölümü

Klasik Arkeoloji ABD.

Yrd. Doç.

1

Anadolu'da kültler konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Teorisi ABD.

Yrd. Doç.

1

İktisat lisans mezunu olup, iktisat anabilim dalında doktora yapmış olmak. Makro ihtiyati politikalar alanında çalışmaları olmak

Yrd. Doç.

1

İktisat lisans mezunu olup iktisat anabilim dalında doktora yapmış olmak. Enflasyon ve Merkez Bankasının güvenilirliği alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği Bölümü

Uzaktan Algılama ABD

Yrd. Doç.

1

Uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, görüntü işleme teknikleri ile jeolojik havza analizi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği ABD.

Yrd. Doç.

1

Proteinlerin fonksiyonel özellikleri, enkapsulasyon ve biyoyararlılık ile gıda ambalajlama üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği ABD.

Yrd. Doç.

1

Turizm rehberliği lisans mezunu olup, turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Turizm işletmeciliği alanında bilimsel çalışmaları olmak.

Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü

Yrd. Doç.

1

Lisansüstü çalışmalarını çevre mühendisliği alanında yapmış olmak. Mikrobiyal yakıt hücresi teknolojisi konusunda çalışmaları olmak.

İnşaat Bölümü

İnşaat Teknolojileri PR.

Yrd. Doç.

1

Lisansüstü çalışmalarını jeofizik alanında yapmış olmak. Zemin ve havza yapılarının deprem sırasındaki dinamik davranışlarının sismolojik yöntemlerle incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi ABD:

Yrd. Doç.

1

Atomik güç mikroskobu ile prion hastalıklar hakkında çalışmaları olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.

Yrd. Doç.

1

Gelişme geriliği olan gebelerde paraoksonaz enzimlerinin etkisi konusunda çalışmaları olmak

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji ABD

Yrd. Doç.

1

Düşük enjeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği hastalarında koroner arter hastalığının yaygınlığı konusunda çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları ABD.

Yrd. Doç.

1

Nefroloji uzmanlığına sahip olup Behçet hastalığı konusunda çalışmaları olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

Yrd. Doç.

1

Preeklamptik anne ve bebeklerinde mortalite ve morbidite ile ilişkili markir çalışması yapmış olmak

3568/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 25. ve 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Uygulamalı Matematik alanında Doçentlik unvanı almış olup, Matematik Eğitimi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent

1

1

Spor bilimleri temel alanında Doçentlik unvanı almış olup, güreşçilerin performanslarında teknik ve taktik analizler konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalında Doçentlik unvanı almış olup, Öğretmen Yeterlilikleri ve Öğretmen Yetiştirme konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında Doçentlik unvanı almış olup, İş-Yaşam-Kalite algıları üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

1

Sürtünme-Karıştırma kaynağı üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Nörotoksisite ve iskemi reperfüzyon konularında akademik çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Susam yağının nazal mukozaya etkisi üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doç.

1

1

Patellofemoral eklem kinematiği üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yrd. Doç.

1

1

Over ve uterus adenokarsinomlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

İskemi ve reperfüzyon hasarı üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yrd. Doç.

1

1

Nervus radialis ile elektrofizyolojik çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

1

Psöriatik artrit hastalığı üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeni Çağ Tarihi

Yrd. Doç.

1

1

Alanında doktora yapmış olup, 18. yy şehir tarihi üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Yrd. Doç.

1

1

Bilişsel radyolarda spektrum sezme üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Yrd. Doç.

1

1

Hafif beton, kendiliğinden yerleşen beton ve reolojisi üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Amasya Teknik Bilimler MYO

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Otomotiv Teknolojisi Pr.

Yrd. Doç.

1

1

Bal Peteği yapıların mekanik davranışları üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Amasya Teknik Bilimler MYO

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı Pr.

Yrd. Doç.

1

1

Ağ günlükleri (Blog) ve artırılmış gerçeklik üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

3648/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. - Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

5 - Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   :  21.04.2017

Bitiş Tarihi           :  05.05.2017

 

Birim

Bölüm

Abd

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

1

Adli diş hekimliği, dental ergonomi, diş beyazlatma, protein elektroforezi ve diş hekimliğinde üç boyutlu modelleme konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Zirkonya dental seramiklerin (Y-TZP) mekanik özellikleri ve faz değişimleri üzerine çalışmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Doçent

1

1

Tıbbi bitkilerin yara iyi edici ve jinekolojik hastalıklara karşı etkilerine dair çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatı ile resim münasebeti alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Yoğun Madde Fiziği

Profesör

1

1

Gözenekli zeolit ve yarıiletken katotlu gaz boşalmalı elektronik cihazlarda iletim ve elektro-optik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Cebir ve sayılar teorisi GCD, LCM, Meet ve Join matrisleri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini su ürünleri alanında almış olmak, kerevit ve balık histopatolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Profesör

1

1

Osmanlı arşivciliği, eğitim ve askeri tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Arap Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Çeviribilim ve Arapça öğretim programları geliştirme alanlarında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Fransız dili eğitimi alanında doçent olmak ve Fransız dili eğitimi, dilbilgisi, uzaktan öğretim, yanlış çözümlemesi, kitap sadeleştirme teknikleri alanlarında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

1

1

Kamu ihalelerinde şartnameler ve idari işlemler konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Mikro iktisat, Avrupa birliği ve tarımsal sektör modelleri, maksimum entropi, bankacılık konularında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Doçent

1

1

Aile finans sistemi ilişkileri ve finansal risk yönetimi konularında çalışmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

1

1

Mimarlıkta kullanım sürecinde değerlendirme, mimarlık eleştirisi, mimarlıkta algısal / estetik değerlendirme ve mimarlık eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1

Bilgisayar-bilişim bilimleri ve mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve sanal gerçeklik ile insan-bilgisayar etkileşimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme Bilimleri

Doçent

1

1

Beslenme ve diyetetik alanında doçentliğini almış olmak ve diyetle alınan oligofrüktozun prebiyotik etkileri konusunda çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Profesör

1

1

Akran eğitimi ve görme engelli çocuklar ile ilgili çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı

Profesör

1

1

Görsel cinas ve sosyal afişlerde kullanımı ve suluboya resim tekniği konularında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Antrenman bilgisi ve voleybol alanında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Güç elektroniğinin yenilenebilir enerji kaynaklarındaki uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Omuz Hastalıkları ve Cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Kalp kapak tamiri ve renal hücreli kanserlere bağlı kaval tromboz cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

İleri endoskopi, ESD alanında yurtdışı eğitimli ve aktif ESD yapıyor olmak. Alt ve üst GİS endoskopisi ile ilgili özgün klinik çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

İşletme eğitimi alanında doçentliğini almış olmak ve turizm ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

3611/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Şekerbank T. Anonim Şirketinden:

ŞEKERBANK T. ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ