20 Nisan 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30044

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesinden:

Bank Mellat Merkezi Tahran-İran, İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubelerinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Refiye ve Nurettin Karaoğlu Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı (RENKEV)

VAKFEDENLER: Kerime Erinç, Mehmet Zeki Karaoğlu, Sinan Karaoğlu, Kahraman Erinç, Sema Karaoğlu, Melike Karaoğlu, Yunus Cihan Karaoğlu, Uğurkan Erinç, Melik Can Karaoğlu, Derya Karaoğlu

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.04.2017 tarihinde kesinleşen, 31.01.2017 tarihli ve E: 2016/285, K: 2017/33 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurtiçinde ve yurtdışında imkânları ölçüsünde, eğitim ve sağlık sorunları olan insanlara yardım etmek, ihtiyaçları bulunanlara bilimsel, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında hizmetlerde bulunabilmek ve gençlerin eğitim olanaklarından yararlanmasını sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000 TL (Yetmiş Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Mehmet Zeki Karaoğlu, Kerime Erinç, Kahraman Erinç

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Aynı amaca yönelik ve vergi muafiyeti tanınmış diğer bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3539/1-1

—————

VAKFIN ADI: Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

VAKFEDENLER: Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

VAKFIN İKAMETGAHI; ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NO'SU: Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/03/2017 tarihinde kesinleşen 23/02/2017 tarih ve E: 2016/330, K: 2017/56 sayılı kararı

VAKFIN AMACI; Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile bu şirketin doğrudan ya da dolaylı olarak pay sahibi olduğu tüm bağlı ortaklıkları olan Koru Bina Yönetimi Servis Danışma Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Securitas İtfaiye Hizmtleri A.Ş., Securitas Kontrol ve Destek Hizmetleri A.Ş. ve Securitas Uzaktan izleme Hizmetleri A.Ş. çalışanları ile iş bu Vakıf Senedinde hak sahipliği hüküm altına alınan hak sahiplerinin aile bireylerine başta evlenme, ölüm, doğum halleri olmak üzere sağlık, eğitim, kültürel, sportif ve sosyal konularda yardımlar yapmak ve bu alanlarda her türlü faaliyetlerde bulunmak ve hizmetler vermek suretiyle Vakıftan yararlananlar arasında her türlü yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI; 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU; Abdullah Zihni Çelik, Necmi Bahar, Memet Hanlıoğlu, Mustafa Yavuz, Salih Bozkurt, Hacı Ahmet İnanç, Adem Atuçuranoğlu

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ;

Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal hakları, dağılma tarihinde kayıtlı bulunan yararlananlar arasında aidat ödeme ve yararlanma süreleri dikkate alınarak dağıtılabileceği gibi, aynı amaçla önceden kurulmuş ve bu nitelikteki personelin yararlanabileceği Vakıflara da devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3540/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.02.2017 tarihli toplantısında, Manisa ili nüfusuna kayıtlı 02.09.1987 doğumlu Baki kızı Fatma KAYA'nın İngiltere'deki "University of Manchester"dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.06.2012 tarihli kararına istinaden düzenlenen 81208 seri numaralı "İşletme (Bankacılık ve Finansal Hizmetler Yönetimi)" alanındaki "Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

3485/1-1

————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.02.2017 tarihli toplantısında, Erzincan ili nüfusuna kayıtlı 20.09.1984 doğumlu Kemal oğlu Keremcan KÖKNAR'ın İngiltere'deki "University of Manchester"dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.02.2012 tarihli kararına istinaden düzenlenen 80034 seri numaralı "İşletme (Bankacılık ve Finansal Hizmetler Yönetimi)" alanındaki "Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

3486/1-1

————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.02.2017 tarihli toplantısında, Amasya ili nüfusuna kayıtlı 10.09.1980 doğumlu Mehmet oğlu Erdal KURNAZ'ın İngiltere'deki "University of Manchester"dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.06.2012 tarihli kararına istinaden düzenlenen 81272 seri numaralı "İşletme (Bankacılık ve Finansal Hizmetler Yönetimi)" alanındaki "Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

3487/1-1

————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.02.2017 tarihli toplantısında, Edirne ili nüfusuna kayıtlı 20.03.1985 doğumlu İsmail oğlu Muhammet Burak ÜRKMEZ'in Bulgaristan'daki "Sofya Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.08.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 3661 seri numaralı "Endüstri Mühendisliği" alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

3488/1-1

————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.03.2017 tarihli toplantısında, İstanbul ili nüfusuna kayıtlı 20.05.1966 doğumlu İbrahim oğlu Elşan MERT'in Bulgaristan'daki "Varna 'Prof. Dr. Paraskev Stoyanov' Tıp Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.11.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4859 seri numaralı "Tıp Doktorluğu" alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

3489/1-1

————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.02.2017 tarihli toplantısında, Denizli ili nüfusuna kayıtlı 03.01.1981 doğumlu Vedat kızı Demet ORUÇ'un İngiltere'deki "University of Manchester"dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2012 tarihli kararına istinaden düzenlenen 80016 seri numaralı "İşletme (Bankacılık ve Finansal Hizmetler Yönetimi)" alanındaki "Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

3490/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Kapatılan Eyüp 1. Asliye Hukuk Mahkemesi) 1954/107 Esas, 1969/98 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

3492/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

05.04.2017 gün ve 4583323 sayılı Savunma istem yazısı

Recep TAŞDEMİR - Hilmi Hatice Aksoy Ortaokulu Öğretmeni (Emekli)

1 - Okul Müdürü Yasemin KOCAMAN'a karşı takındığınız tavır, tutum ve davranışlarla okulun idaresini zor durumda ve çaresiz bıraktığınız, Velileri idareye karşı kışkırtıcı söz ve davranışlarda bulunduğunuz

İddiası sübut bulmuştur. 657 sayılı DMK'nın 125/A-e maddesi gereğince UYARMA cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

3496/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce 3570407666 Vergi numaralı Ergüller Plastik Kalıp İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına işlem gören 28.11.2014/IM0013682, 29.11.2014/IM0013687, 01.12.2014/ IM0013697, 01.12.2014/IM0013700, 01.12.2014/IM0013703, 01.12.2014/IM0013709, 15220400 IM001491/06.02.2015 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı eşyalardan kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak düzenlenen 19.01.2017 tarihli 17ET2204003-1 sayılı ve 20.01.2017 tarihli 17ET2204005-1 sayılı toplam 7.849,33 TL tutarındaki Ek Tahakkuk Kararları ile 20.01.2017 tarihli 17CK22040030 sayılı ve 20.01.2017 tarihli 17CK22040032 sayılı toplam 23.547,99 TL tutarındaki Para Cezası Kararları firmanın bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 inci ve 49 uncu maddeleri gereği adı geçen firmaya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemenin yapılmaması veya idari itiraz yoluna başvurulmaması halinde 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsilat sürecine devam edileceği hususu ilan olunur.

3498/1-1

————

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce 6620666849 Vergi numaralı Öz Aile Et ve Gıda Ürünleri İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. adına işlem gören 04.05.2012/IM003278, 04.06.2012/IM004525, 07.06.2012/ IM004732 tarihli ve sayılı serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı eşyalardan kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak düzenlenen 23.03.2015 tarihli 6778223 sayılı toplam 34.220,00 TL tutarındaki Ödeme Emri firmanın bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı

Kanunun 31 inci maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 inci ve 49 uncu maddeleri gereği adı geçen firmaya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödemenin yapılmaması halinde cebren tahsilat sürecine devam edileceği hususu ilan olunur.

3499/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce FERİDUN ÖZGÜR adına tescilli IM016779/29.06.2005 sayı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan İDARİ PARA CEZASI yazısı yükümlüsünün Adnifli Mah. Kaymakamlık Çıkmazı Sok. No: 6 İç Kapı No: 3 Kaş/ANTALYA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz İDARİ PARA CEZASI tutarlarının ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

      BEY. NO. TA.                                                  İDARİ PARA CEZASI TUTARI

IM016779/29.06.2005                                                            10.313,00-TL

3500/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_10.jpg


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Doç. Dr. Mustafa Kalafat'ın 06, 08, 12, 13, 14, 15 Ocak 2016, 17, 18, 19, 24, 25, 26 Şubat 2016, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 Mart 2016 ve 1 Nisan 2016 tarihleri arasında özürsüz ve izinsiz olarak toplam 27 (yirmi yedi) gün göreve gelmemek suretiyle “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 04.05.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen “Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir” hükmü ile aynı Kanunun 53/A- a maddesinde belirtilen ”Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır" hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Doç. Dr. Mustafa Kalafat'ın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 04.05.2017 tarihinde saat 09:30'da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 02.05.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği, 04.05.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 28.04.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

3581/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

Prof. Dr.

1

* Turizm İşletmeciliği alanında en az Yüksek Lisans derecesi almış olmak.

* Doktora ve/veya Doçentlik derecesini İktisat/Ekonomi alanından almış olmak.

* Turizm ekonomisi alanında ders verme ve araştırma tecrübesi bulunmak.

* Üniversitelerin Turizm ile ilgili bölümlerinde en az 5 yıl idari tecrübesi bulunmak.

* Turizm sektöründe en az 5 yıl çalışma deneyimi bulunmak 

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

3525/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D./A.S.D./

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör

1

1

İyon Kanalları ve kalp elektrofizyoloji alanında çalışmış olmak, Biyofizik alanında Doktora ve Doçentliği olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

Doktora çalışmasını farelerde embriyo implantasyonu konusunda yapmış olmak, Yurtdışı deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Genetik Bilim alanında Doçentlik unvanı almış olmak, Ailesel meme ve over kanser sendromlarına yönelik bilimsel faaliyetlerde bulunmuş olmak ve bu hastalıkların moleküler genetik tanısında en az 3 yıllık deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Hematoloji uzmanı olmak, Kemik iliği transplantasyon merkezinde en az 5 yıl deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Nefroloji uzmanı olmak, Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları uzmanı olmak, Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilen Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimliği sertifikasına sahip olmak, Hematolojik malignitesi olan ve kemik iliği transplantasyonu uygulanan hastalarda gelişen enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisinde deneyimli olmak, Diyabetik ayak enfeksiyonları tanı ve tedavisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak. Yurtdışında baş boyun kanserleri üzerine çalışmış olmak. Robotik cerrahi sertifikasına sahip olmak. Uçuş hekimliği sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Gelişim Biyolojisi Doçenti olmak, ÜYTE Embriyolojisi ve ICSI sertifikaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Üremeye yardımcı tedavi klinik eğitimi sertifikası olmak, Robotik cerrahi uygulama sertifikası olmak, Deney hayvanları kullanım sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

T.C. Sağlık Bakanlığı üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikası olmak. Deney hayvanları kullanım sertifikası olmak. Da Vinci robotik cerrahi eğitim programı sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Günübirlik anestezi ve ameliyathane dışı anestezi konusunda deneyimli olmak, Ultrason eşliğinde rejyonel anestezi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Dermatopatoloji ve erkek genital sistem patolojisi konularında çalışmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

Fen Fakültesi

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Fiziği

Profesör

1

1

Yıldız tayfçekeri tasarımı konusunda deneyimli ve ders veriyor olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Ekoloji

Profesör

1

1

Biyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Vektör ekolojisi ve kontrolü alanında yayınları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Geometri

Profesör

1

1

Dönme matrisleri ve kuaterniyonlar konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Kültürü

Profesör

1

1

Çok dillilik ve yabancı dil eğitimi politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

Marka değeri ve perakendeci markalı ürünler hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

İmalat yöntemleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

Profesör

1

1

Enerji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

1

Betonarme yapıların çelik yapı elemanları ile güçlendirilmesi ve burkulması engellenmiş çelik çaprazlar konusunda çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretimiyle ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Sosyal Bilgiler Eğitiminde ekonomi okur-yazarlığı üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fen Bilgisi eğitimi alanında almış olmak. Fen kaygısı ve modellemeye dayalı fen öğretimi alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Çocukların görsel göstergeleri anlama düzeyleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzikoloji

Profesör

1

1

İşitme eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzikoloji

Profesör

1

1

Müzik ve kültürel kimlik, Müzik ve etnik aidiyet, Balkanlarda müzik konularında uluslararası yayınları bulunmak. Dünya müzik kültürleri, müzik ve toplumsal cinsiyet, kültürel müzikoloji alanlarında ders veriyor olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Doçent

1

1

Doçentlik temel alanı Sinema Sosyolojisi olmak, Türk Sineması alanında çalışmaları olmak, Yurtdışı deneyimi olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Profesör

1

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak, Halkla İlişkiler ve propaganda konularında çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Fesefesi

Profesör

1

1

Doçentliğini İslam Felsefesi alanında almış olmak. Tanrı tasavvuru ve mevlânâ düşüncesi üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

İşleme Teknolojisi

Profesör

1

1

Su Ürünleri İşleme konularında çalışmak ve alanında uluslararası kitap yazmış olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bilimleri

Deniz Biyolojisi

Doçent

1

1

Sucul canlılar mikrobiyolojisi, Genetiği ve bakterioloji alanında çalışıyor ve ilgili alanda yayınları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Doçent

1

1

Peyzaj tasarımı ve erişebilirlik alanlarında çalışmaları olmak.

Manavgat Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Profesör

1

1

Alternatif Turizm alanında çalışmalarda bulunmak. Tarihi eserlerin mikrobiyolojik korozyonu ile ilgili doktora çalışması yapmış olmak.

3501/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

PROFESÖR

ADET

DOÇENT

ADET

YARDIMCI

DOÇENT

ADET

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

 

 

1

5

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

 

1

 

1

 

Mat. ve Fen Bilimleri Eğt.

Fen Bilgisi Eğitimi

 

1

 

3

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış ve doçentlik unvanı almış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bil. Eğt.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

5

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

 

 

1

5

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk Din Musikisi

 

 

1

4

 

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

 

1

 

1

 

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

 

 

1

1

 

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

 

 

1

5

 

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

 

1

 

2

 

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

 

 

1

5

 

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

 

 

1

5

 

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

 

 

1

4

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisat Teorisi

1

 

 

1

 

İktisat

İktisat Teorisi

 

 

1

4

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehabil.

Geriatrik Fizyoterapi

 

 

1

3

 

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hemş.

 

1

 

2

 

Sağlık Yönetimi

Hastane İşletmeciliği

 

 

1

3

Sağlık Kurumları Yöneticiliği alanında doktora yapmış olmak.

3544/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesinden:

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZİ EDİNBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Bank Mellat Merkezi Tahran-İran, İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubelerinden:

BANK MELLAT MERKEZİ TAHRAN-İRAN, İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


 

Açıklama: Z:\2222222.tif