18 Nisan 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30042

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığından:

Hatay İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 24.12.2015 tarihinde 2015/161116 İhale Kayıt No ile gerçekleştirilen ve 29/01/2016 tarihinde sözleşmeye bağlanan "2016-2017 Yılları Genel Tıbbi Malzeme Toplu Alımı" ihalesi sonucunda, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde idarenin ihtarına rağmen yerine getirmeyen, bu fiili ile de 4735 sayılı Kanunun 25/f maddesinde; ''Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” şeklinde belirtilen yasak fiil ve davranışında bulunduğu idarece tespit edilen ve bu nedenle sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilen;

KLAS-MED Medikal İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Adres: Sağlık Mahallesi Marmara Sokak 8/22-B Sıhhiye - Çankaya / ANKARA, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 171471, Oda Sicil No: 3/238, Vergi Dai./ No: Çankaya V.D./ 564 030 2581)'ne;

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 inci ve 26 ncı maddeleri gereğince verilen ve 16/08/2016 tarihli ve 29803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 17. İdare Mahkemesinin 08/03/2017 tarihli ve E: 2016/3222 sayılı, ''Yürütülmesinin Durdurulmasına" yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamının 11/04/2017 tarihli ve 938 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

3481/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Şahinkaya Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Rasim ŞAHİNKAYA, Nebahat ŞAHİNKAYA, Nurhan ŞAHİNKAYA, Ali Serhan ŞAHİNKAYA, Oğuzhan ŞAHİNKAYA, Şahinkaya Özel Eğitim Kurumları Anonim Şirketi.

VAKFIN İKAMETGAHI: BURSA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bursa 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/03/2017 tarihinde tashih edilen 30/01/2017 tarihli ve E: 2016/790, K: 2017/122 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Var olan ya da ileride açılacak okul öncesi, ilk, orta ve yükseköğretim bölümleriyle Şahinkaya Eğitim Kurumlarının sürekliliğine, gelişmesine katkıda bulunmak, mensup ve mezunları arasında sosyal dayanışmayı geliştirmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Rasim ŞAHİNKAYA, Ali Serhan ŞAHİNKAYA, Oğuzhan ŞAHİNKAYA.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden sonra arta kalan malvarlığı Mehmetçik Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3453/1-1

—————

VAKFIN ADI: Çoban Mustafa Paşa Vakfı

VAKFEDENLER: Mustafa Eriş, Nurullah Yıldız, Gülfettin Çelik, Hakan Şenkal, Ferhat Pakdamar, Şaban Apaydın, Ahmet İbrahim Eriş, Zinnur Büyükgöz, Zeki Özçelik, Halil İbrahim Yılmaz, İbrahim İnal, Recep Yalçınkaya, Yunis Yalçınkaya, Necmettin Uzun, Mustafa Fındık, Muhammet Coşkun, Cenup Koçak, Şaban Gültekin, İlyas Efendi, Muhammet Akşit, Numan Aktaş, Yakup Ayaz, Kazım Erdoğan, Bahattin Evli, Aykut Özbay, Aşkın Cantimur, Ramazan Yıldız, Mustafa İşlek, Sedat Çelik, Kerem Yasa, Hayrullah Usta, Ali Kurt, İsmet Özbay, Muhammet Ercan Özbay, Ebubekir Yüksel, Yunus Eriş, Orhan Yakupoğlu,

VAKFIN İKAMETGAHI: KOCAELİ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.11.2016 tarih ve E: 2016/180, K: 2016/289 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Özelde yüzlerce yıldan beri Gebze’nin merkezinde camii, türbesi, imareti ve müştemilatı ile şehrin tabii yapısı içinde tarihi bir çevre oluşturacak zengin özelliklere sahip Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’ni korumak tarihteki fonksiyonundan ilham alarak bu günün insanlarına ve yarının nesillerine hizmet vermesini sağlamak ve genelde bu yaklaşımla yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyal-kültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle, sosyal ve insani meselelerin çözümüne, toplumun maddi ve manevi gelişmesine vakıf senedi çerçevesinde katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 85.000.00.-TL. (SeksenbeşbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Nurullah Yıldız, Ferhat Pakdamar, Hakan Şenkal, Ahmet İbrahim Eriş, Necmettin Uzun, Orhan Yakupoğlu, Zeki Özçelik

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3454/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_12.jpg


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Makina Müh.

Temodin. ve Isı Tek.

Profesör

1

1

*1

El. Hab. Müh.

Elektronik

Profesör

1

1

*2

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Biyoloji

Biyoteknoloji

Doçent

2

1

*3

Biyoloji

Botanik

Doçent

2

1

*4

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Dahili Tıp Bil.

İç Hastalıkları

Doçent

3

1

*5

Cerrahi Tıp Bil.

Göğüs Cer.

Doçent

3

1

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Biyomedikal Müh.

Biyomekanik

Doçent

3

1

*6

HUKUK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Özel Hukuk.

İdare Hukuku

Doçent

3

1

*7

KOCAELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Elekt. ve En. Prog.

Elektrik Prog.

Doçent

3

1

*8

ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

 

Bit. ve Hay. Ür.

Organik Tarım

Doçent

2

1

*9

 

* 1 Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve ısı transferi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

* 2 Yüksek hızlı veri dönüştürücülerinin VLSI tasarım konusunda çalışma yapmış olmak.

* 3 Bitkilerde somatik embriyogenesis üzerine çalışmalar yapmış olmak.

* 4 Bitki sitogenetiği, bitki fizyolojisi ve çeşitliliği üzerine çalışmaları olmak.

* 5 İç Hastalıkları yanında hematoloji uzmanı olmak.

* 6 Sonlu elemanlar yöntemi ile insan diz biyomekaniği alanında çalışmalar yapmış olmak.

* 7 Kamu hizmetlerinde memur hukuku, imar hukuku, çevre hukuku alanında çalışmış olmak.

* 8 Elektrik makineleri sürücüleri, yeşil enerji sistemleri ve güç elektroniği alanında deneyimli olmak.

* 9 Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak.

3455/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 326 221 33 17 - 18

 

BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

NİTELİKLERİ

EĞİTİM FALTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖMÜ

İKTİSAT POLİTİKASI

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusunda çalışmış olmak

MİMARLIK FALTESİ

MİMARLIK BÖMÜ

BİNA BİLGİSİ

PROFESÖR

1

1

Mimari tasarım alanında doçentlik unvanı almış olmak, Sürrülebilir mimarlık ve ekolojik tasarım alanında çalışmış olmak

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

CERRATIP BİLİMLERİ BÖMÜ

KALP DAMAR CERRAHİSİ

PROFESÖR

1

1

İnfektif endokardit cerrahi tedavisi alanında çalışma yapmış olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

GIDA JYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖMÜ

VETERİNERLİK GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Listeria monocytogenes konusunda çalışmış olmak

VETERİNER HEMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖMÜ

VETERİNER STOLOJİ VE EMRYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Karaca ve keçilerde lenf düğümü ve hemal düğümler konulanda çalışmış olmak

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖMÜ

VETERİNERLİK PATOLO

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

3238/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 210 10 10

 

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

Yrd. Doç. Dr

1

Yönetim Organizasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak ve Örgüt Kültürü alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ

Yrd. Doç. Dr

1

İktisat alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Yrd. Doç. Dr

1

Siyaset Bilimi anabilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

Yrd. Doç. Dr

1

Kamu Hukuku alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

YENİ MEDYA

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Reklamcılık alanında almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Halkla İlişkiler alanında almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Yrd. Doç. Dr

1

Siyaset Bilimi anabilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak YDS ve dengi yabancı dil sınavlarından 80 ve üzeri puan almış olmak

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

Yrd. Doç. Dr

1

Felsefe alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

Yrd. Doç. Dr

1

Psikoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

Doç. Dr.

1

Psikoloji alanında doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

Prof. Dr.

1

Psikoloji alanında doçentliğini almış olmak.

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Yrd. Doç. Dr

1

İnşaat Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

Yrd. Doç. Dr

1

Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

Doç. Dr.

1

Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak.

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

Prof. Dr.

1

Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

Yrd. Doç. Dr

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını tamamlamış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

Yrd. Doç. Dr

1

Gıda Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

Yrd. Doç. Dr

1

İç Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

Doç. Dr.

1

İç Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

Prof. Dr.

1

İç Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİMİ

Yrd. Doç. Dr

1

Yönetim Organizasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak ve Taraftar Memnuniyeti alanında çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİMİ

Yrd. Doç. Dr

1

Spor Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

REKREASYON

Yrd. Doç. Dr

1

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanında doktorasını tamamlamış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK

Yrd. Doç. Dr

1

Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında doktorasını tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

ODYOMETRİ

Yrd. Doç. Dr.

1

Kulak, Burun, Boğaz alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

3518/1-1


Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

VAKIF KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ