18 Nisan 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30042

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DEMONTAJ - MONTAJ VE KAYNAK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


130.000 PAKET A4 FOTOKOPİ KAĞIDI (80 gr/ m2) (210x297 mm) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK İŞ GÜVENLİĞİ TEÇHİZATLARI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DEMONTAJ - MONTAJ VE KAYNAK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Bor Şeker Fabrikası’nda 50 t/h VKW Buhar Kazanı Luvo Bataryası (Kazan Yakma Havası Ön Isıtma Ekonomizeri) ve Kıvrımlı Eko Boruları (Kazan Besleme Suyu Ekonomizeri) Demontaj-Montaj ve Kaynak İşi Hizmeti Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2017/185040

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 388 311 93 01 - 06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)         :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Aşağıda listelenen demontaj-montaj ve elektrikli ark kaynağı işlerinin yapılmasını kapsar.

 

No

Demontaj Montaj ve Kaynak Yapılacak İşler

Miktarı

1

50t/h'lık buhar kazanı eko boruları demontaj montaj ve kaynak işi işçiliği ..Ek Resim3, Ek Resim 4

240 Adet

2

50t/h'lık kazan luvo ve siklon arası hattı genişletilmesi ve luvo demontaj, montaj ve kaynak işi işçiliği

Ek Resim 1, Ek Resim 2

12 Adet

3

50t/h'lık buhar kazanı kömür şiber koruyucusunun yanmaz sacla kaplanması (310 L Nikel paslanmaz sacla montajı)

30 m²

4

50t/h'lık buhar kazanı yanma odasının yan yüzey dış cephesinin St 33.2 siyah sacla kaplanması

60 m²

 

Diğer ayrıntılar Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                    :  Bor Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) iş günü içerisinde işi bitirecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  04.05.2017 Perşembe günü Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Kamu veya özel sektörde yapılan işin konusuna uygun her türlü Demontaj-Montaj Kaynak işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3513/1-1


130.000 PAKET A4 FOTOKOPİ KAĞIDI (80 gr/ m2) (210x297 mm) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ihtiyacı olan 130.000 paket A4 Fotokopi Kağıdının (80 gr/m2) (210x297 mm) Ofisimizce hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte istenilen, Teknik şartname ve Ofis Ticari şartname ile eklerinin ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26.04.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3456/1-1


2 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 2 kalem mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale Konusu malın:

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale Tarihi

İhale

Saati

1)

Üç Boyutlu Su Fantomu Sistemi

İhale kayıt no: 2017/187015

1

Adet

02/05/2017

14:30

2)

İki Lazerli (Mavi ve Kırmızı) Masa Üstü Akış Hücre Ölçüm (Flow Cytometer) Cihazı

İhale kayıt no: 2017/187609

1

Adet

02/05/2017

15:15

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi‘ne yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.2.2. Yurt içinde veya yurt dışında cihazı kullanan referans laboratuvar listesinin ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.(2 sıra nolu ihale için)

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. (1 sıra nolu ihale için)

5.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınmak suretiyle efektif fiyat hesaplaması yapılarak belirlenecektir. Burada, teknik şartnamede tanımlanan üstün özellikler fiyat dışı unsur olarak nispi ağırlıkları oranında ihale kararını etkileyecektir. Efektif fiyat hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kalacaktır. (2 sıra nolu ihale için)

                                                 A

Efektif Fiyat = --------------------------------------

                                          (1+B/100)

A: İsteklinin Teklif Ettiği İhale Fiyatı

B: İsteklinin toplamış olduğu Nispi Ağırlıkların Toplamları

1. Cihazın kompensazyon ayarlarını otomatik olarak kendisinin yapıyor olması ÜSTÜN ÖZELLİK olarak değerlendirilir. Bu üstün özelliğe 3 puan verilir.

2. Sistem örneği sheat (kılıf) sıvısı kullanılmaksızın doğrudan veya kılıf sıvısı aracılığı ile işlenmelidir. Cihazın kılıf sıvısına ihtiyaç duymaması ÜSTÜN ÖZELLİK olarak değerlendirilir. Bu üstün özelliğe 5 puan verilir.

3. Cihazda çok düşük sayıda elde edilebilen hücrelerin değerlendirilebilmesi güvenilir bir şekilde yapılmalıdır. Bu doğrultuda güvenilir bir şekilde değerlendirilebilecek olan hücre sayısının 1000-1500 hücreye kadar inebiliyor olması ÜSTÜN ÖZELLİK olarak değerlendirilir. Bu üstün özelliğe 5 puan verilir.

4. Cihazla birlikte somatik hücreler için kullanılabilen belirli testler için paket analiz programının bulunması ÜSTÜN ÖZELLİK olarak değerlendirilir. Bu üstün özelliğe 3 puan verilir.

5. Cihazın analiz programı olarak çiftlik hayvanlarının türler bazında, boğa, koç, teke, aygır ve domuz sperma örneklerinde, spermatozoon canlılığını (Viability), spermatozoon yoğunluğunu (Concentration), spermatozoon mitokondriyal aktivitesini (mitochondrial activity), oksidasyon ürünü parçacıkları (Reactive Oxygen Species, Reaktiv Oksidatif Radikaller: ROS), spermatozoon canlılık ve akrozom bütünlüğünü beraber ölçebilen ve spermadaki bakteri konsantrasyonunu belirleyen analizler için hazır protokol, kit ve sperma analiz paket programının bulunması ÜSTÜN ÖZELLİK olarak değerlendirilir. Bu üstün özelliğe 10 puan verilir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- 1 ve 2 sıra nolu ihalelere iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 -İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

3519/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi                              :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No: 111   45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası                :  (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax 612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik posta adresi                   :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

 

Niteliği- Türü - Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından 500.000 ton kömürün Soma B Termik santralinin 1-4, Yırca kapı ve 5-6 ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi

2017/183187

2017/673

04/05/2017 saat: 14:00

100 gün

 

b) Yapılacağı yer                                 :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                                       :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                      :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                  :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ Manisa adresinde görülebilir ve 150,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

3458/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK İŞ GÜVENLİĞİ TEÇHİZATLARI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                                  Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  İş Güvenliği Teçhizatları, 3 Kalem (Alarmlı Çoklu Gaz Ölçer, Kişisel Basınç-Sıcaklık Ölçer ve Anemometre)

b) Teslim yeri                                         :  Yerli yükleniciler için: Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                       :  Alarmlı Çoklu Gaz Ölçer ve Anemometre; 120 takvim günü.

                                                                  Kişisel Basınç-Sıcaklık Ölçer; 90 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  17.05.2017 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                            :  946-TTK / 1528

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1 - Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş Grup-1 (metan) gazlı ortamda çalışmaya uygun ATEX belgesi (Grup 1 M1) verilecektir.

2 - CE Belgeleri teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 70,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 17.05.2017 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No.2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3503/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Şirketimiz, EÜAŞ İstanbul Fuel-Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü, 1-2-3. ünitelerinin ve yardımcı tesisatlarının sökümü ve söküm sonrası bazı atıkların bertarafı hizmet alımı işini Belli İstekliler İhale Usulü ile ihale edecektir. Bahse konu ihaleye katılmak isteyen isteklilerin belirlenmesi için ise ön yeterlilik değerlendirmesi yapacaktır.

2 - Ön yeterlilik tespit kriterleri ve sonrasında yapılacak olan ihaleye ait dokümanlar Şirketimizin Çamlıca Mahallesi 145. Cadde No: 16,   06200 Yenimahalle / ANKARA (Tel: 0312 – 397 55 75 Dahili: 289) adresindeki Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’ne müracaat edilerek, ücretsiz temin edilebilir veya Şirketimizin www.temsan.gov.tr adresi “ihale ilanları” sekmesinde bulunan linkten indirilebilir.

3 - İsteklilerin ön yeterlilik tespiti için istenen dokümanları kapalı zarf içinde, en geç 27 Nisan 2017 Perşembe günü Saat 14.30’a kadar Genel Müdürlüğümüz genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Şirketimiz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahse konu ihale ön yeterlilik değerlendirmesi sonrasında TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Belli İstekliler İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

3446/3-2