17 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30041

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖN YETERLİLİK İLANI

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


2017/2018 KAMPANYA DÖNEMİNDE ATIKSU ARITIM TESİSİNİN BAKIM,  ONARIM VE İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATILACAKTIR

Gelibolu Belediye Başkanlığından:


ANKARA, ÇANKIRI VE NİĞDE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden:


4 ADET TRAFO MERKEZİNE VE KOMPANZASYON SİSTEMİNE YERİNE MONTAJLI OLARAK MALZEME TEMİNİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


5 KALEM MUHTELİF LVT BLOKLARI TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


10.000.000 ADET 3101 FORM ANAHAT VE YHT YOLCU BİLETİ TEMİN EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


50 KM YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİ KİRALANMASI VE ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ HALİ HAZIR MEVCUT DURUMUYLA 20 YIL SÜRELİĞİNE KİRAYA VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


TEKNİK ALTYAPI ALANINDA (TAY) KALAN TAŞINMAZLARDA 59 ARAÇLIK YER ALTI KATLI OTOPARKI, ÜZERİ PAZAR ALANI VE PAZAR ALANI ÜSTÜ 2 KAT SPOR SALONU YAPILMASI VE BUNUN İÇİN YAPILACAK YATIRIM BEDELİNİN AYLIK KİRA BEDELİNE MAHSUP EDİLMEK ÜZERE 30 (OTUZ) YIL SÜRE İLE İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLECEKTİR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖN YETERLİLİK İLANI

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Şirketimiz, EÜAŞ İstanbul Fuel-Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü, 1-2-3. ünitelerinin ve yardımcı tesisatlarının sökümü ve söküm sonrası bazı atıkların bertarafı hizmet alımı işini Belli İstekliler İhale Usulü ile ihale edecektir. Bahse konu ihaleye katılmak isteyen isteklilerin belirlenmesi için ise ön yeterlilik değerlendirmesi yapacaktır.

2 - Ön yeterlilik tespit kriterleri ve sonrasında yapılacak olan ihaleye ait dokümanlar Şirketimizin Çamlıca Mahallesi 145. Cadde No: 16,   06200 Yenimahalle / ANKARA (Tel: 0312 – 397 55 75 Dahili: 289) adresindeki Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’ne müracaat edilerek, ücretsiz temin edilebilir veya Şirketimizin www.temsan.gov.tr adresi “ihale ilanları” sekmesinde bulunan linkten indirilebilir.

3 - İsteklilerin ön yeterlilik tespiti için istenen dokümanları kapalı zarf içinde, en geç 27 Nisan 2017 Perşembe günü Saat 14.30’a kadar Genel Müdürlüğümüz genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Şirketimiz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahse konu ihale ön yeterlilik değerlendirmesi sonrasında TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Belli İstekliler İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

3446/3-1


2017/2018 KAMPANYA DÖNEMİNDE ATIKSU ARITIM TESİSİNİN BAKIM,  ONARIM VE İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                          :  2017/172144

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası   :  0 222 230 27 39 (10 hat) Dahili: 0 222 230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2017/2018 kampanya döneminde Fabrikamız Atık su Arıtım Tesisinin İşletilmesi Hizmeti 10 kişi ile 160 takvim gününde yapılacaktır.

b) Yapılacağı yer                    :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası -Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  04.05.2017 Perşembe günü - Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler;

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

- İdare tarafından Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler;

Son beş yıl içinde bedel içeren sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgeleri,

4.4. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler;

4.4.1. İhale Konusu İş veya Personel Çalıştırmaya dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu İhale üzerine yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3236/1-1


BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATILACAKTIR

Gelibolu Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz sınırları içinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen parsel, 2886 sayılı Yasa'nın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

Hocahamza Mah.

Hamzakoy Plajı Deniz Kenarı (Kemal Reis Cad.)

271

3

4.724,26 m2

5.195.000 TL

155.850 TL

15:30

 

İHALE GÜNÜ ve SAATİ

- İhale günü            :  03/05/2017 Çarşamba günü Saat: 15:30’da

- İhalenin yeri         :  Gelibolu Belediyesi Encümen Salonu

- TAŞINMAZIN ÖZELLİĞİ: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre 4.058,90 m2’si E.1.25 H:17,50M Otel alanında; Geri kalan kısım ise imar yolunda kalmaktadır.

a) KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az 2 tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir teslimler KDV’den müstesnadır maddesi gereğince; Arsa satış bedeli KDV’den muaftır.

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR

A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair Belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgesinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. (Noterden onaylı ortaklık belgesi)

D) İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde 2886 sayılı Yasaya uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) Bu işe ait Şartname Belediyemiz Web sitesi (www.gelibolu.bel.tr.) adresinden veya her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

Duyurulur.

3202/1-1


ANKARA, ÇANKIRI VE NİĞDE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait aşağıdaki listede belirtilen 4 adet taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde TCDD 2. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhaleye katılabilme hususunda TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Veznesinden İhale Şartname bedeline ait dekont ile tekliflerin TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Emlak Servis Müdürlüğü/ANKARA adresine son teklif verme günü ve saatine kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

3 - Söz konusu taşınmazların teminat miktarları aşağıda listede belirtilmektedir

4 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartname bedeli TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Veznesine veya Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 veya Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesi TR26 0001 5001 5800 7267 1961 15 veya Halk Bankası Anıt Şubesi TR50 0001 2009 4110 0013 0000 02 nolu hesabına veya TCDD 2. Bölge Müdürlüğü veznesine 250,00 (İkiyüzelli) TL yatırılacaktır. Dekont karşılığında, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü, Emlak Bürosundan temin edilecektir.

5 - Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ad-soyadı ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

6 - Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

7 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 5335 Sayılı Kanun Madde 32 - (Değişik: 24/7/2008-5793/43 Md.) kapsamında 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

8 - Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ait bilgiler aşağıda belirtilmektedir;

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Eti Mahallesi 15685 ada 2 parsel 1015/3601 hissemize tekabül eden 1.015,00 m² miktarlı taşınmazın teminat bedeli 50.000,00 TL, ihale tarihi 27.04.2017 ve ihale saati 10:30

Çankırı İli, Merkez İlçe, Abdülhalik Mahallesi 824 ada 7 parsel 3.346,00 m² miktarlı taşınmazın teminat bedeli 50.000,00 TL, ihale tarihi 28.04.2017 ve ihale saati 10:00

Niğde İli, Bor İlçesi, İftiyan Mahallesi 992 ada 27 parsel 222/795 hissemize tekabül eden 221,90 m² miktarlı taşınmazın teminat bedeli 2.000,00 TL İhale tarihi 28.04.2017 ve ihale saati 14:00

Niğde İli, Bor İlçesi, İftiyan Mahallesi 1015 ada 4 parsel 538,00 m² miktarlı taşınmazın teminat bedeli 2.000,00 TL ihale tarihi 28.04.2017 ve ihale saati15:30

9 - 0 312 309 05 15/1658 ve 4938 numaralı telefonlardan ve www.tcdd.gov.tr adresinden İhaleye ilişkin bilgi alınabilir.

3315/1-1


4 ADET TRAFO MERKEZİNE VE KOMPANZASYON SİSTEMİNE YERİNE MONTAJLI OLARAK MALZEME TEMİNİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/172245

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0 216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Çerkezköy-Kapıkule Arası 4 Adet Trafo Merkezine ve Kompanzasyon Sistemine Yerine Montajlı Olarak 1 Adet 27,5 KV KATENER ÇIKIŞ YÜK AYRICISI, 4 Adet 27,5 KV KATENER ÇIKIŞ NORMAL AYIRICISI, 3 Adet 27.5 kV KATENER ÇIKIŞ DEVRE KESİCİLERİ Temini İşi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’nda 08.05.2017 tarih saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 08.05.2017 tarih ve saat: 14.30’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3232/1-1


5 KALEM MUHTELİF LVT BLOKLARI TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/170563

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0 216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Marmaray projesi BC1 Kapsamında Kullanılmak Üzere 168 Adet Üsküdar Makas LVT Blokları,168 Adet Sirkeci Makas LVT Blokları, 123 Adet Yenikapı LVT Makas LVT Blokları,36 Adet Sistem 300-1 Bağlantı Sistemine Göre LVT Blokları,970 Adet LVT Blokları için Boot ve Ped (670 Adet Standart LVT,150 Adet LVT-HA,150 Adet System300-1) veya Dengi Malzemelerin Temini İşi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’nda 08.05.2017 tarih saat: 14.00’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 08.05.2017 tarih ve saat: 14.00’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3233/1-1


10.000.000 ADET 3101 FORM ANAHAT VE YHT YOLCU BİLETİ TEMİN EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2017/183210

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Talatpaşa Bulvarı 06330-Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (312) 309 05 15/71391 - 0 (312) 311 13 06

c) Elektronik Posta Adresi                     :  yolcutasimacilikdairesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                                     :  10.000.000 Adet 3101 Form Anahat ve YHT Yolcu Bileti Temini (Mal Alımı)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 08.05.2017 Pazartesi günü saat 14:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Mali ve İdari İşler Şubesinde (412 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 200,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3448/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ

BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

Antalya ili, Alanya ilçesi, Oba Mahallesi, 1137 no.lu parseldeki 1.328,17 m2 yüzölçümlü taşınmaz (üzerindeki binalar ile birlikte bir bütün olarak)

3.000,00

100,00

24.05.2017

2

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 2 nolu parseldeki 23.245,96 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı imarlı taşınmaz

500.000,00

1.000,00

24.05.2017

3

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 3 nolu parseldeki 32.158,97 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı imarlı taşınmaz

700.000,00

1.000,00

24.05.2017

4

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 4 nolu parseldeki 15.723,37 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı imarlı taşınmaz

300.000,00

500,00

24.05.2017

5

Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Hacıyahya Mahallesi, 366 ada;

- 1 no.lu parseldeki 438,00 m2,

- 2 no.lu parseldeki 5.237,00 m2,

- 4 no.lu parseldeki 454.00 m2

yüzölçümlü Ticaret + Konut Alanı imarlı taşınmaz üzerindeki binalar ile birlikte bir bütün halinde

50.000,00

100,00

24.05.2017

6

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2028 ada, 2 no.lu parseldeki 2.024,88 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

100.000,00

250,00

24.05.2017

7

Aydın ili, Çine ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 334 ada, 2 nolu parseldeki 8.373,95 m² yüzölçümlü (üzerindeki depoları ile birlikte bir bütün olarak) konut alanı imarlı taşınmaz

50.000,00

300,00

24.05.2017

8

Balıkesir ili, Gönen ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 962 ada, 119 no.lu parseldeki 1.851,57 m2 yüzölçümlü Ticaret ve Konut Alanı imarlı (üzerindeki bina ile birlikte, bir bütün halinde) taşınmaz

100.000,00

200,00

24.05.2017

9

Bingöl ili, Merkez ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, Genç caddesi Mevkii, 324 ada, 5 no’lu parseldeki 806,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

5.000,00

100,00

24.05.2017

10

Bingöl ili, Genç ilçesi, Kültür Mahallesi, 103 ada, 26 nolu parseldeki 588,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

2.000,00

50,00

24.05.2017

11

Burdur ili, Tefenni ilçesi, Yokuş Mahallesi, 151 ada, 8 nolu parseldeki 7.932,00 m2 yüzölçümdeki taşınmaz

5.000,00

100,00

24.05.2017

12

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk Mahallesi, 796 ada, 1 nolu parseldeki 5.387,13 m² yüzölçümündeki arsa vasıflı ana taşınmazda yer alan 124/5387 arsa payına sahip A blok zemin katta konumlu, 1 no’lu bağımsız bölüm olarak kayıtlı taşınmaz

3.000,00

100,00

24.05.2017

13

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk Mahallesi, 796 ada, 1 no’lu parseldeki 5.387,13 m² yüzölçümündeki arsa vasıflı ana taşınmazda yer alan 124/5387 arsa payına sahip A blok zemin katta konumlu, 2 no’lu bağımsız bölüm olarak kayıtlı taşınmaz

3.000,00

100,00

24.05.2017

14

Erzincan ili, İliç ilçesi, Fatih Mahallesi, 114 ada, 147 no.lu parseldeki 927,69 m² yüzölçümlü (üzerindeki bina ile birlikte bir bütün olarak) resmi kurum alanı imarlı taşınmaz

5.000,00

100,00

24.05.2017

15

Giresun ili, Eynesil ilçesi, Gümüşçay Mahallesi, 165 ada, 8 nolu parseldeki 700,25 m² yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmaz

10.000,00

100,00

24.05.2017

16

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Erenler Mahallesi, 918 ada, 8 no.lu parseldeki 3025/5714 hisseli 1.210 m2 yüzölçümlü konut+ticaret alanı imarlı taşınmaz

30.000,00

150,00

24.05.2017

17

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Şehitmustafa Mahallesi, 276 ada, 55 no.lu parseldeki 755,00 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki, 6/151 arsa paylı, A blok, yedinci kat, 16 no.lu mesken

3.000,00

100,00

24.05.2017

18

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Şehitmustafa Mahallesi, 276 ada, 55 no.lu parseldeki 755,00 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki, 6/151 arsa paylı, A blok, yedinci kat, 17 no.lu mesken

3.000,00

100,00

24.05.2017

19

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice Mahallesi, 172 ada, 2 nolu parseldeki 632,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki;

- 27/632 arsa paylı, zemin kat 10, 11 ve 13 ile 30/632 arsa paylı, zemin kat 12 bağımsız bölüm no.lu dükkanların bir bütün halinde

1.000,00

50,00

24.05.2017

20

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni 1. Mıntıka Mahallesi, 3186 ada, 1 nolu parseldeki 12.122,42 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

500.000,00

500,00

24.05.2017

21

Samsun ili, Bafra ilçesi, Elifli Mahallesi, 124 ada, 29, 32, 33, 35 ve 36 no’lu parsellerin (üzerindeki boş tütün depoları ile birlikte bir bütün halinde) yer aldığı toplam 101.452 m2 yüzölçümlü taşınmaz

200.000,00

250,00

24.05.2017

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Holdingin aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 16.00’ya kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Holdingimizin; T.C. Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde ki TR 6300 0150 0158 0072 9272 1775 nolu hesabına veya T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi TR 9300 0100 0898 3516 0409 5012 nolu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Holdingin aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Holding, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 310 38 30 Faks: (312) 309 06 95- 311 84 92

www.sumerholding.gov.tr

3337/1-1


50 KM YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİ KİRALANMASI VE ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/172543

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü dahilinde Alsancak-Eğirdir hattı Karakuyu-Bozanönü istasyonları arasında 50 km yol yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere hızlı yol yenileme makinesi kiralanması ve çalıştırılması (Teknik şartnameye göre) hizmet alım işi satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 02/05/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3351/1-1


TAŞINMAZ HALİ HAZIR MEVCUT DURUMUYLA 20 YIL SÜRELİĞİNE KİRAYA VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla 20 yıl süreliğine kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati                :  27.04.2017 - Perşembe Günü Saat: 14.00

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer               :  Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Cad. No:1 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İhale Salonu Başiskele/KOCAELİ

3 - İhale Usulü                                    :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri                           :  Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü - İhale Birimi Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                               Tel: 0 262 343 20 20

5 - Şartname Bedeli                             :  1.000,00 -TL.

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1 - Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

7 - Teklif mektuplarının en geç tabloda belirtilen ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Kiralama şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyadaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Kiralama Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

 

Sıra

Taşınmaz Adı

Adres/Mevkii

Alan (M2)

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarih ve Saati

1

SOĞUKSU TESİS İŞLETMELERİ VE MESİRE ALANI KİRALAMA İHALESİ

Servetiye Karşı Mevkii Hacıhaliler Mah. 122 Ada 107 nolu Parsel üzerindeki taşınmaz bina ile

3.924.651,47 m²

9.000,00-TL+KDV

64.800,00-TL

27.04.2017

Saat:14:00

3338/1-1


TEKNİK ALTYAPI ALANINDA (TAY) KALAN TAŞINMAZLARDA 59 ARAÇLIK YER ALTI KATLI OTOPARKI, ÜZERİ PAZAR ALANI VE PAZAR ALANI ÜSTÜ 2 KAT SPOR SALONU YAPILMASI VE BUNUN İÇİN YAPILACAK YATIRIM BEDELİNİN AYLIK KİRA BEDELİNE MAHSUP EDİLMEK ÜZERE 30 (OTUZ) YIL SÜRE İLE İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLECEKTİR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:

1 - Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2226 ada 2 ve 10 parsel sayılı 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Teknik Altyapı Alanında (TAY) kalan taşınmazlarda 59 araçlık yer altı katlı otoparkı, üzeri pazar alanı ve Pazar alanı üstü 2 kat spor salonu yapılması ve bunun için yapılacak yatırım bedelinin aylık kira bedeline mahsup edilmek üzere 30 (Otuz) yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilecektir.

2 - Tespit edilen yatırım bedeli         :  13.929.319,73 TL'dir.

3 - Aylık Muhammen kira bedeli     :  45.000,00 TL + KDV'dir.

4 - Geçici teminat bedeli                   :  486.000,00 TL'dir.

5 - Şartname 250,00 TL + KDV bedel karşılığında Plan Proje Müdürlüğünden temin edilebilir.

6 - İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı D.İ. Kanununda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.

7 - İhale 27.04.2017 tarihinde saat; 09:30'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

8 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ilgili dosyalarını 27.04.2017 tarihinde saat; 09:00' a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

3293/1-1