15 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30039

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akbank T.A.Ş’den:

Anadolubank Anonim Şirketinden:

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Yalova ilinde faaliyet gösteren 2122 dosya no’lu ÖMÜRSA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2112 dosya no’lu YAPI-TEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Amasya ilinde faaliyet gösteren 1129 dosya no’lu KILAVUZ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2439 dosya no’lu ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1794 dosya no’lu AKRAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 14.04.2017 tarih ve 9002 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

3451/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 14.04.2017 tarih ve 9001 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Kırşehir ilinde faaliyet gösteren 1748 dosya no’lu ÖZ SEKA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 255 dosya no’lu MODİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 2171 dosya no’lu VELENA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2198 dosya no’lu KALEİÇİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 890 dosya no’lu BATITEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1342 dosya no’lu GÖKLER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 438 dosya no’lu ATILIM Yapı Denetim Ltd. Şti.

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 450 dosya no’lu SAF Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3451/2/1-1

—————

Kastamonu ilinde faaliyet gösteren 2002 belge no’lu KASTAMONU BİRLİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 2050 belge nolu ÖZGE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1213 dosya nolu SEHAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1883 belge no’lu SAHRAM Yapı Denetimi Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 2315 belge no’lu REALİST Yapı Denetimi Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 825 belge no’lu ATA-3 BURSA Yapı Denetim Ltd. Şti.

Bursa ilinde faaliyet gösteren 404 belge no’lu UZAY Proje ve Yapı Denetim A.Ş.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2444 belge no’lu DOĞA HG Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1261 belge no’lu ORAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 954 belge no’lu SİDAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2235 belge no’lu ARYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 850 belge no’lu ATAŞEHİR Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1’inci maddesinin (ı) fıkrası ve 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası ve 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden gerek kuruluş hisselerinin mimar mühendis olamayan birine devredilmesi,  gerekse amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 14.04.2017 tarih ve 9000 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3451/3/1-1

—————

Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, 2 pafta, 5626 parsel üzerindeki 1127017 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 2148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 24.02.2017 tarihli ve E.2016/5133 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. Şti ile kuruluş ortağı Kemal Tamay ERAY  (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7272, Oda Sicil No: 59706) hakkında tesis edilmiş olan işlemlerin 04.04.2017 tarihli ve 8070 sayılı Makam Olur’u ile yürütmesi durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3325/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hülya Çavuş Eğitim Vakfı (HÇEV).

VAKFEDENLER: Hülya ÇAVUŞ, Elçin ÖNDER TURAN, Lütfiye Hilal AKGÜL.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.03.2017 tarihinde kesinleşen 07.02.2017 tarihli ve E:2016/250, K:2017/56 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, öğretim, bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında toplumun mevcut olanaklarını destekleyici, iyileştirici, geliştirici ve çeşitlendirici çalışmalar yapmak, bu alanlarda yeni olanaklar yaratıp toplumun hizmetine sunmak ve böylece toplumsal yaşamın niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: .60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Hülya ÇAVUŞ, Elçin ÖNDER TURAN, Lütfiye Hilal AKGÜL.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3326/1-1

—————

VAKFIN ADI: Asil Vakfı

VAKFEDENLER: Nabıl HAKMI, Hayel HAKMI, ABDULLA HAKMI

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2017 tarihinde kesinleşen, 16.02.2017 tarihli ve E:2016/354, K:2017/67 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Okul öncesi, ilk, orta ve yükseköğretim bölümleriyle Türk toplumunun kültürel, bilimsel, manevi ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 300.000 TL (Üç Yüz Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3327/1-1

—————

VAKFIN ADI: Dervişan İlmi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı.

VAKFEDENLER: Enis Tığlı.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2017 tarihinde kesinleşen, 27.02.2017 tarihli düzeltme kararı, 24.01.2017 tarihli ek karar ile 30.12.2016 tarihli ve E:2016/395, K:2016/589 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Başta İslami ilimler olmak üzere insanlığa faydalı olan diğer tüm modern ilim, bilim ve sanat alanlarında bilimsel, entelektüel, kültürel ve ilmi araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000TL(YüzbinTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Caner Utkan Gündoğan, Salih Karaca, Bedir Baysal, Fahri Veyisoğlu, Mehmet Ercan Kuzu.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetinin belirleyeceği aynı amaca hizmet eden başka bir vakfa devredilir. Mütevelli heyet tarafından devredilecek vakfın belirlenmesinin hukuken ya da fiilen imkânsız olması halinde, vakıf borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Türkiye Diyanet Vakfı'na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3328/1-1

—————

VAKFIN ADI: Sultan II. Murat Han İlim Kültür ve Çevre Vakfı.

VAKFEDENLER: Mustafa HATİPLER, Canan HATİPLER, Mahmut EROĞLU, Sibel EROĞLU, Ali Fatih SELVİ, Ayhan AYTAÇ, Ali TAŞKIRAN, Feridun ACAR, Osman ÇİBİK, Recep GÜRKAN, Nurettin ÇAM, Kemal KILIÇ, Mehmet ÖZCAN, Ahmet Okan SUBAŞI, Rasim BAYKAL, Mehmet ERGÜVEN, Remzi YÖRÜK, Tarık HATİPLER, Koray UYMAZ, Ahmet ERTÜRK, Nesim İBA, Recep KEZER, Hüseyin DÖNMEZ, Osman ALMADIK, Selman ASTÜRK, Adem KALKAN, Ahmet DALGA, Ogün ALIŞKAN, Mehmet EMİN, EROĞLU, Murat ULAŞDIR, Cem HATİPLER, Mehmet GERGİN, Murat ALKAN, Hurşit BOSTAN, Harun KINA.

VAKFIN İKAMETGÂHI: EDİRNE.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.03.2017 tarihinde tavzih edilen 09/09/2016 tarihinde kesinleşen 26/05/2016 tarihli ve E:2015/1353, K:2016/601 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Sultan II. Murat Han’ın Edirne’de bulunan Darulhadis Camii, Muradiye Camii ve Üç Şerefeli Cami başta olmak üzere banisi olduğu asarın çevre düzenlemesi, küçük çaplı bakım, restorasyon ve onarım işlerini, ilgili ve yetkili kurum kuruluşlar nezaretinde yürüterek caminin bakımlı ve sağlam biçimde gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Edirne İli, Merkez İlçesi, Türkoğlu Mahallesi, E17DO7D1A pafta, 9 ada, 24 parsel sayılı, “müfrez kargir ev” vasıflı gayrimenkul.

YÖNETİM KURULU: Mustafa HATİPLER, Mahmut EROĞLU, Ayhan AYTAÇ, Ali Fatih SELVİ, Feridun ACAR.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın malvarlığı, Mütevelli Heyetinin ortak kararıyla benzer amaçlı bir vakfa veya kamu kurumuna, karar alınamadığı takdirde ise Edirne Darül Hadis Camii Koruma ve Yardımlaşma Derneği’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3329/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

“Sıtma Ayazma Mevkii E-5 Karayolu Üzeri Seymen Köyü/Tekirdağ” adresinde 03.03.2005 tarih ve BAY/446-117/01838 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) kapsamında faaliyet gösteren Koç Petrol Ürünleri Gıda ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketine (Şirket) ait istasyondan alınan numunenin TUBİTAK MAM’ da yapılan analizi neticesinde düzenlenen 30.06.2010 tarih ve B-10/987 numaralı analiz raporu ile alınan numunenin marker seviyesinin geçersiz olduğu ve teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere aykırı olduğu tespit edilmesi üzerine üzerine 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ve 03.03.2017 tarih ve 10532 sayılı Başkanlık Makamı Oluru kapsamında konu ile ilgili olarak Şirke hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 03.03.2017 tarih ve 305 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi aksi halde faaliyetinizin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan lisans iptali yaptırımının uygulanabileceği ve ilan tarihini izleyen 30 gün içinde yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

3298/1/1-1

—————

Kurulun 26/01/2017 tarihli ve 6889-41 sayılı sayılı Kararı ile; 21/03/2005 tarihli ve BAY/462-1377/08530 sayılı bayilik lisansı kapsamında "Ata Mah. Denizli Caddesi No: 62 AYDIN" adresinde Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin bayisi olarak faaliyet gösterdiği istasyona, 13/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27701 sayılı lisans kapsamında "Aydın-Nazilli Karayolu Devrant Mevkii Sultanhisar AYDIN" adresinde Kadooğlu Pet. Taş. Tic. San. İth. ve İhr. A.Ş.'nin bayisi olarak faaliyette bulunduğu istasyondan 16/12/2011 tarihinde dağıtıcı harici akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, Acar Petrol Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3298/2/1-1

—————

“Adana ili Pozantı İlçesi Kurtuluş Mahallesi D-750 Cad. No: 213 adresinde mukim, BAY/939-82/32337 (lisansı 05.02.2015 tarih ve 4671 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Kenan ÇİFTÇİ’nin akaryakıt istasyonunda 21.04.2014 tarihinde yapılan denetim neticesinde otomasyon sistemine müdahale ettiği ve otomasyon sisteminin çalışmadığı, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği; 06.09.2014 tarihinde yapılan denetim neticesinde ise akaryakıt istasyonunda petrol türevi organik sıvı ve bitkisel yağ karışımından oluşan ve akaryakıt tanımına uymayan ürün ikmal ettiği, istasyonunda gizli düzenek tertip ettiği ve otomasyon sistemine müdahale ettiği tespit edilmiş olup bu hususlara ilişkin olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında 22.02.2017 tarihli ve 8735 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 07.03.2017 tarihli ve 330 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3298/3/1-1

—————

“Adana ili Pozantı İlçesi Kurtuluş Mahallesi D - 750 karayolu üzerinde faaliyet gösteren 04.05.2010 tarihli ve BAY/939-82/27647 (lisansı 10.06.2014 tarih ve 20610 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Selman TAŞKIN/Toros Petrol’ün otomasyon verilerinin ve mali hafıza raporlarının incelenmesi neticesinde Şubat 2013- Kasım 2013 dönemine ilişkin kayıtlardan tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak ayrıca denetim tarihi olan 19.02.2014 tarihi itibariyle akaryakıt istasyonunda gizli tank bulundurması ve gizli düzenek tertip etmesi, istasyonda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında 13.02.2017 tarihli ve 7314 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 01.03.2017 tarihli ve 294 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3298/4/1-1

—————

Kurul 02/03/2017 tarihli ve 6954-21 sayılı Kararı ile, 25.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/31022 sayılı bayilik lisansı sahibi Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 16.11.2016 tarihli ve 6600/7 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 02.12.2016 tarihli ve 1839 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3298/5/1-1

—————

01.04.2010 tarih ve MYĞ/2499-3/27503 sayılı madeni yağ lisansı ile faaliyette bulunan Frig Kimya Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirketten 12.03.2013 tarihinde alınan numunenin mineral yağ, bitkisel yağ ve motorin karışımından oluştuğunun tespit edilmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olması nedeniyle adı geçen şirkete ilişkin düzenlenen 31.03.2016 tarih ve 530 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşünü değerlendiren Kurul 16/02/2017 tarih ve 6927-8 sayılı Kararı ile Frig Kimya Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 350.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3298/6/1-1

—————

25.05.2016 tarih ve 6299/30 sayılı Kurul Kararı ile; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince piyasa faaliyeti 30 gün süresince geçici olarak durdurulan ve yapılan yazılı tebligata rağmen yasal süre içerisinde mevzuata aykırılığı oradan kaldırmaması nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23.02.2017 tarih ve 6939/1 sayılı Kararı ile MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi’ nin 13.02.2014 tarih ve DAĞ/4876/33837 numaralı dağıtıcı lisansı iptal edilmiştir.

23.02.2017 tarih ve 6939/1 sayılı Kurul Kararı gereğince ilan tarihinden itibaren MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi’ nin 13.02.2014 tarih ve DAĞ/4876/33837 numaralı dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyette bulunamayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3298/7/1-1

—————

Samsun Yolu Üzeri 32. km, (Ada: 1227 , Pafta: - , Parsel: 1) Hasanoğlan Köyü Elmadağ Ankara adresinde 30.05.2013 tarih BAY/939-82/32673 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Beddur Petrol Taşımacılık Gıda İletişim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi istasyonunda 28/12/2016 tarihinde yapılan denetim ve TÜBİTAK MAM’ın1720P00001001 nolu Motorin Muayene Raporu çerçevesinde; Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulundurduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendine; Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt bulunması hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin (d) bendine, 5015 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; istasyona ait kanopide (tabela) firma isminin kayıtlı olmayıp Acar Petrol yazdığının ve bayilik lisans numarasının yazılı olmadığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Beddur Petrol Taşımacılık Gıda İletişim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 13/03/2017 tarihli ve 12074 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 20/03/2017 tarihli ve 367 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3298/8/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_5.jpg


Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığından:

19.04.2015 tarih ve 29331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin, Çerçeve Yönetmelik olan Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne aykırı olarak düzenlendiği iddiasına ilişkin olarak ilgili dönemde eğitimden sorumlu rektör yardımcısı olan ve aynı zamanda bahse konu yönetmelik taslağını kabul eden Eğitim-Öğretim Komisyonunun Başkanı olan Prof. Dr. Cengiz Bekir DEMİREL hakkında disiplin soruşturması açılmıştır.

Ancak, Cengiz Bekir DEMİREL'in, savunmasına başvurulmak üzere bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve ilgilinin MERNİS kaydı olmadığı için tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 05.05.2017 tarihinde saat 09.30'da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 05.05.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 05.05.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 05.05.2017 tarihine kadar Denetleme Kurulu Başkanlığı'na müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

3258/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

60324 ada 2 parsel ve 60325 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3333/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Soruşturma No: 2016/318

7201 sayılı Yasanın 28. maddesine göre Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan şüpheli DEVRAN GÜNDÜZ'ün adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunmaması sebebiyle hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilmiş bulunan "Dava Açılmasının Ertelenmesi" kararında açık adresine usulüne uygun tebligat yapılamaması, karşısında 1 yıl süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin uygulanmasına dair karar aşağıya çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

SR. NO

KARAR NO

SUÇUN NEVİ

KARAR TARİHİ

ADI SOYADI

CZ. MİKT.

1-

2016/318

2016/9

5237 S.K. 191/1 Md.

13/01/2016

DEVRAN GÜNDÜZ

1 Yıl Süre ile Denetimli Serbestlik

3357/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

14.04.2017 tarihli ve 30038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termo Dinamik Anabilim Dalı Doçent alım ilanı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

S. No

Unvanı

Der

Birimi

Bölümü

ABD/Prog.

Açıklama

1

Doç.

1

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Temel İşlemler ve Termo Dinamik

Kimya bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Katalitik Organik Sentez ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İlanen duyurulur.

3349/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 22 - 26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

I) SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01.01.2017 tarihi) itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış ,(A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (04/05 Temmuz 2015 veya 22/29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan KPSS) V inci maddede belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dalları itibariye yapılacak sıralamada, öğrenim dallarına ayrılan kontenjanın 4 (dört) katı aday içerisine girmek (Öğrenim dalları itibariyle giriş sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır),

d) En az dört yıl süreli eğitim veren ve V. maddede belirtilen fakülte veya ilgili bölümlerden mezun olmak. Bu fakülte ya da ilgili bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış fakülte veya okullardan mezun olanlar da denklik belgesi sunarak başvurabilirler. Denklik belgesi olmayanlar başvurusu geçersiz sayılacaktır.

II) BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş sınavı başvuru tarihleri: 17 - 24 Nisan 2017

III) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavına başvuru;

24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

EPDK http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

IV) SINAVA GİRİŞTE KİMLİK İBRAZI

Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi en geç 10 Mayıs 2017 tarihine kadar Kurum internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurulması gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

V) ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Giriş sınavı yapılacak 20 adet enerji uzman yardımcısı kadrosunun öğrenim dalları itibariyle dağılımı, kontenjanlar, sınava çağrılacak aday sayıları ile KPSS puan türleri aşağıdaki şekildedir:

 

Öğrenim Dalları

Kontenjan

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Elektrik Mühendisliği/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği/ Enerji Sistemleri Mühendisliği/Elektromekanik Mühendisliği

9

36

KPSSP5

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

1

4

KPSSP5

Harita Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği/ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

2

8

KPSSP5

İşletme Mühendisliği/Endüstri Mühendisliği

2

8

KPSSP5

Hukuk

4

16

KPSSP103

İşletme/ İktisat/Kamu Yönetimi/ Maliye/ Uluslararası İlişkiler

2

8

KPSSP82

Toplam

20

80

 

 

VI) GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ

Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl-ANKARA) adresinde yapılacaktır.

Giriş Sınavına çağrılanlar, 03/09/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde SÖZLÜ sınava alınacaklardır.

VII) GİRİŞ SINAVI KONULARI

Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak belirtilen mesleki alan bilgisi konularından yapılır.

V inci maddede yer alan mühendislik bölümleri haricindeki fakülte veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları:

a) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),

b) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, İstatistik, Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi,

c) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Mikro İktisat, Makro İktisat,

ç) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Genel Muhasebe,

d) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Yönetim bilimi, Siyaset bilimi, Siyasi tarih, Türk dış politikası, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası kuruluşlar.

V inci maddede belirtilen mühendislik fakülte veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları fakülte veya ilgili bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenecektir.

Kurumun görev alanına ilişkin konular; Kurumun görev ve yetkileri, Kurum teşkilat kanunu, elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin temel kanunlar, veri ve politikalar, Türkiye’de enerji yönetimi, Türkiye’nin enerji politikaları, uluslararası enerji politikaları, uluslararası enerji örgütlenmesi.

VIII) ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARI SIRASININ BELİRLENMESİ

Giriş Sınavında adaylar;

a) VII nci maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

IX) SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ

VIII inci maddede yer verilen usulle belirlenen sözlü sınav notu adayların giriş sınavı başarı puanı olacaktır.

Giriş sınavında başarılı olabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır.

Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, ilanda belirtilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenecektir. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilecektir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerlidir. Belirlenen asıl ve yedek liste Kurumun internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucu sınavda başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Sınav sonuçları açıklanırken, başarılı adayların notlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Sınav sonuçlarının Kurum internet adresinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

İlan olunur.

3324/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)

5 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet)

6 - Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Elektromanyetik Alanlar, Lazer Teknolojileri ve Fotonik Alanında çalışmalar yapmış olmak.

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ

1

Harita Mühendisliği alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Jeodezi alanında çalışmalar yapmış olmak.

MADEN İŞLETME

1

Maden Mühendisliği alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Kaya Mühendisliği Yapılarının Dinamik Davranışı Üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

BİYOMEKANİK

1

Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh., Makine Müh. veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyomekanik alanında doktora yapmış olmak.

BİYOELEKTRONİK

1

Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh. veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyoelektronik alanında doktora yapmış olmak.

BİLGİSAYAR DONANIMI

1

Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., Bilişim Sistemleri Müh., Elektrik- Elektronik Müh. Lisans çıkışlı olmak ve doktorasını bu alanlarda yapmış olmak.

BİLGİSAYAR YAZILIMI

1

Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., Bilişim Sistemleri Müh. lisans çıkışlı olmak ve doktorasını bu alanlarda yapmış olmak.

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

1

Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., Bilişim Sistemleri Müh. Lisans çıkışlı olmak ve doktorasını bu alanlarda yapmış olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

MATEMATİK EĞİTİMİ

1

Matematik Eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT POLİTİKASI

1

Makro İktisat Alanında doçentlik unvanını almak, İktisadi Büyüme ve Kurumsal İktisat konularında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

1

Gelişme İktisadı alanında doçentlik unvanı almış olmak, Girdi Çıktı Modellerinin İktisadı Uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

GEOMETRİ

1

Doçentliğini Matematik alanında almış olmak ve Alt Manifoldların Geometrisi ve Topolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

1

Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Sosyoloji bilim dalında doktorasını almış olmak. Korku ve yaşlılık alanında çalışmalar yapmış olmak.

TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME

1

Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Sosyoloji bilim dalında doktorasını almış olmak.

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktorasını almış olmak.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim dalında doktorasını almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmak. Kemik fraktürleri ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak.

KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI

1

Doçentliğini Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak. Östaki tüpü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

ACİL TIP

1

Acil Tıp Uzmanı olmak. Acil Servise Başvuran Onkolojik Hastalar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

GENEL CERRAHİ

1

Genel Cerrahi Uzmanı olmak. Karaciğer nakli ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak. Ürojinekoloji Alanında Validasyon çalışmaları yapmış olmak ve Minimal İnvaziv Cerrahi konusunda deneyimli olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

GENEL GAZETECİLİK

1

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü lisans mezunu ve Gazetecilik alanında doktora yapmış olmak. Elektronik ortam ve yazılı basında haber kalitesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU

MADEN TEKNOLOJİSİ

1

Maden Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olmak. Kayaç Kesme Mekanizmalarının Sayısal Modellemesi konularında çalışma yapmış olmak.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 28.04.2017

3352/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y. DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

1

1

1

1

 

 

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Finansal Ekonometri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Finansal Ekonometri Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

Maliye Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Mali Hukuk Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

Maliye Teorisi

 

 

 

 

1

3

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Sosyoloji Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

Çeviribilim Bölümü

 

 

 

 

 

 

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İslam Tarihi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Özel Eğitim Bölümü

 

 

 

 

 

 

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Yoğun Bakımda Terapötik Hipotermi ve Organ Donasyonu konularında sertifikası olmak

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Omurilik cerrahisi ve mikrocerrahi deneyimi olmak

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

Alanında en az 3 ay yurtdışı deneyimi olmak, Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi(ÇAMATEM) deneyimi olmak.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı olmak, Endo Ultrasound deneyimi olmak.

Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Karotis girişimlerinde, Acı bal ve kardiovasküler toksikoloji alanında deneyimli olmak

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

Biyofizik Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Genetic polimorfizm, oksidatif stress ve Hemoreoloji Biyofizik uygulamalarında deneyimli olmak

Anatomi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

Tıp Doktoru olmak, TUS ile Anatomi Uzmanlığını almış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Özel Hukuk Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Seramik ve Cam Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Seramik Anasanat Dalı

 

 

 

 

1

2

 

Resim Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Resim Anasanat Dalı

 

 

 

 

1

1

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Muhasabe ve Finansman Anabilim Dalı

 

 

1

1

1

1

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Performans ve Kariyer Yönetimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı

 

 

2

3

1

3

 

İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Tasarımı ve Medya Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

 

Ortodonti Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

 

3300/1-1


Akbank T.A.Ş’den:

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Anadolubank Anonim Şirketinden:

ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Standard Chartered Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ