14 Nisan 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30038

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


34 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 569 ADA 11 VE 12 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:


BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 577 ADA 8 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:


AVRUPA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLISI ÇAPA KAN BAĞIŞ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI İNŞAAT, ELEKTRİK, MEKANİK, TADİLAT, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Avcılar Belediye Başkanlığından:


TENTELİ VAGON REVİZYON İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


SÜLFÜRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Nakliye ve Sigorta Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Dörtyol Belediye Başkanlığından:


TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erbaa Belediye Başkanlığından:


2 ADET ARSA SATILACAKTIR

Ereğli Belediyesinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:


40 ADET PARSEL İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


34 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İhtiyacı "34 Kalem Laboratuvar Malzemesi", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/04/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3290/1-1


BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 569 ADA 11 VE 12 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 569 Ada 11 ve 12 Parsel Sayılı Taşınmazların Satılması” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası                  :  0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32

2 - İşin Adı                                             :  “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 569 Ada 11 ve 12 Parsel Sayılı Taşınmazların Satılması” İşidir.

3 - Muhammen Bedel                             :  7.946.000,00-TL + KDV

                                                                  (Yedimilyondokuzyüzkırkaltıbin - Türk Lirası + KDV)

4 - Geçici Teminatı                                 :  238.380,00-TL (İkiyüzotuzsekizbinüçyüzseksen - Türk Lirası)

5 - İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler:

a) İl / İlçesi                                             :  İstanbul / Başakşehir

b) Mevkii / Mahalle                                :  Başakşehir Mahallesi

c) Ada / parsel                                        :  569/11-12 (Parseller tevhid edilmeden uygulama yapılamaz)

d) Cinsi                                                  :  Arsa

e) Yüzölçümü                                         :  2.270,25 m² (Tapu alanı 2.576,25 m² olan taşınmazların parka terki bulunmaktadır)

f) Belediye Hisse Oranı                          :  Tamamı

g) Durumu                                             :  Boş

h) İmar Durumu                                     :  Konut Alanı

6 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer                                   :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

b) Tarihi ve Saati                                    :  27.04.2017, Perşembe günü saat: 10:30

7 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati      :  27.04.2017, Perşembe günü saat: 10:30

8 - Tekliflerin Verileceği Yer                 :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun).

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun).

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

10 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir /İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500.-TL (Beşyüz - TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (27.04.2017 Perşembe) saat 10:30'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

3131/1-1


BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 577 ADA 8 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 577 Ada 8 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası                  :  0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32

2 - İşin Adı                                             :  “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 577 Ada 8 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması” İşidir.

3 - Muhammen Bedel                             :  8.076.000,00-TL + KDV (Sekizmilyonyetmişaltıbin - Türk Lirası + KDV)

4 - Geçici Teminatı                                 :  242.280,00-TL

                                                               (İkiyüzkırkikibinikiyüzseksen - Türk Lirası)

5 - İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler

a) İl/İlçesi                                               :  İstanbul / Başakşehir

b) Mevkii /Mahalle                                 :  Başak Mahallesi

c) Ada/parsel                                          :  577/8

d) Cinsi                                                  :  Arsa

e) Yüzölçümü                                         :  2.044,47 m²

f) Belediye Hisse Oranı                          :  Tamamı

g) Durumu                                             :  Boş

h) İmar Durumu                                     :  Ticaret+Konut Alanı

6 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer                                   :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

b) Tarihi ve Saati                                    :  27.04.2017, Perşembe günü saat: 11:30

7 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati      :  27.04.2017, Perşembe günü saat: 11:30

8 - Tekliflerin Verileceği Yer                 :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun).

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun).

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

10 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir /İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500.-TL (Beşyüz - Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (27.04.2017 Perşembe) saat 11:30'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

3132/1-1


AVRUPA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLISI ÇAPA KAN BAĞIŞ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI İNŞAAT, ELEKTRİK, MEKANİK, TADİLAT, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü bağlısı Çapa Kan Bağış Merkezi’ni ihtiyacı olan “Çapa Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü Ek Binasının İnşaat, Elektrik, Mekanik, Tadilat, Bakım ve Onarım” hizmeti alımı; mimari, elektrik, mekanik uygulama projeleri, mahal listeleri, şartnameler ve eklerinde belirtilen hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ve “Göztepe Mahallesi İnönü Cad. No: 86 Mekan Plaza, Mahmutbey, Bağcılar/İSTANBUL” adresindeki Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 - 0 212 447 60 40 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 09.05.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bağlısı Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü “Göztepe Mahallesi İnönü Cad. No: 86 Mekan Plaza, Mahmutbey, Bağcılar/İSTANBUL” adresindeki Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 10.05.2017 günü saat 11.00’da “Göztepe Mahallesi İnönü Cad. No: 86 Mekan Plaza, Mahmutbey, Bağcılar/İSTANBUL” adresindeki Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

3289/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Avcılar Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU: 1 - Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Avcılar Cihangir Mahallesi 243 DO IIIa pafta 104 ada 3 parsel sayılı 3.195,54 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz 28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında T+H (Ticaret + Hizmet) sahasında kalmakta olup, (Açık-Kapalı Spor alanları terkin edilmeden uygulama yapılamaz) taşınmaz 7.988.850,00TL muhammen bedelle, (Bu satış ve terkinde doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) 2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale yoluyla Avcılar Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.

2 - SATILACAK TAŞINMAZ MALIN

İşin Adı                                                  :  Arsa satışı

İlçe                                                         :  Avcılar

Mahalle                                                  :  Cihangir

Niteliği                                                   :  Arsa

İmar durumu tasdik tarihi                       :  28/03/.2017 (imar durumunda değişiklik olmadığı bildirilmiştir.)

Pafta                                                       :  243DO IIIa

Ada                                                        :  104

Parsel                                                     :  3

Parsel alanı                                             :  3.195,54 m2

Tasdik Tarihi/Ölçeği                               :  1/1000

Meclis karar Tarih/No                            :  10.02.2017 tarih, 21 sayılı

Encümen karar tarih/No                         :  04.04.2017 tarih, 215 sayılı

Tapu Kaydı                                             :  24.02.1993/1576 yev. (tapudaki takyidatlar bilgisi dosyasında mevcut)

Takdir Kom. Raporu                              :  27.03.2017 tarih, 55873207-752.01.03-E-1952 sayı

Muhammen Bedeli                                 :  7.988.850,00 TL

Geçici Teminat Miktarı %3                    :  239.665,50 TL

İhale Usulü                                             :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü

İhale İlan Şekli                                       :  Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu

İhale İlan Adedi                                      :  2 defa

İhale tarih ve saati                                   :  27.04.2017 tarih, Saat: 10.00'da

Şartname ve ekleri                                  :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 1.000,00 TL karşılığında temin edilecektir.

İlgili Mevzuat ve Tebliğler                     :  5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı Yasa

İhale komisyonu Toplantı

Yeri ve İhalenin yapılacağı

Yer Adresi                              :  Belediye Encümeni, Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 1/2 AVCILAR/İSTANBUL

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonara alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti ile İkametgâh belgesi (Nüfus Md. veya muhtarlıktan)

2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.

3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

4. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname,

6. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda alınmış belge.

7. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

8. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

9. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

10. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

11. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.

2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Tüzel kişilerden her biri için Madde (A)’nın 3 - 4 - 6 - 7 -8 nci bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmek.

6. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

7. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

5 - İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgâh sahibi olması gereklidir.

6 - İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, %3 geçici teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 27.04.2017 tarih, Saat 09.00’a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

7 - 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

8 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri satış bedelinin tahsili esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

9 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

10 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

11 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici teminatı bütçeye irat kaydedilecektir.

13 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

14 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

3234/1-1


TENTELİ VAGON REVİZYON İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/172810

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi                  :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

     Türü ve Miktarı                              :  100 Adet tenteli vagon revizyon işçiliği teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                 :  27/04/2017 Saat: 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 27/04/2017 günü saat: 15:00‘e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3225/1-1


SÜLFÜRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Nakliye ve Sigorta Müdürlüğünden:

Sülfürik Asit alımı 4734 / 3-g kapsamında Teşekkülümüz Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                    :  2017/151269

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                         :  (312) 212 69 00 / 2685 - (312) 212 17 48

c) Elektronik Posta Adresi                            :  -.-

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                               :  www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  Şirketimize bağlı toplam 5 adet Santralın 2 yıl süreli ihtiyacı için alımı yapılacak 6.950-ton    (± %20) sülfürik asitin, nakliye dahil Santrallere teslimi.

b) Teslim yeri                                               :  Teknik Şartnamenin 4.maddesinde belirtildiği üzere, ilgili Santrallere kadar taşınacak olup, ürün teslimatları tanker üzerinden Santralin asit stok tankına yapılacaktır.

c) Teslim tarihi                                              :  Teknik Şartnamenin 4.maddesinde adları belirtilen İşletme Müdürlüklerinin bildirdiği sülfürik asit miktarlarını (yazılı olarak, faks, telefon vb.) bildirim talebini aldığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde (acil hallerde bu süre İdare tarafından daha kısa tutulabilir.) teslim edecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Zemin Kat F Blok Oda No: C-3 Bahçelievler-Çankaya/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                                           :  03.05.2017 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

* İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen sülfürik asit vb. kimyasal madde temini işlerinden herhangi biri/birkaçı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118-TRY (YüzOnSekizTürkLirası) karşılığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Kat: 13 Oda No: 29 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Zemin Kat F Blok Oda No: C-1 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

3288/1-1


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Dörtyol Belediye Başkanlığından:

1 - Kullanımı Dörtyol Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, gösterilen tarih ve saatte Numune evler Mahallesi İstasyon Caddesi No: 50 Dörtyol / HATAY adresinde bulunan Dörtyol Belediye binasında Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.

 

İhaleye Verilecek İşyeri Adresi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Sanayi Mahallesi Eski Pazar Yeri A-Blok 12 Nolu İşyeri

6.000,00

180,00

17.04.2017 - 14:00

Sanayi Mahallesi Eski Pazar Yeri A-Blok 17 Nolu İşyeri

5.500,00

165,00

17.04.2017 - 14:15

Sanayi Mahallesi Eski Pazar Yeri D-Blok 8 Nolu İşyeri

5.000,00

150,00

17.04.2017 - 14:30

Nakliyatçılar Sitesi 4 Nolu işyeri

3.500,00

105,00

17.04.2017 - 14:45

Nakliyatçılar Sitesi 11 Nolu işyeri

3.500,00

105,00

17.04.2017 - 15:00

Nakliyatçılar Sitesi 16 Nolu işyeri

3.500,00

105,00

17.04.2017 -15:15

Nakliyatçılar Sitesi 23 Nolu işyeri

3.500,00

105,00

17.04.2017 -15:30

Sanayi Mahallesi 60 Ada 1 Parsel 38 Nolu Bağımsız Bölüm

3.000,00

90,00

17.04.2017 -15:45

Numuneevler Mahallesi 14 Ada 17 Parsel 26 Nolu İşyeri

3.400,00

102,00

17.04.2017 - 16:00

Numuneevler Mahallesi 14 Ada 24 Parsel 1. Kat 1 Nolu işyeri

25.000,00

750,00

17.04.2017 -16:15

Numuneevler Mahallesi Atatürk Parkı Kuzeybatı Köşe 1 Nolu Büfe

2.500,00

75,00

17.04.2017 -16:30

Yeniyurt Mahallesi 533 Nolu Parselin 400 m2’lik Kısmı

3.300,00

99,00

17.04.2017 -16:45

 

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görebilir; Taşınmaz Mal Kira Şartnamesini 100,00.TL (yüz) ücret karşılığında satın alabilirler.

2 - Kiraya verilecek taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıdaki Maddedeki tabloda gösterilmiştir.

İsteklilerin ihaleye katılmak için her bir taşınmaz için ayrı ayrı olacak şekilde muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı ihale saatine kadar nakden belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihale için istenilen belgeleri en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

3 - İhale Dosyasında Aranacak Belgeler.

a - Gerçek kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (onaylı)

b - Gerçek kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin ikametgâh belgesi (onaylı)

c - İhale şartnamesinin satın alındığını gösteren makbuz,

d - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi

f - Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,

g - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge,

h - Gerçek Kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin; Tüzel Kişiliğin, yetkilisinin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından alınacak)

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde ihale günü ve saatine kadar İhale Komisyonu adına Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3292/1-1


TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı tarım işletmelerinin üretimi olan tohumlukların ambalajlanmasında kullanılmak üzere toplam 5.649.500 adet buğday ve arpa tohumluğu kraft torbası satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 25.04.2017 Salı günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM alım-Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

Adres      :  TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                   Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / ANKARA

Tel           :  (312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax          :  (312) 417 78 39

3270/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erbaa Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereği tahmini muhammen bedelden Açık Teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ VE DOSYA BEDELİ MİKTARI:

 

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

Cinsi

Ada No

Parsel No

Alanı

(m²)

Muhammen Bedel (TL)

KDV DAHİL

Geçici Teminat Bedeli

(TL)

Dosya Bedeli

(TL)

1

Tokat

Erbaa

Cumhuriyet Mah.

Konut + Ticaret

221

3

1979,90

6.000.000,00 TL

(Altımilyon türklirası)

180.000,00 TL

(Yüzseksenbintürklirası)

500,00 TL

(Beşyüztürklirası)

 

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Erbaa Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu 24/04/2017 Saat 10:00 da Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

1) Tebligat için, firma yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmış adres gösteren "adres beyannamesi" ihale dosyasında bulunacaktır.

2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ihale dosyasında bulunacaktır.

2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

2.2. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

2.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

3 - İmza sirküleri ihale dosyasında bulunacaktır.

3.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

3.2.Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

3.3.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

4 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

5 - Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu ihale dosyasında bulunacaktır.

6 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

7 - Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

5 - İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler, ilan metnimizin 2. maddesinde belirtilen miktardaki parayı yatıranlara, Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde verilecektir.

Tel        :  03567151191

Adres   :  Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No: 85 ERBAA/TOKAT

İrtibat Kurulacak İlgili Personel: İbrahim KESKİN / Destek Hizmetleri Müdürü

İhaleye Girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

6 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İlgililere ilanen duyurulur.

3224/1-1


2 ADET ARSA SATILACAKTIR

Ereğli Belediyesinden:

MADDE 1 - TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1 - Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;

a) Adı                                     :  Konya /Ereğli Belediyesi

b) Adresi                                :  N. Kemal Mah. Anıt Cad. No: 54

c) Telefon numarası                :  (0 332) 713 15 18

d) Faks numarası                    :  (0 332) 713 12 40

MADDE 2 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İhale usulü                          :  2 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale yasasının 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.

b) İhalenin yapılacağı adres    :  Belediye Hizmet Binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu ve Kitaplığı

MADDE 3 - İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER VE İHALE TARİH VE SAATLERİ

 

NO

İLÇE

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

PARSEL ALANI m2

İMAR DURUMU

NİTELİĞİ

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİH VE SAATİ

1

EREĞLİ

BARBAROS

19.L.4

1483

4

1.784,84

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU

ARSA

3.569.680,00 TL

108.000,00 TL

28.04.2017

14:00

2

EREĞLİ

ŞİNASİ

19 K2 19L1

1348

6

16,625.24

E=2,80 KONUT ALANI

ARSA

4.322.562,40 TL

130.000,00 TL

28.04.2017

14:30

 

MADDE 4 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:

İhale katılımcılarından istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. İhale dokümanı Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacaktır. Müracaatların belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğü’ne ihale günü en geç saat:13.50’a kadar yapılması gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Kapalı Teklif Usulü İhale İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

İç Zarf:

• Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf.

Dış Zarf:

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi

f) Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

h) Tüzel kişilerin Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı

i) Tüzel kişilerin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

j) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 1.000,00 TL dir.)

k) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacaktır.)

MADDE 5 - İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

MADDE 6 - Şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde görülebilir.

3310/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:

SATILACAK TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ:

 

Sıra No

İlçe/Mah.

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Arsa Payı

Niteliği

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

KÖRFEZ/BARBAROS

2567/1

30.736,00

TAM

Motorlu Toplu Birlik Binası

84.524.000,00

2.535.720,00

26/04/2017

10:00

 

Satılacak Taşınmaz: Mülkiyeti Körfez Belediyesine ait Körfez İlçesi Barbaros Mahallesi, 30.736,00 m2 yüzölçümlü uygulama imar planlarında SANAYİ alanı olarak düzenlenmiş olan 2567 ada 1 parsel sayılı motorlu toplu birlik binası nitelikli arsadır.

Geçici teminatın ödenmesinde:

a) Nakit olarak

b) Bankaların vereceği onaylı Kesin ve Süresiz teminat mektubu,

3 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

İhaleye Katılacak istekliler aşağıdaki evrakı hazırlayacaklardır:

A- İÇ ZARF:

A- 1-İsteklinin ihale için teklif mektubu.

B- DIŞ ZARF:

GEREKLİ BELGELER

 

GERÇEK KİŞİLERDEN

TÜZEL KİŞİLERDEN

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.)

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır)

Dosya Bedeli Makbuzu (İhale Şartname bedeline ait makbuz )

Dosya Bedeli Makbuzu (İhale Şartname bedeline ait makbuz )

İkametgâh

İkametgâh

Nüfus cüzdan sureti

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (içinde bulunulan yıl tarihli )

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi (Yetki Belgesi )

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

Yabancı İstekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı) 

Yabancı İstekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı veya Noter tasdikli)

Ticari Sicil Gazete

 

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 25/04/2017 Salı günü, saat 15:00’a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. İhale şartnamesi 15.000,00 TL (On Beş Bin Türk Lirası) karşılığında, mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İhaleyi alan alıcı, ihale kesin bedelini tebligatın kendisine tebellüğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Karar pulu, damga vergisi bedeli ile birlikte ihale bedelinin % 50’sini ödemek zorundadır. Geriye kalan %50’lik kısım da, altı eşit taksitte ödenecektir. Alıcının tüm borcu kapandıktan sonra tapu devri yapılacaktır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

2937/1-1


40 ADET PARSEL İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, İSTİKLAL MAHALLESİNDE BULUNAN 21 ADET; ADANA İLİ, SEYHAN İLÇESİ, KURTULUŞ MAHALLESİNDE BULUNAN 2 ADET; OSMANİYE İLİ, BAHÇE İLÇESİ, İSLAM MAHALLESİNDE BULUNAN 14 ADET; MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ, KEMALPAŞA MAHALLESİNDE BULUNAN 2 ADET VE KONYA İLİ, EREĞLİ İLÇESİ, TÜRBE MAHALLESİNDE BULUNAN 1 ADET PARSELDEN OLUŞAN TOPLAM 40 ADET PARSEL İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

1 - Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 27.04.2017 Perşembe günü saat 14.00 de TCDD 6.Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu parsellere ait teminat miktarları ekli listede belirtilmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 27.04.2017 Perşembe günü saat 12.00’a kadar TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD; ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dokümanları, Adana İli, Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 11153 ada, 13 no.lu parsel, 11156 ada, 12 no.lu parsel ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 6788 ada, 11 ve 12 no.lu parseller için 500,00 (Beş yüz) TL; Adana İli, Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesinde kayıtlı diğer taşınmazlar ile Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, İslam Mahallesi, Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi ve Konya İli, Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesinde kayıtlı parseller için TCDD 6.Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Adana Merkez şubesi nezdinde bulunan TR50 0001 5001 5800 7272 1157 17 IBAN numaralı hesabına 100,00 (Yüz) TL yatırılarak, dekont karşılığında TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - DEĞERLENDİRİLECEK TAŞINMAZLAR LİSTESİ

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAH/ KÖY

ADA

PARSEL NO

TAPU ALANI (M²)

DEĞERLENDİRİLECEK ALAN (M2)

TCDD HİSSESİ

CİNSİ

İMAR DURUMU

İHALE DOSYASI ALIM BEDELİ

TEMİNAT TUTARI

1

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

34

281,00

75,00

75/281

ARSA

İMAR YOLU, DEMİRYOLU VE KISMEN A3 KONUT ALANI

100.00 TL

500.00 TL

2

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

35

131,00

53,00

53/131

ARSA

İMAR YOLU, DEMİRYOLU VE KISMEN A3 KONUT ALANI

100.00 TL

500.00 TL

3

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

38

133,00

59,00

59/133

ARSA

İMAR YOLU, DEMİRYOLU VE KISMEN A3 KONUT ALANI

100.00 TL

500.00 TL

4

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

39

119,00

29,00

29/119

ARSA

İMAR YOLU, DEMİRYOLU VE KISMEN A3 KONUT ALANI

100.00 TL

500.00 TL

5

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

40

168,00

58,00

29/84

ARSA

İMAR YOLU, DEMİRYOLU VE KISMEN A3 KONUT ALANI

100.00 TL

500.00 TL

6

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

41

193,00

67,00

67/193

ARSA

İMAR YOLU, DEMİRYOLU VE KISMEN A3 KONUT ALANI

100.00 TL

500.00 TL

7

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

42

111,00

60,00

20/37

ARSA

İMAR YOLU, DEMİRYOLU VE KISMEN A3 KONUT ALANI

100.00 TL

500.00 TL

8

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

43

96,00

20,00

5/24

ARSA

İMAR YOLU, DEMİRYOLU VE KISMEN A3 KONUT ALANI

100.00 TL

500.00 TL

9

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

44

149,00

41,00

41/149

ARSA

İMAR YOLU, DEMİRYOLU VE KISMEN A3 KONUT ALANI

100.00 TL

500.00 TL

10

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

45

94,00

22,00

11/47

ARSA

İMAR YOLU, DEMİRYOLU VE KISMEN A3 KONUT ALANI

100.00 TL

500.00 TL

11

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

46

142,00

36,00

18/71

ARSA

İMAR YOLU, DEMİRYOLU VE KISMEN A3 KONUT ALANI

100.00 TL

500.00 TL

12

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

47

141,00

37,00

37/141

ARSA

İMAR YOLU, DEMİRYOLU VE KISMEN A3 KONUT ALANI

100.00 TL

500.00 TL

13

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

48

162,00

58,00

29/81

ARSA

İMAR YOLU, DEMİRYOLU VE KISMEN A3 KONUT ALANI

100.00 TL

500.00 TL

14

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11145

12

174,00

6,00

1/29

ARSA

A3 KONUT ALANI KISMEN İMAR YOLU

100.00 TL

500.00 TL

15

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11149

6

166,00

57,00

57/166

ARSA

KISMEN İMAR YOLU, KISMEN DEMİRYOLU

100.00 TL

500.00 TL

16

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11149

7

347,00

148,00

148/347

ARSA

KISMEN İMAR YOLU, KISMEN DEMİRYOLU

100.00 TL

500.00 TL

17

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11149

8

228,00

132,00

11/19

ARSA

KISMEN İMAR YOLU, KISMEN DEMİRYOLU

100.00 TL

500.00 TL

18

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11149

9

163,00

66,00

66/163

ARSA

KISMEN A3 KONUT ALANI, KISMEN İMAR YOLU, KISMEN DEMİRYOLU

100.00 TL

500.00 TL

19

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11149

10

263,00

137,00

137/263

ARSA

KISMEN A3 KONUT ALANI, KISMEN İMAR YOLU, KISMEN DEMİRYOLU

100.00 TL

500.00 TL

20

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11153

13

8.853,00

2.032,00

2032 / 8853

ARSA

K.D.K.Ç.A KISMEN İMAR YOLU

500.00 TL

5.000,00 TL

21

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11156

12

1.902,00

440,00

220/951

ARSA

MERKEZİ İŞ ALANI KISMEN PARK

500.00 TL

5.000,00 TL

22

ADANA

SEYHAN

KURTULUŞ

6788

11

1.307,00

851,18

1563 / 2400

ARSA

E=2.40 YOĞUNLUKLU KONUT ALANI, KISMEN İMAR YOLU, KISMEN AKARYAKIT-LPG (İMAR UYG. İPTAL)

500.00 TL

5.000,00 TL

23

ADANA

SEYHAN

KURTULUŞ

6788

12

1.263,00

683,07

1298 / 2400

ARSA-İZALE-İ ŞUYU DAVALI

E=2.40 YOĞUNLUKLU KONUT ALANI (İMAR UYG. İPTAL)

500.00 TL

5.000,00 TL

24

KONYA

EREĞLİ

TÜRBE

3074

3

895,85

895,85

TAM

ARSA

A7 KONUT ALANI

100.00 TL

500,00 TL

25

MERSİN

TARSUS

KEMALPAŞA

4508

3

618,00

618,00

TAM

ARSA

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANI

100.00 TL

1.500,00 TL

26

MERSİN

TARSUS

KEMALPAŞA

4506

2

1.275,00

1.275,00

TAM

ARSA

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANI

100.00 TL

1.500,00 TL

27

OSMANİYE

BAHÇE

İSLAM

176

1

406,00

406,00

TAM

ARSA

YOL VE DDY ALANI

100.00 TL

500.00 TL

28

OSMANİYE

BAHÇE

İSLAM

176

2

390,00

390,00

TAM

ARSA

YOL VE DDY ALANI

100.00 TL

500.00 TL

29

OSMANİYE

BAHÇE

İSLAM

176

3

1.476,00

1.476,00

TAM

ARSA

YOL, DDY VE TEKNİK ALTYAPI ALANI

100.00 TL

500.00 TL

30

OSMANİYE

BAHÇE

İSLAM

176

4

72,00

72,00

TAM

ARSA

YOL VE TEKNİK ALTYAPI ALANI

100.00 TL

500.00 TL

31

OSMANİYE

BAHÇE

İSLAM

177

1

126,00

126,00

TAM

ARSA

YOL VE DDY ALANI

100.00 TL

500.00 TL

32

OSMANİYE

BAHÇE

İSLAM

177

2

1.134,00

1.134,00

TAM

ARSALI KAGİR İKİ DÜKKAN

YOL VE DDY ALANI

100.00 TL

500.00 TL

33

OSMANİYE

BAHÇE

İSLAM

177

3

62,00

62,00

TAM

KAGİR FIRIN

YOL VE DDY ALANI

100.00 TL

500.00 TL

34

OSMANİYE

BAHÇE

İSLAM

177

4

123,00

123,00

TAM

KARGİR LOKANTA BİNASI

YOL VE DDY ALANI

100.00 TL

500.00 TL

35

OSMANİYE

BAHÇE

İSLAM

177

5

123,00

123,00

TAM

KAGİR LOKANTA BİNASI

YOL VE DDY ALANI

100.00 TL

500.00 TL

36

OSMANİYE

BAHÇE

İSLAM

177

6

163,00

163,00

TAM

ARSA

YOL VE DDY ALANI

100.00 TL

500.00 TL

37

OSMANİYE

BAHÇE

İSLAM

177

7

202,00

202,00

TAM

ARSA

YOL VE DDY ALANI

100.00 TL

500.00 TL

38

OSMANİYE

BAHÇE

İSLAM

177

8

283,00

283,00

TAM

ARSA

YOL VE DDY ALANI

100.00 TL

500.00 TL

39

OSMANİYE

BAHÇE

İSLAM

177

9

441,00

441,00

TAM

ARSA

YOL VE DDY ALANI

100.00 TL

500.00 TL

40

OSMANİYE

BAHÇE

İSLAM

177

15

12,00

12,00

TAM

ARSA

DDY ALANI

100.00 TL

500.00 TL

3230/1-1