9 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30033

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF BORULARIN DEĞİŞİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İTFAİYE TESİSLERİ İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK 11 KALEM EMAYE BOBİN TELİ VE CAM MAKARON ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF BORULARIN DEĞİŞİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda 50 t/h Buhar buhar kazanı kızdırıcı I boruları, kızdırıcı II boruları, kızdırıcı askı borularının ve muhtelif boruların değişimi, I No’lu 25 t/h Buhar kazanı seksiyon borularının değişimi, II ve III No’lu 25 t/h Buhar kazanı kızdırıcı boruları, kızdırıcı askı borularının değişimi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/170601

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel     : 0 266 865 19 40

                                                     Faks  : 0 266 865 26 04-05

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; 50 t/h Buhar buhar kazanı kızdırıcı I boruları, kızdırıcı II boruları, kızdırıcı askı borularının ve muhtelif boruların değişimi, I No’lu 25 t/h Buhar kazanı seksiyon borularının değişimi, II ve III No’lu 25 t/h Buhar kazanı kızdırıcı boruları, kızdırıcı askı borularının değişimi yapılması işi teknik şartlara uygun şekilde “ANAHTAR TESLİMİ OLARAK YAPILMASI” işin konusunu teşkil etmektedir.

b) Yapılacağı yer                       :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Yer teslimini müteakip 90 takvim gününde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  19.04.2017 Çarşamba günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3151/1-1


ARSA KARŞILIĞI İTFAİYE TESİSLERİ İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı Belediye Başkanlığından:

T.C. Çankırı Belediye Başkanlığınca İlimiz Abdülhalik Mahallesi tapunun 326 ada 1 nolu parselindeki arsa karşılığında; ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme ve eki özel teknik şartnamelerle, belediye meclisi kararları gereğinceİtfaiye tesisleri inşaatı yaptırılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin “a” bendine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İtfaiye Tesisleri Yapılacak Taşınmazın Bilgileri:

 

Mahallesi

Ada / parsel

Niteliği

Yüzölçümü

Emsal

Karatekin

1076/1

Arsa

4608.66 (M2)

1.50

Yapı Yaklaşık Maliyeti

3.254.683,80 TL.(Üçmilyonikiyüzellidörtbinaltıyüzseksenüçlira seksenkuruş)

 

İnşaat Karşılığı Verilecek Taşınmazın Bilgileri:

 

Mahallesi

Ada / parsel

Niteliği

Yüzölçümü

Emsal

Abdülhalik

326/1

Arsa (Konut Alanı)

2346.00 (M2)

3.00

Muhammen Bedeli

3.260.940.00 TL. (Üç milyon iki yüz altmış bin dokuz yüz kırk lira )

 

GEÇİCİ TEMİNAT : 97.828,20 TL. (Doksan yedi bin sekiz yüz yirmi sekiz lira yirmi kuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ: 24.04.2017 günü saat 14.00

1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No: 15 adresinde bulunan Çankırı Belediyesi encümen toplantı salonunda encümence yapılacaktır.

2 - Şartnameler ve tüm ekleri 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 16.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No: 15 ÇANKIRI adresinde bulunan Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek ve aynı adresten 500 TL karşılığında satın alınabilecektir.

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, tekliflerini 24.04.2017 günü saat 14.00’ekadar sıra numaralı alındılar karşılığında Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler

a) Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Arsa muhammen bedelinin %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan idare adına, ihalenin ilk ilanından sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Arsa muhammen bedelinin%50'sinden az olmamak üzere iş deneyim belgesi

ı) İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (ihalenin ilk ilanından sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

i) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, (ihalenin ilk ilanından sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

j) Ekli örneğe uygun ihale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanını vermesi.

k) Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanını vermesi,

l) Ekli örneğe uygun Teknik Personel Taahhütnamesini vermesi,

m) Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi vermesi,

n) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuzu vermesi,

o) Ekli örneğe uygun Teklif mektubunu vermesi,

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (ı), (i), (k) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

Tüm belgeler yukarıda belirtilen biçimde hazırlanarak dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı-soyadı, ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan kısmı, istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanır. İstekliler tekliflerini en geç 24.04.2017 günü saat 14.00’ekadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

4 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

3140/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 11 KALEM EMAYE BOBİN TELİ VE CAM MAKARON ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2017/157979

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372 259 47 94 - 84

                                                            Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Emaye Bobin Teli ve Cam Makaron

Birimi

Miktarı

  1

Emaye Bobin Teli 0,75 mmØ

Kg.

   200

  2

Emaye Bobin Teli 0,80 mmØ

Kg.

   200

  3

Emaye Bobin Teli 1 mmØ

Kg.

1.000

  4

Emaye Bobin Teli 1,20 mmØ

Kg.

   200

  5

Emaye Bobin Teli 1,35 mmØ

Kg.

   200

  6

Emaye Bobin Teli 1,60 mmØ

Kg.

   400

  7

Emaye Bobin Teli 1,65 mmØ

Kg.

   500

  8

Emaye Bobin Teli 1,70 mmØ

Kg.

   400

  9

Emaye Bobin Teli 1,75 mmØ

Kg.

   500

10

Cam Makaron 5 mm

Mt.

   300

11

Cam Makaron 4 mm

Mt.

   300

 

b) Teslim yeri                                   :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır.

c) Teslim süresi                                :  60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  26.04.2017 Çarşamba - saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1714018

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Emaye bobin tellerinin bakır malzemesi TS EN 13601: 2013 standardına uygun olacaktır.

4.2.2. Emaye bobin telleri TS EN 60317-8 standardı Derece 2’ye uygun olarak imal edilecektir.

4.2.3. Emaye bobin telleri K 200 no.lu makaralara sarılacaktır.

4.2.4. Firmalar emaye bobin teli teklifleri ile birlikte üretici firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve emaye bobin teli için ise TS EN 60317-8 Uygunluk Belgesi vereceklerdir.

4.2.5. Emaye bobin tel makaralarının dışına tanıtma etiketi konacak ve bu makaralardaki tel boyları kesiksiz olacaktır.

4.2.6. Emaye bobin telinin toplam ağırlığı ± 3% nispetinde olacaktır.

4.2.7. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır.

4.2.8. Elektrik malzemeleri 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır.

4.2.9. Kısmi teklif verilebilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken teslim süresi dikkate alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslereden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 26.04.2017 Çarşamba - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3139/1-1