7 Nisan 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30031

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYIRMA TESİSİ, TESİSE AİT MAKİNE VE EKİPMANLARIN KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:


LİNYİT KÖMÜRÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE NAKLİ VE CURUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


35 YBO MINTIKASINDA TEBDİL EDİLECEK MAKASLARDA VE ELEME YAPILAN YERLERDE GERİLİM ALINARAK ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


EGERAY'DA MAKASLARDA VE HATTA TRAVERS TEBDİLİ, MAKASLARDA VE HATTA ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İLE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 3 KALEM PREFORM SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN SOĞUK TUTKAL SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


6 ADET ELEKTRONİK VEYA OPTİK VAPORİZATÖR SİSTEMLİ ANESTEZİ CİHAZI VE 6 ADET ELEKTRONİK VAPORİZATÖR SİSTEMLİ VE HEDEF KONTROLLÜ ANESTEZİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HEMEN KAZAN OYUN BİLETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1’ER ADET YÜZEY ELEKTROMİYOGRAFİ (EMG) VE İVMEÖLÇER SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


ÇZK REDÜKTÖR DİŞLİLERİ, AYNA MAHRUTİ VE KAPAKLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İLE OTOTERMİNAL VE OTOPARK YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİNCE DOĞAL MİNERALLİ SU RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA İŞLETMEYE AÇILACAKTIR

Kırıkkale İl Özel İdaresinden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 3.000 KG DİMETİL DİKARBONAT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Arnavutköy Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYIRMA TESİSİ, TESİSE AİT MAKİNE VE EKİPMANLARIN KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait Bolu İli, Merkez İlçe Yukarısoku Mahallesi 860. Sokak No: 9 adresinde, şehir merkezine 4 km uzaklıkta bulunan Bolu Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki 522, 534, 536, 1490 nolu parsel sınırları üzerinde bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi, tesise ait makine ve ekipmanların kiralama ihalesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi, tesise ait makine ve ekipmanların kiralama ihalesi yapılacaktır.

2 - İhale 18.04.2017 Salı günü saat 14:00’da Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 95 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi, tesise ait makine ve ekipmanların muhammen bedeli, bir aylık kira bedeli 120.000,00+KDV TL’dir. Geçici teminat 150.000,00 (yüzellibinlira) TL’dir.

4 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 (beşyüzlira) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5 - İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

a) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları geçici teminat makbuzu veya banka makbuzu,

b) Gerçek kişiler nufüs cüzdanı sureti ve Kanuni ikametgah belgesini,

c) Bolu Belediyesine borcu olmadığını gösterir belge,

d) İhaleye vekaleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,

e) Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.

f) 500,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu.

g) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

6 - İstekliler belgelerini ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

2943/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE NAKLİ VE CURUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Linyit Kömürün, Kömür Hazırlamadan Kazan Bunkerine Nakli ve Curuf Çıkarıcı Katının Çevre Temizliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/154449

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600   Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat)

                                                  Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ilgın Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya döneminde her vardiyada en az 1 adet ekip başı ve 11 adet işçi olmak üzere toplam 3 adet ekip başı ve 33 adet işçi ile 130 gün (±%20 toleranslı) boyunca günlük 1000 ton (±%20 toleranslı) linyit kömürün kazan bunkerine nakli, kazan dairesinin iç ve dış temizliği ve kazanlarda oluşan şılaka temizliğinin 24 saat/gün kesintisiz yapılması hizmetidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 130 gün).

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600   Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  21/04/2017 Cuma günü, Saat 14.30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600   Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3064/1-1


35 YBO MINTIKASINDA TEBDİL EDİLECEK MAKASLARDA VE ELEME YAPILAN YERLERDE GERİLİM ALINARAK ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/149477

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

    İnternet Adresi                       :  https://eski.tcdd.gov.tr/Ihaleler

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: 35 YBO Mıntıkasında Tebdil Edilecek Makaslarda ve Eleme Yapılan Yerlerde Gerilim Alınarak Alüminotermit Ray Kaynağı Yapılması Hizmeti Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 18/04/2017 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2938/1-1


EGERAY'DA MAKASLARDA VE HATTA TRAVERS TEBDİLİ, MAKASLARDA VE HATTA ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İLE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/148690

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

    İnternet Adresi                       :  https://eski.tcdd.gov.tr/Ihaleler

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: EGERAY'da Makaslarda ve Hatta Travers Tebdili, Makaslarda ve Hatta Alüminotermit Ray Kaynağı ile Yerinde İzole Ray Yapılması Hizmeti Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 17/04/2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2939/1-1


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 3 KALEM PREFORM SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1.800.000 adet 24 gr Turkuaz Renk, 4.320.000 adet 36,5 gr Clear Renk, 1.455.000 adet 36,5 gr Turkuaz Renk Preform kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden veya “Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8 Gazlıgöl-İhsaniye/AFYONKARAHİSAR” adresindeki Afyon Fabrika Müdürlüğümüzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 09 MAYIS 2017 saat 11:00’a kadar Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8 Gazlıgöl-İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyonkarahisar Fabrika Müdürlüğü evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 09 MAYIS 2017 günü saat 14:00’da Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8 Gazlıgöl-İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3081/1/1-1


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN SOĞUK TUTKAL SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan toplam 110.000 kg Soğuk Tutkal kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden veya “Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8 Gazlıgöl-İhsaniye/AFYONKARAHİSAR” adresindeki Afyon Fabrika Müdürlüğümüzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 08 MAYIS 2017 saat 11:00’a kadar Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8 Gazlıgöl-İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyonkarahisar Fabrika Müdürlüğü evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 08 MAYIS 2017 günü saat 14:00’da Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8 Gazlıgöl-İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3081/2/1-1


6 ADET ELEKTRONİK VEYA OPTİK VAPORİZATÖR SİSTEMLİ ANESTEZİ CİHAZI VE 6 ADET ELEKTRONİK VAPORİZATÖR SİSTEMLİ VE HEDEF KONTROLLÜ ANESTEZİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı 6 Adet Elektronik Veya Optik Vaporizatör Sistemli Anestezi Cihazı Ve 6 Adet Elektronik Vaporizatör Sistemli Ve Hedef Kontrollü Anestezi Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20/04/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3077/1-1


HEMEN KAZAN OYUN BİLETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç ve dış piyasadan teknik şartnamesine uygun olarak ve Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde, açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Hemen Kazan Oyun Bileti (6,10x10,20 cm)

250.000.000 adet

Teknik Şartname

27.04.2017

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. EVRAK BEDELİ 140,00 TL’DİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için 140,00 TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale ek şartlarının aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname, iç piyasadan yapılacak satınalmalara ait ticari şartnamenin 2. ve dış piyasadan yapılacak satınalmalara ait ticari şartnamenin 5. Maddelerinde yazılı belgeler ile şartname bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı veya bir örneği ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda belirtilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 60 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif fiyatlarının değerlendirmesi, 250 milyon adet biletin tamamı üzerinden yapılacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT Türk Lirası cinsinden verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

3078/1-1


1’ER ADET YÜZEY ELEKTROMİYOGRAFİ (EMG) VE İVMEÖLÇER SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Yüzey Elektromiyografi (EMG) ve İvmeölçer alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2017/157162

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1’er Adet Yüzey Elektromiyografi (EMG) ve İvmeölçer Alımı

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  17.04.2017 Pazartesi günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, (Teknik Şartnamelerde belirtilen 1.ve 2. kalemler için)

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. (Teknik Şartnamelerde belirtilen 1.ve 2. kalemler için)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 75.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 17.04.2017 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3076/1-1


ÇZK REDÜKTÖR DİŞLİLERİ, AYNA MAHRUTİ VE KAPAKLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: ÇZK redüktör dişlileri, ayna mahruti ve kapakları 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/156786

Dosya no                                      :  1726026

1 - İDARENİN:

a) Adres                                        :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası        :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                         Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi             : 

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  ÇZK redüktör dişlileri, ayna mahruti ve kapakları (44 kalem)

b) Teslim yeri                               :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                              :  İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  25.04.2017 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1- ---

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif her bir grup toplamında en düşük fiyat esasına göre, diğer kalemler için kalem bazında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 25.04.2017 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3019/1-1


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İLE OTOTERMİNAL VE OTOPARK YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İhaleye Konu İş’in;

Adı                                   :  İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parsel üzerinde 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilmesi karşılığında; ototerminal ve otopark binası yaptırılması işi.

Niteliği                             :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parselde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararı gereği, Belediye tarafından yüklenici lehine 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilmesi karşılığında; yüklenici tarafından Belediyece onaylanmış proje ve teknik şartname kapsamında; ototerminal ve otopark binası yapılması (çevre düzeni dahil), 10 yıl süre içerisinde otopark kısmının işletilmesi, işletme süresince Belediyeye intifa hakkı bedeli ödenmesi ve süre bitiminde binanın eksiksiz, bakımlı, kullanılır vaziyette, her türlü borç ve taahhütten ari şekilde bedelsiz olarak Belediyeye devredilmesi işidir.

İhale Yöntemi                   :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                        :  10 yıl

 

Yeri ve Miktarı

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Proje İnşaat Alanı (m2)

İzmir

Balçova

İnciraltı

1564

1

16.500,67

49.737,00

 

Asgari Şartlar                   :  1 - Yüklenici tarafından tüm masrafları karşılanmak üzere, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren otuz ay içerisinde gerekli tüm uygulama projeleri hazırlatılacak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına onaylatılacak, inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanacak, inşaat imalatları bitirilerek bina faaliyete geçirilecek, bu süre içerisinde otopark binasının işletmeye açılamaması durumunda, yapılan sözleşmeye yönelik fesih süreci başlatılacak ve bunun sonucunda o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatlar Belediyeye terk edilecek ve yatırılan teminat Belediyeye gelir kaydedilecektir.

                                            2 - Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye otopark işletme gelirleri brüt hasılatı üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark işletme gelirleri toplamı üzerinden elde edilen brüt hasılatın asgari % 3’üdür. İhale de artırım, bu oran üzerinden ve ondalık dilimler ile yapılacaktır. İşletmenin otopark gelirlerine ilişkin yıllık asgari brüt hasılatı 2.733.750,00- TL olarak kabul edilecektir. Belediyeye ödenecek intifa hakkı bedeli, asgari brüt hasılat üzerinden hesaplanan bedelden az olamaz.

Tahmin Edilen Bedel        :  31.334.310,00 TL (KDV dahil)

                                            (Otuzbirmilyonüçyüzotuzdörtbinüçyüzontürklirasıdır)

Geçici Teminat Miktarı     :  940.029,30 TL.

                                            (Dokuzyüzkırkbinyirmidokuztürklirasıotuzkuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli   : 500,00- TL

                                            (beşyüzTürkLirası)

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin

Edileceği Adres / Yer       :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 5/508 no’lu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Saat        :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.30 - 11.30 / 13.30 - 16.00 saatleri arası

İhale için son evrak verme

tarihi ve saati                    :  Tarih: 20.04.2017

                                            Saat: 12:00

İhale için evrak

teslim adresi                     :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 5/508 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR

İhale tarihi (dış zarfların açılması)

ve saati                             :  Tarih: 20.04.2017

                                            Saat: 14:00

İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer)

adresi                                :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası    Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması)

Tarih ve saati                    :  Tarih: 27.04.2017

                                            Saat: 14:00

İhale Komisyonu

Toplantı Yeri                    :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                            Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309

                                            Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 5 / 508 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

1.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, (Ek-1)

1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.5. Ticaret Sicil Gazetesi

1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi, (Ek-3)

1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; tüzel kişiliğe ilişkin ortaklığın, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.10. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi, (Ek-7)

1.11. Süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.12. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.13. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.14. İdari Şartnamenin 18. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname, (Ek-8)

1.15. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin % 25'inden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.16. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olup, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.17. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan B/III Grubu işler veya ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.18. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir. (Ek-5)

1.19- İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman için İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir. (Ek-6)

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konulacaktır. (Ek-2).

2.2. Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye otopark işletme gelirleri brüt hasılatı üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark işletme gelirleri toplamı üzerinden elde edilen brüt hasılatın asgari % 3’üdür. İhale de artırım bu oran üzerinden ve ondalık dilimler ile yapılacaktır. İşletmenin otopark gelirlerine ilişkin yıllık asgari brüt hasılatı 2.733.750,00- TL olarak kabul edilecektir.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3056/1-1


YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait Taşucu Limanı ve Liman geri sahasında bulunan taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde bir bütün halinde, 36 yıl süreyle, “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Geçici Teminat Bedeli

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Son Teklif Verme Tarihi

15.000.000- TL

10.000- TL

21/07/2017

 

1 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, bedeli olan 10.000-TL İdare’nin

• T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR2500012009 45200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

• T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500 158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılarak “Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahasında Bulunan Taşınmazların İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu’nun (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir. Her ne surette olursa olsun Tanıtım Dokümanı ve Şartname almak için ödenen tutarlar iade edilmez.

3 - İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grubu sadece yatırım fonlarından oluşamaz.

5 - Tekliflerin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar üzerinde “TAŞUCU LİMANI VE LİMAN GERİ SAHASINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İhale konusu Taşucu Limanı ve Liman geri sahasındaki taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9 - İhaleye ilişkin diğer bilgiler 0312 585 80 80 numaralı telefondan, 0312 585 83 07 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden temin edilebilir.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 80 80, Faks: 312/585 83 07

www.oib.gov.tr

3087/1-1


KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİNCE DOĞAL MİNERALLİ SU RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA İŞLETMEYE AÇILACAKTIR

Kırıkkale İl Özel İdaresinden:

Kırıkkale İli sınırları dâhilinde ihale edilecek olan ve saha bilgileri, muhammen bedeli, teminat miktarı ve ruhsat alanı aşağıda belirtilmiş olan 1 (bir) adet Doğal Minarelli Su İşletme Sahası; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. maddesi, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereğince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihale edilecektir.

İhale Komisyonu tarafından, Ovacık Mah. Hürriyet Cad. No: 7 Merkez/KIRIKKALE adresinde, Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Binası Toplantı salonunda, 19/04/2017 tarihinde, Çarşamba günü, saat 14:00’de yapılacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İhale Edilecek Doğal Mineralli Su İşletme Sahaları:

1 - Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Beyobası Köyü 4598,41 hektar alana sahip İ-31 a2,a3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 3236922 Erişim ve 2010/01 ruhsat no’lu saha.

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

0561064

0563500

0556270

0553815

X (YUKARI)

4417480

4412275

4408880

4414085

 

Doğal Mineralli Su İşletme hakkının verilmesinin muhammen bedeli 190.622,95 TL’dir.

İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için;

a) Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti,

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi,

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname,

6 - Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya kesin ve Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

7 - İhale dokümanının alındığına dair Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesi TR31 000 1000 316 368 23942 5214 no'lu hesabına ödenecek 500,00- TL'lik banka makbuzu,

b) Tüzel Kişiler;

1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Vergi Levhası (onaylı),

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim) oluşturanların imza sirküleri,

6. Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya kesin ve Banka Teminat Mektubu,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

7. İhale dokümanının alındığına dair Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesi TR31 000 1000 316 368 23942 5214 no'lu hesabına ödenecek 500,00-TL'lik banka makbuzu,

8. Her sayfası imzalanmış olan Şartname ,

İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin istenilen belgeleri ihale saatinden önce Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

3082/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; muhtelif mahallelerde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

1 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan

Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır. Geçici Teminat bedelleri ihale günü en geç 12:00’e kadar yatırılacaktır.

2 - Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı Zemin Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması, gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,

İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.

İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

4 - Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

 

No

Mahalle

Ada No

Parsel No

Parselin Yüzölçümü (M²)

Niteliği (M²)

Satılan Hisse (M²)

M²’Birim Değeri (TL)

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

KARAPÜRÇEK

21742

3

  8.823,00

Arsa

  5.236,00

   750,00

3.927.000,00+KDV

118.000,00

19.04.2017

16:00

2

FERİDUNÇELİK

23954

1

15.202,00

Arsa

15.202,00

   550,00

8.361.100,00+KDV

251.000,00

19.04.2017

16:00

3

YUNUSEMRE

23549

5

  3.614,28

Arsa

  3.454,28

1.550,00

5.354.134,00+KDV

161.000,00

19.04.2017

16:00

4

KARAPÜRÇEK

24056

8

  6.518,90

Arsa

  6.518,90

   650,00

4.237.285,00+KDV

128.000,00

19.04.2017

16:00

5

KARAPÜRÇEK

22617

3

  3.392,00

Arsa

  3.392,00

   600,00

2.035.200,00+KDV

  62.000,00

19.04.2017

16:00

3026/1-1


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 3.000 KG DİMETİL DİKARBONAT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüklerimizin ihtiyacı olan toplam 3.000 KG Dimetil Dikarbonat kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Gazlıgöl Mevkii İhsaniye AFYONKARAHİSAR’da bulunan Fabrika Müdürlüğü’müzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 02 Mayıs 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Mevkii İhsaniye AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 02 Mayıs 2017 saat 14:00’da Gazlıgöl Mevkii İhsaniye AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3068/1-1


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 80.000 çuval Ekmeklik Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - Nihai teklifler en geç 18.04.2017 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Y.Mahalle / ANKARA

                Tel : (0312) 397 33 65 - 66       Faks : (0312) 397 33 74 – 71

3085/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Arnavutköy Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “M. Akif Ersoy Mh. Atatürk Caddesi, No: 79  ARNAVUTKÖY” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 200 (İki Yüz) TL olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Hicret Mah. Abdullah GÜL Caddesi No: 11 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Toplam Bedel

Geçici Teminat

Tarih

Saat

1

Haraççı

4577

7

1070,91

8.031.825,00 TL

240.955.00 TL

20.04.2017

15.00

2

Arnavutköy

20692

924,34

2.033.548,00 TL

61.007.00 TL

20.04.2017

15.20

Sıra No

Bölge

Ada

Parsel

B1 Blok

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kat/Daire No

3

Hadımköy

709

1

1/6

150,000.00 TL

4.500.00 TL

20.04.2017

15.40

4

Hadımköy

709

1

1/7

150,000.00 TL

4.500.00 TL

20.04.2017

15.50

5

Hadımköy

709

1

1/8

150,000.00 TL

4.500.00 TL

20.04.2017

16.00

 

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3- Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair (İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 20.04.2017 günü saat 12.00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi (Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi No: 11 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3067/1-1