6 Nisan 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30030

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN SLEEVE ETİKET MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TESİS YAPILMAK VE İŞLETİLMEK ÜZERE, İRTİFAK VE İŞLETME HAKKI VERİLECEKTİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


45.000 TON PAKETLİ KURU ÇAYIN TAHMİL VE TAHLİYESİ İÇİN HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASINA AİT 3 (ÜÇ) YILLIK ARAMA HAKKININ VERİLEREK RUHSATLANDIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


1. BÖLGE MINTIKASINDA, ALİMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TEPHİR BORULARININ DEMONTAJ - MONTAJ VE MAKİNATO İŞLERİ HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


3 ADET 12 METRELİK BMC MARKA BELDE MODEL KAN BAĞIŞI OTOBÜSÜNÜN TADİLAT VE ONARIM HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


KAN GRUPLU PROMOSYON ANAHTARLIK ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


TESİS/YAPIM VE DEVREYE ALMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “1 ADET CNC YATAY İŞLEME MERKEZİ TEZGAHI (TTT - TŞ - 052) NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “47.000 KG. SABİT PANCAR BOŞALTA MAKİNASI ÇELİK KONSTRÜKSİYON (DYA -TŞ. - 001A NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) İMALİ İŞÇİLİĞİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN SLEEVE ETİKET MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan Sleeve Etiket Makinası kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler ‘’Fatih mah. Kızılay sok. No: 8 Gazlıgöl-İhsaniye/ AFYONKARAHİSAR’’ adresindeki Koordinatörlükten ve İstasyon mah. Türk Kızılayı cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Pazarlama Satış Müdürlüğünden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 28 NİSAN 2017 saat 11:00’a kadar Fatih mah. Kızılay sok. No: 8 Gazlıgöl-İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyonkarahisar Fabrika Müdürlüğü evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 28 NİSAN 2017 günü saat 14:00’da Fatih mah. Kızılay sok. No: 8/1 Gazlıgöl-İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3061/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 16,24 TL ile en çok 987,67 TL arasında değişen; 17/04/2017 günü saat 16.00 ' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,62 TL, en çok 98,77 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 71 Grup Muhtelif Eşya (Video Kamera, MP3 player, Kol Saati, Kulaklık, Bisiklet, Matkap Ucu vs.); açık artırma suretiyle, Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 7 Şaşmaz Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 18/04/2017 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-153 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3069/1-1


TESİS YAPILMAK VE İŞLETİLMEK ÜZERE, İRTİFAK VE İŞLETME HAKKI VERİLECEKTİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemizce Tesis yapılmak ve işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 ve müteakip maddeler hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulüyle İrtifak ve İşletme Hakkı Verilecektir.

2 - Söz konusu ihale, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şarkiye Mahallesi 12770 ada 34 parselde kayıtlı 1.118,14 m2, 831,00 m2 arsa üzerine yaptırılacak Hamam Müzesi Kompleksinin; 30 (otuz) yıllık İşletme ve İrtifak Hakkı Verilmesi karşılığında, bütün masrafları İrtifak Hakkı Sahibi tarafından karşılanmak suretiyle yaptırılması ve işletilmesini kapsamaktadır.

3 - İrtifak Hakkının süresi, yapım (8 ay) ve işletme (29 yıl 4 ay) süreleri toplamı olarak 30 yıldır.

4 - İhale 19/04/2017 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Satınalma Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir veya KDV dâhil 500,00- TL bedelle makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

6 - İhaleye katılabilmeleri için isteklilerin, ihale tarih ve saatine kadar aşağıda yazılı belgeleri sıra numaralı alındı karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir:

a) İdari şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp imzalanmış Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat alındı belgesi,

c) Gerçek kişiler için İkametgâh ilmühaberi (tüzel kişiler için Ticaret Odası Kayıt Belgesi ikametgâh yerine kabul edilir),

d) 2017 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

e) İmza sirküleri,

f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde İdari Şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi,

h) İdareden alınacak dosya satın alındı makbuzu,

i) İdarece verilecek olan ve İsteklilerce Tesis alanının görülüp incelendiğini gösteren iş yeri görme belgesi,

j) İhale yatırım bedelinin %80’ini kadar inşaat yaptıklarına, işlettiklerine, işlettirdiklerine, işletir halde teslim ettiklerine dair belgesi,

k) İsteklilerin İtibari Yatırım Bedelinin %20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve ayrıca %10’undan az olmamak üzere de kullanılmamış mektup kredisi olduğunu gösterir banka referans mektubu,

Ortak Girişim halinde (6) fıkrasının (j) ve (k) fıkralarında istenilen belgelerin ortaklardan biri tarafından münferiden veya birlikte sağlanması yeterlidir.

7 - Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.

8 - 2886 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde sayılanlar ile İdari Şartnamenin 10 uncu Maddesinde belirtilen şartları taşımayan ve/veya belgeleri teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

9 - İhale konusu işin İdarece hesaplanmış olan itibari yatırım tutarı 3.424.558,87- Türk Lirasıdır.

10 - Yıllık irtifak hakkı bedeli 8.912,91 TL+KDV’dir

11 - Bu işin Geçici Teminatı 103.004,16- TL’dır. Sadece tedavüldeki Türk Parası ve 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları ile Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller Geçici Teminat olarak kabul edilecektir.

12 - İhaleye katılabilmek için istekliler tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13 - Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

14 - Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri açılmadan iade edilecektir.

15 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16 - İşbu İlan ile İş’e ait İdari Şartname ve eki ihale dokümanları arasında çelişki bulunması halinde, İdari Şartname hükümleri geçerli olacaktır.

İlân olunur.

3016/1-1


45.000 TON PAKETLİ KURU ÇAYIN TAHMİL VE TAHLİYESİ İÇİN HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

1 - Müdürlüğümüzün 45.000 ton paketli kuru çayın tahmil tahliye hizmet alımı işinin, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00- TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü İZMİR

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.04.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu - İZMİR adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2975/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASINA AİT 3 (ÜÇ) YILLIK ARAMA HAKKININ VERİLEREK RUHSATLANDIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İlimiz, Kayapınar İlçesi, Cücük Köyü mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına ait 3 (Üç) yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması işi 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve söz konusu Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi hükmü gereğince Açık Teklif Arttırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale edilecek jeotermal kaynak arama sahası.

İli                               : Diyarbakır                      Alan                     : 1800 Hektar

İlçesi                          : Kayapınar                       PaftaNo               : M44a1 - M44a2

Beldesi                       : -                                      Ruhsat No           : 2012210001

Köyü - Mevkii           : Cücük                             Geçici Teminat     : 1.064,09 TL.

Muhammen Bedeli     : 35.469,90 TL.

İhale tarihi ve saati     : 20.04.2017/09:00

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

594000

600000

600000

594000

X (YUKARI)

4202000

4202000

4199000

4199000

 

3 - İhale, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Elazığ Cad. 3. Km Sanayi Sitesi karşısı 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a) Gercek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti (Onaylı)

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6 - Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dökümanının alındığına dair 500,00 TL'lik banka makbuzu

8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

b) Tüzel Kişiler;

1 - Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 Maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Salı veya onaylı sureti

2 - Vergi Levhası (onaylı)

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir.

6 - Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dökümanının alındığına dair 500,00- TL'lik makbuz

5 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.)

İlan olunur.

2490/1-1


1. BÖLGE MINTIKASINDA, ALİMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/149634

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 11 ve 12 Demiryolu Bakım Onarım Müdürlükleri ihtiyacı 900 adet 1. Bölge Mıntıkasında aliminotermit ray kaynağı yapılması işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 26.04.2017 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 26.04.2017 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2865/1-1


ZEYİLNAME

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda 13.04.2017 Perşembe saat: 14:00’te yapılacak (İKN: 2017/145910) Borulu Tip Isı Değiştiricileri ile Buharlaştırıcılara ait boruların temizliği ve değişimi ihale ilanımızın 4.3. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

İsteklilerin bilgilerine sunulur.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler;

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen boru ve benzeri malzemelerin basınçlı su jeti makineleri ile temizliği benzer iş olarak kabul edilecektir.

3055/1-1


TEPHİR BORULARININ DEMONTAJ - MONTAJ VE MAKİNATO İŞLERİ HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız; Ham Fabrika Kısmı II. ve IV. Tephir Borularına ait Demontaj-Montaj ve Makinato işlerini kapsamaktadır. T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/159761

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Yurtbaşı Beldesi / Elazığ

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 424 251 28 75 -79 - Faks: 424 251 24 14

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Muhtelif Ölçülerde 7.080 Adet Tephir Borusu ve 1.350 Adet Isıtıcı Borularının demontajı, Montajı ve Makinato İşleri yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Elazığ Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Elazığ Şeker Fabrikası Yurtbaşı Beldesi/ELAZIĞ

b) Tarihi ve saati                     :  18/04/2017 Salı günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Yurtbaşı Beldesi Elazığ adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3054/1-1


3 ADET 12 METRELİK BMC MARKA BELDE MODEL KAN BAĞIŞI OTOBÜSÜNÜN TADİLAT VE ONARIM HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Orta Karadeniz (Samsun) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı kan bağış merkezlerinde kan alım faaliyetlerinde kullanılan “3 Adet 12 Metrelik BMC Marka BELDE Model Kan Bağışı Otobüsünün Tadilat Ve Onarım” hizmet alımı; İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 28.04.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 28.04.2017 günü saat 13:15’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

3065/1-1


KAN GRUPLU PROMOSYON ANAHTARLIK ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için Kan Gruplu Promosyon Anahtarlık alımı, İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 28.04.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 28.04.2017 günü saat 15:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

3066/1-1


TESİS/YAPIM VE DEVREYE ALMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih                                    :

Dünya Bankası Kredi No    :  IBRD 83710-TR

İhale Referansı                    :  DB.ATT.27

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından değişik para birimlerinde Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğu (IBRD 83710-TR) Projesi için bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Göksu GIS Trafo Merkezi sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Trafo merkezinin tesis ve teçhizatının temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 154 kV Göksu GIS Trafo Merkezinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yardımcısı (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Oda No: 15030

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Tel.       :  +90 312 203 85 06

Faks     :  +90 312 203 82 88

e-posta :  bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No     :  00158048000941781

IBAN No   :  TR350001500158048000941781

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No    :  00158007281639948

IBAN No   :  TR880001500158007281639948

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6 - Teklifler 24.05.2017 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 24.05.2017 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

3070/1/1-1

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB) REPUBLIC OF TURKEY

Date            :  [date of issuance of IFB]

Loan No     :  IBRD 83710-TR

IFB No       :  DB.ATT.27

1 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) has received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Göksu Gas Insulated Substation (GIS).

2 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of substation Goods testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 154 kV Göksu GIS Substation. International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

TRADE DEPARTMENT,

Bilal ÇIRAK, Asistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Room 15030

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Phone   :  +90 312 203 85 06

Fax       :  +90 312 203 82 88

e-mail   :  bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 700.- or US$ 250.- (V.A.T included).

Name of bank and account No is:

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No      :  00158048000941781

IBAN No   :  TR350001500158048000941781

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No               :  00158007281639948

IBAN No   :  TR880001500158007281639948

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 2:00 pm (Turkey local time) on May 24, 2017 and must be accompanied by a security of 250.000,- Euros equivalent (two hundred fifty thousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 2:00 pm (Turkey local time) on May 24, 2017 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

3070/2/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “1 ADET CNC YATAY İŞLEME MERKEZİ TEZGAHI (TTT - TŞ - 052) NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İHALE KAYIT NUMARASI  :  2017 / 152032

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  T.Ş.F.A.Ş. ESK. MAK. FAB. - Sivrihisar Caddesi   No: 195/C ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487 veya

                                                         0 222 230 13 44 - 0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi(varsa)  :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)               :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 ADET CNC YATAY İŞLEME MERKEZİ TEZGAHI ALIMI (TTT - TŞ - 052 No’lu Teknik Şartnameye göre )

b) Teslim Yeri                              :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşme imzalandıktan sonra 90 (doksan) iş günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve Saati                          :  08. 05. 2017 - Pazartesi - Saat: 14:00

c) İhale Usulü                            :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İdari şartnamemizin 7.ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C Eskişehir adresinde görülebilir ve 100.-TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 80 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB. - TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK - TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73- no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, 08.05.2017 - Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

2997/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “47.000 KG. SABİT PANCAR BOŞALTA MAKİNASI ÇELİK KONSTRÜKSİYON (DYA -TŞ. - 001A NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) İMALİ İŞÇİLİĞİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2017 / 153918

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Sivrihisar Caddesi No: 195/C Tepebaşı / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487 -

                                                         0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi(varsa) :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  47.000 KG. SABİT PAN. BŞLT. MAK. (SİLO TRANSPORT BANDI VE DAĞITIM YIĞMA ARABASI) ÇELİK KONST. (DYA. TŞ. 001A NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) İMALİ İŞÇİLİĞİ İLE TESİSİN ERZİNCAN Ş.F.MONTAJ İŞİ

b) Yapılacağı yer                          :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI-MONTAJ ATELYESİ

c) İşin süresi                                 :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                           :  19.04.2017- Çarşamba günü - Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve 60,00 TL. (Altmış Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK - TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - nolu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, 19.04.2017- Çarşamba günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya kısmen yapmakta serbesttir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

2998/1-1


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2017/158102

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :  ----

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  -----

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet Alımı,

12. BÖLGE: 35.000 m

Kastamonu-Doğanyurt-İnebolu-Çaybükü-Yayla-Tozluyurt, Çorum-Osmancık-Karalargüneyi,

Kastamonu-Taşköprü-Oymağaçseki, Kastamonu-Taşköprü-Cozoğlu, Kastamonu-Taşköprü-Dere-Kızılcaelma, Kastamonu-Taşköprü-Cünür-Sökü, Kastamonu-Taşköprü-Zeybek Karotlu Maden Sondajı

13. BÖLGE: 20.000 m

Kırklareli-Vize-Poliçe, Kırklareli-Demirköy-Balaban Karotlu Maden Sondajı

14. BÖLGE: 20.000 m

Ordu-Fatsa-Su Dere Köyü, Ordu-Fatsa-Kirazbeli Köyü, Ordu-Fatsa-Arpalık Köyü,

Giresun-Çanakcı-Deregözü Köyü Karotlu Maden Sondajı olmak üzere toplam 75.000 m

b) Yapılacağı yer                       :  (a) bendinde belirtilen 3 (üç) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                              :  12, 13 ve 14. BÖLGELER;

Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü içinde işyeri teslimi yapılacaktır. Yer teslimi tarihinden itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde işe başlanacak olup işin süresi işe başlama (işe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren; 12.Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü, 13. Bölge 150 (yüzelli) takvim günü,14. Bölge 150 (yüzelli) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                        :  17/04/2017 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu Maden ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3008/1-1