5 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30029

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF BORU VE SÜZGEÇLERİN SU JETİ İLE TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI BORU, DİRSEK, REDÜKSİYON, SAC LEVHA, FLANŞ VE NPI PROFİL MAL ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TÜRBİN İZOLASYON YASTIKLARI İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF MİKTAR VE EBATLARDA, BORU, FİTTİNG VE FLANŞ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


ZEKAT ZARFI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


BİLİŞİM AĞ CİHAZLARI (NETWORK) YÖNETİM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, YAZICI VE ÇOK FONKSİYONLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DALGIÇ MOTOPOMP VE DALGIÇ POMPA MOTORU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÇZK YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


MONOPLAN FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ DİJİTAL KORONER ANJİOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


GPC/SEC SİSTEMİ (JEL GEÇİRGENLİK KROMATOGRAFİSİ/MAKROMOLEKÜLLERİ BOYUT ESASINA GÖRE AYIRABİLME KROMATOGRAFİSİ) SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğünden:


KAN ALMA TAŞITI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF BORU VE SÜZGEÇLERİN SU JETİ İLE TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda buharlaştırıcı ve ısıtıcı boruların ve süzgeçlerin basınçlı su jeti makinesi ile temizliği hizmeti T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/153770

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 km Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası    :  Tel : 0 344 419 16 09     Fax : 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Adı                                     :  Fabrikamızda buharlaştırıcı ve ısıtıcı boruların ve süzgeçlerin basınçlı su jeti makinesi ile temizliği hizmeti işidir.

b) Niteliği ve miktarı               :  33.799 adet boru ve 47 m² süzgeç

c) İşin Yapılacağı Yer             :  T.Ş.F.A.Ş.- Elbistan Şeker Fabrikası

d) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, yer teslimi tarihinden itibaren 35 (Otuzbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  18.04.2017 Salı günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3000/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI BORU, DİRSEK, REDÜKSİYON, SAC LEVHA, FLANŞ VE NPI PROFİL MAL ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                                   :  2017/151132

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 E   Merkez/EERZİNCAN

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  3.750 mt Boru, 439 Adet Dirsek, 120 Adet Redüksiyon, 40 Tabaka Saç Levha, 622 Adet Flanş ve 240 mt NPI Profil Mal Alımı İşi

b) Teslim Yeri                                  :  Erzincan Şeker Fabrikası Malzeme Ambarına.

c) Teslim Tarihleri                            :  Sözleşme imzalandıktan sonra, İdare tarafından firmaya yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme

    Tarihi ve Saati                              :  18/04/2017 Salı Günü Saat14:00’de

4 - İhale: Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 18.04.2017 Salı günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Y.Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2968/1-1


TÜRBİN İZOLASYON YASTIKLARI İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız “Türbin İzolasyon Yastıkları İmalat ve Montaj İşleri İhalesi ” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/150786

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070 KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası      :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamıza ait 1 adet 4800 kw ve 2 adet 1260 kw buhar türbinlerinin üzerinde bulunan Türbin İzolasyon Yastıkları İmalat ve Montaj İşleri

b) Yapılacağı yer                       :  T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalanmasını ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmasına müteakip; 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  18.04.2017 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2967/1-1


MUHTELİF MİKTAR VE EBATLARDA, BORU, FİTTİNG VE FLANŞ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif miktar ve ebatlarda, boru, fitting ve flanş temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2017/155678

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220   BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Malın

a) Adı                                                  :  Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif miktar ve ebatlarda, boru, dirsek, redüksiyon ve flanş temini

b) Niteliği ve miktarı                           :  Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

1

BORU -76,1 x 3,60 – EN 10217-1 – P235TR1

METRE

150

2

BORU -114,3 x 5,00 – EN 10217-1 – P235TR1

METRE

234

3

BORU -114,3 x 4,5 – EN 2017-7- (TS 6814) –1.4301 (AISI 304)

METRE

30

4

BORU -168,3 x 5,6 – EN 2017-7-(TS 6814) – 1.4301 (AISI 304)

METRE

30

5

BORU -219,1 x 6,30 – EN 10217-1 – P235TR1

METRE

90

6

BORU -273 x7,10 – EN 10217-1 – P235TR1

METRE

108

7

BORU -323,9x8,0 – EN 10217-1 – P235TR1

METRE

18

8

BORU -406,4 x 8,8 – EN 10217-1 – P235TR1

METRE

24

9

DİRSEK 90º L.R.4"-40S-ASME B16.9-AISI 304

ADET

7

10

DİRSEK 90º L.R.6"-40S-ASME B16.9-AISI 304

ADET

40

11

DİRSEK 90º L.R.3"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

20

12

DİRSEK 90º L.R.4"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

32

13

DİRSEK 90º L.R.8"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

12

14

DİRSEK 90º L.R.10"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

16

15

DİRSEK 90º L.R.16"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

10

16

DÜZ FLANŞ DN 150 PN 10-EN 1092-2 AISI 304

ADET

120

17

DÜZ FLANŞ DN 200 PN 6-EN 1092-2 C22.8

ADET

7

18

DÜZ FLANŞ DN 250 PN 10-EN 1092-2 C.22.8

ADET

50

19

DÜZ FLANŞ DN 300 PN 10-EN 1092-2 C.22.8

ADET

22

20

DÜZ FLANŞ DN 400 PN 10-EN 1092-2 C.22.8

ADET

6

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri      :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme ambarı

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

    (KDV dahil)                                    :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres            :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                 :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi          :  17/04/2017

d) İhale (son teklif verme) saati           :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2996/1-1


ZEKAT ZARFI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'nın ihtiyacı olan 1.000.000 (Birmilyon) adet zekat zarfı alımı 13 Nisan 2017 Perşembe günü saat: 14.30'da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78-80

2995/1-1


BİLİŞİM AĞ CİHAZLARI (NETWORK) YÖNETİM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı Bilişim Ağ Cihazları (Network) Yönetim Yazılımı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve CA Markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ve AC Markasına, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/04/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve CA Markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3012/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, YAZICI VE ÇOK FONKSİYONLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Yazıcı ve Çok Fonksiyonlu Yazıcı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

140,00.-TL

1. KISIM

Masaüstü Bilgisayar

140,00.-TL

2. KISIM

Dizüstü Bilgisayar

100,00.-TL

3. KISIM

Yazıcı

  50,00.-TL

4. KISIM

Çok Fonksiyonlu Yazıcı

  50,00.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri, ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14.04.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3013/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DALGIÇ MOTOPOMP VE DALGIÇ POMPA MOTORU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Dalgıç Motopomp ve Dalgıç Pompa Motoru teknik şartnamesine ve Alarko, Üstünel ve İmpo markalarından birine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, markaların, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18.04.2017 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Alarko, Üstünel ve İmpo markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3014/1-1


ÇZK YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: ÇZK Yedekleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/147857

Dosya no                                   :  1726024

1 - İDARENİN:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  ÇZK YEDEKLERİ (19 KALEM)

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi   No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  24.04.2017 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4. 2.1- ---

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif beraber çalışan (F-617 ile F-617-1), (F-504 ile F-504-1), (F-513 ile F-513-2, 513-3), (F-510 ile F-510-5), (F-618-1 ile F-618-1-5-3) ve (F-618-6 ile F-618-6-4) resim no.lu malzeme grupları için toplamda en düşük, diğer kalemler için en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 24.04.2017 PAZARTESİ günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2964/1-1


MONOPLAN FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ DİJİTAL KORONER ANJİOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 1 kalem cihaz maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi         :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)           :  -

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Monoplan Flat Panel Dedektörlü Dijital Koroner Anjiografi Sistemi

İhale kayıt no: 2017/161625

1

Adet

12/04/2017

09:30

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 150 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü‘ne yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler :

Teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur.

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler;

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.4. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.4.1. İstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiş; TSE “Hizmet Yeterlilik Belgesi ve T.C Sağlık Bakanlığının/İl Sağlık Müdürlüğünün vermiş olduğu ‘’Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi’’ni sunmalıdır.

4.3.5. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü tıbbi cihaz işine ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

5 - İhalede, ekonomik olarak en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir. Burada tanımlanan üstün özellikler fiyat dışı unsur olarak nispi ağırlıkları oranında ihale kararını etkileyecektir. Değerlendirmede aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kalacaktır.

                                   A

 Efektif Fiyat = ----------------- + C

                         (1 + B/100)

 

A: İsteklinin Teklif Ettiği İhale Fiyatı

B: İsteklinin toplamış olduğu Nispi Ağırlıkların Toplamları

C: İsteklilerin döviz cinsinden vereceği 5 yıllık tüp, dedektör, ekokardiyografi cihazı, yardımcı ekipmanlar ve monitörler dâhil parçalı bakım-onarım bedeli, ihale günü ve saatindeki merkez bankası kurlarına göre TL’ye çevrilerek formüle yansıtılacaktır. (Cihaz çalıştığı sürece kurumun yükleniciyle garanti süresi bitiminden sonra yapacağı yıllık tüp, dedektör, ekokardiyografi cihazı, yardımcı ekipmanlar ve monitörler dâhil bakım-onarım anlaşmalarında, yüklenici tarafından ihale sırasında verilen beş yıllık bakım-onarım bedeli, döviz cinsinden beşe bölünerek, yıllık tüp, dedektör, ekokardiyografi cihazı, yardımcı ekipmanlar ve monitörler dâhil bakım-onarım bedeli belirlenecek ve bu bedel üst sınır olarak kabul edilecektir. İsteklilerin her yıl için önereceği bakım onarım bedel tutarı, teklif etmiş olduğu ihale fiyatının döviz cinsinden %9’sini geçmeyecektir. Ekte belirtilen şartlarda örnek bakım onarım şartnamesine göre anlaşma yapılacaktır.)

Kurulan anjiyografi sistemi kurulduktan sonraki ilk beş yıllık sürede x-ışın tüpü değişmezse, 6. yıldan sonra yapılacak bakım onarım anlaşmalarında, yüklenicinin ihalede teklif etmiş olduğu yıllık bakım onarım anlaşma fiyatının %7’si kadar artırılarak yüklenici ile bakım onarım anlaşması yapılabilecektir.

• Kateter odasındaki monitör statifinde bulunan monitör aynı anda, real-time (gerçek zaman) görüntüsü, referans run, referans görüntüsü, substracted floroskopi (road map) görüntüsü, hasta hemodinami monitör görüntüsünü, 3D iş istasyonu monitör görüntüsünü ve bölümdeki dijital arşiv sistemine PACS bağlı eski tetkiklere ulaşarak işlem odasında görüntülenebilmesi için en az 55 inch boyutunda, DICOM standartlarına uyumlu, en az 3840x 2160 çözünürlükte, ortam aydınlatma seviyesine göre parlaklık ve kontrast ayarını otomatik olarak yapabilen, parlaklığı en az 350 cd/m² olan TFT LCD medikal monitör bulunan sistemler için [ Nispi ağırlık 7 (Yedi)] (Bu maddeyi teklif eden isteklilerden işlem odasındaki monitörlerin özellikleri ile ilgili teknik şartname maddeleri aranmayacaktır.)

• Floraskopi esnasında çizilen ROI ye odaklı SPOT FLUORO özelliğinin sistemde olması ve bu sayede sadece ROI bölgesi ile ışın sınırlaması sayesinde yüksek oranda doz tasarrufu sağlayan sistemler için [ Nispi ağırlık 2 (İki)]

• Gerçek zamanlı DSA modunun bulunması. (RSM DSA vb.) Sistem görüntüyü tek bir ekspojurla alacak ve bu özellik ile görüntünün düşük frekanslı (kemik dokular) alanlarının büyük oranda imajdan çıkartılarak damarların ön planda tutulması beklenmektedir. Bu sayede hareketli organlarda veya hasta hareketi esnasında görüntüde çalışmayı etkileyecek bozulma gözlemlenmeyen sistemler için [Nispi Ağırlık 2 (İki)] (Mask imaj alan sistemler puan alamayacaktır.)

• Sistemde tek bir kontrast madde enjeksiyonuyla, tek bir çekimde hem RAO-LAO hem Cranial - Caudal düzlemde görüntüler alınarak dual-axis kardiyak rotasyonel anjiyografi yapılabilen sistemler için [Nispi Ağırlık 3 (Üç)]

• Sistemde imaj kalitesinde herhangi bir azalma olmadan, sistemde kullanılan yazılım ve donanım sayesinde, hastaya verilen, dolayısıyla hastadan geri saçılan ve kullanıcıya zarar veren radyasyonu DSA çalışmalarda 83% oranında, nöro çalışmalarında 73% oranında, kardiyak çalışmalarda 50% oranında ve EP çalışmalarda 30% oranında düşüren özelliği bulunduran, bu özelliğin whitepaper ve firma teknik dokümanlar dışında, "peer review" denilen klinik ve bilimsel yayınlar ile destekleyen sistemler için [Nispi Ağırlık 5 (Beş)]

• Kontrol odasından imaj prosesi, Quantitative Analysis (QA) gibi işlemleri yapmaya imkân tanıyacak modul (Xper module, vb) bulunduran sistemler için [Nispi Ağırlık 1,5 (Bir Nokta Beş)]

• C kol derinliği en az 100 cm olan sistemler için [Nispi Ağırlık 4 ( Dört)]

• X ışın tüpü anod soğutma kapasitesi en az 900 KHU/dakika olan sistemler için [Nispi Ağırlık 3,5 (Üç Nokta Beş)]

• X ışın tüpünün anod ısı kapasitesi en az 5 MHU olan sistemler için. [Nispi Ağırlık 5 (Beş)]

• Sistemde flat panel dedektör görüntüleme alanının real time (iş istasyonu kullanılmaksızın) 10 cm veya 10 cm’nin altında diyagonale kadar küçülebilen sistemler için [Nispi Ağırlık 2 (İki)]

• Sistemde hastayı CT odasına göndermeden CT görüntü oluşturan ExperCT, DynaCT vb. özelliğinin bulunması; bu özelliğin eksiksiz olarak çalışabilmesi için gerek anjiyografi sisteminde, gerekse work-station’da bulunan opsiyonel ve standart tüm teknik özelliklerin eksiksiz olarak verilmesi; elde edilen CT görüntüleri ile MPR, MIP, MinIP veya benzeri surface rendering gibi rekonstrüksiyonlar yapılabilmesi; 3 boyutlu rekonstrüksüyonun hızlı şekilde yapılabilmesi için en son geliştirilen iş istasyonu bulunan sistemler için [Nispi Ağırlık 2,5 (İki Nokta Beş)]

• Sistemde CTO tedavisi için CT görüntüleri üzerinde koroner damarları merkez çizgi olarak gösteren, foreshortening durumunu renkli kodlayan ve bu kodu istenilen çalışma açısında canlı floroskopi üzerine bindirebilen syngo CTO guidance vb. olarak adlandırılan planlama yazılımı olan sistemler için [Nispi Ağırlık 4 (Dört)]

• Hasta ve kullanıcının aldığı dozu azaltmak için, masa hareketi ile LIH üzerindeki merkez noktayı değiştirerek radyasyonsuz pozisyonlama yapabilen sistemler için [Nispi Ağırlık 2 (İki)]

• Sistemde kullanılan jeneratörde, özellikle çocuk hastalar için kullanılan kV değerinin 40 kV’ye kadar inmesi sağlayan sistemler için [Nispi Ağırlık 2 (İki)]

• Sistemde, EKG tetiklemeli floroskopi özeliğinin bulunan sistemler için [Nispi Ağırlık 2 (İki)]

• Tavana monteli monitör suspansiyon sistemi tavandaki ray sistemi üzerinde en az 350 derecelik dönüş ile hasta masasının hem sağında hem solunda konumlandırabilmeli ve monitör süspansiyon sisteminin motorize vertikal hareket yapabilen sistemler için [Nispi Ağırlık 3 (Üç)]

• TAVI işlemlerinde uygun kapak boyutunun seçilmesi ve yapılan işlemin doğruluğu bakımından, sistemdeki TAVI yazılımının farklı firmalara ait sanal kapak şablonlarına sahip olması ve hassas kapak yerleşimini sağlamak için sanal kapakların canlı floroskopi ile füzyonunun sağlanabilen sistemler için [Nispi Ağırlık 3,5 (Üç Nokta Beş)]

• Stentin koroner arter duvarlarıyla birlikte yerleşimini daha net görüntülemek için kontrast dolu damar ve stent arasındaki görünüm oranı işlem esnasında kullanıcı tarafından istenilen oranda değiştirilebilmelidir ve ayrıca sistemde koroner stent görünümüne ilave olarak vasküler stent görünümünü de arttıran özel yazılım (StentBoost Subtract + Vascular StentBoost, vb.) bulunan sistemler için [Nispi Ağırlık 3 (Üç)]

• Sistemde tek bir kontrast madde enjeksiyonuyla dual eksende yapılan koroner rotasyonel anjiyografi görüntüleri kullanarak tek bir mouse seçimi ile 3D koroner arteriografi yapılabilmelidir ve 3D data üzerinde otomatik stenoz analizi ölçüm sonuçları elde edilebilmeli, optimal çalışma açısı ve 3D bifürkasyon açısı belirlenebilmeli ve seçilen koroner damar açısına C kol projeksiyon açısı otomatik olarak gelebilen sistemler için [Nispi Ağırlık 2,5 (İki Nokta Beş)]

• Koroner girişimler sırasında "stent görünürlüğünü arttırabilen" (Stentboost, StentViz, ICstent vb. Adlarla anılan) yazılımlarla elde edilen stent görüntüsünün canlı floroskopi görüntüsü ile süperimpoze edilebilen sistemler için. [Nispi Ağırlık 2,5 (İki Nokta Beş)]

• Bakır filtrelerin hasta absorbsiyon değerlerine dayalı olarak, sistem tarafından (kullanıcı hiç bir programlamaya gerek duyulmadan ve hasta kilosu, boyu gibi değerlere gerek duyulmaksızın) otomatik seçilip yerleştirilen, C-Kol masa açıları değiştiğinde değişen absorbsiyon değerleri ile birlikte filtre değerlerinin yeni pozisyonun absorbsiyonuna göre hesaplanarak yerleştirilen ve bu sayede hasta ve kullanıcının aldığı dozun azaltılmasını sağlayan sistemler için. [Nispi Ağırlık 2,5 (İki Nokta Beş)]

• X-ışın tüp fokuslarından en az bir tanesinin konvansiyonel filamanlar yerine en yeni flat emitter teknolojisinde olan, bu sayede yüksek çözünürlüklü imaj elde eden sistemler için. [Nispi Ağırlık 1 ( Bir)]

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

3027/1/1-1


GPC/SEC SİSTEMİ (JEL GEÇİRGENLİK KROMATOGRAFİSİ/MAKROMOLEKÜLLERİ BOYUT ESASINA GÖRE AYIRABİLME KROMATOGRAFİSİ) SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 1 kalem mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi         :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa): -

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1)

Gpc/Sec Sistemi (Jel Geçirgenlik Kromatografisi/ Makromolekülleri Boyut Esasına Göre Ayırabilme Kromatografisi)

İhale kayıt no: 2017/161661

1

Adet

12/04/2017

10:30

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi‘ne yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.2.2. Yurt içinde veya yurt dışında cihazı kullanan referans laboratuvar listesinin ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - İhalede, ekonomik olarak en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınmak suretiyle efektif fiyat hesaplaması yapılarak belirlenecektir. Burada, teknik şartnamede tanımlanan üstün özellikler fiyat dışı unsur olarak nispi ağırlıkları oranında ihale kararını etkileyecektir. Efektif fiyat hesaplanmasında yukarıda verilen üstün özellikler listesinde belirtilmiş puanlar toplanarak aşağıdaki formül kullanılacak ve efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kalacaktır.

• Cihazda; Sürekli stabil bir baseline elde edilerek çalışmaların hassasiyetinin arttırılması için çift pompa sisteminin degazer ve kolonların aynı ısıtma sistemi içerisinde bulunmalıdır. Bu üstün özelliğe 1 puan verilir.

• Cihazda kullanılan Işık Saçılım Dedektörü 3 Açılı (45°, 90° ve 135° açılarda) ve düşük konsantrasyonlarda (0,1 µg/ml’ye kadar) hassas bir şekilde çalışabilmelidir. Bu üstün özelliğe 5 puan verilir.

• Cihazda çözücü değişimi 3-4 saat gibi kısa süre içerisinde sağlanabilmeli ve bu süre içerisinde örnek analizlerine başlanabilmelidir. Cihaz çözücü değişimi sırasında herhangi bir şekilde servis desteğine ya da parça değişimine ihtiyaç duyulmamalıdır. Bu üstün özelliğe 2 puan verilir.

• Cihaza up-grade yapılmak istenmesi durumunda (örneğin UV dedektörü vs. ilavesi gibi), cihazın herhangi bir şekilde yurtdışına gönderilmesine gerek kalmadan kolaylıkla bulunduğu laboratuarda up-grade işlemi yapılabilmelidir. Bu üstün özelliğe 2 puan verilir.

• Cihazda kullanılan dedektörde Dallanma Hesaplamaları ve Dallanma ile ilgili karşılaştırma yorumları yapılabilmelidir. Bu üstün özelliğe 1 puan verilir.

• Cihazda kullanılan ışık saçılım dedektörü tek tip bir aromatik yapılı organik çözücü (örneğin toluen) ile kalibre edilmeli ve çözücü değişimlerinde kalibrasyona ihtiyaç duyulmamalıdır. Böylece çözücü değişimlerinde herhangi bir şekilde standart ile kalibrasyon yapmadan bağımsız olarak örneklerin molekül ağırlıkları hesaplanabilmelidir. Bu kalibrasyon işlemi standart ile yapılan kalibrasyona göre çok daha ucuz maliyetlidir. Bu üstün özelliğe 5 puan verilir.

• Cihazda kullanılan ışık saçılım dedektörüne istenildiği takdirde DLS dedektörü bağlanabilme özelliği olmalıdır. Bu üstün özelliğe 1 puan verilir.

• Cihazın lensi kirlenmesi durumunda kullanıcı tarafından çıkartılıp kolayca temizlenebilmeli ve tekrar çalışır hale getirilebilir özellikte olmalıdır. Bu üstün özelliğe 1 puan verilir.

• Cihazın garanti süresi içerisinde ve garanti süresi bitiminde servis ücreti talep edilmemelidir. Garanti süresi bitiminde sadece arıza sebebiyle değişmesi gereken parçalar için ücret talep edilmelidir. Bu üstün özelliğe 3 puan verilir.

                                              A

Efektif Fiyat = -----------------------------------

                                       (1+B/100)

A: İsteklinin Teklif Ettiği İhale Fiyatı

B: İsteklinin toplamış olduğu Nispi Ağırlıkların Toplamları

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

3027/2/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğünden:

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi (m2)

Fiili Durumu

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Konyaaltı

Mollayusuf

20024

7

2.301,00

1.312,00

İşgalli

Arsa

Konut Alanı

2.952.000,00

738.000,00

18.04.2017

11:00

2

Konyaaltı

Mollayusuf

20026

12

2.129,00

1.238,00

İşgalli

Arsa

Konut Alanı

2.910.000,00

727.500,00

18.04.2017

14:30

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğünce Defterdarlık Hizmet Binamızın zemin katında bulunan İhale Salonunda ilgili satırlarda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2 - Taşınmazlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, TAKS:0,24 ve KAKS:1,20 olmak üzere 5 kat inşaata müsaadelidir. Ancak plan notlarına göre parsellerin yüzölçümleri 2.000,00 m² den fazla olduğu için 9 kata kadar inşaat yapılabilmektedir.

3 - Taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Defterdarlık Hizmet Binamızın 2. katında bulunan Toros Emlak Müdürlüğü satış servisinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk Parası, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri )

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur) ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

6 - Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

8 - Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ : http:www.milliemlak.gov.tr ve www.antalyadefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU                 : (242) 237 89 81 - Dahili 2505

2498/1-1


KAN ALMA TAŞITI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kan Bağış Merkezi Kan Alma Ekipleri hizmetlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen “KAN ALMA TAŞITI’’ ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

Sıra No

Malzeme Cinsi

Miktar (adet)

1

KAN ALMA TAŞITI

17

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 28.04.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri” zarfı aynı gün saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3023/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazların 19/04/2017 Çarşamba günü Saat:14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı Satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı M²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli M²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G. Teminat (%3) (TL)

Ödeme

1

Beylerbeyi

681

5

1.455,29

ARSA

Konut A. E:1.35

  750,00

1.091.467,50

  32.744,50

PEŞİN

2

Beylerbeyi

681

6

1.361,52

ARSA

Konut A. E:1.35

  750,00

1.021.140,00

  30.634,20

PEŞİN

3

Beylerbeyi

718

7

1.050,00

ARSA

A-3

  800,00

  840.000,00

  25.200,00

PEŞİN

4

Beylerbeyi

718

8

1.050,00

ARSA

A-3

  800,00

  840.000,00

  25.200,00

PEŞİN

5

Ulus

692

16

4.497,23

ARSA

Özel Eğitim Alanı

1.500,00

6.745.845,00

202.375,35

PEŞİN

6

Ulus

692

17

4.497,22

ARSA

Özel Eğitim Alanı

1.500,00

6.745.830,00

202.374,90

PEŞİN

 

Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerde aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 19/04/2017 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

2961/1-1