3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KOCAELİ İLİ, İZMİT İLÇESİ, ÖMERAĞA MAHALLESİ, 297 ADA, 1 PARSELE KAYITLI 815,04 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ KOMPLE BİNA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF ÇEKERLİ 42 ADET KANTARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA, AYAR VE PERİYODİK BAKIM İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TEKİRDAĞ SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığından:


TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU İLE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığından:


KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU 2017/1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KOCAELİ İLİ, İZMİT İLÇESİ, ÖMERAĞA MAHALLESİ, 297 ADA, 1 PARSELE KAYITLI 815,04 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ KOMPLE BİNA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 297 ada, 1 parsele kayıtlı 815,04 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki komple bina yap-işlet-devret modeliyle ihale edilecektir.

2 - Firmalar, teklifleri ile birlikte işletme dönemi için teklif etmiş oldukları aylık kira bedelinin en az 3 katı kadar geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26.04.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27.04.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2942/1-1


BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığından:

1 - Bursa İli, Karacabey ilçesi, Tavşanlı mahallesi 8 ada, 11 nolu parselde kayıtlı 237,53 m² yüzölçümlü bahçeli ahşap ev vasıflı taşınmazın kat karşılığı inşaata verilerek ihalesi yapılacaktır.

2 - Firmalar, 32.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Tavşanlı mah. Bursa cad. Kızılay işhanı Kızılay Karacabey Şubesi kat:1 no:1 Bursa/Karacabey” adresinden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26.04.2017 günü saat 11:00’e kadar adresindeki Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığına vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27.04.2017 günü saat 11:00’de Tavşanlı mah. Bursa cad. Kızılay işhanı Kızılay Karacabey Şubesi kat:1 no:1 Bursa/Karacabey adresinde Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığında açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2950/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Kılavuzlu Mahallesi 8348 ada 5 nolu parselde kayıtlı 11.403,36 m2’lik tam taşınmaz 19/01/2017 tarihli ve 2017/62 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 25 NİSAN 2017 SALI günü saat 14:00'de Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 6.271.848,00- TL (Altı Milyon, İkiyüzyetmişbir Bin, Sekizyüzkırksekiz TL.), Geçici Teminat Bedeli 188.160,00- TL (Yüzseksensekiz Bin, Yüzaltmış TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İkiyüzelli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin İhale günü saat 13:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

• 2017 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

2762/1-1


MUHTELİF ÇEKERLİ 42 ADET KANTARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA, AYAR VE PERİYODİK BAKIM İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından:

MUHTELİF ÇEKERLİ 42 ADET KANTARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA, AYAR VE PERİYODİK BAKIM İŞLERİ hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                  :  2017/136108

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası      :  356 275 3530 - 356 275 3539

c) Elektronik posta adresi          :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

      internet adresi (varsa)          :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  42 Adet Muhtelif Çekerli Kantarın Bakım, Onarım, Damgalama Ayar ve Periyodik Bakımı

b) Yapılacağı yer                       :  Fabrika merkez ve bağlı ziraat bölge şeflikleri

c) İşin süresi                              :  Kampanya Öncesi Bakım, onarım, damgalama ve ayar işleri (90 Takvim günü ), Kampanya Süresince periyodik bakım kampanya süresince (85-105 takvim günü)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer:                       :  Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :  13/04/2017 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

2639/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

KÜTAHYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, PARMAKÖREN MAHALLESİ

Sıra

Ada-Parsel

Alan (m2)

Geçici Teminat (TL)

1

3999-1

7.044,65

12.500

2

4000-1

14.087,91

25.000

3

4002-1

4.909,61

10.000

4

4002-2

3.070,65

7.500

5

4006-1

11.397,15

17.500

6

4009-1

6.331,00

12.500

7

4011-1

4.556,29

10.000

8

4012-1

9.332,81

15.000

9

4016-2

6.204,88

12.500

10

4021-1

4.879,77

10.000

11

4025-4

3.126,54

7.500

12

4026-3

672,61

2.500

13

4031-1

5.071,78

10.000

14

4032-4

738,65

2.500

15

4037-1

1.756,20

5.000

16

4039-1

5.797,11

10.000

17

4044-1

13.017,99

20.000

18

4045-1

7.281,44

12.500

19

4047-1

6.365,59

12.500

20

4050-1

4.080,91

10.000

21

4051-1

4.004,70

10.000

22

4051-2

4.937,96

10.000

23

4052-1

3.523,22

7.500

24

4054-1

8.158,30

15.000

25

4055-1

10.306,90

17.500

26

4059-5

1.007,96

5.000

27

4061-1

5.726,34

10.000

28

4063-1

5.269,78

10.000

29

4065-7

920,43

2.500

30

4069-2

2.874,68

7.500

31

4070-3

2.857,20

7.500

32

4072-2

1.248,77

5.000

33

4075-1

2.909,90

7.500

34

4075-2

418,73

2.500

35

4075-3

447,02

2.500

36*1

4015-5

177,10

2.500

37

4077-1

4.712,23

10.000

38

4078-5

1.368,33

5.000

39

4080-2

3.514,65

7.500

40

4081-1

4.840,03

10.000

41

4082-1

5.850,08

10.000

42

4084-3

475,38

2.500

43

4088-2

476,59

2.500

44

4089-1

2.608,81

7.500

45

4089-2

3.002,07

7.500

46

4090-1

7.933,81

12.500

47

4091-2

7.172,66

12.500

48

4092-1

663,78

2.500

49

4096-1

3.396,55

7.500

50

4097-1

5.796,50

10.000

51

4098-1

5.282,31

10.000

52

4099-2

1.258,12

5.000

53

4102-1

3.865,97

7.500

54

4103-1

1.043,60

5.000

55

4104-1

8.794,66

15.000

56

4106-1

6.072,20

12.500

57

4107-1

2.252,88

7.500

58

4108-1

9.250,98

15.000

59

4110-1

6.302,45

12.500

60

4112-2

853,57

2.500

61

4112-8

8.032,08

15.000

62

4113-2

11.637,68

17.500

63

4113-3

10.615,91

17.500

64

4117-2

9.339,17

15.000

65

4121-1

8.377,80

15.000

66

4121-2

7.936,31

12.500

67

4123-1

6.186,15

12.500

68

4124-1

5.937,42

10.000

69

4125-1

3.063,04

7.500

70

4126-1

4.284,47

10.000

71

4134-1

5.106,49

10.000

72*2

4063-2

80,32

2.500

73

4136-4

1.482,99

5.000

74

4137-1

6.717,07

12.500

75

4138-4

725,04

2.500

76

4141-3

665,70

2.500

77

4142-2

484,27

2.500

78

4145-1

2.105,60

7.500

79

4147-1

5.389,05

10.000

80

4174-13

1.938,19

5.000

81

4148-1

5.504,70

10.000

82

4149-1

6.404,29

12.500

83

4150-1

966,04

2.500

84

4150-3

2.455,63

7.500

85

4152-2

2.654,10

7.500

86

4152-6

1.403,69

5.000

87

4154-1

2.177,54

7.500

88

4155-3

1.682,81

5.000

89

4156-2

3.550,47

7.500

90

4157-7

1.500,00

5.000

91

4159-2

1.608,92

5.000

92

4161-1

11.146,45

17.500

93

4162-1

5.622,92

10.000

94

4163-1

7.492,29

12.500

95

4164-1

1.576,71

5.000

96

4165-1

5.876,65

10.000

97

4168-5

3.671,16

7.500

98

4169-1

20.754,92

30.000

99

4171-1

15.953,53

25.000

100

4172-1

8.669,29

15.000

101

4174-7

647,17

2.500

102

4179-5

1.260,94

5.000

103

4179-6

1.496,94

5.000

104

4184-3

795,18

2.500

105

4185-8

697,04

2.500

106

4195-1

1.440,37

5.000

107

4196-1

1.201,08

5.000

108*3

4075-11

63,47

2.500

109

4203-1

10.306,28

17.500

 

*1: Toplam 600 mde 1771/6000 hisse (177,10 m2),

*2: Toplam 1.761,01 mde 8032/176101 hisse (80,32 m2),

*3: Toplam 1258,83 mde 6347/125883 hisse (63,47 m2)

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından Maliye Hazinesi adına kayıtlı yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların her biri ayrı ayrı 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “açık artırma usulü” uygulanmak suretiyle “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. Taşınmazların her biri için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli 200.-(ikiyüz) TL ve İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının bedelinin ödenerek teslim alınması için son tarih, 05.05.2017 (son başvuru tarihi) Cuma günü saat 17:00’dir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. ADÜAŞ, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının satın alınmasına ilişkin son başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

1 - Açık artırma ihalelerinde, ihale konusu taşınmazlardan birinin ihalesine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

2 - İhale konusu taşınmazların açık artırma ihalelerine, tanıtım dokümanı ve ihale şartnamesi satın alanlardan ihale şartnamesinde belirtilen şartları sağlayan ve yukarıdaki tabloda belirtilen tutardaki geçici teminatı ADÜAŞ’a teslim edenler/ADÜAŞ’ın hesabına yatıranlar katılabilecek olup ihale konusu taşınmazların açık artırma ihalelerinin tarih, saat ve yeri ile ihale şartnamesi kapsamında Teklif Sahipleri tarafından yerine getirilmesi istenen diğer hususlar son başvuru tarihinden sonra ADÜAŞ tarafından Teklif Sahiplerine bildirilecektir.

3 - İhalelere katılabilmek için ilgili İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına birden fazla taşınmaz için ihaleye katılmak istenilmesi halinde taşınmazların her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “Ada-Parsel No, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, son başvuru tarihine kadar ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden ayrıca 04-05/05/2017 tarihlerinde Kütahya Belediyesi’nin Ali Paşa Mah., Fatih Sultan Mehmed Bulvarı, Evliya Çelebi İş Merkezi No:22 Kütahya adresindeki 3. Kat Komisyon Toplantı Salonundan temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

4 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

5 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

6 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

7 - İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr

2947/1-1


TEKİRDAĞ SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığından:

Tekirdağ Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi 6428 Sayılı “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                        :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 585 65 49 - 0 312 585 64 94

c) Elektronik Posta Adresi         :  kamuozel_db@saglik.gov.tr

2 - İhale konusu danışmanlık hizmet işinin

a) Niteliği, türü ve tutarı             :  Tekirdağ Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri İle Ürün Ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme Ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı kapsamında teknik şartnamede belirtilen hizmetlerin; konusunda deneyimli bir firmadan alınması olup, İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

b) Yapılacağı yer                       :  Teknik Müşavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya Ankara’da bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, yapım denetimini Yüklenici’nin Proje’ye ait şantiyesinde ve Danışman tarafından kurulacak olan şantiye kontrollük ofisinde sürdürecektir (telefon, fax, elektrik, su, gaz giderleri ve diğer tüm giderler, tefriş, büro makinaları, kırtasiye vb. Danışman tarafından karşılanacaktır).

c) İşin başlama ve

    bitirme tarihi                          :  İşler’in süresi; 4,5 (dörtbuçuk) yıl olup Danışman’a yer teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde başlayan, 6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve uygulama projelerinin bir kısmı aşaması için, Yüklenici tarafından inşaat ruhsatının alınmasından sonra Proje’ye ait yer teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yılı inşaat (yapı denetimi) aşaması ile kabul aşaması (bu aşamada uygulama projelerinin geri kalan kısmı da birlikte yürütülecektir) için, 2 (iki) yılı işletmeye geçişi müteakip Nihai Tamamlama Belgesi’nin imzalanmasına kadar geçecek olan süredir.

3 - İhalenin

a) Usulü                                     :  6428 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin altıncı bendine ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü.

b) Yapılacağı yer                       :  Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara

c) Tarihi ve saati                        :  10.05.2017 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve eki fiyat teklif formları.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen bilgi formları.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler.

İsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 4.000.000,00 TL’ den az olamaz.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler.

İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam bir mali yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.

İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 5.000.000,00-TL’ den daha düşük olmaması gerekmektedir.

İstekliler, son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tabloları sunması gerekmektedir. Söz konusu mali tablolar bilanço esasına tabi teşebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek kazanç defterinden oluşmalıdır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler.

İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 150.000.000,00 TL veya ilan tarihindeki T.C Merkez Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin;

Danışmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleştirmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri asgari şart olarak istenmektedir.

Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez.

4.3.2. Personel Durumu Koşulu.

4.3.2.1. Yatırım Dönemi Teknik Personel Durumu

4.3.2.1.1. Kilit personel

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen Kilit Teknik Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.2.1.2. Taahhüt Teknik Personel.

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen Taahhüt Teknik Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.2.2. İşletme Döneminde Teknik Personel Durumu

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen İşletme Dönemi Teknik Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.3.4. Organizasyon Planı ve İş Programı

İsteklilerin, işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri “Organizasyon Planı’’ ve Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalışma planlarını gösterir “İş Programı’’ teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2. maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer iş; Kamu Özel İşbirliği [Public Private Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects (PFP), vb.] Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve işin adı belirtilerek Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 5.000,00.-TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinden ihale dokümanı temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat :6 Kızılay - ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

11 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2866/1-1


TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU İLE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığından:

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi 6428 Sayılı “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                        :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 585 65 49 - 0 312 585 64 94

c) Elektronik Posta Adresi         :  kamuozel_db@saglik.gov.tr

2 - İhale konusu danışmanlık hizmet işinin

a) Niteliği, türü ve tutarı             :  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı kapsamında teknik şartnamede belirtilen hizmetlerin; konusunda deneyimli bir firmadan alınması olup, İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

b) Yapılacağı yer                       :  Teknik Müşavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya Ankara’da bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, yapım denetimini Yüklenici’nin Proje’ye ait şantiyesinde ve Danışman tarafından kurulacak olan şantiye kontrollük ofisinde sürdürecektir (telefon, fax, elektrik, su, gaz giderleri ve diğer tüm giderler, tefriş, büro makinaları, kırtasiye vb. Danışman tarafından karşılanacaktır).

c) İşin başlama ve

    bitirme tarihi                          :  İşler’in süresi; 5,5 (beşbuçuk) yıl olup Danışman’a yer teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde başlayan, 6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve uygulama projelerinin bir kısmı aşaması için, Yüklenici tarafından inşaat ruhsatının alınmasından sonra Proje’ye ait yer teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yılı inşaat (yapı denetimi) aşaması ile kabul aşaması (bu aşamada uygulama projelerinin geri kalan kısmı da birlikte yürütülecektir) için, 2 (iki) yılı işletmeye geçişi müteakip Nihai Tamamlama Belgesi’nin imzalanmasına kadar geçecek olan süredir.

3 - İhalenin

a) Usulü                                     :  6428 sayılı Kanunun 3’ üncü maddesinin altıncı bendine ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ ncı maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü.

b) Yapılacağı yer                       :  Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay – Ankara

c) Tarihi ve saati                        :  15.05.2017 – 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve eki fiyat teklif formları.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen bilgi formları.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler.

İsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 5.000.000,00 TL’ den az olamaz.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler.

İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.

İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 7.000.000,00-TL’ den daha düşük olmaması gerekmektedir.

 İstekliler, son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tabloları sunması gerekmektedir. Söz konusu mali tablolar bilanço esasına tabi teşebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek kazanç defterinden oluşmalıdır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler.

İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 200.000.000,00 TL veya ilan tarihindeki T.C Merkez Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin;

Danışmanlık hizmetini en az % 80’ i oranında gerçekleştirmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri asgari şart olarak istenmektedir.

Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez.

4.3.2. Personel Durumu Koşulu.

4.3.2.1. Yatırım Dönemi Teknik Personel Durumu

4.3.2.1.1. Kilit personel

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen Kilit Teknik Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.2.1.2. Taahhüt Teknik Personel.

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen Taahhüt Teknik Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.2.2. İşletme Döneminde Teknik Personel Durumu

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen İşletme Dönemi Teknik Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.3.4. Organizasyon Planı ve İş Programı

İsteklilerin, işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri “Organizasyon Planı’’ ve Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalışma planlarını gösterir “İş Programı’’ teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2. maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :

4.4.1. Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer iş; En az 20.000 m2 kapalı alana sahip Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Beşeri İlaç Üretim, Test ve Analiz veya Referans laboratuvarlarını içeren bir kompleksin yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını yapmış olmak veya Kamu Özel İşbirliği [Public Private Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects (PFP), vb.] Modeli ile yapılmış hastane yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve işin adı belirtilerek Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 5.000,00.-TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinden ihale dokümanı temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat :6 Kızılay – Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

11 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2867/1-1


KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU

2017/1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

“Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017/1”de özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve bu Kanun’un 8’inci maddesine dayanılarak çıkartılan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak, turizm amaçlı yatırım yapmak üzere, yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir.

1 - Girişimcilerin, 17.05.2017 günü saat 16:30’a kadar “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”in 10 uncu maddesi ile “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017/1” gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Bakanlık Genel Evrağı (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı No: 32   06100 Emek - Çankaya / ANKARA adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2 - Girişimcilerin vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe olacaktır. Türkçe tercümelerinin ilgili ülkelerdeki konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına onaylattırılması koşuluyla, söz konusu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilir. Değerlendirmede onaylı tercüme edilmiş metin esas alınacaktır.

3 - Girişimciler, birden fazla taşınmaz için müracaat edebilirler. Ancak talep edilen her taşınmaz için ayrı şartname bedeli ödenerek, ayrı bir başvuru dosyası hazırlanacak ve Tahsis Şartnamesi’nde istenilen diğer bilgi ve belgeler başvuru dosyasına eklenecektir.

4 - Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmelik’in 11’inci maddesinde ve Tahsis Şartnamesi’nde belirlenen hususlar kapsamında mali yeterlilik açısından değerlendirilir.

5 - Birden fazla başvuru yapılan taşınmazlar için, başvuruları yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılır. Tek başvurunun yapıldığı taşınmazlar için ise, Müzakere Komisyonunca yatırımın özelliğine göre sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebilir.

6 - Bakanlıkça istenilecek müzakere teminatı, kesin ve süresiz teminat mektubu olarak, müzakere esnasında Bakanlık yetkililerine teslim edilecektir.

7 - Bakanlıkça, ön izin verilmeyen girişimcilerin müzakere teminat mektupları iade edilecektir.

8 - Bakanlık, projeleri ile turizme katkı sağlayacağı öngörülen girişimcilere, talep ettiği taşınmazın tahsis edilememesi halinde, aynı ilanda yer alan ancak tahsis edilmeyen taşınmazlardan bir veya birkaçını önerebilir.

9 - Girişimciler tarafından Bakanlığa sunulacak başvuru dosyasında yer alması gereken belgeler ile, ilan edilen taşınmazlara ilişkin ayrıntılı açıklama ve bilgiyi içeren “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017/1”, DÖSİMM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Çukurambar - Çankaya / ANKARA (Tel: +90 312 309 49 53) adresinden 5.000- TL (Beşbintürklirası) ücret karşılığı temin edilecektir. Şartname ücreti, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi nezdindeki 3483170-5190 hesap no ve TR480001002533034831705190 IBAN (Kurumsal Tahsilat İşlemi “DÖSİM Merkez Müdürlüğü” 70.00.01) nolu hesaba yatırılacak; banka dekontunun açıklama bölümüne, “2017/1 Tahsis Şartnamesi Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/ünvanı ile irtibat adresi ve telefonu yazdırılacaktır. Başvurunun geçerli olabilmesi için, şartname banka dekontunun başvuru dosyasına eklenerek Bakanlığa verilmesi zorunludur.

10 - Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Arazi Tahsis Dairesi Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Kat: 3 06100 Emek - Çankaya / ANKARA (Tel: +90 312 212 91 89) adresinden alınabilecektir.

11 - “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017/1”e; 06/04/2017 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr adresinden erişilebilecektir. Şartname, 17/04/2017 tarihinden itibaren ise DÖSİMM’in yukarıda belirtilen adresinden temin edilebilecektir.

12 - Tahsis Şartnamesi’nde istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda, başvuru geçersiz sayılacaktır.

13 - Bu duyuru kapsamında yapılacak tahsislerde, “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” ve “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2017/1” hükümleri uygulanır.

 

TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ İÇİ

SIRA NO

TAŞINMAZIN YERİ

MÜLKİYET DURUMU

TESİS TÜRÜ

YAKLAŞIK KAPASİTE

ADA

PARSEL

ÖZEL PARSEL

AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK TERMAL TURİZM MERKEZİ (Erkmen Kasabası Sınırları Bölümü)

1

Afyonkarahisar, Merkez, Erkmen Köyü

Hazine

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

300 Yatak

 

2878-2879

1

2

Afyonkarahisar, Merkez, Erkmen Köyü

Hazine

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

300 Yatak

 

2878-2879

2

3

Afyonkarahisar, Merkez, Erkmen Köyü

Hazine

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

400 Yatak

 

2878-2879

3

BELEK TURİZM MERKEZİ

4

Antalya, Serik, Kadriye Mahallesi

Hazine

Otel

80 Yatak

196

1

 

AYDIN KUŞADASI ÇAMLİMANI TURİZM MERKEZİ

5

Aydın, Kuşadası, Türkmen Mahallesi, Kanlıyokuş Mevkii

Hazine

Otel veya Tatil Köyü

1200 Yatak

706

24

1


ESKİŞEHİR KIZILİNLER TERMAL TURİZM MERKEZİ

6

Eskişehir, Tepebaşı, Kızılinler Köyü

Orman

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

500 Yatak

 

 

1

7

Eskişehir, Tepebaşı, Kızılinler Köyü

Orman

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

400 Yatak

 

 

2

İZMİR SELÇUK PAMUCAK TURİZM MERKEZİ

8

İzmir, Selçuk, Selçuk Köyü, Pamucak Mevkii

Hazine

Otel veya Tatil Köyü

600 Yatak

3104

6

-

400 Yatak

9

İzmir, Selçuk, Selçuk Köyü, Pamucak Mevkii

Hazine

Otel veya Tatil Köyü

600 Yatak

3107

2

10

400 Yatak

10

İzmir, Selçuk, Selçuk Köyü, Pamucak Mevkii

Hazine

Otel

400 Yatak

3105

6

-

600 Yatak

Tatil Köyü

350 Yatak

KAYSERİ ERCİYES KIŞ SPORLARI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

11

Kayseri, Melikgazi, Hisarcık Köyü, Tekiryaylası Mevkii

Hazine

Otel

120 Yatak

8260

4

 

12

Kayseri, Melikgazi, Hisarcık Köyü, Tekiryaylası Mevkii

Hazine

Otel

120 Yatak

8267

1

 

MARMARİS VE ÇEVRESİ TURİZM ALANI

13

Muğla, Marmaris, Osmaniye Köyü, Kumlubük Mevkii

Hazine

Günübirlik Tesis

176,11 m2 Kapalı İnşaat Alanı

 

120

1

2847/1/1-1

 

—————

PUBLIC IMMOVABLE ALLOCATION ANNOUNCEMENT BY

THE MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM

2017/1

Public immovables specified in the “Public Immovable Allocation Specification For Tourism Investors - 2017/1”are to be allocated to local and foreign investors for tourism investments pursuant to the provisions of Tourism Incentive Law No. 2634 and “Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism Investments”, enacted on the basis of Article 8th of the law.

1) Potential investors are requested to submit the required information and documents in accordance with Article 10th of the “Regulations For Public Immovable Allocation For Tourism Investments” and “Public Immovable Allocation Specification For Tourism Investors - 2017/1” by 16:30 pm, on 17.05.2017 at latest in person to Ministry of Culture and Tourism General Document Service, (AG Floor) İsmet İnönü Bulvarı No: 32   06100 Emek Çankaya/ANKARA. Submissions by mail shall not be taken into consideration.

2) All information and documents to be submitted by investors shall be in Turkish. All information and documents can be submitted in foreign language providing that the Turkish translations are presented with certification by a Turkish consulate abroad or a respective consulate in Turkey. The certified translation text shall be taken as the basis in evaluation.

3) Investors can apply for several parcels. However, having paid for each specification, a separate file shall be prepared for each parcel and the related information and documents defined in the Allocation Specification shall be enclosed into the application file.

4) The applications to the Ministry shall be evaluated by the financial adequacy in accordance with the Article 11th of the “Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism Investments” and the matters within the scope of the Public Immovable Allocation Specification.

5) A negotiation for a direct contribution of investors to social and technical infrastructure shall be held in between the qualified investors for the parcels having several applications. In the parcels with single application, a direct contribution to be determined by the Land Allocation Commission for the realization of social and technical infrastructure in relation with the type of investment and region shall be held.

6) The Guarantee for Negotiation requested by the Ministry shall be submitted to officials of the Ministry during the negotiation in the form of Definite Letter of Guarantee Unlimited in Time.

7) The Ministry shall return the Definite Letter of Guarantee Unlimited in Time in case of not given the permission of preliminary permit.

8) In the event non-allocation of the parcels applied by the investors, the Ministry can offer one or more of the parcels which are not allocated in the same announcement according to the characteristics of the investments and the investors.

9) “Public Immovable Allocation Specification For Tourism Investors - 2017/1” containing detailed explanations and information on the subject immovables of the allocation can be purchased from “DÖSİMM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlügü)’’ Çiğdem Neighbourhood Muhsin Yazıcıoğlu Street , No: 50 Çukurambar- Çankaya/ANKARA (Phone: +90 312 309 49 53) in debt of 5.000 TL (Five Thousand Turkish Liras). Fee of the booklet will be paid to 3483170-5190 Account No and TR480001002533034831705190 IBAN (The Institution Revenue of DÖSİM Merkez Müdürlüğü Code: 70.00.01) at T.C Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi, and the note “fee for the 2017/1 Allocation Specification” and “Name/Title, address and telephone number of the Investor“ shall be written in the explanation section. For the acceptance of the approval, the signed statement in which the conditions are accepted by the investors and the inclusion of the bank receipt have to be given to the Ministry.

10) Detailed information can be obtained during the application phase from Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Investments and Establishments, Department of Land Allocation, İsmet Inönü Bulvari No: 32, 3rd Floor, 06100, Emek - Çankaya / ANKARA (Phone: +90 312 212 91 89).

11) “Public Immovable Allocation Announcement and Specification for Tourism Investors-2017/1” can also be obtained from web address: www.kulturturizm.gov.tr at 06.04.2017. Booklet sales will be started at 17.04.2017 from the address of DÖSİMM, mentioned above.

12) In the event that information and documents requested with this specification are deficient or inadequate, application shall be regarded as invalid.

13) The provisions of the “Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism Investments” and “Public Immovable Allocation Specification for Tourism Investors - 2017/1” are applied for the allocations within the scope of this announcement.

 

LIST OF PUBLIC IMMOVABLES TO BE ALLOCATED

WITHIN CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGIONS, TOURISM AREAS AND CENTERS

NO

ALLOCATION SITE

OWNER-SHIP STATUS

TYPE OF FACILITY

APPROXI-MATE CAPACITY

LOT

PARCEL

SPECIAL PARCEL

AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK THERMAL TOURISM CENTER (The Part Within the Borders of Erkmen Town)

1

Afyonkarahisar, Center, Erkmen Village

Treasury

Thermal Accommodation Facility (Hotel)

300 Beds

 

2878-2879

1

2

Afyonkarahisar, Center, Erkmen Village

Treasury

Thermal Accommodation Facility (Hotel)

300 Beds

 

2878-2879

2

3

Afyonkarahisar, Center, Erkmen Village

Treasury

Thermal Accommodation Facility (Hotel)

400 Beds

 

2878-2879

3

BELEK TOURISM CENTER

4

Antalya, Serik, Kadriye Neighbourhood

Treasury

Hotel

80 Beds

196

1

 

AYDIN KUŞADASI ÇAMLİMANI TOURISM CENTER

5

Aydın, Kuşadası, Türkmen Neighbourhood, Kanlıyokuş Location

Treasury

Hotel or Holiday Village

1200 Beds

706

24

1ESKİŞEHİR KIZILİNLER THERMAL TOURISM CENTER

6

Eskişehir, Tepebaşı, Kızılinler Village

Forest

Thermal Accommodation Facility (Hotel)

500 Beds

 

 

1

7

Eskişehir, Tepebaşı, Kızılinler Village

Forest

Thermal Accommodation Facility (Hotel)

400 Beds

 

 

2

İZMİR SELÇUK PAMUCAK TOURISM CENTER

8

İzmir, Selçuk, Selçuk Village, Pamucak Location

Treasury

Hotel or Holiday Village

600 Beds

3104

6

-

400 Beds

9

İzmir, Selçuk, Selçuk Village, Pamucak Location

Treasury

Hotel or Holiday Village

600 Beds

3107

2

10

400 Beds

10

İzmir, Selçuk, Selçuk Village, Pamucak Location

Treasury

Hotel

400 Beds

3105

6

-

600 Beds

Holiday Village

350 Beds


KAYSERİ ERCİYES CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGION

11

Kayseri, Melikgazi, Hisarcık Village, Tekiryaylası Location

Treasury

Hotel

120 Beds

8260

4

 

12

Kayseri, Melikgazi, Hisarcık Village, Tekiryaylası Location

Treasury

Hotel

120 Beds

8267

1

 

MARMARİS AND PERIMETER TOURISM CENTER

13

Muğla, Marmaris, Osmaniye Village, Kumlubük Location

Treasury

Daily-Use Facility

176,11 m2 Closed Construction Area

 

120

1

2847/2/1-1