2 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30026

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Optimum Denge Modeli Vakfı. (kısa adı ODM Vakfı)

VAKFEDENLER: Tamer Dövücü, Neriman Akın, Naciye Aksakarya, Hilal Bababalım, Haşmet Bardakçı, Naile Göçen Çukurova, Hüseyin Hakan Bilgen, Atom Damalı, Naile Damalı, Ali Ayhan Dermancı, Zeynep Yasemin Karabeyoğlu Dermancı, Mahmut Hakan Erdoğan, Bilge Büket, Ayşe Duygu Güner, Fatma Serpil Sarıca, Asiya Asuman İkibudak, Kemal İslamoğlu, Cüneyt Karabiber, Hüseyin Kaptan Kın, Hilal Mungan, Alev Nilüfer Öztüregen, Fatma Sevgi Postoğlu, Kemal Yaşar Şahin, Hasan Şahintürk, Şerife Sema Yüce, Mehmet Cem Türkeş, Fatma Yağcı, Nilüfer Yalçın, Mehmet Murat Yılmaz, Mustafa Göçen.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.03.2017 tarihinde kesinleşen 22.12.2016 tarihli ve E: 2015/356, K: 2016/323 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Optimum Denge Modeli (ODM) seminerlerinin ve uygulamalarının yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırılarak toplumların farklı katmanlarında sağlıklı ve etik değerlerle çalışan gruplar kurarak gelişime katkıda bulunabilmek ve ODM’nin uluslararası sürdürülebilir yaşam ve işletme modelleri olarak uygulanmasını sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL (YetmişBinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Tamer Dövücü, Atom Damalı, Ayşe Duygu Güner, Hüseyin Hakan Bilgen, Mehmet Murat Yılmaz, Naile Göçen Çukurova, Zeynep Yasemin Karabeyoğlu Dermancı.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Milli Eğitim Bakanlığına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2883/1-1

—————

VAKFIN ADI: Bahçelievler Eğitim ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Davut Kaya, Mehmet Emin Demirbaş, Yusuf Bekdaş, Oktay İnan, İsmail Gülen, Rafet Albayrak, Salih Sünnetci, Halil İbrahim Polat, Serdar Sezgin Haksever

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/03/2017 tarihinde kesinleşen 31/01/2017 tarih ve E: 2016/407, K: 2017/35 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 123.000,00 TL (Yüz Yirmi Üç Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar aynı veya benzer gayeli bir hayır kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2882/1-1


Adalet Bakanlığından:

Uşak 2. İcra Müdürlüğünün 2002/1669 Esas sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2925/1-1

—————

Uşak 1. İcra Müdürlüğünün 2000/2771 Esas sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2926/1-1

—————

İskilip Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/392 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2927/1-1

—————

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/516 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2928/1-1

—————

İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/358 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2929/1-1

—————

Uşak 1. İcra Müdürlüğünün 2002/3705 Esas sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2930/1-1

—————

Uşak 1. İcra Müdürlüğünün 2003/51 Esas sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2931/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 025-A-10-D-2-B pafta, 10341 ada, 06 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ali Kerim YILDIRIM’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110319156704);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4408 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2933/1/1-1

—————

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Esenler Mahallesi, G22B11A2D pafta, 8019 ada, 9 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Alyar Kuyumculuk İnş. Teks. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034311422475648) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine;

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Faruk ÇİLKAYA ve Müslüm ÇİLKAYA’ya şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4410 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2933/2/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Şelale Mahallesi, 025-A-05-C-1-B pafta, 1098 ada, 05 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Fatih ZORLU’nun Yetki Belgesi Numarasının (0015111324766548);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4402 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2933/3/1-1

—————

Yalova İli, Merkez, Rüstempaşa Mahallesi, 2/1 pafta, 305 ada, 3 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi FK Makina İm. Mon. İnş. Eml. Turz. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0077313245268321) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine;

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Fehmi KAHRAMANOĞLU’na şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4406 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2933/4/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Şelale Mahallesi, 025-A-05-D-3-B pafta, 1400 ada, 05 ve 04 nolu parseller üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Hüseyin TUNA’nın Yetki Belgesi Numarasının (0007111235835648);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4399 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2933/5/1-1

—————

Kırıkkale İli, Bahçelievler Mahallesi, - pafta, 2182 ada, 25 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İzzet YILDIRIM’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006111880612038);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4400 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2933/6/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi, 21I-3B pafta, 3490 ada, 19 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Mehmet BARUT’un müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresince söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, yetki belgesi numarasını kullanmasının engellenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4405 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2933/7/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, - pafta, 20905 ada, 4 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Mustafa ÖZTÜRK’ün Yetki Belgesi Numarasının (0006110024708502);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4409 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2933/8/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 025-A-10-D-1-D pafta, 5400 ada, 9 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Nar Besi. Et ve Et Ür. Kuy. Taah. Eml. İnş. Malz. Gıd. İç. Mo. Tur. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315284695148) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine;

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Ramazan UYAR’a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4397 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2933/9/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, - pafta, 22093 ada, 4 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ümitsan İnş. Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315070350456) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine;

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Hasan ESMEBAŞI’na şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4407 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2933/10/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 66KM-ID pafta, 8753 ada, 22 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ziya TİFTİK’in müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresince söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, yetki belgesi numarasını kullanmasının engellenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4401 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2933/11/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Yeşilbahçe Mahallesi, 5511 ada, 24 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratpaşa Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Alımlı İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri İsmail ALIMLI ve Rabia ALIMLI’ya yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.03.2017 tarihli ve 4269 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2932/1/1-1

—————

Yalova İli, Merkez İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 46 pafta, 123 ada, 17 nolu parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Yalova Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Davut YALÇIN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0077110328563722);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.03.2017 tarihli ve 4268 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2932/2/1-1

—————

Yalova İli, Merkez İlçesi, İsmet Paşa Mahallesi, 31P3D pafta, 484 ada, 21 nolu parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Yalova Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Eşref YEKE’nin Yetki Belgesi Numarasının (0077110150075065);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.03.2017 tarihli ve 4270 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2932/3/1-1

—————

Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Güzeltepe Mahallesi, 282 ada, 6 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Hasan BULUT’un Yetki Belgesi Numarasının (0071110250075547);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.03.2017 tarihli ve 4278 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2932/4/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-1C pafta, 8827 ada, 25 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mustafa AYDIN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110188423621);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.03.2017 tarihli ve 4277 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2932/5/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 20L-1B pafta, 6366 ada, 11 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Özler Ahşap Taşımacılık İnşaat Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315216097003);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Fayık ÖZ’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.03.2017 tarihli ve 4271 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2932/6/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Oltan Kasabası Yeni Mahalle Polatlı 2. Cadde No: 7/2 Ayaş Ankara adresinde 23.02.2011 tarih BAY/939-82/29052 sayılı bayilik lisansı (09/07/2013 tarihli ve 23917 sayılı Olurla sona erdirilmiştir) kapsamında faaliyet gösteren Oltan Petrol Ürünleri Hayvancılık Tarım İnşaat Gıda İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin; A-661169 sayılı İrsaliyeli Fatura ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün 11/12/2015 tarih 99211 sayılı yazısı ve ekinde yer alan 28/11/2015 tarihli tutanak çerçevesinde lisansının sona erdirildiği 09/07/2013 tarihinden sonra akaryakıt alım satım faaliyeti yaptığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 06/02/2017 tarihli ve 6165 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 10/02/2017 tarihli ve 195 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2936/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 02/03/2017 tarih ve 10326 sayılı Başkanlık Makamı OLUR'u ile “…, Karşıyaka Mahallesi Tosya-İstanbul Yolu 4.km Tosya - KASTAMONU adresinde 19/09/2006 tarih ve BAY/917-25/19912 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Biyodizel Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne ait istasyonda 29/01/2010 ile 01/02/2010 tarihleri arasında yapılan mezkur denetim kapsamında alınan Kırsal motorin numunelerinin analizi sonucunda Ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı olduğunun TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü'nün M-10/500, M-10/501 ve M-10/502 numaralı analiz raporları ile tespit edilmesi nedeniyle, adı geçen lisans sahibinin bahse konu eyleminin; 5015 sayılı Kanunun 4 üncü ve 18 inci maddelerine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 inci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,

Danıştay 13. Dairesinin 2011/715 E. ve 2013/1771 K. sayılı kararındaki gerekçe çerçevesinde; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca BAY/917-25/19912 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Biyodizel Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında..,” doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca BAY/917-25/19912 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Biyodizel Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 02/03/2017 tarih ve 10326 sayılı Başkanlık Makamı OLUR'u ve 02/03/2017 tarih ve 10434 sayılı soruşturma görevlendirme yazısı kapsamında düzenlenen 07/03/2017 tarih ve 331 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 08/03/2017 tarih ve 12580 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2936/2/1-1

—————

Kurul 02/03/2017 tarihli ve 6954-22 sayılı Kararı ile, DAĞ/476-149/10871 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Gören Petrol Ürünleri Pazarlama Ve Dağıtım Ticaret Limited Şirketi (Gören Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)’nin sözleşmeli bayisi Makro Petrol Ürünleri Otomotiv Plastik Metal ve Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Gören Petrol Ürünleri Pazarlama Ve Dağıtım Ticaret Limited Şirketi (Gören Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) hakkında 09.11.2016 tarihli ve 6592/2 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 07.12.2016 tarihli ve 1851 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Gören Petrol Ürünleri Pazarlama Ve Dağıtım Ticaret Limited Şirketi (Gören Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) hakkında 5015 sayılı Kanunun fiil tarihinde yürürlükte olan 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 739.666,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666,-TL (Yediyüzotuzdokuzbinaltıyüzaltmışaltı TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2936/3/1-1

—————

Kurul 23/02/2017 tarihli ve 6938-31 sayılı Kararı ile, 05.09.2012 tarihli ve BAY/939-82/31468 sayılı bayilik lisansı sahibi Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt İşleri Otomotiv Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri Tekstil Medikal Ve Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt İşleri Otomotiv Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri Tekstil Medikal Ve Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 03.11.2016 tarihli ve 6579/11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 29.11.2016 tarihli ve 1825 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt İşleri Otomotiv Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri Tekstil Medikal Ve Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 176.681.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.681,-TL (Yüzyetmişaltıbinaltıyüzseksenbir TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2936/4/1-1

—————

Kurul 23/02/2017 tarihli ve 6938-32 sayılı Kararı ile, 05.09.2012 tarihli ve BAY/939-82/31468 sayılı bayilik lisansı sahibi Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt İşleri Otomotiv Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri Tekstil Medikal Ve Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt İşleri Otomotiv Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri Tekstil Medikal Ve Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 03.11.2016 tarihli ve 6579/11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 29.11.2016 tarihli ve 1825 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt İşleri Otomotiv Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri Tekstil Medikal Ve Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL, otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL olmak üzere toplamda 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2936/5/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.03.2017      Karar No: 6984

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                               :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86   06100 Söğütözü-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  22.07.2017

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ                    :  TPO/BH

• KAPSADIĞI İLLER              :  Adıyaman, Şanlıurfa

• KAPSADIĞI İLÇELER         :  Merkez, Bozova

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  3.276 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI      :  ARİ/TPO/3660

• BAŞLANGIÇ TARİHİ          :  08.08.2000

• VERİLİŞ TARİHİ                  :  30.09.2000

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda saha işareti, illeri, ilçeleri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının, süresinin sona ereceği 08.08.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18/5 inci maddeleri gereğince 08.08.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/3660 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 08.08.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

2880/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Makamının 04/11/2016 tarihli oluru ile aşağıda açık kimliği yazılı bulunan firma ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip tüzel ve gerçek kişiler 1 (bir) yıl süreyle 4734 Sayılı Kanunun 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olup, bu karar 10/11/2016 tarihli ve 29884 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 02/03/2017 tarihli ve 2016/4953 Esas sayılı kararı ile vermiş olduğu yürütülmesinin durdurulması kararına istinaden, İçişleri Bakanlığı Makamının 30/03/2017 tarihli oluru gereğince yasaklama kararının uygulanmasının durdurulması hususu;

İlanen duyurulur.

İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi:

Adı/Unvanı                                         :  Baver Peyzaj İnşaat Malzemeleri İnşaat Taahhüt Temizlik Turizm Yemekçilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Adresi                                                 :  Hacı Yusuf Mahallesi Santral Caddesi No: 1/4 Bandırma Balıkesir

Vergi Kimlik/Mükellef No                  :  1500549216

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası    :  Bandırma Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No                         :  9576

Ortak ve/veya Ortaklarının:

Adı/Unvanı                                         :  İsmail KARABAYIR

Adresi                                                 :  Paşaalanı Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 53. Sokak No: 7 Merkez Balıkesir

T.C. Kimlik No                                   :  29146196514

Ortak ve/veya Ortaklarının:

Adı/Unvanı                                         :  Rahmi BOZKURT

Adresi                                                 :  600 Evler Mahallesi 1541 Sokak No: 110/4 Bandırma Balıkesir

T.C. Kimlik No                                   :  65722052492

2956/1-1