2 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30026

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ATIKSU ARITIM TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİDROLİK YÜK KALDIRMA PLATFORMU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ATIKSU ARITIM TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Atıksu Arıtım Tesislerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı İşlerine İlişkin Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/134920

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600   Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0.332.885 72 00 (10 hat) - Faks: 0.332.885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Niteliği: 2017/2018 Kampanya Döneminde 160 gün süre ile (±%20 toleranslı) 4 tesis sorumlusu, 2 adet makine teknisyeni, 2 adet elektrik teknisyeni, 1 adet laborant ve 7 adet işçi olmak üzere toplam 16 (onaltı) kişi ile atıksu arıtım tesislerinin işletilmesi ve 45 gün süre ile 1 adet tesis sorumlusu, 2 adet makine teknisyeni, 2 adet elektrik teknisyeni ve 2 adet işçi olmak üzere toplam 7 (yedi) kişi ile atıksu arıtım tesislerinin bakım ve onarım işlerinin yapılmasıdır.

                                                  Türü ve miktarı: 4 adet ekip Tesis Sorumlusu 2 adet Makine Teknisyeni, 2 adet Elektrik Teknisyeni, 1 adet Laborant ve 7 adet İşçi ile 160 gün süresince atıksu arıtım tesislerinin işletilmesi, toplam 10 gün Tesis Sorumlusu, toplam 13 gün Makine Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Laborant ve toplam 15 gün işçi için ulusal bayram, resmi ve dini bayram ile yılbaşı günleri çalışması ve 1 adet ekip Tesis Sorumlusu ve 2 adet Makine Teknisyeni, 2 adet Elektrik Teknisyeni ve 2 adet İşçi ile 45 gün süresince atıksu arıtım tesislerinin bakım ve onarımı hizmetleri.

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Atıksu arıtım tesislerinin işletilmesi işlerinin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 160 (yüzaltmış) takvim günüdür. Atıksu arıtım tesislerinin bakım ve onarımı işlerinin süresi 01.05.2018 - 31.08.2018 tarihleri arasında İdarece seçilecek 45 gün içinde yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  18/04/2017 Salı günü, Saat 14.30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2859/1-1


HİDROLİK YÜK KALDIRMA PLATFORMU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı, Hidrolik Yük Kaldırma Platformları Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası İBAN: TR03 0001 0024 7629 3289 8761 83 ile T. Vakıflar Bankası İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.04.2017 günü saat 14.30'a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2644/1-1