1 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30025

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kimsesiz Varlıksız (İnsan) ve Sahipsiz (Hayvanları) Koruma Barındırma Yaşatma Vakfı.

VAKFEDENLER: Halide KOCAMAZ, Mehmet Bülent KOCAMAZ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/03/2017 tarihinde kesinleşen 27/12/2016 tarihli ve E: 2015/279, K: 2016/506 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kimsesiz varlıksız insan ve sahipsiz hayvanları koruma, barındırma, yaşatma için huzurevi açma, barınak açma. Huzurevi ve barınak açılıncaya kadar; huzurevine muhtaç insanların barınma ücretleri vakfımız tarafından karşılanacaktır. Hastalık durumunda gerekli bakım, hastane, veteriner gibi masraflar vakfımız tarafından karşılanacaktır… ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: .60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Mehmet Bülent KOCAMAZ, Halide KOCAMAZ, İrfan ÇETİNGÖZ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar %50 oranında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na ve %50 oranında da Atatürkçü Düşünce Derneği’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2850/1-1

—————

VAKFIN ADI: Nazlıkul Naturel Sağlıklı Yaşam Alanları Geliştirme ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Ahmet Gökbulut, Hüseyin Nazlıkul, Murat Tenekecioğlu

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/03/2017 tarihinde kesinleşen, 05.01.2017 tarihli ve E: 2016/471, K: 2017/8 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Başta yaşlılar olmak üzere, insanlar için doğal, sağlıklı ve sosyal yaşam alanları geliştirilmesine katkı vermek, geliştirilen bu alanlarda doğal, sağlıklı dengeli ve mutlu yaşam tarzı koşullarını desteklemek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Ahmet Gökbulut, Hüseyin Nazlıkul, Murat Tenekecioğlu, Kemal Gül

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2851/1-1


Sağlık Bakanlığından:

Gaziantep İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 04/08/2015 tarihinde 2015/79629 ihale kayıt no ile gerçekleştirilen "24 Aylık 3 Kısım Tıbbi Görüntüleme Hizmet Alımı" ihalesi kapsamında;

KAYI Benefit Healthcare Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Adres: Yazarlar Sok No: 21 Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 501954, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu V.D./163 040 9322)’ne,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17’nci ve 58’inci maddeleri gereğince verilen ve 24/02/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 106 (yüzaltı) gün süreyle, 4734 sayılı Kanunun 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 15. İdare Mahkemesinin 16/12/2016 tarihli ve E: 2016/5294 - K: 2016/5654 sayılı ''dava konusu işlemin iptali'' kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 24/03/2017 tarihli ve 780 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

2911/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3'üncü maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.

 

S. No

Dosya No

İlamat No

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2014/1517

2014/2-272

KENAN KYAMILOV OHOBANOV

150 SAAT

2

2014/1956

2013/2-629

IVAN DIMITROV HRISTOV

400 SAAT

3

2015/480

2008/3976

BAHRAM ÖMER

16 SAAT

2815/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

3800504220 vergi kimlik numaralı Este Dış Tic. Loj. Dep. Tek. Gıda Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Müdürlüğümüzde işlem gören 17/12/2013 tarih ve 13TR16040000122110 sayılı, 17/12/2013 tarih ve 13TR16040000122101 sayılı, 03/03/2014 tarih ve 14TR160400000 22458 sayılı transit beyannamelerine 20.05.2016/16ET160400161 sayılı 83.624,50 TL tutarlı Ek Tahakkuk Kararı ile faizi ve ayrıca 4458 sayılı Kanun'un 236. maddesi uyarınca 20.05.2016/ 16CK1604001882 sayılı (907.664,14-TL) tutarlı Para Cezası Kararı tanzim edilmiştir.

Tanzim edilen iş bu kararlar, firmanın bilinen adresine tebliğ mazbatası düzenlenmek suretiyle gönderilmişse de iade şerhi düşülerek Müdürlüğümüze iade olmuştur. Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

2940/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve yardımcı doçent alınacaktır.

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adaylar, özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan profesörler 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe

2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve yardımcı doçent başvuruları için 4 takım dosya

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4. Yabancı dil belgesi

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

* Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

NOT: Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus-ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İnsan Kaynakları, Örgütsel Davranış ve Kültürel Zeka alanında çalışmaları bulunmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Türk Dış Politikası, Ortadoğu Siyaseti, Körfez Ülkeleri Politikası alanında çalışmaları bulunmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Avustralya Dış Politikası, Orta Büyüklükte Güçler, Türk ve Avustralya Güvenlik alanında çalışmaları bulunmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Ticari İşletme Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında çalışmaları bulunmak.

Özel Hukuk Bölümü

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Yönetim Hakkı, Çalışma Şartlarının Değişmesi ve Sosyal Hukuk alanında çalışmaları bulunmak.

Kamu Hukuku Bölümü

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

1

3

Yaptırım Hukuku, İnfaz Hukuku ve Tıp Hukuku alanında çalışmaları bulunmak.

Kamu Hukuku Bölümü

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Hukuk Teorisi ve Hukuk alanında toplumsal çalışmaları bulunmak.

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Tahkim konusunda çalışmaları bulunmak.

Yabancı Diller Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Kültürler Arası Değişim ve Dil Bilimi konularında çalışmaları bulunmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Doçent

1

1

19. yy İngiliz Romanı, İngiliz Romanında Yabancılık Kavramı,  İngiliz Kadın Yazarlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında çalışmaları bulunmak.

2934/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ