31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Arap Türk Bankası Anonim Şirketinden:

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (2) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

5-6

2

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 75 (yetmişbeş) puan almış olmak,

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

d. Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az 2 (iki) yıl mesleği ile ilgili fiilen çalışmış olmak. Bu çalışma süresini gösteren belgeyi vermek.

d-1. Serbest Avukatlar için vergi dairesinden alınacak onaylı vergi açılış kayıt belgesi.

d-2. Şirket veya başka bir Avukatın yanında sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigortalı hizmet belgesi ile çalıştığı yerde avukatlık yaptığına dair onaylı belge.

d-3. Atama yapılacak (1) adet 5. Derece avukat kadrosuna atanmak için en az 3 yıl kamu hizmetinin bulunması ve bunu belgelendirmek.

d-4. Atama yapılacak (1) adet 6. Derece avukat kadrosuna atanmak için en az 2 (iki) yıl mesleği ile ilgili fiilen çalışmış olması.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (www.bartin.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı

5. Özgeçmiş

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

7. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair beyan dilekçesi

* Onaysız belgeler kabul edilmeyecektir.

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’nca da onaylanabilir.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru Yeri

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı BARTIN 0 378 223 50 18

Başvuru Tarihi

31.03.2017 - 14.04.2017

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü - Senato Toplantı Salonu 08.05.2017 Saat: 14.00

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 31.03.2017 - 14.04.2017 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.bartin.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak sözlü sınava tabi tutulacaktır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından www.bartin.edu.tr duyurulacaktır.

IV - SINAV KONULARI

a. Alan Bilgisi (Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat)

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’üncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sözlü sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

VII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4. Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2796/1-1


 


 


Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden:

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden emekli olan (T.C.: 10288095452) Suhat Hayri AYDEMİR hakkında Ankara Valiliği İl Disiplin Kurulunca 15.06.2016 tarih ve S-123 sayılı Brüt Aylığın 1/4’nün kesilmesi cezası ile tecziye kararı,

İlanen tebliğ olunur.

2843/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi 43825 ada 1 parseli ve 43826 ada 1 parseli kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 27.10.2016 tarih ve 1181/2477 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.03.2017 tarih ve 710/1488 sayılı kararıyla onaylanan 84166/1 no’lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2844/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 27.02.2017 gün ve 2536844 sayılı Savunma istem yazısı,

Orhan COŞKUN-Özel Çankaya Akıllı Okul Sivil Havacılık Mes. ve Tek. And. Lis. Md. (Eski)

"07/04/2016 tarihi itibarıyla göreve geldikten sonra görev yaptığınız süre içerisinde görev yetki ve sorumluluğun gereklerini tam ve zamanında yerine getirmediğiniz"

İddiaları ile ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. Maddesi gereğince savunma yapmanız gerekmektedir, İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda,

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre İlanen tebliğ olunur.

2814/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çocuk Gelişimi Bölümleri ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesörler alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Aranan Şartlar;

• İş Hukuku konusunda deneyimli olmak. İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesine sahip olmak.

Çocuk Gelişimi Bölümü Aranan Şartlar;

• Doktorasını Çocuk Gelişimi alanında yapmış olmak Çocuk Gelişimi alanına özgü çalışmalarda bulunmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Aranan Şartlar;

• Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor ya da Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında tamamlamış olmak, Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalarda bulunmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Prof.

1

İş Hukuku konusunda deneyimli olmak. İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Prof.

2

Doktorasını Çocuk Gelişimi alanında yapmış olmak Çocuk Gelişimi alanına özgü çalışmalarda bulunmak. 

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Prof.

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor ya da Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında tamamlamış olmak, Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında çalışmalarda bulunmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Bahar TURGUT

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel    : 0 216 452 45 85-86/1158

Fax   : 0 216 452 87 17

2877/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Yardımcı Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 23 Maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise ; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna başvuracak olan adayların; yapay zeka konusunda uzman olmaları beklenmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans -Y. Lisans-Doktora) belgelerinin noter onaylı suretleri ile not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, var ise merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Ticari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü - Tedarik Zinciri Alanı

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yardımcı Doçent

1

2852/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

28.03.2017 tarih ve 30021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir;

 

ESKİ HALİ

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi

Sağlık Politikaları

Yrd. Doç.

1

Sağlık Yönetimi ve Yönetim Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak

 

YENİ HALİ

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi

Sağlık Politikaları

Yrd. Doç.

1

Sağlık Yönetimi veya Yönetim Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak

2849/1-1


Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ

ANABİLİMDALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr.

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Prof. Dr.

1

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Doç. Dr.

1

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doç. Dr.

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Prof. Dr.

1

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doç. Dr.

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Doç. Dr.

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Prof. Dr.

1

2795/1-1


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 25. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 31.03.2017-14.04.2017 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

SIRA

FAKÜLTE

BÖLÜM ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

- EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, DÜŞÜNME EĞİTİMİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ ALANINDA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

2

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DOÇENT

1

- HADİS ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

- HADİSTE SENET TENKİDİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

- ARAPÇA VE TÜRKÇE OLARAK YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL ÇALIŞMALARI BULUNMAK.

- ARAPÇA DERS VEREBİLECEK DÜZEYDE YABANCI DİLE SAHİP OLMAK.

3

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

DOÇENT

1

- UYGULAMALI PSİKOLOJİ ALANINDA DENEYİMLİ OLMAK.

- KİŞİLİK VE PSİKOLOJİK TESTLER ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

4

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

DOÇENT

1

- TÜRK VE BİZANS MİMARİSİ UZMANLIĞINA SAHİP OLMAK.

- MÜZECİLİK VE RESTORASYON ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARINDA BULUNMUŞ OLMAK.

 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.

2834/1-1


SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi      :  31.03.2017

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 Sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek-3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın ve çalışma dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi, veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.

- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

- İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün

T. C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36 27090 Şehitkamil / Gaziantep

Bilgi için: 0 (342) 211 65 32 Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Açıklama

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Nöromuskuler hastalıklar konusunda deneyimli olmak

İç Hastalıkları

Profesör

1

Hematoloji yandal uzmanı olmak, kemik iliği nakli ve aferez konusunda deneyimli ve belgeli olmak

Doçent

1

Tıbbi onkoloji yandal uzmanı olmak, konusunda metaanaliz çalışması yapmış olmak

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Mezotelyoma ve yara yaşının belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Genel Cerrahi

Profesör

1

Hepatopankreatikobilier cerrahi alanında deneyimli olmak

Profesör

1

Meme ve endokrin cerrahi konusunda deneyimli olmak

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

2

 

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. İlgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Diyetetik

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. İlgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

Hemşirelik lisans  mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Beyin tümörlü ve meme kanserli hastalara danışmanlık vermiş olmak.

Hemşirelik Esasları

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Psikiyatri Hemşireliği

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. İlgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

2855/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan (Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi ABD’na başvuracak yardımcı doçent adayı için ÜDS/YDS’den en az 90 puan) veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

Y. DOÇ.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya Bölümü

Fiziko Kimya (Konjuge Polimer ve Uygulamaları)

1

-

-

Matematik Bölümü

Cebirsel Sayılar Teorisinde Eliptik Eğriler

-

1

-

Matematik Bölümü

Betimsel Kümeler Kuramı ve Uygulamaları

-

-

1

Fizik Bölümü

Atom ve Molekül Fiziği (Uzak Kızılötesi Işınım Uygulamaları)

1

-

-

Fizik Bölümü

Hesaplamalı Katıhal Fiziği (Yüzey Fiziği, İki Boyutlu Malzemeler, Heterojen Kataliz)

-

1

-

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Nörobiyoloji, Nörodejeneratif Hastalıklar

-

-

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yapısal Biyokimya

-

-

1

İstatistik

Çok Değişkenli Zaman Serisi Analizi, Zamansal Toplulaştırma Analizi

-

1

-

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji (Sağlık Psikolojisi)

1

-

-

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

1

-

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar

1

-

-

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Sinyal İşleme

-

1

-

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Biyoteknolojisi

1

-

-

Çevre Mühendisliği Bölümü

Havza Yönetimi ve Yayılı Kirlilik Kontrolü

-

1

-

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilişsel Robotbilim, Derin Öğrenme ve Bilişsel Görme

-

1

-

Maden Mühendisliği Bölümü

Maden İşletme

-

-

1

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Kimyası ve Duyusal Analiz

-

-

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Deneysel Akışkanlar Mekaniği, Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçer, Optik Akış Ölçüm Teknikleri, Çırpan Kanat Aerodinamiği, Mikro Hava Araçları

-

-

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hesaplamalı Deprem Mühendisliği, Mühendislik Sismolojisi

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapıların Doğrusal Olmayan Modellemesi ve Hesaplamalı Yapısal Mekanik

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapım Projelerinin Programlanmasında Kaynakların Optimizasyonu ile Mühendislik Öncesi Yapım Maliyetlerinin Keşfi

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Su Kaynakları Yönetimi ile Belirsizlik ve Risk Değerlendirmesi

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Köprü Tasarım ve Analiz Sistemleri ile Deprem İzolasyon Test ve Tasarım Metodları

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Betonarme Taşıyıcı Elemanların Deprem Yükleri Altında Yapısal Analizi ve Modellemesi ile Betonarme Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Doğrusal Olmayan Davranışı

-

1

-

Makina Mühendisliği Bölümü

Talaşlı İmalatta Tezgah ve Takım Dinamiği

-

-

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Katılımlı Planlama

1

-

-

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölge Planlama, Alt yapı

-

-

1

Mimarlık Bölümü

Mimari Tasarım ve Anlatım Teknikleri, Mimaride Temsiliyet

-

1

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyasi Tarih

1

-

-

İşletme Bölümü

Muhasebe

-

-

1

EĞİTİMİ FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi

1

-

-

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Kimya Eğitimi

-

-

1

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Öğretmenliği

-

1

-

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim

-

-

1

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi

-

-

1

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Oşinografi (Deniz Bilim) ABD

Tozların Atmosferik Taşınımı, Kimyasal Karakterizasyonu, Deniz Ekosistemine Etkileri

-

1

-

Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık ABD

Denizel Canlılarda Populasyon Genetiği ve Genotoksikoloji

-

-

1

UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ

Bilimsel Hesaplama

Numerik Analiz ve Optimizasyon

1

-

-

2658/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Metruk Yapılar:

 

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

197

NAFİYE SERT

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 781/1 (13) SOKAK NO: 33 ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     672/1437

2

199

METİN SARP VE İŞT.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 778 (10) SOKAK NO: 16 ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     687/1452

3

215

ALİ ERDİNAR VE ORT.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ HACI BAYRAM BULVARI NO: 4 ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     688/1453

4

234

SAMİ DEDEOĞLU

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 778/1 (11) SOKAK NO: 14 ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     685/1450

5

579

HASAN AKGÜL VE İŞT.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 781/3 (15) SOKAK NO: 17/A ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     686/1451

6

580

ZEKİ KOÇ VE İŞT.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 781/3 (15) SOKAK NO: 17 ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     684/1449

7

629

ELİF SALTIK - SOLMAZ SALTIK

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 781 (12) SOKAK NO: 2 ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     683/1448

8

647

SABRİYE ÇİMENDAĞ VRS.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 781 (12) SOKAK NO: 12 ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     692/1457

9

776

YUSUF TÜRKKAN VE İŞT.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 781/2 (14) SOKAK NO: 65 ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     679/1444

10

887A - 887B

FATMA ÖZANT VRS.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 776 (5) SOKAK NO: 20A-20C ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     691/1456

11

897

FATMA ULUYURT VRS.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 776 (5) SOKAK NO: 10 ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     690/1455

12

941

TAHSİN YAMANER VE ORT.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 783 (7) SOKAK NO: 27 ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     689/1454

13

942 - 943

HUANT GÖKIŞIK VE İŞT.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 771 (1) SOKAK NO: 64 - 64/A ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     680/1445

14

1070 - 1072

BAHADIR BALCI VE İŞT.

(HALİL BALCI)

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 784/1 (6) SOKAK NO: 76 - 14 ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     681/1446

15

1075

NİYAZİ TUFAN

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 784/1 (6) SOKAK BİLA NO ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     693/1473

16

1654 - 1655

MUSTAFA TOKMAK VRS.

ATIFBEY MAHALLESİ (KARTALLAR) SERPMELER NO: 150/1 ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     675/1440

17

3847

SEMRA PEYKER VE İŞT.

ATIFBEY MAHALLESİ (YAVUZ SELİM) SERPMELER NO: 123 ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     676/1441

18

İ177-İ178-İ179-İ180

SEMİHA ZENGİN VE İŞT.

HACI BAYRAM MAHALLESİ AYKUT SOKAK      NO: 10 - 10/D - 10/C - 10/B ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     673/1438

19

İ444

DERYA GÖZLEMECİOĞLU

HACI BAYRAM MAHALLESİ UZUNYOL SOKAK NO: 12 ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     678/1443

2837/1-1

—————

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 40. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Metruk Yapılar:

 

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

584

SABRİ ÇAYIRLI

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 781/3 (15) SOKAK NO: 19/C ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     682/1447

2

644

ALİ YUSUF ÖZYURT

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 781 (12) SOKAK NO: 8-8A-8B ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     674/1439

3

4158

MAİL DEMİR

ATIFBEY MAHALLESİ (ORHANGAZİ) SERPMELER NO: 8/C ALTINDAĞ / ANKARA

16.03.2017     677/1442

2838/1-1


Arap Türk Bankası Anonim Şirketinden:

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ