21 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30014

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5 KISIM 243 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


200 ADET DETRA-COM MARKA ARAÇ TELSİZİ VE 280 ADET DETRA-COM MARKA EL TELSİZİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FİLTRASYON HAVUZLARININ TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ADANA ULAŞIM ORGANİZASYON TURİZM ZİRAAT SU VE TESİSLERİ GIDA VE ET ÜRÜNLERİ TEM. HİZM. TİC. VE SAN. A.Ş.’NİN UHDESİNDE BULUNAN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİ VE SORUMLULUĞUNDA BULUNAN ALANLARDA KURULACAK ÇOKLU ATM KABİN YERLERİNİN İŞLETİLMESİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Tem. Hizm. Tic. ve San. Anonim Şirketinden:


MUHTELİF TAŞINMAZLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 KISIM 243 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü ihtiyacı 5 Kısım 243 Kalem Mutfak Malzemesi, (Malzeme listesi Ofis web sitesinin ihale ilanları bölümünde yayınlanmaktadır.) Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca belirlenen marka ve modelleri ile hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedel(ler)ini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30.03.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2480/1-1


200 ADET DETRA-COM MARKA ARAÇ TELSİZİ VE 280 ADET DETRA-COM MARKA EL TELSİZİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı 200 adet Detra-com marka Araç Telsizi ve 280 adet Detra-com marka El Telsizi teknik şartnamesine ve Detra-com markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 04.04.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Detra-com markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2481/1-1


FİLTRASYON HAVUZLARININ TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Filtrasyon Havuzlarının Temizliğinin Yapılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2017/123492

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600   Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Ilgın Şeker Fabrikasında mevcut 1 ve 2 no’lu Filtrasyon Havuzunlarının ve ana nizamiye karşısında birikmiş çiftçi toprağının taban kotlarına kadar tabii zeminin bulunması esası ile Hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve istenilen eğime göre tesviyesinin yapılması, Filtrasyon havuzlarından çıkan yaklaşık 55.500 ton hafriyatın ve pancar nizamiye karşısında birikmiş yaklaşık 4.500 ton çiftçi toprağın idarenin (Fabrika sahası dışında veya içerisinde) göstereceği 500 m. mesafedeki toprak döküm yerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi işidir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                       :  İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip iş yeri teslim tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                                 :  04/04/2017 Salı günü Saat: 14.30

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00 - (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2416/1-1


ADANA ULAŞIM ORGANİZASYON TURİZM ZİRAAT SU VE TESİSLERİ GIDA VE ET ÜRÜNLERİ TEM. HİZM. TİC. VE SAN. A.Ş.’NİN UHDESİNDE BULUNAN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİ VE SORUMLULUĞUNDA BULUNAN ALANLARDA KURULACAK ÇOKLU ATM KABİN YERLERİNİN İŞLETİLMESİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Tem. Hizm. Tic. ve San. Anonim Şirketinden:

1 - Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.’nin uhdesinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesinin Yetki ve Sorumluluğunda Bulunan Alanlarda Kurulacak Çoklu ATM Kabin Yerlerinin İşletilmesinin Kiraya Verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İşin süresi 9 (Dokuz) yıldır. 9 yıllık toplam muhammen kira bedeli KDV hariç 9.603.000,00 TL, Geçici Teminatı ise 288.090,00 TL’dir.

3 - İhale 04.04.2017 Salı günü saat 11:00'de Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Caddesi Yeni Saygın Apt. K: 4 No: 8 Seyhan/ADANA adresinde yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ve ekleri Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. Muhasebe Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 250,00 TL’dir.

5 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda istenilen evrakları 04.04.2017 Salı günü saat 11:00’ e kadar Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş. Evrak Kayıt Bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

6.1. Kanuni İkametgah Belgesi,

6.2. Türkiye'de tebligata uygun adres göstermesi

6.3. İsteklinin Ticaret ve Sanayi odalarına kayıtlı olduğunu gösterir 2017 yılına ait belge,

6.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunun gösterir belge,

6.3.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

6.3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

6.4. Geçici teminat.

6.5. İmza sirkülerinin verilmesi,

6.5.1. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri

6.5.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

6.5.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge

6.6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekalet nameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

6.7. İlan yayın tarihinden sonra ilgili kurumlardan alınmış gelir/kurumlar vergileri ve SGK borcu olmadığına dair alınan belgelerin asılları

6.8. İhaleye teklif veren İsteklilerin 2886 - 4734 - 4735 sayılı Kanunlara göre cezalı olmadıklarına dair yazılı beyanı

6.9. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri

6.10. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya yine asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması (Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır.)

6.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

7 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2404/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle ayrı ayrı özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oğulbey-İmar Mahallesi, 112886 ada, 1 parseldeki 5.356,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

40.000

500

21.04.2017

2

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oğulbey-İmar Mahallesi, 112900 ada, 2 parseldeki 5.446,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

40.000

500

21.04.2017

3

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oğulbey-İmar Mahallesi, 115340 ada, 1 parseldeki 500,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.000

200

21.04.2017

4

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118128 ada, 3 parseldeki 375,06 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500

100

21.04.2017

5

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118152 ada, 2 parseldeki 700,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500

100

21.04.2017

6

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118152 ada, 3 parseldeki 700,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500

100

21.04.2017

7

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118152 ada, 4 parseldeki 676,70 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500

100

21.04.2017

8

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118167 ada, 2 parseldeki 548,78 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500

100

21.04.2017

9

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118167 ada, 5 parseldeki 570,07 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500

100

21.04.2017

10

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118169 ada, 4 parseldeki 623,93 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500

100

21.04.2017

11

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaali-İmar Mahallesi, 118264 ada, 4 parseldeki 1.564,40 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500

100

21.04.2017

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

6 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

8 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.trA

2484/1-1