18 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30011

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Danıştay Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Terzi Baba Eğitim ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Yavuz Kaşıkçı

VAKFIN İKAMETGAHI: Çukurkuyu Beldesi Sarıgöl Mah. M. Fevzi Çakmak Cad. 56. Sk. No: 8 ERZİNCAN

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/02/2017 tarihinde tavzih edilen 22/02/2017 tarihinde kesinleşen 10/01/2017 tarihli E:2016/398, K:2017/8 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Anadolu’da yetişen büyük velilerden Muhammed Vehbi’nin (Terzi Baba) adını ve eserlerini yaşatmak, İslami İlimler ile fenni ve sosyal ilimlerin gelişmesi için çalışmak, bahsi geçen ilimlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitiminin sağlanması için entelektüel ve kültürel araştırmaları ve çalışmaları geliştirmek, yapılan araştırmaları desteklemek, yayımlamak ve akademik çalışmaların sonuçlarını ilan etmek, bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsallaştırmak için her nevi imkanlar hazırlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 75.000,00 TL (Yetmiş Beş Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Yavuz Kaşıkçı, Ahmet Bahadır Altınel, Vedat Algan, Murat Navruz, Levent Okumuş

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakıf borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2412/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2016/439 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2420/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Mat Beton ve Yapı Mlz. Lab. Hizm. Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Hançerli Mah. İskele Cad. No: 24/1 İlkadım/SAMSUN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 13.06.2012 tarih ve 427/4 sayılı kararı ile verilen 372 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 22.02.2017 tarih ve 529/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 13.03.2017 tarih ve 5897 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2413/1/1-1

—————

Şenler Laboratuvar Ticaret Limited Şirketi’nin Derecik Mah. 742. Sk. No: 21/1 İlkadım/SAMSUN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 29.04.2016 tarih ve 514/5 sayılı kararı ile verilen 544 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 22.02.2017 tarih ve 529/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 13.03.2017 tarih ve 5897 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2413/2/1-1

—————

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü’nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.

2466/1-1

—————

Bostanlı Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 25L-1B (14) pafta, 6038 parsel üzerindeki 1067823 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 176913 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 2339 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bostanlı Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bostanlı Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Veli KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9089, Oda Sicil No: 24157), Mustafa YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82001) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bostanlı Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82001) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5898 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/1/1-1

—————

Başaran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Menemen İlçesi, 448 ada, 5 parsel üzerindeki 122007 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; Merkez-87174 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 146 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başaran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Başaran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hayreddin SOYAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2120, Oda Sicil No: 3611), Emin SEZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7815, Oda Sicil No: 25372), Murat FİDANLI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57622) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Başaran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Osman MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1942, Oda Sicil No: 14265) ve Ali ÖZEN’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3827, Oda Sicil No: 6531) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5899 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/2/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 898557, 915607 ve 928285 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanan Sembol Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 15361-Merkez, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1437), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sembol Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Burhan DİNǒin (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3047, Oda Sicil No: 35120) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5900 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/3/1-1

—————

Uslu Kardeşler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Sincan İlçesi, 50 ada, 28 parsel üzerindeki 814997 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 196659 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 421 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uslu Kardeşler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uslu Kardeşler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ziya ENGİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7340, Oda Sicil No: 9722), Berkan ÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81188), Hatice KILIÇ AKBEYAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87754), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uslu Kardeşler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Engin ALKİŞ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56365) ve Ertuğrul ATAK’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1407, Oda Sicil No: 11911) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5901 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/4/1-1

—————

Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 120 ada, 5 parsel üzerindeki 975943 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23408 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1049 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Can ÖZÇAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24981, Oda Sicil No: 65370), Fethullah SARSILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96492) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Anlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Davut YARDIMCI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18144, Oda Sicil No: 66814) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5902 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/5/1-1

—————

Toktaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çorum İli, Merkez İlçesi, 19L1D pafta, 2042 ada, 1 parsel üzerindeki 726410 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrası, 2.fıkrasının (b) bendi, 4.fıkrasının (e) ve (l) bendi, 6.maddesinin 5.fıkrası, 14.maddesinin 1.fıkrası ve 15.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11862 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1060 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Toktaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Toktaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ulaş TOKGÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17159, Oda Sicil No: 32237), Hüseyin BEKTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85790), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Toktaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet TAŞÇI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17158, Oda Sicil No: 61141) ve Ulaş TOKGÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17159, Oda Sicil No: 32237), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5903 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/6/1-1

—————

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, 178 ada, 68 parsel üzerindeki 1050782 YİBF nolu yapı ile ilgili olarak, 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Osmaniye, Ticaret Sicil No:6786, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1613) ve Sentez 1 Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Osmaniye, Ticaret Sicil No: 8252, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2407) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl yeni iş almaktan men cezalarının iptal edilmesi, Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanları Hakan BAYKAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21738, Oda Sicil No: 56797), Ali ALA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10747, Oda Sicil No: 18919), Refik DİNGİL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97382) ve Sentez 1 Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanları Ali ALA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10747, Oda Sicil No: 18919) ve Nihat YILMAZ (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 22397708604) hakkında yeni iş almaktan men cezasına sebebiyet nedeniyle uygulanan işlemlerin iptal edilmesi, Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hakan BAYKAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21738, Oda Sicil No: 56797) ile Sentez 1 Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Refik DİNGİL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97382) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça uygulanan kayıtlarının tutulması işlemlerinin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5904 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/7/1-1

—————

Sembol Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 898557, 915607 ve 928285 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sembol Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Ahmet Cenkut KIRANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20447, Oda Sicil No: 8286),

Temel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 998861, 967630 ve 1121300 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Temel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Alev SAĞLAM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10959, Oda Sicil No: 8845),

Al Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 988017, 915520 ve 1145081 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Al Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Celalettin CEBECİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10858, Oda Sicil No: 18179), ve Sami TURNA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15959, Oda Sicil No: 13431),

Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 207904, 681481, 568296, 568300, 568304 ve 568313 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Mustafa Adnan SARACOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 398, Oda Sicil No: 28192),

Ata Nezih Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 721946 ve 727695 YİBF nolu yapılar ile Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.nin denetim sorumluluğunda bulunan 114214 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan, Kanunun 8. maddesi uyarınca Ata Nezih Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne idari para cezası ve Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Semih GÜNKUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2638, Oda Sicil No: 10122),

Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 878746 YİBF nolu yapı ile Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Erginer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 988038 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan, Kanunun 8. maddesi uyarınca Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Erginer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Uğur GÜNGÖRDÜ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19318, Oda Sicil No: 50503),

Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 669893, 207904, 681481, 568296, 568300 ve 568304 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Ümit ÇAKALOZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7285, Oda Sicil No: 4701),

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 827523, 827428 ve 827613 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785),

Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 885381, 880986 ve 871554 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Bülent ÇAKIR’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3387, Oda Sicil No: 27294),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgelerinin iptal edilmesi,

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 827523, 827613 ve 827634 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan cezası verilmesine sebep olan Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13683),

üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5905 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/8/1-1

—————

Karakalem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Buca İlçesi, 21N-3D pafta, 10199 ada, 3 parsel üzerindeki 1129124 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 160306-Merkez Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1489 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karakalem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karakalem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mümin ÇAP (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3828, Oda Sicil No: 21978), Sercan SÖNMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69171) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karakalem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Esat Cem ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58872) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5906 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/9/1-1

—————

Yason Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu İli, Altınordu İlçesi, 18L1C pafta,754 ada, 12 parsel üzerindeki 1194485 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6119 Ticaret Sicil No ile Ordu Ticaret Odasına kayıtlı 1274 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yason Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yason Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Ahmet Cemal AYDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17519 Oda Sicil No: 8687), Şahin ÜNAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:12087), Serhat ÇAKIR’ın( Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:51184) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yason Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Oktay TOPÇUOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17036, Oda Sicil No: 24702) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5907 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/10/1-1

—————

Atak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, G24DO1A2A pafta, 2938 parsel üzerindeki 867165 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 22045 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 1592 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet DİLBER(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15917, Oda Sicil No: 21545), Sencer KESKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81345) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yaşar ŞAHİNÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61468) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5908 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/11/1-1

—————

Akhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa İli, Gölmarmara İlçesi,K19-2C-1C pafta, 6620 parsel üzerindeki 946161 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (g) fıkraları ile, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 4. Fıkrasının ( e), (f) ve (ı) bendleri hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan; 9771 Ticaret Sicil No ile Akhisar Ticaret Odasına kayıtlı 2127 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akhisar Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Metin POLAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4229, Oda Sicil No: 32231), Hasan ÖZKUZUKIRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20863, Oda Sicil No:16378), Musa ÖNER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97419), Alpgiray Muhammed UĞURLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75046) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Akhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Arda TÜRKMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95215) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5909 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/12/1-1

—————

Akhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa İli, Gölmarmara İlçesi,K19-2C-1C pafta, 6620 parsel üzerindeki 946174 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (g) fıkraları ile, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 4. Fıkrasının (e), (f) ve (ı) bendleri hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan; 9771 Ticaret Sicil No ile Akhisar Ticaret Odasına kayıtlı 2127 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Metin POLAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4229, Oda Sicil No: 32231), Hasan ÖZKUZUKIRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20863, Oda Sicil No:16378), Musa ÖNER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97419), Alpgiray Muhammed UĞURLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75046) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Akhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Arda TÜRKMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95215) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5910 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/13/1-1

—————

Akhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa İli, Gölmarmara İlçesi,K19-2C-1C pafta, 6620 parsel üzerindeki 946151 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (g) fıkraları ile, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 4. Fıkrasının (e), (f) ve (ı) bendleri hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan; 9771 Ticaret Sicil No ile Akhisar Ticaret Odasına kayıtlı 2127 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Metin POLAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4229, Oda Sicil No: 32231), Hasan ÖZKUZUKIRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20863, Oda Sicil No:16378), Musa ÖNER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97419), Alpgiray Muhammed UĞURLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75046) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Akhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Arda TÜRKMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95215) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5911 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/14/1-1

—————

Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Nazilli İlçesi, 1832 ada, 116 parsel üzerindeki 997290 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkrası ile aynı kanunun 3. Maddesi hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan; 16549-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 2175 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sahilkent Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Necati ARADAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:456, Oda Sicil No: 13097),Fadime UZUNCA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19955, Oda Sicil No: 57837), Muharrem ÇELİKKALELİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24689, Oda Sicil No: 14119), Mustafa ÇİVİCİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63607)Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Volkan UYGURALP’in(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97085) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5912 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/15/1-1

—————

Nur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi, 1271 parsel üzerindeki 1221113 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrası (l) bendi ve 6.maddesinin 2.fıkrasındaki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan; 41245 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 2216 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nur Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nur Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ferhat AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25493, Oda Sicil No: 54756), Muhammet Emin ÖZÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24512, Oda Sicil No: 46053), Ali ÇITLAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24295, Oda Sicil No: 29968), Murat GÜVEN’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18566, Oda Sicil No: 81594) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Nur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Nazım USTA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23783, Oda Sicil No: 20566) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5913 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/16/1-1

—————

Kaler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 15 ada, 10 parsel üzerindeki 975795 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5729 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1711 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kaler Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kaler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet Zeki ATAMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2014, Oda Sicil No: 13587),Hüseyin DURAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24687, Oda Sicil No: 33966), Fahri TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17722, Oda Sicil No: 39832), Servet YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22636, Oda Sicil No: 55870), Devran CİHANGİR’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 23711700472) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kaler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ufuk KALKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:83200) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5914 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/17/1-1

—————

Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çorum İli, Alaca İlçesi, 07C2B Pafta, 684 ada, 19 parsel üzerindeki 804199 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 1. Fıkrası, 2. Fıkrasının (b) bendi, 4. Fıkrasının (e) ve (l) bendi, 6. Maddesinin 5. Fıkrası, 14. Maddesinin 1. Fıkrası ile 15. Maddesine göre denetlemediği anlaşılan; 11896 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Gülbin TORUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21802, Oda Sicil No: 18143),Murat KİRİL’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC: 37537146130) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Gülbin TORUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21802, Oda Sicil No: 18143), Ahmet TETİK(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21803, Oda Sicil No: 57527), Hüseyin Emre POLAT’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79640) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5915 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/18/1-1

—————

Yetkinefe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Torbalı İlçesi, 29N-IIA pafta, 692 ada, 5 parsel üzerindeki 1094866 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 142120-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1494 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yetkinefe Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yetkinefe Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Adnan BARUTÇUOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19657, Oda Sicil No: 31569), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yetkinefe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet ARİTMAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 35022) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5916 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/19/1-1

—————

Hazal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Torbalı İlçesi,105 ada, 11 parsel üzerindeki 899719 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 91027-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1571 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hazal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hazal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Tevfik UZ’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11123, Oda Sicil No: 26998) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hazal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Fatma Jale ŞENELMAS (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1169, Oda Sicil No: 35683), Ece ÖKCE’ nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:42946) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5917 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/20/1-1

—————

İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 25L-IB Pafta, 2982 parsel üzerindeki 1141798 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 160409-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1588 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İzyap Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İlhan ERTAN(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13290, Oda Sicil No: 13400), Murat AYDOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:104605 Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yusuf İBİŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97577) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5918 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/21/1-1

—————

İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Foça İlçesi, 10643 ada, 2 parsel üzerindeki 1155327 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 160409-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1588 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İzyap Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İlhan ERTAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13290, Oda Sicil No: 13400) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yusuf İBİŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97577) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5919 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/22/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Dikili İlçesi, 638 ada, 23 parsel üzerindeki 1058325 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 169198 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 2124 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni Bornova Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti. ’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Alaaddin AŞUT’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1783, Oda Sicil No: 31465) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yücel ÜRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28034 Oda Sicil No: 47114) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5920 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/23/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Dikili İlçesi, 638 ada, 23 parsel üzerindeki 1058296 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 169198 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 2124 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni Bornova Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti. ’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Alaaddin AŞUT’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1783, Oda Sicil No: 31465 Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yücel ÜRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:28034 Oda Sicil No: 47114) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5921 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/24/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Dikili İlçesi, 638 ada, 23 parsel üzerindeki 1058250 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 169198 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 2124 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni Bornova Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti. ’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Alaaddin AŞUT’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1783, Oda Sicil No: 31465 Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yücel ÜRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:28034 Oda Sicil No: 47114) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5922 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/25/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Dikili İlçesi, 638 ada, 23 parsel üzerindeki 1058234 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 169198 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 2124 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni Bornova Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti. ’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Alaaddin AŞUT’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1783, Oda Sicil No: 31465) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yücel ÜRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:28034 Oda Sicil No: 47114) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5924 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/26/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Dikili İlçesi, 638 ada, 23 parsel üzerindeki 1058232 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 169198 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 2124 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni Bornova Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti. ’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Alaaddin AŞUT’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1783, Oda Sicil No: 31465) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yücel ÜRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:28034 Oda Sicil No: 47114) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5925 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/27/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Dikili İlçesi, 638 ada, 23 parsel üzerindeki 1058228 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 169198 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 2124 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni Bornova Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti. ’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Alaaddin AŞUT’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1783, Oda Sicil No: 31465) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yücel ÜRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:28034 Oda Sicil No: 47114) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5926 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/28/1-1

—————

Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Menemen İlçesi, 434 ada, 34 parsel üzerindeki 620297 (Eski-537621)YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 111854-MRKZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 744 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Boyut Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Kemal EMÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:779, Oda Sicil No: 29571),Turan ÇAĞRICI( Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11783 Oda Sicil No:5016),Orhan ÇETİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5515, Oda Sicil No: 30623), Engin DEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6803, Oda Sicil No: 22573), Emirhan YAZGAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58806) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Kemal EMÜL(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 779, Oda Sicil No: 29571), İlhami TEKİN’in(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70487) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5927 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/29/1-1

—————

Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Menemen İlçesi, 434 ada, 35 parsel üzerindeki 620301(Eski-537619)YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 111854-MRKZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 744 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Boyut Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Kemal EMÜL(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:779, Oda Sicil No: 29571),Turan ÇAĞRICI( Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11783 Oda Sicil No:5016),Orhan ÇETİN( Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5515, Oda Sicil No: 30623), Engin DEMİR(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6803, Oda Sicil No: 22573), Emirhan YAZGAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58806) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Kemal EMÜL(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 779, Oda Sicil No: 29571), İlhami TEKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70487) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5928 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2414/30/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 827523, 827428 ve 827613 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785),

Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 885381, 880986 ve 871554 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Bülent ÇAKIR’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3387, Oda Sicil No: 27294),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgelerinin iptal edilmesi,

İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 827523, 827613 ve 827634 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan cezası verilmesine sebep olan Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13683),

üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 5905 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur

2414/31/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_20.jpg


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini,  bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile,

2 - Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile,

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar 03 Nisan 2017 tarihine kadar İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

İç Mimarlık ya da Mimarlık alanında doktora yapmış olmak

Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

Sanat Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Doçentliğini Elektrik, Elektrik-Elektronik veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanlarında doktora yapmış olmak

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından herhangi birisinde doktorasını yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak ya da,  çocuk hastalıkları alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

Doçentliğini kimya mühendisliği alanından almış olmak

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

2

Sosyal Hizmet, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarının birinden doktora yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Doçentliğini Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanlarının birinden almış olmak.

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yardımcı Doçent

1

Pazarlama iletişimi alanında doktorasını yapmış olmak.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yardımcı Doçent

1

Halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık, medya,  iletişim veya gazetecilik alanlarının birinde doktora yapmış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Yardımcı Doçent

1

İktisat alanında doktora yapmış olup, İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olmak

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Uluslararası Hukuk, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Uluslararası İlişkiler alanlarından birinden uzmanlaşmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olup, İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

İngiliz Dili eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Profesör

1

Doçentliğini spor bilimleri temel alanında almış olmak.

Spor Yöneticiliği

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Lojistik

Yardımcı Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak

Uluslararası Lojistik

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını İşletme veya lojistik alanında yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, psikiyatri veya halk sağlığı alanlarında uzmanlığını almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yardımcı Doçent

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, A grubu İş Güvenliği Sertifikasına sahip olmak

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

İşletme alanında doktora yapmış olup, Havacılık sektöründe deneyim sahibi olmak

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama konusunda İşletme alanında doktora yapmış olmak.

2467/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ