15 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30008

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

TEB Holding Anonim Şirketinden:

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Tavakkol Karman Vakfı

VAKFEDENLER: Tevekkül KARMAN ALNEHMI

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/02/2017 tarihinde kesinleşen, 20.12.2016 tarihli ve E:2016/207, K:2016/372 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yoksulluğu engellemek, ihtiyaç sahiplerine özel olarak kadın ve çocuklu ortamlarda eğitimi yaymak ve eğitim hizmetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın amaç ve hedeflerine en yakın bir başka kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur

2210/1-1

—————

VAKFIN ADI: Hikmet İlim Kültür ve Araştırma Vakfı (HİKAV)

VAKFEDENLER: Milel ve Nihal Eğitim Kültür ve Düşünce Platformu Derneği

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 20.Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.11.2016 tarih ve E:2015/62, K:2016/334 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Dini ve ahlaki değerlerimize sahip bir toplum yapısının oluşturulması doğrultusunda eğitim ve kültür hayatımıza katkı sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.00.- TL. (YüzbinTürkLirası)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin kararıyla yasal engel yoksa İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfına devredilir. Herhangi bir engel olması halinde devredilecek kurum yeniden mütevelli heyetince belirlenecektir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2211/1-1

—————

VAKFIN ADI: Durutürk Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı (DURUTEV)

VAKFEDENLER: Tuncay Durutürk, Mustafa Durutürk, Osman Durutürk, Gül Durutürk, Güldan Durutürk

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 14.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.02.2017 tarihinde kesinleşen, 24.11.2016 tarih ve E:2016/144, K:2016/612 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları dahilinde, değişen dünyaya uyum sağlayan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, ulusal ve evrensel sanatı seven sağlıklı kuşakların yetiştirilmesine yardımcı olmak üzere her kademede eğitim-öğretim kurumları tesis etmek, imkanları ölçüsünde yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve sağlık sorunları olan insanlara yardım etmek, ihtiyaçları bulunanlara bilimsel, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında hizmetlerde bulunabilmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 75.000.00.- TL. (YetmişbeşbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Tuncay Durutürk, Mustafa Durutürk, Osman Durutürk, Gül Durutürk, Güldan Durutürk

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfa ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar ve değerler Bilge Eğitimcilik, Pansiyon ve Yurt İşletmeciliği, Tekstill Ticaret Ltd. Şirketine veya başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2212/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

İdarenin;

Adı                         :  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Adresi                     :  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No:166, 06520 Çankaya/ANKARA

Telefon Numarası   :  0 312 - 295 51 10

Faks Numarası       :  0 312 - 295 50 05

Yarışma Konusu     :  Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması

Yarışma Yeri          :  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete

20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yarışma ilanının     2. maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

2 - Yarışma Bilgileri

g) Yarışma yeri, tarihi ve saati

Yarışma, Türk Ocağı Caddesi No: 2 06100 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, E Blok, 1. Kat, 1 No’lu Toplantı Salonunda, 20/03/2017 tarihinde, saat 12:00’da mali teklif zarflarının açılması ve Yönetmeliğe uygun olarak açık eksiltmeye geçilmesi suretiyle yapılacaktır.

2321/1-1


İller Bankası Anonim Şirketinden:

İLLER BANKASI A.Ş. MAHALLE TASARIMI FİKİR YARIŞMASI

 

1. YARIŞMANIN ADI

 

Yarışmanın adı; “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması”dır.

 

2. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

 

İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddeleri ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve iki aşamalı; mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektiren bir fikir yarışmasıdır.

 

3. YARIŞMANIN AMACI

 

Tarihi, doğal ve sosyo-kültürel bağlam içerisinde, yerleşmeye özgü geleneksel değerlere ait yaşam tecrübesini, mekânsal öğeler ile sosyal ilişkileri özgün ve kimlikli bir değer olarak yeniden yorumlayan bir projenin oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun yanında, günümüz kentsel ihtiyaçları doğrultusunda, güncel mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, peyzaj ve sanat anlayışına uygun, çağdaş çözümlerin araştırılması ve mahalle kavramının geliştirilmesine imkân verecek planlama, kentsel tasarım, mimari ve peyzaj düzenleme ilkelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

 

4. YARIŞMANIN KONUSU

 

Sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerden kaynaklanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı sonucu, ülkemizdeki bazı şehirlerde; planlama ve tasarım süreçlerinde problemler yaşanmaktadır. Bu duruma yönelik gerekli çözümlerin üretilememesi, ihtiyaçların doğru algılanamaması ve talebin yönlendirilememesi gibi nedenlerle şehirler, kimliğini ve ruhunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

Hızlı değişimle birlikte şehirlerimizdeki, dolayısıyla mahallelerimizdeki gereksinim ve beklentiler farklılaşmıştır. Kentsel dokuda görülen eskimişlik ve deprem riski gibi etmenler ile mahallelerin yenilenmesi zorunlu hale gelmiştir.

“Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” ile yukarıda bahsedilen sorunların aşılması ve daha yaşanılabilir mahalle kurgusunun oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, geçmişten beslenen ve günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, şehirlerin geleneksel kimliklerini koruyarak yaşatan ve onları sosyo-kültürel miras olarak gören bir bakış açısıyla geleceğe dönük özgün mekânsal çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Mahalle, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşam biçimi ve zenginliğinin mekâna ve hayata yansımış güçlü bir sosyo-kültürel yapı ürünüdür. Yarışma, bu süreci ‘mahalle’ ölçeğinde yeniden tanımlamayı, kurgulamayı farklı boyutları da içerecek biçimde planlama ve tasarımı yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacıların sosyal, kültürel, ekolojik, teknolojik boyutlardaki bakışları da önem taşımaktadır.

Belirtilen hedef ve beklentiler doğrultusunda; göç alan, kıyı, sanayi veya üniversite kenti; kentleşme oranı ve ulaşım potansiyeli yüksek; özgün tarihsel ve kültürel değerlere sahip olması gibi kriterler çerçevesinde farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş aşağıdaki iller belirlenmiştir:

- Bursa, Çanakkale, Samsun, Kayseri, Konya, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Aydın, Rize.

Yarışmacı ekipler çalışma alanlarını bu şehirlerin arasından kendileri seçeceklerdir.

 

5. YARIŞMACILARDAN BEKLENTİLER

 

Şehirlerimizde; mahalle, sokak, meydan, park vb. kamusal mekânlar ile dayanışma, müşterek üretim, öğrenme, paylaşma gibi sosyal kavramları özgün ve kimlikli bir değer olarak yeniden yorumlayan, kentsel yaşam ve mekan kalitesini iyileştirici ve arttırıcı, yaratıcılığı ve özgünlüğü olan fikir projeleri için yarışmacılardan;

- Zamanla kaybolmaya yüz tutan işlevlerin ve ilişkilerin günümüz koşullarına göre yeniden canlandırılarak yaşatılması, sosyal hayatın ve sosyal ilişkilerin kurulacağı mekânların kurgulanarak bir mahalle kavramsal yaklaşımının ortaya konulması;

- Kent imgesine, kimliğine ve yaşamına olumlu katkı sağlayacak özgün ve kimlikli bir mahallenin kurgulanması;

- Tematik / kavramsal tasarım anlayışı ile açık, yarı açık ve kapalı alanların oluşturduğu mekânsal dizilim ve işlevler arasında kabul edilebilir, uyumlu bir dengeye ulaşılmış olması hususlarının göz önünde bulundurulduğu fikirler geliştirmesi;

- İnsan ölçeğinde, yaya erişimini ve karma kullanımı esas alması;

- Geleneksel değerlere ait yaşam tecrübesi sunması;

- Farklı kültür, inanç, yaş, meslek ve gelir gruplarının bir arada yaşadığı ve bir topluluk duygusunu öne çıkarması;

- Kentsel doku mirasına ait izler ile özgün mimari ve kentsel dinamikleri esas alması;

- İnsanın sosyolojik ve fiziksel gereksinimleri ile ilgili standartları karşılayan yeterli konfora sahip olması;

- Sosyal ve kültürel ilişkilerin, komşuluk ilişkilerinin modern hayatın gereklilikleri ve teknolojilerine göre yeniden ele alındığı, biçimlendirildiği ve bu doğrultuda mahalle ölçeğinde sosyal ve kültürel mekânları kurgulaması;

- Özgün bir tasarım dili oluşturarak tarihi ve doğal yapıyla uyum sağlaması;

- İnsan yaşamını kolaylaştıran ve onları kentsel - mekansal tasarım ilkeleri çerçevesinde yorumlaması;

- Kentsel çevreyi korumayı ve sürdürülebilirliği temel alan; iklim, ekosistem ve enerji etkin yaklaşımlar üretmesi beklenmektedir.

6. İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Adı                                   :  İller Bankası Anonim Şirketi

Adresi                              :  Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Çukurambar Çankaya / ANKARA

Telefon Numarası             :  +90 312 508 70 00

Faks Numarası                 :  +90 312 508 73 99

Web Adresi                      :  www.mahalletasarim.com

Elektronik Posta Adresi   :  mahalletasarim@ilbank.gov.tr

 

7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 

Yarışmaya katılmak isteyenler 23 Mayıs 2017 tarihine kadar yarışmanın resmi sitesinde açıklanacak bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.

Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası veya Şehir Plancıları Odası veya Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı üyelerden mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı katılabilir. Yarışma, konusu sebebiyle yarışmacıların, disiplinlerarası (sosyolog, psikolog, ekonomist vb.) bir ekip çalışması yapması ve konunun niteliğine bağlı olarak diğer disiplin alanlarından danışmanlık hizmeti almaları tavsiye edilmektedir.

- Ekip içerisinden bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

- Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

- Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

- Başvuruda bulunmak ve şartnameyi edinmiş olmak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir.

 

8. BAŞVURU VE ŞARTNAMENİN SATIN ALINMASI

 

Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne katılım formu ile başvurarak kaydettirmeleri ve 25 TL şartname bedelini yatırmaları gerekmektedir. Başvurular posta / kargo yolu ile de yapılabilir ancak başvuruların şartnamede belirtilen tarih ve saati geçmemesi gerekmektedir. Ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.

Yarışma şartname bedeli olan 25 TL “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” açıklaması ile İller Bankası Anonim Şirketi veznesine yatırılması      veya EFT MERKEZ BANKASI İLBANK Hesabına “IBAN: “TR 6300 0040 0001 9330 0009 9999” havale/EFT edilerek alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne elden veya e-posta ortamında ibrazı gerekmektedir.

Şartname Internet sitesinden indirilebilecektir.

 

9. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 

1. Refik TUZCUOĞLU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı V.)

2. Yusuf BÜYÜK (İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü)

3. Banu Aslan CAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü)

 

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

 

1. Y. Erdal KAYAPINAR (Y. Şehir Plancısı)

2. Tuncer ÇAKMAKLI (Y. Müh. Mimar)

3. Hasan ÖZBAY (Y. Mimar, Atılım Üniversitesi)

4. Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU (Şehir Plancısı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

5. Yrd. Doç. Dr. Olgu ÇALIŞKAN (Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı ODTÜ)

6. Prof. Dr. Adnan KAPLAN (Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi)

7. Prof. Dr. Köksal ALVER (Kent Sosyoloğu, Selçuk Üniversitesi)

 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

 

1. Doç. Dr. Emine MALKOÇ TRUE (Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi)

2. Yrd. Doç. Dr. Murat SÖNMEZ, (Mimar, TOBB Üniversitesi)

3. Tolga HAZAN (Mimar, TOBB Üniversitesi)

4. M. Nazım ÖZER (Y. Şehir Plancısı)

 

Raportörler

 

1. Belma YAMAN (Mimar)

2. S. Ahu DEMİRALP (Mimar)

3. Birgül SÜER (Mimar)

 

Raportör Yardımcıları

 

1. Onur ORUÇ (Y. Mimar)

2. Gülay EMERCE (Uzman)

3. İrfan DURUM (Uzman)

4. Gökçe HACIBEKİROĞLU (Şehir Plancısı)

10. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

 

“Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması'' dokümanları www.mahalletasarim.com web sayfasından görüntülenip, indirilebilecektir.

- İmzalanmak üzere, Yarışmaya katılacakların Şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini gösteren imzalı belge (EK-1).

11. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

 

1. Aşama

Yarışmacılar, şartnamede belirtilen illerden birini seçerek, ilin özgün coğrafik, sosyo-kültürel, tarihsel ve ekonomik yapısına referansla kavramsal / tematik tasarım modeli önerilerini;

- Yaşam senaryoları ve aktivite örüntülerini,

- Yapı - mekan - doku tipolojilerini,

- Tasarım kod ve ilkeleri üzerinden geliştirmelidir.

Yukarıdaki çerçevede kavramsal şema, eskiz, üç boyutlu çizim, sokak silüeti vb. görsellerle desteklenen bir çalışma sunulacaktır.

Tasarım, perspektifler, genel silüet, kesit ve görünüşler içerecek ve bunlar en fazla 2 adet yatay tutulmuş A1 pafta üzerinde gösterilecektir. Ayrıca A4 boyutunda, 12 font ile yazılmış en fazla 4 sayfalık bir açıklama raporu beklenmektedir.

2. Aşama

Birinci aşamada seçilen yarışmacılara halihazır harita altlık olarak verilecektir. Yarışmacıların seçtikleri kente ait önerdikleri tasarım modellerini bu harita üzerinden geliştirmeleri beklenmektedir.

Mekansal Üst Kurgu

Yarışmanın 1. Aşamasında projenin temel yaklaşımını ortaya koyan özgün tematik modele ait alan bütününde mekansal ilişkilerin şematik gösterimi yapılacaktır.

Kentsel Tasarım Ana Planı

Mahallenin, ölçeğin gerektirdiği düzeyde planlama, mimari, peyzaj ve kentsel tasarım ilkeleri ile işlevsel ve fiziksel kararları gösterecek ve yarışma alanı bütünündeki ulaşım, ada ve yapı düzeni ile açık alan düzenleme önerilerini kapsayacaktır. Kentsel tasarım çalışması 1/1000 ölçekte plan, kesit, siluet ve perspektiflerle ifade edilecektir.

Yarışmacılardan yaptıkları tasarıma ilişkin (yapı yoğunluğu, nüfus yoğunluğu, yaklaşık konut ve ticari birim sayı ve tipolojiler, sosyal donatılar, yeşil alanlar vb.) arazi kullanım dağılımlarını gösteren bir tablo vermeleri beklenmektedir.

Odak Alan Tasarımı

Mahalle alanı içinde yarışmacı tarafından seçilen, tanımlı sınırları olan alanda/alanlarda yapılar ve çevreleri için hazırlanacak 1/500 ölçekte plan, kesit, görünüş ve perspektiflerle ifade edilecektir. Bu planda zemin kot / kullanım ilişkileri gösterilecektir.

Odak alan kullanımlarını özgün kılan ve tamamlayan teknik ve sosyal donatı elemanları ifade edilecektir.

Mimari Proje

Dokuyu karakterize eden, yapı tipolojilerini ve değişken arazi ilişkilerini anlatan 1/200 ölçekli plan, kesit ve cephe çözümleri verecektir. Yarışmacı gerekli gördüğü takdirde malzeme ve konstrüksiyon kararlarını gösteren çizimler sunabilir.

Açıklama Raporu

Yarışmacılardan yarışma paftaları ile birlikte değerlendirilmek üzere; yarışmacıların alana ilişkin, özgün yaklaşımlarını anlatan, tasarım kriterleri ile problem tariflerini en doğru şekilde ifade eden, vizyon, kentsel dokuya ilişkin kararlar, kullanım alanı kararları, ulaşım şeması, açık ve yeşil alan kullanım kararları, uygulama etaplarını içeren ve şemalarla desteklenen tasarım açıklama raporu hazırlamaları beklenmektedir (A4 formatında, 12 font, en fazla 10 sayfa).

Sunum

Projelerin çiziminde kullanılacak kâğıdın cinsi, çizim tekniği serbesttir. Projeler sergileme kolaylığı açısından 4 adet A0 (118 x 84 cm.) boyutunda sert zeminli (kalın karton, fotoblok vb.) pano üzerinde sunulacaktır. Paftalar dikey kullanılacaktır. Yatayda tek sıra olarak asılacak, asılma şeması her paftanın sağ alt köşesinde belirtilecektir. Teslim edilen paftaların üzerinde kimlik belirleyici herhangi bir işaret veya yazı olmayacaktır.

CD/DVD

Sunum paftalarının 300 dpi çözünürlükte, jpeg veya tiff formatında kopyalarını içeren ve üzerinde proje sahibinin belirlediği 5 rakamdan oluşan kimlik kodunun yazılı olduğu bir CD/ DVD kimlik zarfı içerisinde teslim edilecektir.

 

12. SORU VE CEVAPLAR

 

Yarışmacılar, Şartname ve ekleri hakkındaki sorularını mahalletasarim@ilbank.gov.tr adresine “sorular” başlığı yazılarak e-posta ile yarışma raportörlüğüne iletebilirler.

Sorular ve cevapları http://www.mahalletasarim.com adresinde yayınlanacaktır.

Sorular ve cevapları yarışma dokümanı niteliğindedir.

Soruların cevapları gönderildikten sonra yarışma şartnamesinde herhangi bir değişikliğin yapılması söz konusu değildir.

Yarışmacılar, sorularını 1. Aşama için 5 Nisan 2017 günü saat: 17.00’ye kadar, 2. Aşama için 28 Haziran 2017 günü saat: 17.00’ye kadar “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” raportörlüğünün mahalletasarim@ilbank.gov.tr e-posta adresine göndereceklerdir.

Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, 1. Aşama için 7 Nisan 2017 tarihine kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alarak kaydını yaptıran tüm yarışmacılara, 2. Aşama için 30 Haziran 2017 tarihine kadar 2. Aşamaya kalan tüm yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilecektir.

 

13. YARIŞMADAN ÇIKARMA

 

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır.

- Şartnamede belirtilen esaslara uymayan projeler,

- Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler (proje müellifinin kimliğini belli edecek şekilde el yazısı ile yazılmış notlar bu işaretlerden sayılır),

- Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler,

- Şartname alıp raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlardır.

14. KİMLİK ZARFI

 

Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde -el yazısı olmamak koşulu ile- "Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması" başlığı yazılı bir zarf içinde;

- Şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini gösteren imzalı belge,

- Ad ve soyadları,

- Mezun oldukları okulu ve diploma numaraları,

- TMMOB Mimarlar Odası veya Şehir Plancıları Odası veya Peyzaj Mimarları Odası’na üye olunduğuna dair yarışmanın ilan edildiği yıla ait belge,

- Adres ve iletişim bilgileri bulunacaktır.

Ekip olarak katılım halinde, ekip başı tanımlanacak ve yukarıda belirtilen belgeler ekiptekilerin her biri tarafından ayrı ayrı verilecektir. Projeden ekip halinde katılanların her biri müştereken ve müteselsilen sorumludur. Danışmanlar bunun dışındadır.

Proje ekibine 2. Aşamada ihtiyaç duyulması halinde ek uzmanlar katılabilir. Ancak 1. Aşamadaki ekip üyeleri danışmanlar ve yardımcılar dışında değiştirilemez.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden, ödül kazanamamaları halinde kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine “AÇILABİLİR” kaydını koyabilirler. Bu kaydı taşıyan zarflar jüri tarafından açılıp, kimlikler açıklanacak ve bu işlemler tutanakta belirtilecektir.

 

15. ADRES ZARFI

 

Yarışmacıların adres zarfı teslim etmeleri gerekmektedir. Zarf içine kimlik bilgilerinin olmadığı iletişim adresi konulacaktır.

 

16. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

 

Yarışma projeleri, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde raportörlüğe teslim edilecek; tüm paftaların ve açıklama raporunun her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine tekrarlanmayan ve sıralı olmayan beş (5) rakamlı (1×4 cm ebadında) bir rumuz yazılacaktır. Teslim edilecek proje ambalajı üzerinde "Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” ibaresi, rumuzu ve yukarıda belirtilen teslim adresi yer alacaktır.

 

17. YARIŞMA TAKVİMİ

 

Yarışmanın İlanı                                                              15 Mart 2017

1. Aşama sorular için son gün                                         05 Nisan 2017

1. Aşama cevapların İlanı                                                07 Nisan 2017

1. Aşama Proje Teslim tarihi ve Saati                              23 Mayıs 2017 Saat 17.00

Jüri Toplanma Tarihi                                                       27 Mayıs 2017

1. Aşama Sonuçların Açıklanma Tarihi                           31 Mayıs 2017

2. Aşama Başlangıç Tarihi                                              05 Haziran 2017

2. Aşama sorular için son gün                                         28 Haziran 2017

2. Aşama için cevapların ilanı                                          30 Haziran 2017

2. Aşama Proje Teslim Tarihi ve saati                             15 Ağustos 2017 Saat 17.00

Jüri Toplanma Tarihi                                                       18 Ağustos 2017

2. Aşama Sonuçların Açıklanma Tarihi                           22 Ağustos 2017

18. PROJELERİN TESLİM ŞARTLARI

 

1. Aşama Projelerin en geç 23 Mayıs 2017 günü saat 17.00’ye kadar ve 2. Aşama projelerin en geç 15 Ağustos 2017 günü saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen adrese elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. Kargo ile teslim edilen projelerin, teslim tarihi ve saatinden önce kargoya teslim edilmesi ve 3 gün içinde raportörlüğe ulaşması gerekmektedir. Kargo teslim makbuzu raportörlüğe aynı gün içerisinde e-posta veya faks ile iletilecektir. Belirtilen zamanda raportörlüğe ulaşmamış olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kimlik zarfı ve ambalajların üzerine beş rakamlı “Rumuz” ve “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” başlığı yazılacak bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.

Proje Teslim Adresi:

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması Raportörlüğü

İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı

Adres      : Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı-Altındağ/ANKARA

İletişim    : +90 312 303 35 02

Faks        : +90 312 303 35 99

 

19. DEĞERLENDİRME, ELEME VE SEÇME ŞEKLİ

 

Birinci aşama sonucunda, 8 adet proje seçilecektir. Seçilen projeler 2. aşamaya davet edilecektir.

 

20. SONUÇLARIN İLANI

 

Yarışmanın sonucu İller Bankası Anonim Şirketi tarafından Resmi Gazete’de ve ilgili meslek oda ve kuruluşları yayın organlarında ayrıca “http://www.mahalletasarim.com” ve “www.ilbank.gov.tr” internet sayfasında yayınlanacaktır.

 

21. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 

3 Adet Eşdeğer Ödül           : 75.000-TL (Net)

5 Adet Eşdeğer Mansiyon   : 15.000-TL (Net)

Ödül alamayan projelerden uygun görülenler satın alınabilir. Satın alınacak her proje için 5.000 TL ödenecektir.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı eşdeğer ödül tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara net olarak en geç 30 gün içinde ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

22. SERGİ ve KOLOKYUM YERİ

 

Yarışmaya katılan tüm projeler açıklanmasını takiben yarışmanın resmi sitesinde yayımlanacaktır. Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben, 15 gün süre ile Ankara’da sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacaktır. Sergi ve kolokyumun yeri ve tarihi sonuçların ilan edildiği metinde de duyurulacaktır.

 

23. HAK VE SORUMLULUKLAR, PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

 

Yarışmacılar sundukları proje ve dolayısıyla da eser üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, söz konusu projenin kendisine ait olduğunu ve daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini; üçüncü kişi ya da kuruluşların projenin/eserin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; İller Bankası Anonim Şirketi’nin bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve beyan ederler.

Ödül kazanan ve satın almaya uygun görülen tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca, idareye ait olur. Şartname alan yarışmacılar bu hükmü kabul etmiş sayılır.

İdarenin, uygulama projelerini yaptırma taahhüdü yoktur. Ancak İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerini ödül kazanan veya satın almaya uygun görülen tasarım sahibine, teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak suretiyle doğrudan temin yolu ile yaptırabilir. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamaması halinde, idare uygun gördüğü takdirde diğer ödül kazanan ve satın almaya uygun görülen tasarım sahibi ile görüşme yapmak suretiyle seçilen tasarımın uygulama projelerini aynı usulle yaptırabilir.

Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak her türlü yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Yarışmadan sonra derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini müteakip bir (1) ay içerisinde yarışmayı çıkartan idareden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri tarafından teslim alırlar. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

 

24. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde Ankara Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

EK-1

 

MAHALLE TASARIMI FİKİR YARIŞMASI

 

KATILIM TUTANAĞI

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen MAHALLE TASARIMI FİKİR YARIŞMASI şartnamesi ve eklerini okudum, aynen kabul ediyorum.

 

 

 

ADI VE SOYADI:

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ:

 

TC KİMLİK NO:

 

MESLEĞİ:

 

MEZUN OLUNAN OKUL / DİPLOMA TARİH /NO:

 

ODA SİCİL NO:

 

ADRES

 

TELEFON:

 

E-POSTA:

 

BANKA ADI, ŞUBE KODU, HESAP NO, IBAN:

 

TARİH / İMZA:

2289/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

Firma Adı

Vergi No

İşletmecinin Bilinen Adresi

Kanuni Dayanağı

Borç Türü

Borç Tutarı (TL)

İnselberg Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi

Boğaziçi Vergi Dairesi 4780052991

Perpa Tic. Mer. A Blok Kat: 1-2-3 No: 26 Okmeydanı/İSTANBUL

4703 sayılı Kanunun 5 inci ve 12 nci maddesi; 5809 sayılı Kanunun 53 üncü ve 60 ıncı maddesi

İdari Para Cezası

6.086,00

 

Yukarıda yer alan İnselberg Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi’nin 4703 sayılı Kanun uyarınca ithalatçısı olduğu Probook marka PRBT-763 model tablet bilgisayar cinsi cihazlara ait teknik belgelerin (konu hakkında açıklamalarını, cihazın üreticisinde bulunması zorunlu teknik bilgi ve belgeleri, firmaya ait vergi levhası örneğini) 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza gönderilmesi 04/04/2014 tarihli ve 26808001-352.01/24599 sayılı yazı ile talep edilmiştir. Ancak söz konusu Şirket tarafından, bahsi geçen yazıya herhangi bir cevap verilmemiştir.

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı davranılması sebebi ile Şirket hakkında aynı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezasının 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/13) ile 3.043 TL olarak belirlenen alt sınırının 5809 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir kat artırılması sonucunda, 6.086 TL idari para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 12/10/2016 tarihli ve 2016/DK-TED/423 sayılı Kurul Kararı gereği karar verilmiştir.

Bu itibarla, İdari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi IBAN No: TR720001200941100005000016 veya Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi IBAN No: TR160001200941100005000054 nolu online tahsilat hesaplarına banka şubesi aracılığıyla ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na veya Bölge Müdürlüklerince verilen idari para cezalarına ilişkin olarak ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para cezasının işbu tutanağın tebliğini müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para cezasının ¼’ü oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi dairesine yapılan ödemenin ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı gerektiği hususu7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2318/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_4.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_5.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_7.jpg


Adalet Bakanlığından:

Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2014/760 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2269/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV).

VAKFEDENLER: Levent UYSAL.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/06/2016 tarihinde kesinleşen 24/03/2016 tarihli ve E: 2015/694, K: 2016/170 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Özellikle eğitim, sağlık ve kültür alanında topluma hizmet sunmak, gelişmesine hizmet etmek, daha yüksek, verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000 TL (yetmişbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Levent UYSAL, Ahmet Can UYSAL, Mehmet DOĞAN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek aynı veya benzer amaçlı bir vakfa, bunun mümkün olmaması halinde gayesi en yakın vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2291/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesör

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuracak olan adayların; Osteoporoz ve İmplant konusunda çalışmaları olması beklenmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

2302/1-1


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

2016 - 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Yüksekokul

Bölüm

Program

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Aranan Nitelikler

Meslek Yüksekokulu

Dişçilik Hizmetleri

Ağız ve Diş Sağlığı

Profesör

1

Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olup, Doktorasını “Maddeler Bilgisi Bilim Dalı”nda ve Doçentliğini de “Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda” da yapmış olmak.

2310/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/ Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Profesör

1

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

1874/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Alanında uzmanlık yapmış olmak.

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Alanında uzmanlık yapmış olmak.

1

Profesör

2209/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların; TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması, anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopilerini, özgeçmişlerini (yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin isimleri ve iletişim bilgilerini, adayın eğitim felsefesini ve akademik ajandasını içeren niyet mektuplarını, mevcut ise; aday tarafından verilmiş olan derslerin değerlendirmelerini iletmeleri gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracaklardan ayrıca doçentlik belgesi talep edilmektedir.

Başvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Öğretmenliği Programı

Profesör, Doçent ya da Yrd. Doçent

1

- Adayların sınıf öğretmenliği ve ya Türkçe eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmaları,

- İlkokuma Yazma Öğretimi, Türkçe Öğretimi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi gibi dersleri daha önce vermiş ve bu konuda tecrübeli olmaları (tercihen) gerekmektedir.

2317/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 25. maddeleri ile Madde 23 (c) ve 25 (c)’ye dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2 - Özgeçmiş

3 - 2 adet fotoğraf

4 - Nüfus Cüzdan Sureti

5 - Doçentlik belgesi (Doçent kadrosuna başvuracaklar için)

6 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7 - ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8 - Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir. Yardımcı Doçent kadrosuna Doçent unvanını alanlar başvuru yapamazlar.

 

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Karaciğer transplantasyonu alanında çalışmış olmak. Anesteziyoloji alanında doçent olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Gastroenteroloji alanında doçent olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Aort diseksiyonu cerrahisi alanında çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Müh. Mim. Fak.

Makina Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Lazer metal ergitme uygulamaları konusunda çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Barsak stoması ve ağız kuruluğu konusunda çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

Eğitim Fak.

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Otizm spektrum bozukluğunda iletişim becerileri konusunda çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Yakınçağ Tarihi

19.yüzyıl Osmanlı diplomasisi üzerine akademik çalışmaları bulunmak.

2271/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 13/03/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan ve sehven yazılan kadro unvanı ve derecesi ile eski ilan şartı karşısında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/

Program

Sehven Yazılan Kadro Unvanı

Kadro Unvanı

Sehven Yazılan Derece

Derece

Adet

Sehven Yazılan Şart

Aranan Şart

Kastamonu Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

Yardımcı Doçent

1

3

1

Genel anestezi ile epidural anestezinin karşılaştırılması üzerine çalışmış olmak

Perkütan Nefrolitotomi cerrahisinde genel anestezi ile epidural anestezinin karşılaştırılması üzerine çalışmış olmak

2293/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm - uzamanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabacı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibari ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

1 (Profesör)

1.Ticaret Hukuku alanında “doktor” ve “doçent” ünvanlarını almış olmak.

2.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

3 (Prof., Doçent/ Yardımcı Doçent)

1. Beslenme ve Diyetetik, Tıp (Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbı Biyoloji ve Genetik) Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi) bilim alanlarından

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

3 (Prof., Doçent/Yardımcı Doçent)

1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Plastik Cerrahi, Anatomi, Fizyoloji, Spor Hekimliği  bilim alanlarından

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

2309/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

MOLEKÜLER BİY. VE GENETİK

-

1

-

-

Apomiksi ve DNA metiltransferaz gen anlatımları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

UZAY BİLİMLERİ VE TEKNO.

-

1

-

-

Çift yıldızlarda eksen dönmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANAT DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

RESİM

RESİM

-

1

1

Estetik ve Sanat Kuramları, Resimde Şiddet İmgeleri, Kültürel Şiddet ve Anti-Estetik Sanatta Siyaset Sosyolojisi, Şiddetin Sanata Yansımaları, Mozaik ve Resimde Uygulama Teknikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

-

1

1

"Proaktif davranışlar" ve "işe adanma" üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

NÖROŞİRURJİ

-

1

1

Spinal cerrahi biriminde eğitim ve uygulamalara katılmış olmak ve vasküler cerrahi konusunda eğitimli olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAS.

1

-

-

Çocuk nefrolojisi uzmanı olmak, ülkemizde çocuklardaki kronik böbrek hastalığı epidemiyolojisi ile ilgili ulusal çok merkezli çalışma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÜKLEER TIP

-

1

1

I-131 tedavilerinde genotoksisite ve MDR çalışmaları yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

PSİKİYATRİ

-

1

3

Destekleyici Psikoterapi uygulayıcısı ve eğiticisi olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

1

-

-

Sürdürülebilir alternatif tarım sistemleri ve organik tarım konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2258/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ALANI

EK AÇIKLAMALAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

Hemşirelik, Tıp (Tercihen İç Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları, Cerrahi)

Profesör

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

Hemşirelik, Tıp (Tercihen İç Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları, Cerrahi)

Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

3

Hemşirelik, Tıp (Tercihen İç Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları, Cerrahi)

Yardımcı Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Plastik Cerrahi, Anatomi, Fizyoloji, Spor Hekimliği

Profesör

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Plastik Cerrahi, Anatomi, Fizyoloji, Spor Hekimliği

Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Plastik Cerrahi, Anatomi, Fizyoloji, Spor Hekimliği

Yardımcı Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Beslenme ve Diyetetik, Tıp (Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi biyoloji ve Genetik), Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi)

Profesör

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Beslenme ve Diyetetik, Tıp (Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi biyoloji ve Genetik), Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi)

Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

3

Beslenme ve Diyetetik, Tıp (Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi biyoloji ve Genetik), Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi)

Yardımcı Doçent

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   :  İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu

                Ataköy Yerleşkesi

                E-5 Karayolu üzeri 34156

                Bakırköy / İstanbul

Tel        :  0 212 498 47 98

E-mail  :  ik@iku.edu.tr

2316/1-1


TEB Holding Anonim Şirketinden:

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ