14 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30007

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KKP UYGULAMASI, VERİ TABANI VE DONANIMLARININ BAKIM VE LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MOBİL HİDROLİK MAKASLI PLATFORM TEMİNİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


PLAKET, PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


3 ADET 12 METRELİK BMC MARKA BELDE MODEL KAN BAĞIŞI OTOBÜSÜNÜN TADİLAT VE ONARIM HİZMET ALIMI KİTLERİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


BUHAR KAZANLARI VE BUHAR TÜRBİNLERİ İÇİN MUHTELİF TİPLERDE VENTİL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


VAGON MUHTELİF BORULARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KKP UYGULAMASI, VERİ TABANI VE DONANIMLARININ BAKIM VE LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı KKP uygulaması, veri tabanı ve donanımlarının bakım ve lisans güncellemesi, hazırlanan teknik şartnamesine ve Oracle markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22.03.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve Oracle markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2257/1-1


MOBİL HİDROLİK MAKASLI PLATFORM TEMİNİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan mobil hidrolik makaslı platform temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/113180

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Malın             

a) Adı                                        :  Fabrikamız ihtiyacı olan bir adet mobil hidrolik makaslı platform temini

b) Niteliği ve miktarı                  :  Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

1

MOBİL HİDROLİK MAKASLI PLATFORM

ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ:11-13 M ARASI

YÜKSELTİLMİŞ PLATFORM YÜKSEKLİĞİ (B):9-11 M ARASI

EK PLATFORM UZATMASI (K)EN AZ 0,6 M

KORKULUK YÜKSEKLİĞİ (C ) EN AZ 1,1 M

PLATFORM KALDIRMA KAPASİTESİ EN AZ 300 KG

EK PLATFORM KALDIRMA KAPASİTESİ EN AZ 100 KG

ADET

1

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                             :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme ambarı

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer                         :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer              :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil)         :  TL 30,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                                   :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                                       :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                                :  28/03/2017

d) İhale (son teklif verme) saati                                 :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2192/1-1


PLAKET, PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için Plaket, Plaket Kutusu ve Madalya Kutusu alımı, İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 05.04.2017 günü saat 10:00’ a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 05.04.2017 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1   Etimesgut/ANKARA)

8 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

9 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

10 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

11 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

2284/1/1-1


3 ADET 12 METRELİK BMC MARKA BELDE MODEL KAN BAĞIŞI OTOBÜSÜNÜN TADİLAT VE ONARIM HİZMET ALIMI KİTLERİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Orta Karadeniz (Samsun) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı kan bağış merkezlerinde kan alım faaliyetlerinde kullanılan “3 Adet 12 Metrelik BMC Marka BELDE Model Kan Bağışı Otobüsünün Tadilat ve Onarım” hizmet alımı; İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790   Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 05.04.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 05.04.2017 günü saat 15:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1    Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

2284/2/1-1


BUHAR KAZANLARI VE BUHAR TÜRBİNLERİ İÇİN MUHTELİF TİPLERDE VENTİL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                          :  2017/115071

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir / Ankara

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel.: (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                                  Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi                       :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı               :  Şirketimize bağlı muhtelif Şeker Fabrikalarında mevcut buhar kazanları ve buhar türbinlerinde kullanılmak üzere yüksek basınç ve ısıya dayanıklı detayları teknik şartnamede yazılı muhtelif özelliklerde;

                                                                  - 19 kalemde 130 adet Düz Ventil,

                                                                  - 1 kalemde 1 adet Sürgülü Ventil,

                                                                  - 1 kalemde 2 adet Yüzey Blöf Ventili (Manuel Tip),

                                                                  - 1 kalemde 2 adet Yaylı emniyet Ventili (Tam Kalkışlı)

                                                                  olmak üzere 22 kalemde toplam 135 adet Muhtelif Ventil Alımı.

b) Teslim yeri                                         :  Düz, Sürgülü ve Yüzey Blöf Ventilleri Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarına (Etimesgut/Ankara); Yaylı Emniyet Ventilleri Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarına tek parti halinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)

b) Son teklif verme (ihale) tarihi

    ve saati                                               :  27 Mart 2017 Pazartesi günü, saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir / Ankara adresinde görülebilir ve TL.75,00 (Y.Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 27.03.2017 Pazartesi günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2196/1-1


JEOTERMAL KAYNAK SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 6 (Altı) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2) İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında 30.03.2017 Perşembe günü saat 14.00’da yapılacaktır.

3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

1. Nolu Saha..........................................................................................................

İli

: Manisa

Alanı

: 4.412,72 Hektar

İlçesi

: Sarıgöl

Muhammen Bedel

:86.954,85 TL

 

 

Geçici Teminat Bedeli

: 2.608,65 TL

Mahallesi-Mevkii

: Tırazlar

 

 

Pafta No

: L21d2,L21a3,L21c1

Kuyu Adedi:1

Kuyu Derinliği:400m.

Kuyu Sıcaklığı:27 C

Debi:12 Lt./Sn.

 

Erişim No

:

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

647823

649850

649860

650900

650985

X (YUKARI)

4241642

4243170

4240000

4235425

4235420

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Y (SAĞA)

651000

652759

654000

653280

645294

X (YUKARI)

4235350

4235320

4235250

4230450

4235996

 

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

 

 

Y (SAĞA)

645790

646801

647860

 

 

X (YUKARI)

4237080

4239288

4241605

 

 

 

2 Nolu Saha............................................................................................................

İli

: Manisa

Alanı

: 4.775,00 hektar

İlçesi

: Alaşehir

Muhammen Bedeli

: 94.093,76 TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.822,81 TL

Mahallesi-Mevkii

: Gürpınar

 

 

Pafta No

: K20c3, L20b1, L20b2

Kuyu Adedi: 1

Kuyu Derinliği:1232m.

Kuyu Sıcaklığı:79 C

 

Erişim No

: 3191197

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

629500

630000

625500

619500

X (YUKARI)

4271000

4265000

4260000

4260000

 

3 Nolu Saha.............................................................................................................

İli

: Manisa

Alanı

: 4.775,00 hektar

İlçesi

: Ahmetli

Muhammen Bedeli

: 94.093,76.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2. 822,81.-TL

Mahallesi-Mevkii

:Kestelli, Dibekdere

 

 

Pafta No

:K19c3,K20d4

Kuyu Adedi:1

Kuyu Derinliği:452m.

Kuyu Sıcaklığı:44 C

 

Erişim No

: 3187328

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

578000

581000

588000

578000

X (YUKARI)

4272000

4275000

4268500

4266500

 

4 Nolu Saha.............................................................................................................

İli

: Manisa

Alanı

: 3.628,58 Hektar

İlçesi

: Salihli

Muhammen Bedeli

: 71.502,98 TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.145,09 TL

Mahallesi-Mevkii

: Durasıllı

 

 

Pafta No

: K20c4,K20d3,L20a2,L20b1

Kuyu Adedi:1

 

Erişim No

: 3191196

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

608500

608500

605084

604890

X (YUKARI)

4260998

4262000

4261999

4262680

 

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

 

Y (SAĞA)

615390

617210

611613

 

X (YUKARI)

4266740

4263240

4260998

 

 

5 Nolu Saha..............................................................................................................

İli

: Manisa

Alanı

: 4.852,96 hektar

İlçesi

: Saruhanlı

Muhammen Bedeli

: 95.630,00 TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.868,09 TL

Mahallesi-Mevkii

: Alibeyli

 

 

Pafta No

: K19c1, K19d2

 

 

Erişim No

: 3191198

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

556580

563790

570440

565190

X (YUKARI)

4285170

4287690

4281040

4280270

 

6 Nolu Saha............................................................................................................

İli

: Manisa

Alanı

: 2.377,54 Hektar

İlçesi

: Salihli

Muhammen Bedeli

: 46.850,61 TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.405,52 TL

Mahallesi-Mevkii

: Delibaşı, Kızılavlu

 

 

Pafta No

: K20c3, K20c4

 

 

Erişim No

: 3295225

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

617260

618864

622603

622547

619000

X (YUKARI)

4275565

4275119

4272707

4272635

4272600

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Y (SAĞA)

619000

615000

613409

612362

612873

X (YUKARI)

4270000

4273000

4273000

4273577

4274849

 

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

 

 

Y (SAĞA)

615456

616922

617390

 

 

X (YUKARI)

4274727

4275826

4275733

 

 

 

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

a- Gerçek kişiler için;

1- Müracaat dilekçesi,

2- T.C. kimlik numarasını içeren noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Tebligata esas resmi makamlarca onaylı kanuni ikametgâh belgesi aslı ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5- Noter Tasdikli imza beyannamesi aslı,

6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza beyannameleri aslı,

7- Her sayfası imzalanmış şartname,

8- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı (İnternet üzerinden yapılan EFT’lere ilişkin dekontların ilgili banka tarafından kaşe ve imza edilerek onaylanması gerekmektedir)

b) Tüzel kişiler için;

1- Müracaat dilekçesi,

2- Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti (Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer almalıdır), şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

3- Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösteren vergi levhası,

5- İhaleye yetkili olarak katılacakların, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri aslı,

6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâlet nameleri ve noter tasdikli imza sirküleri aslı,

7- Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri aslı,

8- Her sayfası imzalanmış şartname,

9- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı (İnternet üzerinden yapılan EFT’lere ilişkin dekontların ilgili banka tarafından kaşe ve imza edilerek onaylanması gerekmektedir)

6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanlarını satın almaları zorunludur.

7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

İlan olunur.

1883/1-1


VAGON MUHTELİF BORULARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2017/110333

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin

    niteliği, türü ve miktarı                       :  17 kalem Vagon Muhtelif Boruları, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  28/03/2017 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 28/03/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2124/1-1