13 Mart 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30006

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/02/2017 tarih ve 372 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi Elvan Mahallesi İmarın 46162 ada 11 ve 12 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 13/03/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2177/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 11 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

1

Makine Mühendisliği

Doçent

İç Mimarlık (İngilizce)

1

İç Mimarlık, Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

1

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

1

Enformatik

Yardımcı Doçent

İşletme (İngilizce)

1

Yönetim Organizasyon

Yardımcı Doçent

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Psikoloji

Profesör

1

Psikoloji

Doçent

1

Psikoloji

Yardımcı Doçent

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim

1

Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1

Gıda/Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

2189/1-1


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Geleneksel ve öğrenme döngüsü ile eğitim görülen sınıflarda öğrencilerin insan dolaşım sistemini anlama düzeylerini bilişsel ve güdüsel değişkenlerin etkileri üzerinde çalışmış olmak.

 

Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3 - Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 - Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ve başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

2120/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (bakınız: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr linkinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatta bulunacak adayların Üniversitemiz Yönergesine göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan Tablosunu hazırlayarak; dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Müracaatta İstenen Evraklar:

1. Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgileri belirtilen müracaat dilekçesi.

2. Özgeçmiş.

3. 2 adet fotoğraf.

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

5. Yabancı Dil Belgesi.

6. Doktora ve/veya Doçentlik belgeleri (Onaylı suretleri)

7. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

8. Yardımcı Doçentlik kadrosuna müracaat eden adaylar Doktora/Uzmanlık Belgesi (Doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili müracaat dilekçelerinde belirteceklerdir. (Yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin internet sayfasından duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

9. Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna müracaatlar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evraklar, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adettir.)

10. Hizmet Dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik evraklı dosyalar ile postayla yapılan müracaatlar geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların müracaat dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Çok kültürlü eğitim alanında doktora yapmış olmak.

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ACİL TIP

DOÇENT

1

1

 

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

DOÇENT

1

1

Genel anestezi ile epidural anestezinin karşılaştırılması üzerine çalışmış olmak.

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

 

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Tonsilloktemi yapılmış hastalarda deksametazon ve tramadol uygulaması sonuçlarının karşılaş-tırılmasını çalışmış olmak.

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Lomber disk hernisi ile sakroiliak eklem disfonksiyonu ilişkisini çalışmış olmak.

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ GENETİK

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Meme kanserinde gen polimorfizmi ve etkilerini çalışmış olmak.

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOİSTATİSTİK

PROFESÖR

1

1

 

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

SİLVİ KÜLTÜR

PROFESÖR

1

1

 

2122/1-1


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alanya.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR ADET

DOÇENT ADET

YARDIMCI DOÇENT ADET

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

1

 

 

1

Doçentlik unvanını mali hukuk alanından almış olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.

İşletme

Muhasebe Finansman

 

 

1

4

Muhasebe bilim dalında doktora yapmış olmak. Şirket birleşmeleri, bağımsız denetim ve duygusal zeka konularında çalışmış olmak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

 

 

1

4

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Finansal hizmet pazarlaması ve markalaşma konularında çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

 

1

 

3

Doktora ve doçentlik unvanını eğitim programları ve öğretim alanından almış olmak. Öğrenen özerkliği, değer kazanımı ve sosyal bilgiler öğretimi konularında çalışmaları olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

 

1

 

3

Doktora ve doçentlik unvanını fen bilgisi eğitimi alanından almış olmak. Fen eğitiminde TGA yöntemi konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

 

 

1

4

Eğitim yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Eğitim kurumlarında mizah iklimi ve çatışma yönetimi stratejileri konusunda çalışmaları olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

 

 

1

3

Kovalyant tensörlerin geometrik uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Biyomühendislik

 

 

1

4

Bitkisel uçucu yağların kanser hücrelerinin DNA’sı ve hücre zarı üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

 

1

 

1

Genel cerrahi alanında doçentlik unvanını almış olmak, periton yapışıklığı üzerine lipid düşürücü ilaçların etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

 

 

1

3

Cerrahi hastalarda malnutrisyonun morbiditeye olan etkisi konusunda çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

 

 

1

3

Üroloji Uzmanı olmak, mesaneye mitomisin termokemoterapisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

 

 

1

3

Üroloji uzmanı olmak, Üretral darlıkların tedavisinde amplatz renal dilatatör kullanımı ve sonuçları konusunda çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

1

3

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmak, implant ile ilişkili enfeksiyon modeli konusunda çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

 

 

1

3

Radyoloji uzmanı olmak, jugular ven, optik sinir ve endovenöz lazer varis tedavisi konularında çalışmaları olmak.

2183/1-1


Başbakanlık Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

TİKA SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL

Başkanlığımız 54 ülkede 56 Program Koordinasyon Ofisi ile kalkınma işbirliği alanında küresel yönelimler kazanan dış politikamızın etkin bir uygulayıcısı olarak sahip olduğu insan kaynağını her yıl genişletmek ihtiyacı duymaktadır. Sözleşmeli Personel pozisyonu spesifik uzmanlık ve tecrübe gerektiren teşkilatımızın ana istihdam biçimlerinden biridir. TİKA’nın ülkemizin değerlerini ve tecrübesini dünya ile paylaşma misyonunu benimsemiş uzmanlarımızın uluslararası bir vizyona sahip, farklı kültürlerle temasa, öğrenmeye açık, zor yaşam koşullarında da etkili verimli bir şekilde üretimde bulunabilecek sabırlı, kararlı, insani değerleri içselleştirmiş ve ahlaki olgunluğa sahip olması bizim için önem taşımaktadır.

2017 yılı için de Başkanlığımızca 21 yerli ve/veya yabancı uyruklu Sözleşmeli Personel istihdam edilecektir.

Müracaatlar 20 Mart 2017 tarihinde başlayacak olup, 24 Mart 2017 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığımızın www.tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir.

TİKA Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ile ilgili "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Esasları" uygulanır.

Yabancı dil sınavı giriş yeri sonradan ilan edilmek üzere 30 Mart 2017 tarihinde yapılacak olup, giriş sınavı ise 05 Nisan - 14 Nisan 2017 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1) Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilecek uzmanlarımızın bir çoğu sahada ya da saha ile yakın temas halinde çalışacak olmasından dolayı iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda 6. Grup için İspanyolca, Arapça ve Fransızca dillerinden, 2. Grup için İngilizce dilinden, diğer başvuru grupları için İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve Arapça dillerinden herhangi birinden 2015, 2016 ve 2017 yılı için(Sonuçları Açıklanan) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından 1. Gruptan başvuran adaylar için  (C) seviyesinde; 2, 3, 4, 5 ve 6.  Gruptan başvuran adaylar için (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında(İspanyolca hariç) başarılı olmak. (1. Grup 70 puan; 2, 3, 4, 5 ve 6. Gruplar için 80 puan)

Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.

2) Adayların proje yönetimi konusunda deneyimli olması ve bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanması beklenmektedir.

3) Adayların seyahat engelinin bulunmaması, uzun ya da kısa süreli görevlendirmelere her zaman hazır bulunmaları beklenmektedir.

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4) (5) (6) (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,

5) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.)

6) Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu” ndaki şartları taşıyor olmak,

 

Gruplar

Adet

Başvurabilecek Mezuniyet Alanı

Özel Şartlar

1. Grup

5

• Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olmak. (2)

• Üniversitelerin Elektrik veya Elektrik- Elektronik  Bölümlerinden mezun olmak.(1)

• Üniversitelerin Makine Mühendisliği Bölümünden Mezun olmak.(2)

• Mühendis veya Mimar pozisyonunda en az 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak.

• Tercihen saha deneyimi sahibi olmak

• Tercihen lisansüstü derece sahibi olmak 

• İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden başvuracak adaylar için tercihen tarihi eser restorasyonu alanında tecrübe sahibi olmak veya lisansüstü derece sahibi olmak 

2. Grup

1

• Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo-TV Sinema, Gazetecilik, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı ve diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak.

• Türkçe ve İngilizce olarak günlük haber yazabilmek, medya kuruluşları için özel haber derlemeleri yapabilmek ve bu alanda muhabir, metin yazarı, haber editörü vb. pozisyonlarda en az 3 yıllık hizmet süresine sahip olmak,

• TİKA’nın sosyal medya hesaplarını aktif ve etkili şekilde kullanabilecek yetkinliğe sahip olmak, tercihen bu konuda deneyime sahip olmak,

• İngilizceyi yazılı olarak aktif biçimde kullanabilmek, Türkçe haberleri İngilizceye çevirebilmek.

3. Grup

10

• Üniversitelerin 4 (dört) yıllık İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye Bölümlerinden mezun olmak

• TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az 4 yıllık hizmet süresine sahip olmak

• Tercihen yurtdışında kalkınma işbirliği ve teknik yardım başta olmak üzere inceleme-araştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak.

4. Grup

1

• Üniversitelerin Ziraat Fakültelerinden mezun olmak

• Tarım makinaları, tarım ekonomisi, sulama, su hijyeni, çevre, tarla ve bahçe bitkileri, hayvancılık, zootekni alanlarından birinden lisansüstü derece sahibi olmak.

• Tarımsal kalkınma alanında en az 4 yıllık hizmet süresine sahip olmak. 

• Tercihen Afrika coğrafyasında proje yürütmüş olmak.

5. Grup

1

• Üniversitelerin Sosyoloji veya Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak

• En az 3 yıl hizmet süresine sahip olmak.

•Tercihen kalkınma işbirliği, azgelişmişlik, yoksulluk, sosyal politika, işsizlik, çevre sosyolojisi konularında lisansüstü derece sahibi olmak.

6. Grup

İspanyolca(1),

Arapça(1),

Fransızca(1)

• İspanyolca, Arapça ve Fransızca için Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden veya bu dillerin dil ve edebiyatının fakülte düzeyinde öğretildiği bölümlerinden mezun olmak

• Başvurulan dille ilgili Mütercim veya Tercüman olarak alanında en az 3 yıl hizmet süresine sahip olmak

 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların aşağıda yer alan başvuru evraklar ile birlikte en geç 24 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için istenen belgeler:

a) Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu,

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Başkanlıkça yapılacak dil sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.)

ç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanının/ Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının 1 adet sureti, yabancı ülke vatandaşları için pasaport örneği,

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adli sicil kaydı yazılı beyanı, yabancı ülke vatandaşları için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

f) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

g) Daha önce başka yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi (E-devlet üzerinden alınan hizmet dökümünü ve daha önce çalışılan yerden alınacak hizmet belgesi),

ğ) En geç üç ay önce çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında iki adet fotoğraf,

h) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş.

Giriş sınavından önce yabancı dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan adaylar için ihtiyaç halinde 30 Mart 2017 Perşembe günü Başkanlıkça İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça yabancı dil seviyelerini ölçmeye yönelik sınav yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça mülakat programında belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı/yeni kimlik kartı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, yabancı dile olan hâkimiyeti, davranış ve tepkilerinin Sözleşmeli Personelliğe uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav şeklinde olacaktır.

IV. DEĞERLENDİRME VE İLAN

Sözlü sınav Başkanlığımızca atanan Sınav Kurulu Üyelerince yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarı derecesine göre sıralanır. Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlayan adaylara öncelik tanınacaktır. Başvuru şartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Nihai sınav sonucu www.tika.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmedikleri takdirde yedek adaylar puan sıralamasına göre atanacaktır.

Sınavı kazananlar hakkında, 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin 7 nci fıkrasına göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Esasları uygulanır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

20 - 24 Mart 2017

YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI

28 Mart 2017

YABANCI DİL SINAVI

30 Mart 2017

MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI

31 Mart 2017

MÜLAKAT SINAVI

05 - 14 Nisan 2017

2173/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ