12 Mart 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30005

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FABRİKAMIZDA MEVCUT TEPHİR VE ISITICI BORU TEMİZLEME İŞİ İLE DİFÜZYON KULESİ VE HAŞLAMA TEKNESİ SÜZGEÇLERİ TEMİZLEMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


1 ADET REAL TİME PCR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FABRİKAMIZDA MEVCUT TEPHİR VE ISITICI BORU TEMİZLEME İŞİ İLE DİFÜZYON KULESİ VE HAŞLAMA TEKNESİ SÜZGEÇLERİ TEMİZLEMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2017/111058

1 - İdarenin                               

a) Adı ve adresi                         :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

APARAT

BORU

Adı

Miktar

Evsafı (mm)

Malzeme

Miktarı (adet)

Sulu Şerbet

4

Ø 35x1,5x4000mm

Karbon Çelik

3158

II. Karbonatlama

2

Ø 35x2,0x4000mm

Karbon Çelik

1480

Kireçli Ham Şerbet

6

Ø 35x2,0x4000mm

Karbon Çelik

3752

Vakum Brüde

3

Ø 34x1,5x4000mm

Paslanmaz çelik

1704

Prese Suyu

3

Ø 35x1,5x4000mm

Paslanmaz çelik

1152

Sirkülasyon Şerbeti

2

Ø 35x1,5x3510mm

Paslanmaz çelik

762

Tephir1

1

Ø 35x2x4000mm

Paslanmaz Çelik

6400

Tephir 2A

1

Ø 35x2x3200mm

Karbon Çelik

6400

Tephir 2B

1

Ø 35x2x3005mm

Paslanmaz çelik

5270

Tephir 3A

1

Ø 35x2x3200mm

Paslanmaz çelik

6400

Tephir 3 B

1

Ø 35x2x3005mm

Karbon Çelik

5270

Tephir 4 A

1

Ø 35x2x3005mm

Karbon Çelik

5270

Tephir 4 B

1

Ø 34x2x2750mm

Karbon Çelik

3418

Tephir 5

1

Ø 35x2x3005mm

Karbon Çelik

3440

TOPLAM

 

APARAT

MİKTAR (Ad.)

YÜZEY ALANI (m²)

3000t/g Difüzyon yan süzgeci

12

8

3000t/g Difüzyon taban süzgeci

20

8

1800t/g Difüzyon yan süzgeci

8

5

1800t/g Difüzyon taban süzgeci

16

4

3000t/g Haşlama teknesi alın süzgeci

12

6

3000t/g Haşlama teknesi sirkülasyon üst süzgeci

1

3,5

1800t/g Haşlama teknesi alın süzgeci

12

6

1800t/g Haşlama teknesi sirkülasyon üst süzgeci

1

3,5

 

b) Yapılacağı yer                       :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 45 iş günüdür

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27/03/2017 Pazartesi günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 27/03/2017 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2123/1-1


1 ADET REAL TİME PCR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 adet Real Time PCR Cihazı alımı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                            :  2017/107275

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                :  0 372 291 18 50   Faks: 0 372 257 45 79

c) Elektronik posta adresi                    : -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  http://w3.beun.edu.tr/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 adet Real Time PCR Cihazı alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  B.E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İncivez / ZONGULDAK

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  23/03/2017 - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Teklif veren firmaların önerdikleri cihazda CE belgesi bulunmalı, teklif veren veya üretici firmanın ISO9001 sertifikası bulunmalıdır.

4.3.1.1. Teklif veren firmalar üretici firma tarafından verilmiş temsilcilik belgesine sahip olmalıdır.

4.3.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, broşür, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;

4.3.2.1. Teklif edilen cihaza ait tanıtıcı broşür, katalog, teknik doküman ve fotoğraf vb. belgeler Türkçe veya İngilizce olarak ihale başvuru dosyasında sunulacaktır.

4.3.2.2. Teklif veren firmalar Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevaplar verilecektir.

4.3.2.3. Teklif veren firmalar cihazın her türlü fabrikasyon ve montaj karşı en az iki yıl 2 (iki) yıl ücretsiz garantili, 8 (sekiz) yıl süreyle de ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisine dair belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belgeler İhale dosyasında sunulacaktır.

Yukarıda belirtilen hükümler haricinde, teknik şartname hükümleri geçerlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 23/03/2017 Perşembe günü Saat 14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2180/1-1