11 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30004

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketinden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesinden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV)

VAKFEDENLER: Seda YEKELER

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.02.2017 tarihinde kesinleşen 30.11.2016 tarihli ve E: 2016/374, K: 2016/459 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilerin İngilizce eğitimine katkıda bulunmak amacıyla vakıf gönüllülerinden oluşan ekibin vakıf tarafından belirlenen bölgelerde yaşlara göre ayrılmış gruplara gönüllü bedelsiz yabancı dil bilhassa İngilizce eğitimi vermek, buralarda materyal sağlamak ve bu sayede çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip, sağlam ülkemize hizmet etmeye her daim hazır, yabancı dile hakim, yabancı dil üzerine çalışmalar yapan düşünceli aydınlar yetiştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL. (AltmışbinTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Seda Yekeler, Tuna Yekeler

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin uygun göreceği işbu vakfın konusuna en yakın başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2167/1-1

—————

Bafra Sosyal ve Kültürel Kalkınma Vakfı, Bafra 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/02/2017 tarihinde kesinleşen, 24/01/2017 tarih ve E: 2015/233, K: 2017/23 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2168/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

01.03.2017 tarihli ve 29994 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Dokuz Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “…Mustafa ALANLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10046, Oda Sicil No: 55680)…” ifadesinin çıkarılarak yerine “…Mustafa ALANLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10046, Oda Sicil No: 55680)…” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 06.03.2017 tarihli ve 5316 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2166/1/1-1

—————

01.03.2017 tarihli ve 29994 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Emilya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “…Emilya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ali İhsan GÜNDOĞAN’ın…” ifadesinin çıkarılarak yerine “…Emilya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ali İhsan GÜLDOĞAN’ın…” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 06.03.2017 tarihli ve 5317 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2166/2/1-1


 


 


 


 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2014/7819 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2127/1-1

—————

İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2009/21093 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2128/1-1

—————

Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 2016/53 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2130/1-1


İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen ve eğitim dili Türkçe olan akademik birimleri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi istihdamı yapılacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracakların bir dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösterir belgeler (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi), öğretim üyeliğine başvuranların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (profesörlük için 6 takım, doçentlik ve yardımcı doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Sayı

Unvan

Açıklamalar

Sosyal Bilimler Enstitüsü

-

2

Profesör/ Doçent

Doktora derecesini İşletme alanından almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Hukuk Bölümü

Adalet Programı

1

Profesör/

Doçent/

Yardımcı Doçent

Doktora derecesini Hukuk alanından almış olmak.

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Programı

1

Yardımcı Doçent

Doktora unvanını İşletme alanında almış olmak. Havacılık Bakım Yönetimi ile Havacılıkta Haberleşme Seyrüsefer Gözetim Sistemleri üzerine çalışma ve tecrübesi olmak.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

1

Profesör

Doktora derecesini Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanından almış olmak.

2126/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı/Anasanat Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Çocukluk döneminde doğumsal kalça çıkığının takip ve tedavisi ile ilgili uluslararası yayın sahibi olmak.

Bebeklerde kalça çıkığının ultrasonografik takibi ile ilgili uluslararası yayın sahibi olmak,

Doğumsal kalça çıkığının ultrasonografik taraması konusunda eğitim almış olmak.

2187/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

İletişim

Medya ve İletişim Bölümü*

-

Prof. Dr., Doç. Dr.,

Yrd. Doç. Dr

3

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

-* Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak

- Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

2195/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İktisat bölümünde Profesör, Doçent ve/veya Yardımcı Doçent alımı için açılan 3 (üç) kadroya 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör, Doçent ve/veya Yardımcı Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör adayların 6’şar ve Doçent adayları ile *Yardımcı Doçent adaylarının ise 4’er takım bilimsel dosyaları ile birlikte aşağıdaki adreslere şahsen veya posta ile başvurmaları beklenmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak olup başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

PROFESÖR VE DOÇENT ADAYLARI:

İnsan Kaynakları Müdürlüğü (Doğu Kampüsü)

İstanbul Şehir Üniversitesi

Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No: 27

34662 Üsküdar - İstanbul

T: 444 40 34 / 0 (216) 559 90 00 Dahili No: 9341

YARDIMCI DOÇENT ADAYLARI:

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sekreterliği (Doğu Kampüsü)

İstanbul Şehir Üniversitesi

Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No: 27

34662 Üsküdar - İstanbul

T: 444 40 34 / 0 (216) 559 90 00 Dahili No: 9821

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1 - Başvuru Dilekçesi (Formu),

2 - Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 adet fotoğraf,

3 - YÖK formatında özgeçmiş,

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Türk uyruklu adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır),

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (YDS İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması veya "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin taşınıyor olması),

6 - Yayınları içeren bilimsel dosya (*Yardımcı Doçentlik kadrosu için bilimsel dosya 4 takım olarak hazırlanacak olup, yabancı dil sınavının başarılması halinde istenecektir),

7 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

 

Bölüm

Uzmanlık Alanı

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisat

Makro ve/veya Mikro İktisat, Bankacılık, Kredi Kartı, Kalkınma İktisadı, Katılım Bankacılığı, İslami Finans, Kurumlar ve Yönetişim

Profesör

1

- Doktorasını Ekonomi veya İktisat alanında yapmış olmak,

- İngilizce olarak iktisat dersleri vermiş olmak,

- Yurt dışı tecrübesine sahip olmak.

İktisat

İktisat

Doçent veya Yardımcı Doçent

2

2188/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü Aranan Şartlar;

• Doktorasını Maliye alanında yapmış ve Doçentliğini Maliye alanında almış olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Maliye

Prof.

3

Doktorasını Maliye alanında yapmış ve Doçentliğini Maliye alanında almış olmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Bahar TURGUT

Adres   : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel        : 0 216 452 45 85-86/1158

Fax       : 0 216 452 87 17

2200/1-1


Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin, aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı Yasanın 23, 25, 26 ve 33. maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri, “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öngörülen minimum kriterleri sağlayan,

TAM GÜNLÜ AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR.

Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Detaylar, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip Üniversitemiz web sayfamızda duyurulacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Lisans Diploması veya Doktora diploması veya Doçentlik unvanını Bilgisayar ile ilgili alanlardan birinden almış olmak. Bilgisayar alanlarından birinde çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Lisans Diploması veya Doktora diploması veya Doçentlik unvanını Bilgisayar ile ilgili alanlardan birinden almış olmak. Bilgisayar alanlarından birinde çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Lisans Diplomasını veya Doktora diplomasını Bilgisayar ile ilgili alanlardan birinden almış olmak. Bilgisayar alanlarından birinde çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

1

Araş. Gör.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği alanlarının birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlarından birinde yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

Denizcilik Fakültesi

Gemi Makinaları ve İşletme Mühendisliği Bölümü

1

Prof. Dr.

Denizcilik, Gemi İnşaatı, Gemi Makinaları alanlarından birinden Lisans diploması veya Doktora Diploması veya Doçentlik unvanı almış olmak. Bu alanların birinde çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

1

Araş. Gör.

Üniversitelerin İşletme veya Denizcilik İşletmeleri alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlarından birinde yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

Fen Edebiyat

Kimya

1

Prof. Dr.

Lisans Diploması veya Doktora diploması veya Doçentlik unvanını Kimya ile ilgili alanlardan birinden almış olmak. Enerji Sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

1

Prof. Dr.

Lisans diplomasını Kimya alanında almış olmak. Doktora diploması ve doçentlik unvanını kimya alanında veya Teorik / Hesaplamalı kimya dalında almış olmak. Nanoteknoloji, Denizcilik veya Gemilere yönelik malzeme geliştirme alanlarından en az birinde çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Böl.

1

Araş. Gör.

Üniversitelerin İşletme Bölümlerinden lisans mezunu olmak. Finans alanında yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

 

İLETİŞİM:

Telefon    : (0 216) 581 00 50, (0 216) 581 00 61

Web        : www.pirireis.edu.tr

2190/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve  bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

ÜNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör Dr.

1

1

Çocuklarda MR Görüntüleme İşleminde Anestezi Esnasında Kulaklık Kullanımı Üzerine Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör Dr.

1

1

Term Bebeklerde Kordon Klamp Zamanının Yenidoğan Kan Değerlerine Etkisi Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Doçent Dr.

1

1

Proteomiks ve Kanserde Yeni İlaç Molekülleri Konusunda Çalışması Olmak.

2169/1-1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

İletişim Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon*

Doçentliğini Animasyon, Dijital İllüstrasyon veya Grafik Tasarım alanlarından birinde tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

İletişim Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon*

Doçentliğini Animasyon, Dijital İllüstrasyon veya Grafik Tasarım alanlarından birinde tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler*

Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler*

Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)*

Lisans ve Doktorasını Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)*

Lisans ve Doktorasını Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe)*

Lisans ve Doktorasını Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe)*

Lisans ve Doktorasını Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İng.)

Lisans ve Doktorasını Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İng.)

Lisans ve Doktorasını Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İng.)*

Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İng.)*

Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (Türkçe)*

Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (Türkçe)*

Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Adli Bilimler*

Doktorasını Adli Bilimler veya Adli Tıp Uzmanlığı alanında tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Adli Bilimler*

Doktorasını Adli Bilimler alanında tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi alanında eğitim yapmış, erken çocukluk alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak. Aynı zamanda ilgili alanlarda Uluslararası iş deneyimine sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ortez Protez*

Tıp, Hemşirelik veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde lisans diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,

Tıp Doktoru ise Ortopedi, Beyin Cerrahisi veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde uzmanlık unvanına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,

Hemşirelik mezunu ise Cerrahi Hemşireliği alanında doktor derecesine sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu ise alanında ilgili dereceye sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ortez Protez*

Tıp, Hemşirelik veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde lisans diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,

Tıp Doktoru ise Ortopedi, Beyin Cerrahisi veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde uzmanlık unvanına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,

Hemşirelik mezunu ise Cerrahi Hemşireliği alanında doktor derecesine sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu ise alanında ilgili dereceye sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Perfüzyon*

Tıp, Hemşirelik alanlarından birinde lisans diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,

Tıp Doktoru ise Kardiyovasküler Cerrahi alanında uzmanlık diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,

Hemşirelik mezunu ise Cerrahi Hemşireliği alanında doktor derecesine sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Perfüzyon*

Tıp, Hemşirelik alanlarından birinde lisans diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,

Tıp Doktoru ise Kardiyovasküler Cerrahi alanında uzmanlık diplomasına sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,

Hemşirelik mezunu ise Cerrahi Hemşireliği alanında doktor derecesine sahip olmak ve akademik olarak kadronun yasal gereklerini yerine getirmiş olmak,

Doç. Dr.

1

 

1 - Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

2 - (*) İlgili Bölümlerin açılması ve öğrenci alınması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ilgili bölümlerin açılmasına ve öğrenci alınmasına izin verdiği takdirde atama işlemleri yürütülecektir.

3 - İngilizce Bölümlerimiz için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesin de belirtilen aşağıdaki şartları taşımak

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.

b) Öğretim elemanının lisans, yükseklisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) (YDS: “Yabancı Dil Sınavı”, TOEFL: "Test of English as a Foreign Language", DALF: "Diplôme Approfondi de Langue Française", PNDS: "Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache") gibi sınavlarda yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No: 14 Üsküdar - İSTANBUL

Tel: 0 (216) 400 22 22 (2840-2841-2842)

2194/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            33.01.201

Toplantı Tarihi ve No    : 26.01.2017-220                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.01.2017-7419                                             ADANA

Mersin İli, Anamur İlçesi, Saray Mahallesi, özel mülkiyete ait, 156 ada, 26 nolu tescilli taşınmaz kültür varlığı parselinin 2 kısma ifrazına ilişkin Anamur Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2016 gün ve 5902 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10.01.2017 tarihli raporu, Kurulumuzun 23.01.2013 gün ve 1814 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Anamur İlçesi, Saray Mahallesi, özel mülkiyete ait, 156 ada, 26 nolu 2. grup tescilli taşınmaz kültür varlığı parselinin 2 kısma ifrazına ilişkin talebin, parselde bulunan ve kültür varlığı niteliği taşımayan iki katlı yapıyı kültür varlığından ayırmaya yönelik olduğu anlaşıldığından, yapının ruhsatlı ya da ruhsatlı sayılan yapılardan olup olmadığına ilişkin bilgi ve belgelerin Belediyesinden temin edilmesinden sonra konunun Kurulumuzda değerlendirilebileceğine, tescilli taşınmazın korunması ve yaşatılmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin en kısa sürede hazırlanmasının sağlanmasına, kararımız eki koruma alanı haritasının uygun olduğuna, kültür varlığı ve koruma alanında KUDEB ve Kurulumuzdan izinsiz uygulama yapılmaması hususunda ilgililerin uyarılmasına karar verildi.

 

2061/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             33.01.99

Toplantı Tarihi ve No    : 26.01.2017-220                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.01.2017-7417                                             ADANA

Mersin İli, Anamur İlçesi, Saray Mahallesi, özel mülkiyete ait, 158 ada, 14 nolu parselde kayıtlı tescilli taşınmaz kültür varlığının projelendirilmesi ve tarihi formuna uygun merdiven yapılabilmesi için yapının önüne koyulan elektrik panosunun kaldırılmasına ilişkin parsel hissedarının 20.05.2016 tarihli başvurusu, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.01.2017tarihli raporu, Kurulumuzun 20.03.2003 gün ve 5037 sayılı, 30.04.2003 gün ve 5104 sayılı, 05.03.2004 gün ve 5560 sayılı kararları okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Anamur İlçesi, Saray Mahallesi, özel mülkiyete ait, 158 ada, 14 nolu parselde kayıtlı tescilli taşınmaz kültür varlığının yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, elektrik panosunun kaldırılması talebinin ilgili kurumlardan görüş alındıktan sonra değerlendirilebileceğine, bu süreçte kültür varlığına erişimin sağlanabilmesi için 60cm genişliğinde tek yönlü merdiven önerilerinin Kurulumuza sunulabileceğine, ancak tescilli taşınmazın korunması ve yaşatılmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin en kısa sürede hazırlanmasının sağlanmasına, yapının güney cephesine yerleştirilen ve saatçi dükkanı olarak kullanılan konteynırın KUDEB uzmanları denetiminde kaldırılması ve sonucundan Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, uygulamanın sökülebilir malzeme ile yapılmış olması ve kültür varlığına zarar vermemesi nedeniyle bu aşamada yasal işlem yapılmasına gerek olmadığına, KUDEB ve Kurulumuzdan izinsiz uygulama yapılmaması hususunda ilgililerin uyarılmasına, 158 ada üzerinde yer alan kültür varlıklarına yönelik hazırlanan kararımız eki koruma alanı haritasının düzeltildiği şekliyle uygun olduğuna karar verildi.

 

2062/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             31.01.47

Toplantı Tarihi ve No    : 24.01.2017-218                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.01.2017-7369                                             ADANA

Hatay İli, Altınözü İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Pazar Köprüsünün tescili ve koruma alanının belirlenmesine ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.05.2016 gün ve 1927 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.04.2016 günlü rapor, Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığının 02.06.2016 gün ve E.131909 sayılı yazısı, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünün 03.06.2016 gün ve 377506 sayılı yazısı, Altınözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 27.06.2016 gün ve 1213 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Hatay İli, Altınözü İlçesi, Yenişehir Mahallesinde yer alan Pazar Köprüsünün Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.03.1980 gün ve 11789 sayılı kararıyla “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edildiğinin anlaşıldığına, kültür varlığının yapı grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine, kararımız eki güncellenmiş tescil fişi ve koruma alanı haritasının uygun olduğuna karar verildi.

 

2063/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           35.06/1481

Toplantı Tarihi ve No    : 25.01.2017-315                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.01.2017-7599                                               İZMİR

İzmir ili, Foça ilçesi, Atatürk Mahallesi, III. Derece Arkeolojik sit sınırları içerisinde ve Foça I. Etap Koruma Revizyon İmar Planı kapsamındaki, tapuda, 1715 ada, 1 parselde kayıtlı şahıs mülkü taşınmazda gerçekleştirilen sondaj kazısı sonuçlarına ilişkin İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.01.2017 tarihli ve 258 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrak kaydında 24.01.2017 tarih ve 88 sayı ile kayıtlı rapor okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Foça ilçesi, Atatürk Mahallesi, III. Derece Arkeolojik sit sınırları içerisinde ve Foça I. Etap Koruma Revizyon İmar Planı kapsamındaki, tapuda, 1715 ada, 1 parselde kayıtlı şahıs mülkü taşınmazda gerçekleştirilen sondaj kazısı sonuçlarının yeterli olduğuna, antik su kanalının ekli paftada gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, sit haritası ve fişinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, taşınmazın I. Derece Arkeolojik sit içerisinde kalan kısmının ifraz edilebileceğine, karar verildi.

 

2064/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             35.10/78

Toplantı Tarihi ve No    : 08.02.2017-318                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.02.2017-7707                                               İZMİR

İzmir ili, Kınık ilçesi, Sucahlı ve Yayakent mahalleleri sınırları içerisinde bulunan, Bergama Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve tescile önerilen alana yönelik olarak Kurul Müdürlüğü'nün 22.09.2016 tarihli ve 3203 sayılı yazısı ile iletilmesi istenilen Kurum görüşleri ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.02.2017 tarih ve 174 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Kınık ilçesi, Sucahlı ve Yayakent mahalleleri sınırları içerisinde bulunan, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral durum haritası üzerinde sınırları ve köşe nokta koordinatları gösterilen alanın 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin yeniden düzenlendiği şekliyle uygun olduğuna, karar verildi.

 

2065/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            45.07/591

Toplantı Tarihi ve No    : 08.12.2016-308                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.12.2016-7395                                             SALİHLİ

Manisa ili, Salihli ilçesi, Kemer Mahallesinde, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kentsel sit alanına ilişkin 24.11.2016 tarihli ve 7315 sayılı kararımız 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.08.2016 tarihli ve 2901 sayılı kurum görüşü yazısı, iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.12.2016 tarihli ve 1231 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ekli 1/2000 ölçekli paftada belirlenen, mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olduğu tespit edilen tescilli yapıların sayısı ve dağılımı da dikkate alınarak, Kemer Mahallesi geleneksel yerleşim merkezini oluşturan alanın 2863 sayılı yasa ve İlke kararları kapsamında 1/2000 ölçekli haritada belirlendiği şekilde kentsel sit alanı olarak tesciline,

24/11/2016 tarihli ve 7315 sayılı kararımızda geçen "kararımız eki 1/2000 ölçekli paftada sınırları gösterilen alan içinde Kurulumuzdan izin alınmadan hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına" hükmünün iptal edilmesine

Kentsel sit alanı içinde uygulanacak Geçiş Dönemi Koruma Esasları Ve Kullanma Şartlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Kemer Kentsel Sit Alanı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları:

1 - Kentsel Sit Alanı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları 2863 sayılı Koruma kanunun 17. Maddesinde belirtilen zamana kadar geçerlidir.

2 - Kentsel Sit sınırları içindeki 2. (ikinci) grup tescilli yapılar ile yürürlükteki mevzuata göre kullanma izin belgesi bulunan tescilsiz tüm yapıların 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratları 2863 sayılı kanunun 57. maddesi kapsamında, özgün biçim ve malzemeye uygun olarak koruma, uygulama ve denetim bürosu (KUDEB), 1. (birinci) grup tescilli yapının ise Koruma Bölge Kurulu izni ile yapılır.

Kentsel sit sınırları içinde yer alan tüm yapıların esaslı onarımları için Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınır. Başvurular Belediye’ye yapılır. Belediye kurum görüşüyle birlikte taşınmazın ruhsatı, ruhsat eki projeleri vb. belgelerini Kurul Müdürlüğüne iletilir.

3 - Kentsel sit sınırları içinde korunması gerekli kültür varlığı yapıların yanı sıra bunlarla bütünlük sağlayan diğer geleneksel yapılar ve donatı yapıları tüm kuyular, sokak dokusu, bahçe duvarı, sokak kaplaması, meydan, kent boşlukları, çeşme vb. sokak elemanları korunacaktır.

4 - Kentsel sit alanında KAİP'de ön görülecek yoğunluk ve kentsel donatı kararları belli olmadığından, KAİP yürürlüğe girinceye kadar yeni ya da ilave yapı yapılamaz, mevcut yapılar yıkılamaz. Sadece yıkılacak derecede tehlikeli (mail-i inhidam) yapı olması durumunda öncelikle gerekli güvenlik önlemleri ilgili idaresince aldırılır ve alınır. Yapının bu durumunu belgeleyen ilgili idaresince ya da ilgili kurumlarca hazırlanmış teknik (mail-i inhidam) raporu ve vaziyet planı ve silüetini içeren rölöve Kurul Müdürlüğüne iletilir ve yapıya Koruma Kurulunun görüşü alınmadan müdahalede bulunulamaz, kurul kararı doğrultusunda uygulamaya geçilir. Kurulun söz konusu yapının dokuya katkısı olduğunu belirlemesi durumunda detaylı rölövenin hazırlanması istenebilir.

5 - Kentsel sit sınırları içinde, yeni yapı parseli oluşturmak üzere ifraz ve tevhit yapılamaz.

Kültür varlığı taşınmazların korunması amacıyla sınır düzenlemeleri ve benzeri zorunlu uygulamalar için Koruma Bölge Kurulundan izin alınır.

6 - Kentsel sit alanı içerisinde yapılacak her türlü zorunlu altyapı ve kamu yatırımı uygulamaları için Koruma Bölge Kurulundan izin alınır.

 

2066/1-1