11 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30004

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


[İR:2505 / (S:16399)] ASFALTİT SAHASI “İŞLETİLMESİ, ISINMA, ELEKTRİK SANTRALI VEYA SANAYİDE DEĞERLENDİRİLMESİ” AMACIYLA RÖDÖVANSLA İŞLETMEYE VERİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


150 ADET SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BUHAR KAZANI EKONOMAYZER BORULARININ DEMONTAJI VE MONTAJI İŞÇİLİĞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Kartal Belediye Başkanlığından:


BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 577 ADA 8 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:


BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 0 ADA 3533 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:


BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 569 ADA 11 VE 12 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[İR:2505 / (S:16399)] ASFALTİT SAHASI “İŞLETİLMESİ, ISINMA, ELEKTRİK SANTRALI VEYA SANAYİDE DEĞERLENDİRİLMESİ” AMACIYLA RÖDÖVANSLA İŞLETMEYE VERİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Hukuku Kurumumuz uhdesinde bulunan, aşağıda gerekli bilgileri verilen asfaltit sahamızın, “işletilmesi, ısınma, elektrik santralı veya sanayide değerlendirilmesi” amacıyla rödövansla işletilmek üzere uluslararası ihalesi yapılacaktır.

 

İli

İlçesi

Ruhsat No.

Geçici Teminatı (TRY)

İhale Tarihi

Dosya Bedeli (TRY)

Şırnak

Merkez

[İR:2505 / (S:16399)]

1.000.000

22.03.2017

500

 

1 - Konu ile ilgili şartname, bedeli TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı’na yatırıldıktan sonra Satınalma Daire Başkanlığı’nın 1108 no.lu odasına müracaat etmek suretiyle temin edilebilir.

2 - İsteklilerin, tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 22.03.2017 Çarşamba günü saat 10.00 a kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Teklif zarfları, aynı gün saat 10.00 da Genel Müdürlüğümüz İhale ve Satınalma Komisyonunda açılacaktır.

4 - Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz.

5 - İhale ile ilgili dokümanlar Genel Müdürlüğümüz Satınalma Daire Başkanlığı’nın 1108 no.lu odada incelenebilir.

6 - 2886 sayılı Kanuna tabi olmayan, ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına alınan kurumumuz, bu ihaleyi “rödövans işi ile ilgili olması nedeni ile” kendi mevzuatına göre yapacaktır.

2171/1-1


PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 kg Pastalık Susam ve 20.000 kg Simitlik Susam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 21.03.2017 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 21.03.2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0 312) 397 33 65 - 66 Faks: (0 312) 397 33 74 - 71

2155/1-1


150 ADET SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 150 adet Sunucu teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21/03/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2176/1-1


BUHAR KAZANI EKONOMAYZER BORULARININ DEMONTAJI VE MONTAJI İŞÇİLİĞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2017/109614

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası       :  0 436 215 12 80 Faks: 0 436 215 13 30

2 - İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Malzemeler

Miktar

Ölçüleri

 

Kanatlı Eko Borusu (GG-25, 133 kg/adet)

1536 Adet

İç çap Ø60, L=2670

 

Eko Dirseği (GG-25)

1536 Adet

İç çap Ø62

 

Eko Saplaması

12288 Adet

M20X80

 

Eko Saplama Somunu

ve Pulları

12288 Adet

M20

 

                                                               İşle ilgili detaylar teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Muş Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                        :  28.03.2017 Salı günü saat 10:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 28.03.2017 Salı günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2113/1-1


TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kristal Şeker Tahmil Tahliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2017/110438

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164   42310 Ereğli/KONYA

b) Telefon No                            :  0 332 734 59 30-36

c) Faks No                                 :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                           : -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrika ambarları ve kiralık depolarda toplam 300.000 ton Kristal Şeker Tahmil-Tahliye işi.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ereğli Şeker Fabrikası, Fabrika ambarları, kiralık depolar ve bölge depoları

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                           :  21.03.2017 - 10:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 200,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2184/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Kartal Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 11009 Ada / 283 Parsel sayılı yer üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılması işidir.

1) ENCÜMEN TARİH VE SAYI  :  07.03.2017 tarih ve 2017/374 sayılı karar.

2) TAŞINMAZA DAİR BİLGİLER:

a) İli                                                 :  İstanbul

b) İlçesi                                            :  Kartal

c) Cinsi                                            :  Arsa

d) Pafta no                                       :  G22a14b2a

e) Ada no                                         :  11009 ( E.5714)

f) Parsel no                                      :  283 (E.53)

g) Yüzölçümü                                  :  1.824,97 m2

h) Halihazır durumu                         :  Üzerinde 2981 sayılı Yasa uyarınca tapu tahsis belgeli gecekondular bulunmaktadır.

i) İmar Durumu                                :  Konut +Ticaret

j) İmar Planı Tasdik Tarihi               :  19.04.2013 (Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı)

k) Taşınmazın üzerinde 2981 sayılı Yasa uyarınca tapu tahsis hak sahiplerine ait gecekondular bulunmakta olup; İstekli tarafından bu hak sahiplerine hakları verildikten sonra, kalan kısmın paylaşımına esas teklifler verilecektir.

l) Adres                                            :  Karlıktepe Mah. Soğanlık Caddesi No: 55 Kartal/ İSTANBUL

3) MUHAMMEN BEDELİ            :  7.482.377,00-TL (KDV Hariç)

4) GEÇİCİ TEMİNAT                    :     224.471,31- TL

5) İHALE TARİH VE SAATİ        :  21.03.2017 Salı - saat 10.30

6) İHALENİN YAPILACAĞI YER :     Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Caddesi No: 6 Kat: -1 adresinde bulunan Merkez Hizmet Binası Encümen Salonu Kartal/İSTANBUL

7) İHALE USULÜ                          :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü.

8) İHALE ŞARTNAMESİ             :  Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Caddesi No: 6 Kat: 3 Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. (Tel: 02162805597- Fax: 02162805593)

9) ŞARTNAME BEDELİ               :  Kartal Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 3.000-TL karşılığı temin edilebilir.

10) TESLİM YERİ VE EN SON

      TESLİM ZAMANI                   :  Teklifler 20.03.2017 tarih, saat 17:00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

11) İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER:

Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir.

İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

a) Kanuni ikametgâh sahibi olması,

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

c) Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

1) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)

d) İmza sirküleri verilmesi,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Sözleşmesini vermesi,

h) Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler,

1 - Son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yapım, yıkım, tadilat vb. işinin keşif bedelinin %25'i kadar iş bitirme belgesi,

2 - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

3 - Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

4 - Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge,

5 - 2886 sayılı Kanunu göre cezalı olmadığına dair belge,

6 - Son 3 yıla ait Şirket Cirosu.

ı) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, 'yukarıda istenilen belgelerin (“(h) / l ” bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda "(h)/l" bendinde "Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler" bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamının Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin %30'unu sağlaması şarttır.

i) İşin tahmin edilen bedelinin %3’ü oranında TL geçici teminat vermesi.

j) İhale dosyası satış makbuzu.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

2172/1-1


BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 577 ADA 8 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 577 Ada 8 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası               :  0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32

2 - İşin Adı                                         :  “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 577 Ada 8 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması” İşidir.

3 - Muhammen Bedel                         :  8.076.000,00-TL+KDV (Sekizmilyonyetmişaltıbin - Türk Lirası + KDV)

4 - Geçici Teminatı                              :  242.280.000,00-TL (İkiyüzkırkikibinikiyüzsen - Türk Lirası)

5 - İhalenin Yeri ve Zamanı                :

a) Yapılacağı Yer                                :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

b) Tarihi ve Saati                                 :  23.03.2017, Perşembe günü saat: 12.00

6 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati  :  23.03.2017, Perşembe günü saat: 12.00

7 - Tekliflerin Verileceği Yer              :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

8 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı         : Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

b) İkametgah Belgesi : Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Teklif Mektubu   : (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun).

f) Geçici Teminat    : (2886 sayılı Yasaya uygun).

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

9 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500.-TL (Beşyüz - TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

10 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (23.03.2017 Perşembe) saat 12:00'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

2110/1-1


BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 0 ADA 3533 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 0 Ada 3533 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası               :  0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32

2 - İşin Adı                                         :  “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 0 Ada 3533 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması” İşidir.

3 - Muhammen Bedel                         :  28.500.000,00-TL (Yirmisekizmilyonbeşyüzbin - TürkLirası)

4 - Geçici Teminatı                              :  855.000.000,00-TL (Sekizyüzellibeşbin-TürkLirası)

5 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer                                :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir / İSTANBUL

b) Tarihi ve Saati                                 :  23.03.2017, Perşembe günü saat: 10.30

6 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati  :  23.03.2017, Perşembe günü saat: 10.30

7 - Tekliflerin Verileceği Yer              :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

8 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı            : Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

b) İkametgah Belgesi    : Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Teklif Mektubu   : (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun).

f) Geçici Teminat    : (2886 sayılı Yasaya uygun).

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

9 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500.-TL (Beşyüz - TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

10 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (23.03.2017 Perşembe) saat 10:30'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

2111/1-1


BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 569 ADA 11 VE 12 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 569 Ada 11 ve 12 Parsel Sayılı Taşınmazların Satılması” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası               :  0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32

2 - İşin Adı                                         :  “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 569 Ada 11 ve 12 Parsel Sayılı Taşınmazların Satılması” İşidir.

3 - Muhammen Bedel                         :  7.946.000,00-TL+KDV (Yedimilyondokuzyüz kırkaltıbin - TürkLirası+KDV)

4 - Geçici Teminatı                              :  238.380,00-TL (İkiyüzotuzsekizbinüçyüzseksen - TürkLirası)

5 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer                                :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

b) Tarihi ve Saati                                 :  23.03.2017, Perşembe günü saat: 11.30

6 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati  :  23.03.2017, Perşembe günü saat: 11.30

7 - Tekliflerin Verileceği Yer              :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

8 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı            : Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

b) İkametgah Belgesi    : Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Teklif Mektubu   : (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun).

f) Geçici Teminat    : (2886 sayılı yasaya uygun).

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

9 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500.-TL (Beşyüz - TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

10 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (23.03.2017 Perşembe) saat 11:30'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

2112/1-1