3 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29996

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TASNİF TOZ TOPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


VAGON, MAKİNE, FURGON TEMİZLİĞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


2 KALEM MUHTELİF MİKTAR VALİZ VE BOND TİPİ ÇANTA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


25.303 M2 BOŞ ALANIN ARAÇ PARK ALANI, AÇIK OTO PAZARI VEYA OTOPARK OLARAK KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL YAPIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLECEKTİR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


SERVİS DIŞI ARAÇ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Karaburun Malmüdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:


DE24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN VE E43000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYONLARINDA VE TEKERLEK TAKIMI YENİLEMELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 120 ADET HAM CER DİŞLİ TASLAĞI 200 ADET ÇAP 1220 MM MONOBLOK GÖVDE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TASNİF TOZ TOPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1 Adet Tasnif Toz Toplama Sistemi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.03.2017 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1652/1-1


VAGON, MAKİNE, FURGON TEMİZLİĞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/91181

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 216 337 82 14 - 0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi      : 

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Halkalı Vagon Araç Bakım Müdürlüğü, Alpullu Araç Vagon Bakım Depo Şefliği ve Kapıkule Araç Bakım Servis Şefliğinde bulunan vagon, furgon temizlik hizmetlerinin malzemesiz olarak, 12 kişi ile 01.04.2017 tarihinden, 31.12.2017 tarihine kadar yürütülmesi işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 23.03.2017 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 23.03.2017 tarih ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mali İşler Birimi veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1825/1-1


2 KALEM MUHTELİF MİKTAR VALİZ VE BOND TİPİ ÇANTA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 2 kalem muhtelif miktar Valiz ve Bond Tipi Çanta, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/03/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1896/1-1


25.303 M2 BOŞ ALANIN ARAÇ PARK ALANI, AÇIK OTO PAZARI VEYA OTOPARK OLARAK KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi Ergazi Mahallesi 42129 Ada 4 Parselde atıl durumda bulunan 25.303 m2 boş alanın araç park alanı, açık oto pazarı veya otopark olarak kiralanması işi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                                 :  Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3   06560 Yenimahalle/ Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 312 211 01 70 - 0 312 211 01 79

c) Elektronik Posta Adresi                     :  aoc@aoc.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                     :  www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin

    edileceği yer ve ücreti                         :  A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL

                                                                  Posta Yoluyla                      150,00-TL

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi Ergazi Mahallesi 42129 Ada 4 Parselde atıl durumda bulunan 25.303 m2 boş alanın araç park alanı, açık oto pazarı veya otopark olarak kiralanması işi

b) İşin Süresi                                          :  Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 yıldır.

c) Muhammen Bedel                              :  Aylık 12.500,00-TL

d) Geçici Teminat                                   :            45.000,00-TL

e) Kati Teminat                                       :  Oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının %6’sı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                                    :  15/03/2017 - 14:00

c) Teklif Mektuplarının en son

    teslim tarihi, saati, teslim yeri             :  15/03/2017 - 14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

1886/1-1


TAŞINMAZ MAL YAPIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLECEKTİR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Genel Müdürlük Makam oluruyla 21/11/2016 tarih ve 21491294-050.01-644/514 sayılı kararında belirtilen şartlar doğrultusunda, İmar durumuna uygun olarak, “Özel Sağlık Tesisi” yapılmak üzere 28 yıl süreyle, yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                             :  Hatay

İLÇESİ                                      :  Arsuz

MAHALLESİ                           :  Karaağaç Fahura Mevkii

MINTIKA NO                          : -----

ADA NO                                  : -----

PARSEL NO                            :  52

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)                :  42.893,00 m2 (ham arazi, parselasyon uygulama öncesi), 14.228,23 m2 (özel sağlık tesisi alanı, parselasyon uygulama sonrası)

CİNSİ                                        :  Tarla

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN

MAKAM OLURU

TARİH VE SAYISI                 :  21/11/2016 tarih ve 21491294-050.01-644/514

MUHAMMEN

İNŞAAT BEDELİ                    :  24.843.762,00-TL (YirmidörtmilyonsekizyüzkırküçbinyediyüzaltmışikiTürk Lirası)

GEÇİCİ TEMİNAT                  :  745.312,86-TL. (yediyüzkırkbeşbinüçyüzonikiTürkLirasıseksenaltıkuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ    :  23/03/2017 - Perşembe Saat 10:00

İŞİN ADI                                  :  Hatay-Arsuz Karaağaç Fahura Mevkii 52 Parsel Üzerine Özel Sağlık Tesisi Yapım Şartıyla Uzun Süreli Kiraya Verilmesi İşi

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan Vakıflar Genel Müdürlük Makam oluruyla 21/11/2016 tarih ve 21491294-050.01-644/514 sayılı kararına istinaden;

1 - Hatay İli, Arsuz İlçesi, Karaağaç Fahura mevkiinde bulunan mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü İdaresine (İskenderun Vakıflar İdaresi) ait, tapunun 52 parselinde yer alan 42.893,00 m2 (ham arazi, parselasyon uygulama öncesi), 14.228,23 m2 (özel sağlık tesisi alanı, parselasyon uygulama sonrası) sahalı taşınmazın;

1.1- Her türlü masrafı ve finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere sözleşme tarihinden itibaren ilk 3 yıl içinde, meri imar planına uygun bir şekilde parselasyon işlemlerinin yapılarak, söz konusu taşınmazın imarlı parsel haline getirilmesi, DOP oranının %40’ı aşmaması, aşması durumunda %40 tan fazlasını ekspertiz raporunda belirtilen arsa satış bedeli üzerinden İdaremize def’aten ödenmesi, imar planına göre düzenlenen mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik ve tesisat, çevre düzenleme ve altyapı) hazırlanması, taşınmazların yatırıma hazır hale getirilmesi, taşınmazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması (varsa), enkazın iş yerinden uzaklaştırılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye, Sağlık Bakanlığı ve diğer tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi, uygulama projesinin İdaremize, Belediyeye ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, sağlık tesisi inşaatı ve tamamlayıcı yapılarının sözleşme, teknik şartname, fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde tamamlanarak işletmeye açılması, aksi takdirde İdarenin sözleşmeyi fesih hakkının doğması, sözleşmenin fesih edilmesi halinde kesin teminat ile o zamana kadar yatırılan kiranın İdareye gelir kaydedilmesi ve yapılan imalatların İdareye bağışlanmış sayılacağı,,

1.2- Sözleşme tarihinin yer teslim tarihi sayılması ve yer teslim tarihinden itibaren inşaatın yapım süresi olarak hesap olunan 3 (üç) yıllık sürenin bitimine kadar aylık sabit 1.000,00.-TL. (BinTürkLirası) kira alınması ve bu kiraların yıllık olarak def’aten tahsil edilmesi, takip eden 4. yılda, 41.406,00-TL’nin 2016 yılı Aralık ayı baz 3 yıllık ÜFE artışı oranında arttırılması ile bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması, 5. yıldan sözleşmenin sonuna kadar (28. yılın sonuna kadar) her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

1.3- Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak üzere proje müellifine yüklenici tarafından def’aten ödenmesi,

1.4- Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, ilgili kurum ve kuruluşlarınca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkim tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya kira süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

1.5- Sözleşme imzalanma tarihinden itibaren tesisin tamamlanıp kullanıma açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, sözleşme süresi sonunda çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmaksızın İdareye teslim edilmesi,

1.6- Sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların İdareden talep edilmemesi, yatırılan kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

1.7- Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı uzun sureli kira ihalesine çıkartılması,

1.8- İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

1.9- Taşınmazın projelerinin hazırlanması ve inşaat aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dâhil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

1.10- İmar durumunda iyileşme olması halinde artışın ihale oranında idaremize yansıtılması,

1.11- İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik hukuku tarafından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması, kayıt ve şartlarıyla,

1- Yapılacak tesisin imara durumuna uygun “Özel Sağlık Tesisi” olarak değerlendirmek üzere, toplam 28 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.

2- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: 2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, temin edilebilir.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 23/03/2017- Perşembe günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;

a) İç zarf, ( Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)

b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (2017 yılında alınmış, Bu belge Muhtarlıktan alınacaktır, şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.)

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) İmza sirküleri vermesi;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıla ait, noter onaylı imza sirküleri vermesi:

e1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza beyannamesi,

e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (ihalenin yapıldığı yıla ait) vermesi,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi, (Örneğe göre)

h) Mali Durum Bildirimi ve Banka referans mektubu (muhammen bedelin en az %10'si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi) (Genel Müdürlük teyit yazılı.) (Örneğe göre)

ı) İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

j) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi - süresiz) geçici teminat mektubu örneğe göre veya Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Antakya Şubesindeki TR 8800015001 58007285445549 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 745.312,86-TL. (yediyüzkırkbeşbinüçyüzonikiTürkLirasıseksenaltıkuruş) tutarındaki geçici teminat banka dekontu.

Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

k) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

l) Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ile %05,69 İhale Karar Pulu sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

m) İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

n) Yüklenici, iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasını ihaleye girerken taahhüt etmek koşuluyla taahhüt ettiği inşaat firmasına tümüyle veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere kısımlar halinde yaptırabilir. İnşaat firması veya alt Yüklenici seçimi İdarenin onayını almak şartıyla Yüklenici tarafından yapılabilecektir. İnşaatı tümüyle yapacak inşaat firmasında ve/veya alt yüklenicilerde 2886 sayılı Yasaya göre yapılan inşaat ihalelerinden yasaklı olmama şartı aranır. İnşaata ilişkin tüm mali ve hukuki sorumluluk her durumda Yükleniciye aittir.

İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır.) dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 23/03/2017 - Perşembe günü saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

1758/1-1


ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi ikmal yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Ergene-1 OSB. Vakıflar OSB. Mah. 3. Sokak No: 4/1-D Ergene/TEKİRDAĞ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre yapımı öngörülen 60.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as-built) ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir.

b) Yapılacağı yer                       :  Ergene / TEKİRDAĞ

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 15 (Onbeş) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  21/03/2017 Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, en az 10.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 30.000 m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi komple (inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.1-B/4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır.

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve asgari 5.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

 

Adet

Mesleki Ünvanı

1

İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. (En az 5 yıl deneyimli)

 

Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 5 yıl olma şartı aranmaktadır

6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) 7.500.000 TL ’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 2.500.000 TL tutarında Geçici Teminat.

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller.

J) Performans Garanti Beyannamesi.

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler.

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

N) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Ergene-1 OSB. Vakıflar OSB. Mah. 3. Sokak No: 4/1-D Ergene/TEKİRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

1837/2-2


SERVİS DIŞI ARAÇ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğünden:

Servis Dışı Araç Satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E 5 Karayolu Üzeri Yeniyurt Beldesi 31600 - Dörtyol/ Hatay

b) Telefon ve faks numarası   :  326 744 55 77 - 326 744 55 84

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  19 Adet Servis Dışı Araç satışı yapılacaktır. Satışı yapılacak 19 adet aracın bilgileri ve muhammen bedelleri 15. maddede yer alan tabloda belirtilmiştir. Tabloda yer alan muhammen bedellerin altında verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) Yapılacağı yer                    :  BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğü Dörtyol Terminali

c) Satışa ait diğer bilgiler        :  Söz konusu araçlar BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğü Dörtyol Terminali Park Sahasında bulunmaktadır. İstekliler ihaleye teklif vermeden önce park sahasında bulunan araçları, durumları ile ilgili her türlü tespitleri yapabilecek, araçların fiziksel, mekanik ve diğer hususlarda eksiği, kusuru vb. durumlarını görüp kabul edip bilgi aldığını, buna göre ihalede teklif vereceğini belirten araç görme belgesini imzalayacak, bu belgeyi teklif zarfına koyacaktır. Teklif zarfında teklif vereceği aracı görme belgesini bulundurmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3 - İhalenin

a) Usulü                                  :  Pazarlık Usulü (Kapalı zarf ile tekliflerin sunulması, hazır bulunan geçerli teklif veren isteklilerden son tekliflerinin istenmesi ile her araç için en yüksek teklif veren istekliye aracın satılması şeklinde gerçekleşecektir.)

b) Yapılacağı yer                    :  BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğü Dörtyol / HATAY

c) Tarihi ve saati                     :  14/03/2017 Salı günü saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, isteklinin kimliğini belirleyen onaylı belge

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve teklif cetveli,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Araç Görme Belgesi

f) İstekli tarafından satın alınan ve istekli tarafından her sayfasının okuyup anlaşıldığını, kabul edildiğini teyiden her sayfası imzalı ve varsa kaşeli ihale dokümanı (idari şartname ve tüm ekleri)

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek olup her araç için teklif edilen fiyatların en yükseğidir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50TL (Elli TürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğü Haberleşme Birimi Dörtyol / HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İhale (son teklif verme) saatine kadar İdare’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

10 - İhalede ilk tekliflerin açılmasından sonra hazır bulunanlardan son fiyat teklifleri istenecektir. Geçerli teklif veren ancak halihazırda oturumda bulunmayan isteklilerin ilk teklifi, son teklif olarak değerlendirilecektir.

11 - İstekliler tekliflerini, İstekliler, her bir araç için teklif edecekleri birim fiyatları birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kısma yazarak vereceklerdir. İstekliler tekliflerini KDV hariç vereceklerdir.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14 - BOTAŞ’ın İhale Yetki Serbestisi

14.1. BOTAŞ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

14.2. Söz konusu servis dışı araç satışı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır.

14.3. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce BOTAŞ’tan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

15 - Satışı yapılacak 19 adet aracın bilgileri ve muhammen bedelleri aşağıdadır:

 

SIRA NO

MARKASI VE CİNSİ

MODEL

MUHAMMEN BEDELİ

1

FORD RANGER 4X2

2000

10.000TL

2

MERCEDES 300 GD

1986

10.000TL

3

PEUGEOT KAPALI KASA

1988

  3.000TL

4

FORD TRAKTÖR

1985

  6.000TL

5

BAŞOĞLU KARAVAN

1987

  3.000TL

6

OTAKAR OTOBÜS

1987

  8.000TL

7

STEYR TRAKTÖR

1991

  8.000TL

8

MASSEY TRAKTÖR

1970

  7.000TL

9

SUZUKİ VİTARA

1996

20.000TL

10

RENAULT MEGANE

2000

15.000TL

11

NİSSAN PICK-UP

1998

14.000TL

12

FARGO PICK-UP

1985

  7.000TL

13

FORD RANGER PICK-UP

2000

10.000TL

14

NISSAN PICK-UP

1998

14.000TL

15

FARGO KAMYON

1985

12.000TL

16

MAN TIR ÇEKİCİ

1965

20.000TL

17

FORD RANGER PICK-UP

2000

  6.000TL

18

KANUNİ MOTORSİKLET

2008

  2.500TL

19

KANUNİ MOTORSİKLET

2008

  2.500TL

 

16- Tabloda belirtilen muhammen bedellerin altında teklif sahibi istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

1845/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DÖKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 112213 ada, 3 no.lu parseldeki 1.053,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

150

20.04.2017

2

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 112213 ada, 4 no.lu parseldeki 1.053,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

150

20.04.2017

3

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 112213 ada, 5 no.lu parseldeki 1.053,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

150

20.04.2017

4

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 112213 ada, 6 no.lu parseldeki 1.053,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

150

20.04.2017

5

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 118023 ada, 2 no.lu parseldeki 5.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500.000

150

20.04.2017

6

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 118023 ada, 3 no.lu parseldeki 4.123,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500.000

150

20.04.2017

7

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karaoğlan Mahallesi, 118875 ada, 10 no.lu parseldeki 12.788,98 m2 yüzölçümlü taşınmaz

200.000

150

20.04.2017

8

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karaoğlan Mahallesi, 113412 ada, 4 no.lu parseldeki 1.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

20.04.2017

9

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karaoğlan Mahallesi, 1262 ada, 5 no.lu parseldeki 3.069,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

20.04.2017

10

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 955 ada, 4 no.lu parseldeki 7.205,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

150.000

150

20.04.2017

11

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 967 ada, 3 no.lu parseldeki 3.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

150

20.04.2017

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR2500012009 45200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500 158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

6 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

9 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0 312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

1914/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Karaburun Malmüdürlüğünden:

 

Sıra

No

Taşınmaz No

Mahalle

Mevkii

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hazine Payı

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Satış Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Gün ve Saati

4

35170106867

İskele

Seyranyüzü

Arsa

665

1

4.470,98 m2

Tam

Turizm Tesis Alanı

Boş

3.130.000,00 TL

939.000,00 TL

21/03/2017

15:30

 

Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz satış ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Karaburun Malmüdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.

1 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2 - İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğümüz Milli Emlak Servisinde görülebilecektir.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını gösterir kimlik fotokopileri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgelerini ibraz etmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları ve makbuzunu getirmeleri, Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik " hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve noter tasdikli vekaletname örneği, Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun. 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.

4 - 4706 Sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, satış ihale bedelinin ¼’ünü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 (İki) yılda 8 (Sekiz) eşit taksitle ödenebilecektir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İlan olunur.

1801/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen asra niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 14 Mart 2017 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.’den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

 

13 ADET ARSA SATIŞ LİSTESİ

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN M2

CİNSİ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI

İHALE SAATİ

  1

DERELİ TÜTÜNCÜ MAHALLESİ

417

326.76

ARSA

  65,352.00 TL

1,960.56 TL

14:00

  2

AZMİMİLLİ

221

16

882.68

ARSA

450,000.00 TL

13,500.00 TL

14:10

  3

KAZUKOĞLU MAHALLESİ

1704

1

2221.52

ARSA

335,000.00 TL

10,050.00 TL

14:20

  4

ORHANGAZİ (YÖRÜKLER) MAHALLESİ

305

9

1148.41

ARSA

803,887.00 TL

24,116.61 TL

14:30

  5

ÇAVUŞLAR MAHALLESİ

871

7

3244.22

ARSA

648,844.00 TL

19,465.32 TL

14:40

  6

ÇAMKÖY MAHALLESİ

106

4

571.74

ARSA

142,935.00 TL

4,288.05 TL

14:50

  7

ORHANGAZİ (YÖRÜKLER) MAHALLESİ

242

8

1403.30

ARSA

982,310.00 TL

29,469.30 TL

15:00

  8

ORHANGAZİ (YÖRÜKLER) MAHALLESİ

244

4

598.89

ARSA

299,445.00 TL

8,983.35 TL

15:10

  9

ARAPÇİFTLİĞİ MAHALLESİ

810

9

1097.82

ARSA

219,564.00 TL

6,586.92 TL

15:20

10

KONURALP MAHALLESİ

127

10

440.19

ARSA

132,057.00 TL

3,961.71 TL

15:30

11

SALLAR

1501

5

2743.83

ARSA

329,259.60 TL

9,877.79 TL

15:40

12

SALLAR

1514

8

884.04

ARSA

106,084.80 TL

3,182.54 TL

15:50

13

KAZUKOĞLU

1577

2

1485.72

ARSA

222,858.00 TL

6,685.74 TL

16:00

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler.

İlan olunur.

1728/1-1


DE24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN VE E43000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYONLARINDA VE TEKERLEK TAKIMI YENİLEMELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 120 ADET HAM CER DİŞLİ TASLAĞI 200 ADET ÇAP 1220 MM MONOBLOK GÖVDE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/91955

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00     (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  1) 120 adet Ham Cer Dişli Taslağı

                                                     2) 200 adet çap 1220 mm Monoblok Gövde

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 28.03.2017 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1852/1-1