2 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29995

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MUHTELİF YERLERDE BULUNAN REKLAM MATERYALLERİNİN VE ŞEHİR MOBİLYALARININ KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Batman Belediye Başkanlığından:


KURUMUMUZ ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİNDE ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN ARMUTÇUK MÜESSESESİ - ÇATES ARASI KÖMÜR NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


36 KALEM MALZEME ALIMI 01.12.2003 TARİH 2003/6554 SAYILI KARARNAME EKİ ESASLARI 20 NCİ MADDESİ (F) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


3 KALEM BİLGİSAYAR VE EKİPMANLARI ALIMI 01.12.2003 TARİH 2003/6554 SAYILI KARARNAME EKİ ESASLARI 20 NCİ MADDESİ (F) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


PASLANMAZ SAC SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Çorum Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilerek satılacaktır.

 

Sıra No

Ada-Parsel Adres

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Atatürk Mahallesi, 516 ada 5 parsel sayılı taşınmaz.

29.347,87 m2

Turizm + Ticaret + Konut Alanı

160.000.000,00 TL

4.800.000,00 TL

 

1 - İhale Şartnamesi; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 2.500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

2 - İhale 14.03.2017 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - Büyükçekmece İlçesi, Atatürk Mahallesi, 516 ada 5 parsel sayılı taşınmazın, satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek olup; taksit sayısı ve miktarı, ödeme takvimi ve tapu devri ile ilgili bilgiler şartnamede belirtilmiştir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 13.03.2017 günü mesai bitimine kadar Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İSTANBUL adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1832/1-1


BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MUHTELİF YERLERDE BULUNAN REKLAM MATERYALLERİNİN VE ŞEHİR MOBİLYALARININ KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Batman Belediye Başkanlığından:

MADDE 1

İHALENİN KONUSU:

İş bu ihalenin konusu; Batman Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde mevcut bulunan 200 adet billboard, 100 adet CLP, 50 otobüs durağı, 30 adet billboardlu otobüs durağı, 10 adet Sabit Megalight, 5 adet Peron tipi durak, 25 adet Giantboar, 40 adet sade durak’ın kira bedelini ödemek suretiyle işletilmesi…

MADDE 2

ARTIRIMA ESAS MUHAMMEN BEDELİ: 2.850.060,00 TL. DİR.

MADDE 3

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE, HANGİ USULDE YAPILACAĞI:

İhale 16.03.2017 Perşembe günü, saat 10’00’da Şirinevler Mah. Atatürk Bulvarı No: 2 adresinde kat 2 de bulunan Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (Artırma) ile yapılacaktır.

MADDE 4

İSTEKLİLERDE ARANACAK NİTELİKLER VE İSTENECEK BELGELER:

4.1 - Kanuni ikametgâh belgesi,

4.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.4 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya mevzuatı gereği kayıtlı olduğu kuruluştan ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.6 - Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.7 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

4.8 - Yükleniciler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, Yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 daki belgelerle noter tasdikli ortak girişim (pilot ortak) beyannamesi,

4.9 - Geçici teminat olarak belirtilen 85.501,80 TL bedeli Belediyemiz veznesine ya da TR520001200967500016000020 Nolu banka hesabına yatırarak alındı belgesi, makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26’ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

4.10 - En az 2 (iki) il Belediyesinde kesintisiz 5 yıl Billboard ve Kent Mobilyaları işletmeciliği yapmış veya yapıyor olmak,

4.11 - Tüzel kişi olması halinde en az 10 yıldır bu amaçla kurulmuş bir şirket olmak, (gerçek kişi olması halinde faaliyet belgesinde açık hava reklamcılığı yaptığına ilişkin şerh bulunması ve belgenin en az 10 yıl öncesinde bir kayda dayanması gerekecektir. )

4.12 - İstekli Batman ilinde irtibat bürosu açacağına ilişkin taahhütname vermek,

4.13 - 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılmaktan cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

4.14 - Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi dairelerine borcu olmadığına ilişkin ihale tarihindeki ay içerisinde alınmış belge, Batman belediye başkanlığına borcu olmadığına dair belge.

4.15 - Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve işbu şartnamenin 8. maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir.

MADDE 5

TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

5.1 - Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler, en geç 16 Mart 2017 günü saat 10’00 a kadar, sıra numarası alınmak suretiyle, Batman Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu (Batman Belediyesi Encümeni Şirinevler Mah. Atatürk Bulvarı No: 2 Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine teslim edilmesi şarttır.

5.2 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar Şirinevler Mah. Atatürk Bulvarı No: 2 Adresine ulaşması zorunludur. Postada yaşanacak gecikmelerden İdare sorumlu olmayacaktır.

5.3 - Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.4 - Saat ayarında; Türkiye Radyo Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esas alınacaktır.

MADDE 6

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

Geçici teminat, muhammen bedelinin %3 olup, 85.501,80.- Türk Lirasıdır.

MADDE 7

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE GÖRÜLECEĞİ VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartname ve ekleri mesai saatleri içinde batman belediyesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde incelenebilir veya 500,00TL karşılığı satın alınabilir.

İlan olunur.

1724/1-1


KURUMUMUZ ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİNDE ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN ARMUTÇUK MÜESSESESİ - ÇATES ARASI KÖMÜR NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372.259 47 78 / Fax: 0 372.253 12 73/251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  Satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin adı

 

S.No

İşin adı

Birimi

Miktarı

1

Armutçuk TİM - ÇATES arası kömür nakli

TL/Ton

25.000 ton

 

İşin Başlama ve bitiş tarihi            :  01.04.2017 tarihinde başlayacak olup 31.03.2018 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  20.03.2017 - Pazartesi - Saat 15: 00

c) Dosya No                                 :  1713804

d) İhale kayıt No                           :  2017/90115

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

8 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

9 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

11 - Teklifler en geç 20.03.2017-Pazartesi Günü-saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

16.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

1830/1-1


36 KALEM MALZEME ALIMI 01.12.2003 TARİH 2003/6554 SAYILI KARARNAME EKİ ESASLARI 20 NCİ MADDESİ (F) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

İhale kayıt numarası                :  2017/97180

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi   Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  36 Kalem Malzeme Alımı

 

1

Baş Modeli

1

adet

2

Baş Yarımı

2

adet

3

Başın Anatomik Kesit Modeli (MR görüntülen ile uyumlu)

1

adet

4

Başla Beraber ve Açık Sırtlı Erkek Gövdesi

4

adet

5

Başlı Şeffaf Gövde Modeli

1

adet

6

Beynin 5 Kesit Modeli

2

adet

7

Canalis Vertebralis İçindeki Medulla Spinalis

2

adet

8

Cochlea'nm Orta Canalis Spiralis'inin Kesiti

3

adet

9

Değiştirilebilir Erkek ve Kadın Genital Organları Olan Kaslı Gövde Modeli

1

adet

10

Dirsek Kesiti

2

adet

11

Diz Eklem Kesiti

2

adet

12

Dolaşım Sistemi

2

adet

13

El Kesiti

2

adet

14

Erkek Kas Maketi

1

adet

15

Kadın Pelvisi

1

adet

16

Kafa Tabanı

2

adet

17

Kalça Eklem Kesiti

2

adet

18

Kalp Akciğer Masa Modeli

1

adet

19

Kan Damarları Olan Başlı Şeffaf Gövde Modeli

1

adet

20

Karaciğer

4

adet

21

Karaciğer ve Safra Kesesi

3

adet

22

Kortikal Alanları Gösterilmiş Beyin Modeli

4

adet

23

Larynx İle Beraber Burun, Ağız ve Boğaz Boşluk

1

adet

24

Larynx'in İşlevsel Modeli

2

adet

25

Lenfatik Sistem

2

adet

26

Normal Ayak Kesiti

2

adet

27

Omuz Eklem Kesiti

2

adet

28

Orbıtanın Biv Bölümüyle Beraber Göz Küresi

1

adet

29

Orbıtanın Topografisi

1

adet

30

Pelvis İle Birlikte Columna Vertebralis

2

adet

31

Sempatik Sinir Sistemi

2

adet

32

Servikal Omurga

4

adet

33

Yapay Erişkin Bauchene Kafa Bütünü

2

adet

34

Yapay İnsan İskeleti

1

adet

35

Yapay İnsan Kafa Bütünü

2

adet

36

Yüzdeki Sinirler ve Kan Damarları

1

adet

 

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 300 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  08.03.2017 Çarşamba günü saat 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.2.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 08.03.2017 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1893/1-1


3 KALEM BİLGİSAYAR VE EKİPMANLARI ALIMI 01.12.2003 TARİH 2003/6554 SAYILI KARARNAME EKİ ESASLARI 20 NCİ MADDESİ (F) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

İhale kayıt numarası                :  2017/97166

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi   Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  3 kalem Bilgisayar ve Ekipmanları Alımı

 

1

Masa Üstü Bilgisayar

10

Adet

2

Monitör

10

Adet

3

Mono Lazer Yazıcı

10

Adet

 

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  08.03.2017 Çarşamba günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.1.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H.Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 08.03.2017 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1894/1-1


ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ruhsat Cinsi, Ruhsat Nosu, Hektarı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Gün ve Saati yer alan AR.10/0179 ve ARA.10.00.2013.JEO.28 nolu (2) iki adet arama ruhsatlı jeotermal saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince; Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 - Şartname ve ekleri ihale günü saat:12:00’a kadar Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR) alınabilir. İhale şartnamesi ve ekleri ücretsizdir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler:

a) Gerçek kişiler için:

1. T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2. Noter tasdikli imza beyannamesi

3. Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4. Tebligat için adres beyanı

5. Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6. Mali yeterlilik belgesi; (120.706,68¨’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

7. İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

b) Tüzel kişiler için:

1. Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2. Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

4. Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5. Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6. Tebligat için adres beyanı

7. Oda kayıt belgesi

8. Mali yeterlilik belgesi; (120.706,68¨’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

9. İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

6 - İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

NO

İLÇE

MAHALLE

RUHSAT CİNSİ

RUHSAT NO

HEKTAR

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

1

GÖMEÇ

KARAAĞAÇ

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0179

856.17

29,558.33 ¨

886.75 ¨

15/03/2017 - (14:00)

2

HAVRAN

ÇAMDİBİ

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2013.JEO.28

1562.58

30,791.42 ¨

923.75 ¨

15/03/2017 - (14:30)

 

1 - Gömeç - Karaağaç Arama Ruhsatı Koordinatları: 856.17 Hektar

 

POLİGON 1

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağ (Y)

487500

487565

491644

486000

486000

Yukarı (X)

4362500

4362390

4361000

4361000

4363349

 

POLİGON 2

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağ (Y)

490621

492000

492000

490124

Yukarı (X)

4366429

4366171

4363635

4366431

 

POLİGON 3

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağ (Y)

486705

486103

487579

Yukarı (X)

4364650

4364590

4365749

 

Kuyu Koordinatları

 

Sağ (Y)

490830

Derinlik

Sıcaklık

Debi

Yukarı (X)

4361112

935 m

38ºC

1,5 lt/sn.

 

2 - Havran - Çamdibi Arama Ruhsatı Koordinatları: 1562.58 Hektar

 

POLİGON 1

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağ (Y)

506000

510640

510630

509750

508420

506000

Yukarı (X)

4383000

4383000

4378000

4378595

4380765

4379411

 

İlan olunur.

1796/1-1


PASLANMAZ SAC SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Çorum Şeker Fabrikasından:

±%20 Toleranslı 18.580 Kg. Paslanmaz Sac Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası:                  :  2017/91048

1 - İdarenin

a) Adı

b) Adresi                                   :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası       :  0364 235 04 70 - 0364 235 04 77

d) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu malın

a) niteliği, türü ve miktarı           :  Paslanmaz Sac

                                                     Muhtelif ebatlarda ± % 20 toleranslı 18.580 Kg.

b) Teslim Yeri                           :  Çorum Şeker Fabrikası-Malzeme Ambarı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                        : 16/03/2017 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1809/1-1