25 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29990

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SUNUCU VE VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ORACLE TEKNİK DESTEK VE LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KARŞILIĞINDA OTOTERMİNAL VE OTOPARK YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ, İHALE EDİLECEKTİR

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


SİMİT CAMEKANI SİGORTALANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SUNUCU VE VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Sunucu ve Veri Depolama Ünitesinin teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06/03/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1739/1-1


ORACLE TEKNİK DESTEK VE LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı Oracle Teknik Destek ve Lisans Güncelleme Hizmeti, Kurumca bildirilen teknik şartnamesine ve malzeme listesindeki marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.03.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1740/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ Çerkezköy ve İstanbul Çatalca Kömür Sahaları İçin Kaynak ve Rezerv Raporu Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                  :  2017/89189

Dosya No                                                  :  TDB-DT-2017/03-HİZ

1 - İdarenin

a) Adı                                                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                                   :  0 312 212 69 00 - 2680

d) Faks numarası                                       :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                          :  -

2 - İhale konusu malın adı, niteliği,

     türü ve miktarı                                      :  Tekirdağ Çerkezköy ve İstanbul Çatalca Kömür Sahaları İçin Kaynak ve Rezerv Raporu Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer               :  Tekirdağ Çerkezköy ve İstanbul Çatalca Kömür Sahaları Havzaları

b) Teslim tarihi/işin süresi                         :  İşin süresi 90 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                          :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

    satın alınabileceği yer                            :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda  No: 20 Çankaya /ANKARA

c) İhale Usulü                                            :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                                 :  16.03.2017, saat 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer                        :  Teklifler 16.03.2017 saat 14:00’a kadar;

                                                                     EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                                     Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                                     Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya / ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                                        :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1736/1-1


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KARŞILIĞINDA OTOTERMİNAL VE OTOPARK YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İhaleye Konu İş’in;

Adı                                                            :  İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parsel üzerinde 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilmesi karşılığında; ototerminal ve otopark binası yaptırılması işi.

Niteliği                                                      :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parselde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararı gereği, Belediye tarafından yüklenici lehine 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilmesi karşılığında; yüklenici tarafından Belediyece onaylanmış proje ve teknik şartname kapsamında; ototerminal ve otopark binası yapılması (çevre düzeni dahil), 10 yıl süre içerisinde otopark kısmının işletilmesi, işletme süresince Belediyeye intifa hakkı bedeli ödenmesi ve süre bitiminde binanın eksiksiz, bakımlı, kullanılır vaziyette, her türlü borç ve taahhütten ari şekilde bedelsiz olarak Belediyeye devredilmesi işidir.

İhale Yöntemi                                            :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                                                 :  10 yıl

 

Yeri ve Miktarı

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Proje İnşaat Alanı (m2)

İzmir

Balçova

İnciraltı

1564

1

16.500,67

49.737,00

 

Asgari Şartlar                                            :  1 - Yüklenici tarafından tüm masrafları karşılanmak üzere, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren otuz ay içerisinde gerekli tüm uygulama projeleri hazırlatılacak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına onaylatılacak, inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanacak, inşaat imalatları bitirilerek bina faaliyete geçirilecek, bu süre içerisinde otopark binasının işletmeye açılamaması durumunda, yapılan sözleşmeye yönelik fesih süreci başlatılacak ve bunun sonucunda o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatlar Belediyeye terk edilecek ve yatırılan teminat Belediyeye gelir kaydedilecektir.

                                                                     2 - Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye otopark işletme gelirleri brüt hasılatı üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark işletme gelirleri toplamı üzerinden elde edilen brüt hasılatın asgari % 3’üdür. İhale de artırım, bu oran üzerinden ve ondalık dilimler ile yapılacaktır. İşletmenin otopark gelirlerine ilişkin yıllık asgari brüt hasılatı 2.733.750,00- TL olarak kabul edilecektir. Belediyeye ödenecek intifa hakkı bedeli, asgari brüt hasılat üzerinden hesaplanan bedelden az olamaz.

Tahmin Edilen Bedel                                 :  31.334.310,00 TL (KDV dahil)

                                                                     (Otuzbirmilyonüçyüzotuzdörtbinüçyüzontürklirasıdır)

Geçici Teminat Miktarı                              :  940.029,30 TL.

                                                                     (Dokuzyüzkırkbinyirmidokuztürklirasıotuzkuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli                         :  400,00- TL (dörtyüzTürkLirası)

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Adres / Yer                     :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 5 /508 no’lu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Saat                                 :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.30 - 11.30 / 13.30 - 16.00 saatleri arası

İhale için son evrak verme

tarihi ve saati                                             :  Tarih: 09.03.2017 - Saat: 12:00

İhale için evrak teslim adresi                     :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat:5/508 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR

İhale tarihi (dış zarfların açılması)

ve saati                                                      :  Tarih: 09.03.2017 - Saat: 14:00

İhale salonu (dış zarfların

açılacağı yer) adresi                                   :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların

açılması) Tarih ve saati                              :  Tarih: 16.03.2017 - Saat: 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri                 :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat:5 / 508 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

1.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, (Ek-1)

1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.5. Ticaret Sicil Gazetesi

1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi, (Ek-3)

1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; tüzel kişiliğe ilişkin ortaklığın, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.10. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi, (Ek-7)

1.11. Süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.12. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.13. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.14. İdari Şartnamenin 18. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname, (Ek-8)

1.15. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin % 25'inden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.16. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olup, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.17. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan B/III Grubu işler veya ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.18. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir. (Ek-5)

1.19. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman için İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir. (Ek-6)

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konulacaktır. (Ek-2).

2.2. Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye otopark işletme gelirleri brüt hasılatı üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark işletme gelirleri toplamı üzerinden elde edilen brüt hasılatın asgari % 3’üdür. İhale de artırım bu oran üzerinden ve ondalık dilimler ile yapılacaktır. İşletmenin otopark gelirlerine ilişkin yıllık asgari brüt hasılatı 2.733.750,00- TL olarak kabul edilecektir.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1776/1-1


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ, ARAÇ PARÇALARI, DİZEL MOTOR, MUHTELİF ALÜMİNYUM, KOMPRESÖR, JENERATÖR, MUHTELİF YÜZER VASITA, PİK, GALVANİZLİ ÇELİK HALAT, MUHTELİF YAĞ, NAMLU, HALAT SARMA MAKARASI, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI, DEMİR ÇELİK TALAŞI, AYIKLAMASI EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, DİĞER LASTİK (AMONYUM NİTRAT TORBASI), TAVAN VİNCİ, MOTORBİSİKLET, ELEKTRİK MOTORLARI, DİZEL TEKNE MOTORU, YAĞLI TİP TRAFO, ELEKTRİK ELEKTRONİK, MUHTELİF PASLANMAZ, JANTLI VE JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, BASINÇLI KAP (TÜP), AKÜ, PLASTİK (DOSYA GÖMLEĞİ), KOMBİ VE EKİPMANLARI, SÖKÜMÜ EKONOMİK OLMAYAN D.ÇELİK MALZEME, 300-400 SERİSİ CR-Nİ PASLANMAZ, PALET VE PALET ZİNCİRİ, SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAK. VE KURUTMALI ÜTÜ MAKİNESİ, RAY HURDASI, BETON MİKSERİ, ZİFT, FUEL-OIL, SU TANKI VE TANKERLERİ, LPG TANKLARI VE TÜP, BANDAJ TEKER MİLİ, AMORTİSÖR, ÇİNKO OKSİT TOZU, BAKIR ARAİŞİ VB. MALZ. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

07 MART 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

14 MART 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

21 MART 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

28 MART 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ             : 03123841065 - 0312 384 03 07/175-174

ALİAĞA HUR. MD.                  : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                 : 02623413797/124-126

1734/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ, İHALE EDİLECEKTİR

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Hükümet Cad. Artuklu İşhanı Kat: 6 No: 12 MARDİN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Yaklaşık 104Ha. OSB alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, gömme depo ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                                    :  MARDİN

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)               :  14.642.094 TL

f) Geçici Teminatı                                   :  1.024.946,58 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  16/03/2017 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Cad. Artuklu İşhanı Kat: 6 No: 12 MARDİN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

1729/2-1


SİMİT CAMEKANI SİGORTALANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Ankara’nın muhtelif yerlerinde bulunan 210 (İkiyüzon) adet simit camekanının sigortalanması işi, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Teklifler en geç 02.03.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

1738/1-1