24 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29989

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Boru Hatları Petrol Taşıma Anonim Şirketinden BOTAŞ:

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kayseri İli Çevre Koruma Vakfı Kayseri 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.01.2017 tarihinde kesinleşen 01.12.2016 tarihli ve E:2016/246 K:2016/331 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1687/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TransAtlantic Turkey Ltd. ve TransAtlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şti’nin Diyarbakır illinde müştereken sahip buluduğu AR/TAT-TEM/4174 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatından ARİ/TAT-TEM/K/M45-a4–1 paftasının işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 26.06.2016 tarihinde sone ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

1671/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

KAMU İDARESİNİN ADI

HESABIN YILI

ADI VE SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

2014

Burhan GÜNEŞ

Eski İdr. İşl. Başkan Yard.

Diğer Sorumlu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

2014

Kadir BÜLBÜL

Eski İns. Kay. BirimYönt.

Diğer Sorumlu

1707/1-1


Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” uyarınca, ÖĞRETİM ÜYESİ alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Detaylar, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip Üniversitemiz Web sayfamızda duyurulacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN*

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Lisansını ve Doktora ve Doçentlik çalışmalarını Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak ve Fotovoltaik ve Opto Elektronik Enerji Sistemleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Profesör

Lisans Diploması veya Doktora Diploması veya Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili alanlardan birinden almış olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Mühendisliği alanlarından birinde çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Lisans Diploması veya Doktora diploması veya Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili alanlardan birinden almış olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Mühendisliği alanlarından birinde çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Lisans diplomasını veya Doktora çalışmasını veya Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği ile ilgili alanlardan birinden almış olmak, Çok Kriterli Karar Verme, Ergonomi veya İş Etüdü veya İş Sağlığı ve Güvenliği, Olasılık ve İstatistik ve Proje Yönetimi konularından birinde çalışmalar yapmış olmak.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Bilgisayar Programcılığı

1

Yrd. Doç. Dr.

Lisans diplomasını, Yüksek Lisans Diplomasını veya Doktora Diplomasını Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili alanlardan birinden almış olmak ve Bilgisayar Grafikleri, Sanal Gerçeklik gibi konularda çalışmalar yapmış olmak.

 

İLETİŞİM:

Telefon    : (0 216) 581 00 50, (0 216) 581 00 61

Web        : www.pirireis.edu.tr

1722/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_17.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_18.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_19.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.06.2016/147                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.06.2016/5085                                           ANTALYA

Antalya İli, Akseki ilçesi, Aşağıaşıklar ve Cemerler Mahallesinde, karayolunun 5 metre doğusundaki antik yerleşim alanının, kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

1561/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

1562/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.06.2016/147                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.06.2016/5083                                           ANTALYA

Antalya İli, Akseki ilçesi, Mahmutlar Mahallesinde, karayolunun 170 metre doğusundaki antik yerleşim alanının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

1563/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.06.2016/147                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.06.2016/5082                                           ANTALYA

Antalya İli, Manavgat ilçesi, Taşkesiği Mahallesinde, Büyükkepez ve Sivrice Tepe Tepe üzerindeki antik yol ile antik yerleşim alanının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

1564/1-1