23 Şubat 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29988

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI : Küresel Eğitim Kültür Sağlık Spor ve Araştırma Vakfı (KEKSAV).

VAKFEDENLER: Fatma Seniha Nükhet Hotar, Mustafa Taha Hotar, Reha Hotar

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/09/2016 tarihli ve E: 2016/175, K: 2016/335 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, sağlık ve spor alanında araştırmalar ve çalışmalar yaparak bireyin ve toplumun maddi, manevi, kültürel, düşünsel ve bedensel yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.- (Altmışbin)TL

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetçe belirlenecek benzer faaliyetler gösteren bir vakfa devredilir. Mütevelli heyet bu konuda bir karar alamazsa, vakıf malvarlığının hangi vakfa kalacağı mahkemece belirlenir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1661/1-1

—————

VAKFIN ADI: Filistin Vakfı

VAKFEDENLER: Mohammed T.M.Mesheınesh Mohammed T.M. Mesheınesh, Zakı Abdallah Ibrahım Ararawı Zakı Abdallah Ibrahım Ararawı

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 9.Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.10.2016 tarih ve E:2015/245, K:2016/398 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Filistinliler sadece İsrail hapishanelerinde değil kendi öz yurtlarında dahi esir bulunmaktadır. Onun içindir ki dünyada Esirler Bakanı mevcut tek millettir. Hususan İsrail’in yıllardır uyguladığı insanlık dışı muamelelere maruz kalan Filistinlilere, İsrail’in esareti altındaki binlerce Filistinli tutsağa ve ailelerine, ayrıca Filistin’i terk etmek zorunda kalarak hayatını yurtdışında idame etmeye mecbur olmuş Filistinlilere ayrıca ihtiyacı olan tüm insanlara, vakfımızın imkanları nispetinde maddi ve manevi yardım etmek, destek olmak ve senette bulunan diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.00.- TL. (YüzbinTürkLirası)

YÖNETİM KURULU: Zakı Abdallah Ibrahım Ararawı Zakı Abdallah Ibrahım Ararawı, Yasin Kumral, Emine Akkaya

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Üsküdar Kültür ve Eğitim vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1662/1-1

—————

VAKFIN ADI: Mahmudiye Eğitim Sağlık Kültür ve Sanat Vakfı (Mahmudiye Vakfı).

VAKFEDENLER: Nurettin SEZEN, Kasım SEZEN, Gülsüm SEZEN, Fatma İkbal SEZEN POLAT, Zeynep Beyza SEZEN.

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/01/2017 tarihinde kesinleşen 27/09/2016 tarihli ve E: 2016/295, K: 2016/388 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yaratılmışlara hizmet şuurunu vakıf faaliyetleri aracılığı ile devam ettirmeye vesile olması için; milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı insan yetiştirmek ve eğitim vermek. Fertlerin meşru olan her türlü hayati, sıhhi, iktisadi ve içtimai manevi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak. Fertler arasında sevgi ve işbirliğini artırıcı, birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Nurettin Sezen, Kasım SEZEN, Gülsüm SEZEN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Feshine karar verilen vakfın mal varlığı, Mütevelli Heyetinin uygun göreceği vakıfla aynı amaçları güden hayır kurum veya kuruluşlarına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1659/1-1

—————

VAKFIN ADI: Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı.

VAKFEDENLER: Fikri Işık, Hasan Basri Güzeloğlu, İbrahim Karaosmanoğlu, Adnan Köşker, Şevki Demirci, Prof. Dr. Haluk Görgün, Prof. Dr. Ali Ata, Prof. Dr. Babür Özçelik, Doç. Dr. Cevat Yaman, Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, Doç. Dr. Hakan Karataş, Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Osman Okyay, Eyüp Anlaş, Doç. Dr. Osman Saim Dinç, Ömer Lütfi Arı, Muzaffer Altıntaş, Orhan Güner, Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Makine İhtisas OSB, Gebkim OSB, Gebze İmes OSB, Gebze Güzeller OSB, Gebze Plastikçiler OSB, Gebze OSB, Kömürcüler İhtisas OSB, Yunus Çiftçi, Ali Kibar, Ahmet Bayraktar, Vefa İbrahim Aracı, Haluk İBER, Güler Sabancı, Celal Kaya, Mehmet Ertuğrul Alişan, Cavit Yücel, Tuncay Özilhan, Adnan Naci Faydasıçok, Ali Keskin, Osman Üçüncü, Murat Ayhan, Şükrü Karabacak, Ali Toltar, Cemil Yaman, Mehmet Ali Okur, Eyüp Ayar, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Ali Kahya OSB.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Kocaeli.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gebze 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.12.2016 tarihli ve E: 2016/243 K: 2016/445 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Gebze Teknik Üniversitesinin vizyonuna uygun olarak hedeflediği noktaya en kısa sürede ulaşmasına katkıda bulunmak ve eğitim-öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL Nakit.

VAKFIN YÖNETİM KURULU: Haluk Görgün, Abdurrahman Akyol, Vahit Yıldırım, Ayhan Zeytinoğlu, Celal Kaya.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Gebze Teknik Üniversitesi’ne intikal eder. O tarihte bu isimle bir üniversite mevcut değilse malvarlığı en yakın devlet üniversitesine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1660/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

272 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Çağrı Beton Lab. ve Yapı Malz. Kal. Kont. San. ve Tic. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2016/4137 Esas nolu kararı ile “Dava Konusu İşlemin Yürütmesinin Durdurulmasına” hükmedildiğinden, Çağrı Beton Lab. ve Yapı Malz. Kal. Kont. San. ve Tic. hakkında, 11.09.2016 tarihli ve 29828 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan Çağrı Beton Lab. ve Yapı Malz. Kal. Kont. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin belge iptali, teminatının irat kaydedilmesi ve kurucu ortaklarının üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağına ilişkin işlemlerin yürütmesi 17.02.2017 tarihli ve E. 2681 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1666/1-1

—————

10.02.2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yer alan İlke-Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “…İlke-Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Sait ÇEÇEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74095)…” ifadesinin çıkarılarak yerine “…İlke-Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Sait ÇEÇEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47095)…” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 17.02.2017 tarihli ve 3912 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1667/1/1-1

—————

10.02.2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “…Toros Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi,”  ifadesinin çıkarılarak yerine “…Uzay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi,” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 17.02.2017 tarihli ve 3913 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1667/2/1-1

—————

10.02.2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Anadolu Yapı Denetim Hiz. San. Tic. A.Ş. ile ilgili ilanda sehven yazılan “…31.01.2016 tarihli ve 2447 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.” ifadesinin çıkarılarak yerine “…31.01.2017 tarihli ve 2447 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 17.01.2017 tarihli ve 3914 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1667/3/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden:

Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Kısım 1, Kısım 2 (Avrasya Tüneli) ve Kısım 3’ün 26/12/2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce Geçici Kabul Tutanakları onaylanan Proje’nin; 6001 Sayılı Kanunu’nun 15. Maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 02/01/2017 tarihinde onaylanmıştır.

1 - Tüm Kısımlar 03/01/2017 tarihinde trafiğe açılmıştır.

2 - Belirli Yerler (Tünel giriş ve çıkışları, ücret toplama istasyonları vb.) ve şartlar dışında Tünele giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan tel çitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

3 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan Kısım 2’ye (Avrasya Tünelinden), yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, motosikletlerin, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin, bisikletlerin girmesi yasaktır.

4 - İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi Kısım 2’de (Avrasya Tünelinde) tehlikeli madde taşıyan araçların geçmesi yasaktır.

5 - Kısım 2’de (Avrasya Tünelinde) mecburi asgari hız 20 km/saat olup, azami hız 70 km/saat’tir.

6 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan Kısım 2’de (Avrasya Tünelinde) duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde güvenlik ceplerinde (Bankette) durulabilir.

7 - Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi projesi kapsamında Kısım 1 ve Kısım 3 imalatları tamamlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesine devir teslimi gerçekleştirilmiş olup, Kısım 2’nin (Avrasya Tüneli kesiminin) yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket tarafından yürütülmektedir.

8 - 6001 Sayılı Kanunu’nun 15. Maddesi gereğince ilan olunur.

1670/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN

11.12.2015 tarih ve 29559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ata Gündüz İnşaat Taahhüt Tarım Turizm Madencilik Nakliye Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Şirket hisselerinin yarısından fazlasına sahip ortağı Ahmet Gündüz’ün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesi gereğince 2 (İki) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, Ata Gündüz İnşaat Taahhüt Tarım Turizm Madencilik Nakliye Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Ahmet Gündüz tarafından haklarında verilen yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde 2016/1533 Esas ve 2016/1534 Esas sayılı dosyaları ile açılan davalarda, Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından verilen 12/12/2016 tarihli kararlar ile “…dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1673/1-1


İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

EVKA-3 SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA İSTASYONU MİMARİ PROJE YARIŞMASI ÖDÜL LİSTESİ

1. Ödül - 14 sıra numaralı proje - rumuz: 17545

 

Ekip Listesi

 

Sıddık Güvendi - Mimar (Ekip Temsilcisi)

Barış Demir - Mimar

Oya Eskin Güvendi - Mimar

Özge Dominguez Perez - Peyzaj Mimarı

Mehmet Ali Yılmaz - İnşaat Mühendisi

 

Yardımcılar

 

Büşra Temiz - Mimar

Ece Abdioğlu- Mimar

Oğuzhan Yılmaz-Öğrenci

Deniz Söy-Öğrenci

 

2. Ödül - 39 sıra numaralı proje - rumuz: 16092

 

Ekip Listesi

 

Ramazan Avcı - Mimar (Ekip Temsilcisi)

Seden Cinasal Avcı - Mimar

Elvan Ender - Peyzaj Mimarı

Zafer Kınacı - İnşaat Mühendisi

 

Yardımcılar

 

Merve Özduman - Mimar

Mert Doğaray - Öğrenci

Nil Özkır - Öğrenci

Yusra Ekin - Öğrenci

Mustafa Can - Maket

 

3. Ödül - 36 sıra numaralı proje - rumuz: 72351

 

Ekip Listesi

 

Güven Şener - Mimar (Ekip Temsilcisi)

Şirin Bayram - Mimar

Ayça Yeşim Çağlayan - Peyzaj Mimarı

Ahmet Baran - İnşaat Mühendisi

 

Yardımcılar

 

Mehmet Sümbül

Kaan Kutluer

Sadık Ecer

1. Mansiyon - 20 sıra numaralı proje - rumuz: 41528

 

Ekip Listesi

 

Kemal Serkan Demir - Mimar (Ekip Temsilcisi)

Ece Türkel Demir - Mimar

Feyza Nur Çelik - Peyzaj Mimarı

Ali Erman Aydın - İnşaat Mühendisi

 

Yardımcı

 

Sinem Demir - Öğrenci

 

2. Mansiyon - 30 sıra numaralı proje - rumuz: 47162

 

Ekip Listesi

 

Sevince Bayrak - Yüksek Mimar (Ekip Temsilcisi)

Oral Göktaş - Yüksek Mimar

Atıl Aggündüz - Mimar

Derya Ertan - Mimar

Elif Çelik Tangör - Y. Mimar

Saime Selda İpek - Peyzaj Mimarı

Mustafa İspir Gürbüz - İnşaat Mühendisi

 

Yardımcılar

 

Elif Çivici - Öğrenci

Baran Aybars - Öğrenci

 

3. Mansiyon - 15 sıra numaralı proje - rumuz: 21375

 

Ekip Listesi

 

İskender Hüseyinkulu - Mimar (Ekip Temsilcisi)

Doğukan Abacı - Peyzaj Mimarı

Melik Rüçhan Şensoy - İnşaat Mühendisi

 

Yardımcılar

 

Ebru Kanlı - Mimar

Altun Özdemir - Mimar

Zeynep Baştürk - Mimar

Bekir Çakan - Maketçi

4. Mansiyon - 28 sıra numaralı proje - rumuz: 50712

 

Ekip Listesi

 

Lebriz Atan Karaatlı - Mimar (Ekip Temsilcisi)

Sacit Arda Karaatlı - Mimar

Didem Karaca - Peyzaj Mimarı

Mustafa Yavuz Bilgiç - İnşaat Mühendisi

 

5. Mansiyon - 64 sıra numaralı proje - rumuz: 15201

 

Ekip Listesi

 

Ayhan Usta - Y. Mimar / Prof. Dr. (Ekip Temsilcisi)

Gülay Usta - Y. Mimar / Prof. Dr.

Ali Kemal Şeremet - Mimar

Elçin Hande Oktay - Mimar

Orhan Selahattin Bektaş - İnşaat Yüksek Mühendisi

Zekiye Esra Sunayol - Peyzaj Mimarı

 

Yardımcılar

 

Göksu Özalp - Mimar

Kadir Türkdönmez - Mimar

Şafak Beşiroğlu - Öğrenci

Barış Terzi - Öğrenci

 

6. Mansiyon - 92 sıra numaralı proje - rumuz: 47931

 

Ekip Listesi

 

Mustafa Barış Yegena - Mimar (Ekip Temsilcisi)

Özge Özkul - Mimar

Yiğitcan Karacaoluk - İnşaat Mühendisi

Hande Kalender - Peyzaj Mimarı

 

Danışmanlar

 

Mustafa Kürşat Başar - Makina Mühendisi

Sabit Cevat Tanrıöver - Makina Yüksek Mühendisi

Mustafa Öksüz - Makina Mühendisi

Abdullah Kalıner - İnşaat Mühendisi

Tanzer Sezen - Şehir ve Bölge Plancısı

Yeşim Akın - Şehir ve Bölge Plancısı

Mehlika Afra Cebeci - Peyzaj Mimarı

Sabri Pehlivan - Elektrik Mühendisi

 

Kolokyum - Ödül Töreni     :  25/02/2017 Cumartesi

Yer                                      :  Kültürpark - İzfaş 1A, 1B Holleri

Saat                                     :  14.00

1668/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

İSLAMİ İLİMLER

Temel İslami Bilimler*

Tefsir*

Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr.

1

Hadis*

Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr.

1

İslam Hukuku*

Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr.

1

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi*

Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr.

1

Arap Dili ve Belagatı*

Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr.

1

Felsefe Din Bilimleri*

 

Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr.

1

İslam Tarihi ve Sanatları*

 

Prof.Dr./Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr.

1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak.

1683/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce SOLİMAR MADENCİLİK SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM015661/11.08.2003 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ'ne ilişkin yazılar yükümlüsünün Vali Kazım Dirik Cad. No: 12/A Kemalpaşa-İZMİR adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

ÖDEME EMRİ NO

TUTAR

IM015661/11.08.2003

22279110

 KDV         : 7.142,00-TL

 KKDF       : 1.144,00-TL

 TOPLAM : 8.286.00-TL

1602/1-1

—————

Gümrüğümüzce MASA OFİS SİS. PROJE VE MÜŞ. HİZ. MOB. DEK. İNŞ. SAN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adına tescilli IM034218/24.12.2004 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ'ne ilişkin yazılar yükümlüsünün Yıldız Mah.    4. Cad. 71. Sok. No: 20/A Çankaya - ANKARA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

ÖDEME EMRİ NO

TUTAR

IM034218/24.12.2004

22275717

 KDV         : 12.584,00-TL

 KKDF       :   2.007,00-TL

 TOPLAM : 14.591.00-TL

1603/1-1

—————

Gümrüğümüzce NAHİTA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM009858/01.05.2008 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ'ne ilişkin yazılar yükümlüsünün Organize San. Böl. Baha San. Sitesi 5. Cadde NİĞDE adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

ÖDEME EMRİ NO

TUTAR

IM009858/01.05.2008

22308438

 KDV         : 30.676,00-TL

 KKDF       : 14.187,00-TL

 TOPLAM : 44.863.00-TL

1604/1-1

—————

Gümrüğümüzce Trabzon Foşa Fındık San. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. adına tescilli IM032878/12.12.2005 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ'ne ilişkin yazılar yükümlüsünün Organize San. Böl. Arsin-TRABZON adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

ÖDEME EMRİ NO

TUTAR

IM032878/12.12.2005

22271603

 KDV         : 6.262,00-TL

 KKDF       :    984,00-TL

 TOPLAM : 7.246.00-TL

1605/1-1

—————

Gümrüğümüzce Of Öner Uluslararası Nak. Tic. Ltd. Şti. adına tescilli IM020631/09.08.2004 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ'ne ilişkin yazılar yükümlüsünün Eski Londra Asfaltı Pak Apt. No: 17/9 Şirinevler-İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

ÖDEME EMRİ NO

TUTAR

IM020631/09.08.2004

22270857

 KDV         : 18.590,00-TL

 KKDF       :   3.083,00-TL

 TOPLAM : 21.673.00-TL

1606/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

1. KAL-MET KALİBRASYON TİCARET LTD. ŞTİ.

16-HYB-2560

HYB K 298/İPTAL

19.01.2017

Firma İsteği

2. BİLEŞKE ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENERJİ ARITMA ATIK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK EĞİTİM İNŞAAT TAAHHÜT HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16-HYB-2760

TS 13573

24.01.2017

Talimata Aykırılık

3. TUĞ-KAN İNŞAAT MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR TURİZM TEKSTİL HİZMET VE TEMİZLİK İŞLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

16-HYB-408

TS 13230

03.02.2017

Talimata Aykırılık

1618/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\23-02-2017 PERŞEMBE\1674.eps