22 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29987

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

Maliye Bakanlığından:

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara 3. İş Mahkemesinin 2008/706 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1597/1-1

—————

Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2003/776 Esas, 2003/1652 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1598/1-1

—————

Ankara 2. İş Mahkemesinin 2006/885 Esas, 2009/735 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1599/1-1


Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

İlknur BURAK DEMİR

Ebe

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye Mutemetliği Biriminde görevli olduğunuz 15/02/2013-31/05/2013 tarih aralığında işlemiş olduğunuz fiiliniz nedeniyle Ankara Valiliği tarafından hakkınızda “Soruşturma İzni Verilmesine” dair 22/09/2016 tarih ve S-137 sayılı karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı nezdinde yaptığınız itirazınız üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi Başkanlığınca verilen 24/01/2017 tarih ve Esas No: 2016/514 Karar No: 2017/49 sayılı “İTİRAZIN REDDİNE” dair karar ilanen tebliğ olunur.

1642/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Macun Mahallesi, 63048 ada 2 ve 3 parseller, Belediye Encümenimizin 03.11.2016 gün ve 1224/2562 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 22.12.2016 gün ve 3014/6441 sayılı kararı onaylanan 84298/4 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

1638/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

30 Ocak 2017 tarih ve 29964 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2 adet Profesör ilanımız Rektörlüğümüzce iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1658/1-1


İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN ULUSAL ANIT HEYKEL YARIŞMASI İLANI

1 - YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:

“Şehit Polis Fethi Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması” Yarışma Raportörlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, Alsancak Limanı karşısı Alsancak-İzmir

Tel                                    : 0 232 2933439 - 2931090

Faks                                 : 0 232 293 40 44

İnternet Adresi                 : www.fethisekinheykelyarismasi.com

Elektronik Posta Adresi   : info@fethisekinheykelyarismasi.com

Şartname ve eklerini almak için yarışmacılar ad ve açık adreslerini belirterek;

“Şehit Polis Fethi Sekin Anıt Heykel Yarışması” Raportörlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, Alsancak Limanı karşısı 35220 Alsancak-İzmir

Adresine şahsen başvurabilirler.

Şartname bedeli 10.TL’dir.

Yarışmacılar bu tutarı Vakıfbank İzmir Şubesi IBAN:TR640001500158007292289040 nolu hesap numarasına, “Şehit Polis Fethi Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması Şartname Bedeli” açıklama notu yazdırarak, yatırdıklarına ilişkin belgeyi Yarışma Raportörlüğüne elden ya da faks ile sunduklarında Şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.

Yarışmacılara verilecek belgeler: Alanın vaziyet planı (1/50), Alanın uydu fotoğrafları, Alanın uzak ve yakın çekim fotoğrafları, Yapılması planlanan nizamiye görseli, Büst şeması, Şehit Polis Fethi Sekin'e ait fotoğraflar.

2 - YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

3 - YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE AMACI

Yarışmanın adı “Şehit Polis Fethi Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması”dır.

Bu yarışma ile; 05/01/2017 tarihinde, İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in hatırasının kalıcı bir eser ile yaşatılması istenmektedir. Kendisi büyük bir fedakarlık göstererek, olayın bir felakete dönüşmesini engellemiş ve bu uğurda hayatını kaybetmiştir. Hem Şehit Polis Fethi Sekin’i hem de yaptığı büyük fedakarlığı daima bize ve gelecek kuşaklara anlatan bir anıt heykelin kalıcı bir eser olarak İzmir’e kazandırılması amaçlanmaktadır.

Yarışma figüratif dille anlatılmış bir anıt heykel (anıt-yapıt) yarışması olup, yakın çevre ile birlikte düşünülerek tasarlanacak ve bronz malzeme kullanılacaktır.

4 - YARIŞMANIN YERİ

Yarışmanın konusu olan “Şehit Polis Fethi Sekin Anıt Heykeli” olayın gerçekleştiği yer olan İzmir Adliyesi önündeki, ekli krokide yarışma alanı sınırları biçiminde verilen kısım için tasarlanacaktır. Yarışma alanına İzmir Adliyesi’ne giriş oluşturması amacıyla dört giriş/çıkışlı bir nizamiye binası yapılacaktır. Tasarımların bu bina ile girişlerde yaşanacak yoğunluk göz önünde tutularak ve adliye girişinde oluşturulan bu kamusal alandaki etkisi düşünülerek yapılması önerilmektedir.

5 - YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

5.1. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılabilecektir.

5.2. Yarışma bireysel ya da ekip olarak katılıma açıktır. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak belirtilmesi gerekir.

5.3. Yarışma Şartnamesi İzmir Büyükşehir Belediyesi www.fethisekinheykelyarismasi.com internet sitesinde yayınlanacak ve görülebilecektir.

5.4. Yarışmacılardan yer görme belgesi istenmemektedir.

5.5. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

• Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her turlu işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Şartname alıp ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip halinde katılımlarda bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

 

9 - YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın ilanı                                         22.02.2017

• Soru sormak için son gün                          14.03.2017 Saat 17:00' ye kadar

• Yanıt vermek için son gün                         17.03.2017

• Teslim için son gün                                    28.04.2017 Saat 17:00' ye kadar

• Jüri değerlendirme çalışması                      04.05.2017

• Sonuçların ilan edilmesi                             12.05.2017

• Ödül Töreni ve Kolokyum                         17.05.2017

12 - JURİ ÜYELERİ (DANIŞMAN, ASIL ve YEDEK) VE RAPORTÖRLER

12.1. Danışman Jüri Üyeleri

• Erol AYYILDIZ (İzmir Valisi)

• Aziz KOCAOĞLU (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)

• Mustafa DOĞRU (İzmir Cumhuriyet Başsavcısı)

• Hüseyin AŞKIN (İzmir İl Emniyet Müdürü)

• Dr. Buğra GÖKÇE (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)

12.2. Asıl Jüri Üyeleri

• Yrd. Doç. Oktay ŞAHİNLER (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi), Jüri Başkanı

• Yrd. Doç. Dr. Ahenk YILMAZ (Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi)

• Hasibe VELİBEYOĞLU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürü)

• Müge Deniz BAL (İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürü)

• Prof. Dr. Semra DAŞÇI (Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi)

• Serap GÜL (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü)

• Heykeltıraş Varol TOPAÇ (Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim Heykel Müzesi Koordinatör)

12.3. Yedek Jüri Üyeleri

• Can AYSAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı-Endüstriyel Tasarımcı)

• Mert Taşkın DEMİR (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Araştırma Görevlisi)

• Yrd. Doç. Dr. Kıvanç KILINÇ (Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi)

• Tonguç SERCAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü-Heykeltıraş)

12.4. Raportörler

• Esen KESECİOGLU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü- Heykeltıraş)

• Alev ADIGÜZEL (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü-Sanat Tarihçi)

• İlayda AKBIYIK (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü -Tekniker)

13 - ÖDÜLLER

13.1. Yarışma, 3 Başarı Ödülü ve 3 Mansiyon Ödülü olmak üzere iki gurupta değerlendirilecektir. İdare mansiyon alan yarışmacıların tasarımlarını ileri bir tarihte yeni bir yarışma açmaksızın alma hakkına sahiptir.

13.2. Başarı Ödülü olarak;

Birinci için net                                        50.000 TL

İkinci için net                                          30.000 TL

Üçüncü için net                                      20.000 TL

Olarak belirlenmiştir.

13.3 Mansiyon Ödülü olarak 5 adet eşdeğer ödül verilecek olup her bir yarışmacı için;

Mansiyon net                                         10.000 TL

Mansiyon net                                         10.000 TL

Mansiyon net                                         10.000 TL

Mansiyon net                                         10.000 TL

Mansiyon net                                         10.000 TL

Olarak belirlenmiştir.

13.4. Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce net olarak ödenecektir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğüne banka hesap numaralarını bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılacaktır. Ekip olarak başvurulması durumunda ödeme ekip başına yapılır.

1615/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_29.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_30.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ