22 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29987

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAŞAR PEYNİRİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


BAKLAVALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


4 ADET SANALLAŞTIRMA SUNUCUSU VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA YEDEKLEME ARŞİV CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


18 KISIM 140 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ VE EĞİTİM MANKENLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET BEYAZ RENK MOBİL MUTFAK DORSE İÇ PİYASADAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI HİSSELİ OLARAK İŞYERİ MERKEZİ KOMPLEKSİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Hatay Reyhanlı Belediye Başkanlığından:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “4.160 METRE PANCAR BOŞALTMA MAKİNASI KONVEYÖR ZİNCİR İMALİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


ZİRAİ MÜCADELE (CERCOSPORA) İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAŞAR PEYNİRİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 25.000 kg Kaşar Peynir, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 08.03.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 08.03.2017 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71

1645/1-1


BAKLAVALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 Çuval Baklavalık un, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 28.02.2017 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

1646/1-1


PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 çuval pastalık un, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 28.02.2017 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

1647/1-1


4 ADET SANALLAŞTIRMA SUNUCUSU VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA YEDEKLEME ARŞİV CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet sanallaştırma sunucusu ve 1 adet veri depolama yedekleme arşiv cihazı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/03/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1644/1-1


18 KISIM 140 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ VE EĞİTİM MANKENLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Uşak Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı "18 Kısım 140 Kalem Laboratuvar Malzemesi ve Eğitim Mankenleri", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06/03/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1663/1-1


1 ADET BEYAZ RENK MOBİL MUTFAK DORSE İÇ PİYASADAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Belediyeler Birliği ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1 adet beyaz renk mobil mutfak dorse, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır.

4 - Teklifler, 23.02.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda süresiz geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ İHTİYACI 1 ADET BEYAZ RENK MOBİL MUTFAK DORSE İHALESİ İLE İLGİLİ EK ŞARTLAR LİSTESİ

1) Ticari Şartnamenin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI” başlıklı 2. maddesinin diğer belgeler kapsamındaki (h) bendi çerçevesinde verilecek ilave belgeler:

a) Firma imalatçı ise tesis, makine ve diğer ekipmana ilişkin bilgileri içeren kapasite raporu,

b) Firma genel satıcı (Distribütör) ise imalatçının imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi,

c)  Firma üst yapıcı ise şasi araçta yapılacak tadilattan sonra şasi aracın garantisinin devam ettiğine dair şasi araç üreticileri ve/veya Genel satıcılarından (Distribütörlerinden) alınacak yazıyı teklifleri ile birlikte teklif dosyasında verecektir.

d) Firma, ihale konusu aracın 4703 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri gereği güvenli ürün şartlarına uygun olacağına, söz konusu mevzuata uygun olmaması halinde tüm sorumluluğun firmalarına ait olacağına dair taahhütname ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi verecektir.

Ayrıca İtfaiye aracı, sepetli hidrolik platform, Hidrolik Sıkıştırmalı çöp kamyonu ve damperli kamyon alımlarında ise üst yapı 98/37/EC sayılı Makine Emniyet Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak CE Etiketli olacaktır.

e)  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği” gereğince, Yönetmelik eki listede yer alan her ürün grubu için;

1) “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesi”

2) Yönetmelik eki listede yer alan ve her ürün grubu için belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine listede belirtilen yer, sayı ve özellikte kurulmuş olan servis istasyonlarının,

- Açık adres ve ticaret unvanlarının,

- Telefon ve faks numaralarının,

- Servis yetkililerinin telefon ve faks numaralarının belirtildiği birer sureti,

f) Olması halinde, TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler ile işin gerektirmesi halinde uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, can ve mal güvenliği bakımından önem arz eden ve Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler ile TSE marka zorunluluğu getirilen mallar için TSE belgesi,

g) 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan “Garanti Belgesi Yönetmeliği” uyarınca, garanti belgesiyle satılmak zorunda olan mallara ait garanti belgelerinin birer sureti,

2) Teklif sahibi üretici veya distribütör değilse; üretici veya distribütörün teklif sahibine hitaben vereceği 24 ay süreli araç ve 10 yıl süreli yedek parça temin edeceğine dair yazı, teklif ile birlikte dış zarf içinde verilecektir.

3) Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini firma üstlenecektir. Bu yükümlülüğün firma tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare (malı teslim alan kurum veya kuruluş), garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri, varsa firmanın alacaklarından kesmek veya teminatını nakde çevirmek suretiyle tahsil etmek, yoksa firmadan talep etmek hakkına sahiptir.

Garanti süresi boyunca firma tarafından malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımı sağlanacaktır.

Firmanın, sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen, bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malzemelerde oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır. Firmanın bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkânsız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise firma, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

4) İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

5) İhale konusu ekipmanın tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

6) Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7) İhale konusu ekipmanın teslim süresi, şekli ve teklif edilen araçların marka ve modeli teklif mektuplarında belirtilecek olup, teslimat bu süre içerisinde, teknik şartnamesine ve ihale şartlarına uygun olarak tam, sağlam ve çalışır vaziyette yapılacaktır.

8) İhale konusu ekipman, ihtiyaç sahibi kuruluşa teslim edilinceye kadar her türlü rizikosu firmaya ait olmak üzere firma park sahasında muhafaza edilecektir.

9) Firma tarafından ekipmana TBB logosu ve idarenin belirlediği yazılar yazılacaktır.

10) Ekipmanın teslimi yüklenici tarafından, kurumun uygun gördüğü belediyeye yapılacaktır.

11) İhale konusu ekipmanın teslim - tesellüm işlemleri DMO Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

12) Ticari şartnamenin 2.maddesi “d” bendine uygun olarak düzenlenen taahhütname ile ihale dokümanlarının imzalanmış hali verilecektir. Ofise tevdi edilecek ihale evrakının bir kopyası CD (CD’ye kaydedilmiş) olarak da Ofise verilecektir.

İhale konusu ürünle ilgili teknik özelliklerini gösteren belge, teknik çizim, resim broşür ve tanıtıcı diğer dokümanlar ile DİĞER İHALE DÖKÜMANLARI (teklif mektubu, Geçici teminat, ihale evrak bedeli makbuzu hariç) iki takım olarak Ofise tevdi edilecektir.

13) İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e-posta ve varsa KEP dahil) yazılacaktır.

14) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

15) İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden beş (5) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler, Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

16) Ekipmanın muayenesi fabrika veya üstyapıcı firma park sahasında yapılacaktır, teslim ve tesellüm işlemlerinin Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

17) İhale konusu ekipmanın bedeli ticari şartname hükümleri dâhilinde ödenecektir.

18) İhaleye iştirak edecek firmalar, ilan metninde belirtilen ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırarak alacakları belgenin aslı ve bir suretini diğer belgelerle birlikte teklife ait dış zarf içine koyacaklardır. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

19) Geçici teminat: Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. Ofisimize tevdi edilecek olan geçici teminatta “bu ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan ….. TL’yi Bankamız garanti ettiğinden,” ibaresine yer verilecektir (4734 sayılı yasanın bahsi geçmeyecektir.).

20) Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI: 2017/54131

OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI:

- Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb.     : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07

- Ziraat Bankası Ankara Merkez Şb.                   : TR14 0001 0000 0137 7118 7666 59

- Ziraat Bankası Ankara K.K.K. Şubesi              : TR65 0001 0013 6837 7118 7666 49

- Vakıfbank Merkez Şb.                                     : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26

1540/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 550.000 Adet Big Bag Torba ve Shrinkli Palet Etiketi, 65.000 Adet 25-50 kg manuel dolum torbaları etiketi ve 5.000 Adet 25-50 kg açık palet etiketi alımı işi şartnameler ile sözleşme esasları dahilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                     :  2017/69916

1 - İdarenin:

A) Adresi                                            :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR

B) Telefon ve Faks Numarası             :  0 266 633 72 21- 22/633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi (varsa)     :  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü ve Miktarı                :  550.000 Adet Big Bag Torba ve Shrinkli Palet Etiketi, 65.000 Adet 25-50 kg manuel dolum torbaları etiketi ve 5.000 Adet 25-50 kg açık palet etiketi alımı.

B) Teslim Yeri                                    :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

3 - İhalenin

A) Yapılacağı Yer                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                                 :  13/03/2017 Pazartesi Günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. ve 4.1.3. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve 50,00 TL’lik bedelle satın alınabilir. (Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 60,00 TL.)

İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR (Tel: 0 266 633 72 21 - 22)

6 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 13/03/2017 Pazartesi Günü Saat:14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimi Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır.

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

1601/1-1


KAT KARŞILIĞI HİSSELİ OLARAK İŞYERİ MERKEZİ KOMPLEKSİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Hatay Reyhanlı Belediye Başkanlığından:

1 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi gereği kapalı teklif (artırma) usulü ile HATAY İli, Reyhanlı İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi hudutları içerisinde bulunan, mülkiyeti Reyhanlı Belediyesine ait aşağıda İmar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerine standartlarına uygun olarak idaremizce hazırlatılan avan projesi ve ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnamelerde belirtilen şartlara göre, kat karşılığı hisseli olarak İşyeri Merkezi Kompleksi inşaatı yaptırılacaktır.

2 - Taşınmazın Özellikleri   :

İli /İlçesi                              :  HATAY/Reyhanlı

Mahalle                               :  Mustafa Kemal

Cinsi                                    :  Arsa

Parsel nosu                          :  125 Ada 1 Parsel

Arsa Alanı                           :  13.387.41.m2.

İmar durumu                       :  Ticari Alan

Hisse durumu                      :  Tamamı Belediye Mülkiyetinde.

3 - İşin tahmini bedeli          :  Arsa Payı Hariç, inşaat yapım maliyeti 5.574.716,00.-(beşmilyonbeşyüzyetmişdörtbinyediyüzonaltı) TL’sıdır.

4 - İhale Tarih ve Saati        :  08.03.2017 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5 - İsteklilerde aranan Şartlar ve Belgeler:

İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a) İkametgâh belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks varsa e-mail bilgileri de yazılacaktır)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından c maddesinin (1) ve (2) bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunulması zorunludur.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartnamede ekinde belirtilen ve örneğine uygun iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalı iş ortaklığı sözleşmesi vermesi,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İşin keşif bedelinin %3’ü oranında 167.250,00.-(Yüzatmışyedibinikiyüzelli) TL. tutarında geçici teminat vermesi,

g) Noter onaylı teknik personel taahhütnamesi.

Müteahhit işin başından sonuna İdari şartnamedeki listede yazılı teknik elemanları şartnameye uygun olarak iş başında hazır bulunduracağına dair noterlikçe düzenlenmiş taahhütnameyi vereceklerdir.

h) Noter onaylı yapı araçları taahhütnamesi.

Müteahhit işin başından sonuna kadar İdari şartnamedeki listede yazılı yapı araçlarını şartnameye uygun olarak iş sırasında devamlı hazır bulunduracağına dair noterlikçe düzenlenmiş taahhütnameyi vereceklerdir.

i) Son ilan tarihi itibariyle Belediyeden, İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesinden alınmış Belediye borcu ile Prim ve Vergi borcu bulunmadığına dair belge,

j) 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair taahhütname,

k) İhale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair belge,

l) İşin Yapılacağı yerin görüldüğüne ilişkin Yer Görme Belgesi,

6 - Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması adı ile yapılacak ihalede, inşaatın brüt inşaat alanı üzerinden idari şartnamede ve sözleşme tasarısında belirtilen esaslar üzerinden asgari %35’inin (yüzde otuz beş) İdareye verilmek üzere, artırım yapılması sureti ile ihale edilecektir.

7 - İhale Şartnamesi ile diğer dokümanlar Reyhanlı Belediyesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.

8 - İhaleye katılabilmek için verilecek teklif zarfları, şekli ve içerikleri idari şartnamede belirtildiği gibi hazırlanarak verilecektir.

9 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde İhale Şartnamelerine ait hükümler uygulanacaktır.

11 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü olan 08.03.2017 tarihi, saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Reyhanlı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında verilmesi şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

12 - Bu İşin Şartnamesi ve ihale dokümanları 500,00.-(BEŞYÜZ) TL.’ bedel karşılığında ihale tarihinden en geç ihale tarihi saat 12:00’ye kadar Reyhanlı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

13 - Son 5 (beş) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50’si oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B Üst yapı (bina) işlerinden III. Grup: bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

14 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) teklif edilen bedeli uygun görmede tam yetkili olup, söz konusu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

1639/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “4.160 METRE PANCAR BOŞALTMA MAKİNASI KONVEYÖR ZİNCİR İMALİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2017/74572

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Sivrihisar Caddesi No: 195/C Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 222 230 27 39 (10 Hat) - Dahili 1487/0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi(varsa)  :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi (varsa)              :

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  4.160 metre PANCAR BOŞALT. MAK. KONVEYÖR ZİNCİR İMALİ ZİNCİR (400 boy X 10,4 m) (019.055.11.251.00.30) (PBM. ZİN/001 - NOLU TEKNİK ŞART. GÖRE)

b) Teslim Yeri                              :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) İşin Süresi                                :  Sözleşme imzalandıktan sonra 60 (altmış) takvim gününde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve Saati                          :  15.03.2017 - Çarşamba - Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve 60,00 TL. (Altmış Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60.- Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB. - TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK- TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 15.03.2017 - Çarşamba günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( otuz ) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

1616/1-1


ZİRAİ MÜCADELE (CERCOSPORA) İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/82704

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:

 

İlaç Grubu

Sıra No

Cins ve Özellikleri

Ölçüsü (Kg-Lt)

İhtiyaç Miktarı

I - Azol

(Alternatifli)

1

Flutriafol % 12,5 SC veya

Lt

19.200

2

Flutriafol % 25 SC veya

Lt

9.600

3

Epoxiconazol+Carbendazim %12,5+12,5 SC veya

Lt

15.360

4

Flusilazol % 40 EC veya

Lt

7.680

5

Bitertanol % 30 EC veya

Lt

30.720

6

Difenoconazol % 25 EC veya

Lt

11.520

7

Difenoconazol+Propiconazol % 15+15 EC veya

Lt

11.520

8

Prochloraz+Propiconazol 40+9 EC veya

Lt

48.000

9

Tetraconazol % 12,5 ME veya

Lt

28.800

10

Epoxiconazol+Pyraclostrobın 62,5+85 SE veya

Lt

57.600

11

Tebuconazole+Trıfloxystrobın 50+25 WG

Kg

9.600

12

Epoxiconazol+Fenpropimorph % 8,4+25 SE veya

Lt

28.800

13

Azoxistrobin+Difenoconazol % 12,5+12,5 SC

Lt

19.200

II-Nitro Bileşikler

(Alternatifli)

1

Chlorothalonil (toz) % 75 WP veya

Kg

10.800

2

Chlorothalonil (sıvı) % 50 SC

Lt

16.200

III-Dithiokarbamatlar (Alternatifli)

1

Maneb % 80 WP veya

Kg

25.200

2

Mancozeb % 80 WP

Kg

25.200

 

b) Teslim yeri                         :  Susurluk Şeker Fabrikası Karacabey Ziraat Bölge Şefliği Ambarı.

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 28.04.2017 tarihidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  06.03.2017 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler TL/Tk.100.00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 06.03.2017 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1643/1-1


MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Emek Mahallesi, 11. Sokak (6137 ada 23 parsel) Girne Apt. No: 5/3 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 15 Mart 2017 Çarşamba günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - Ankara İli, Keçiören İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Bartın Sokak (4069 ada 22 parsel) Çiçek Apt. No: 15/6 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 16 Mart 2017 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

3 - Ankara İli, Keçiören İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Bartın Sokak (4069 ada 22 parsel) Çiçek Apt. No: 15/7 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 17 Mart 2017 Cuma günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

4 - İhalelerin tamamı, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığında (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) yapılacaktır.

5 - İstekliler şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatlerine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne teslim edeceklerdir.

6 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya THK Keçiören Şube Başkanlığından (Pınarbaşı Mah. Aşıkpaşa Cad. Bartın Sok. No: 15/2 Keçiören/ANKARA) temin edebilirler.

7 - Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup, 1 (bir) adet şartname bedeli 100,00.-TL’dir.

8 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                   THK Keçiören Şube Başkanlığı (0 312) 356 79 41

1641/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler Girişi No: 1 Birecik / ŞANLIURFA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Yaklaşık 116 Ha. OSB alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu, telekom, kamera sistemi ve menfez inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Birecik / ŞANLIURFA

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  26.144.240 TL

f) Geçici Teminatı                      :  1.830.096,80 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  14/03/2017 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Şanlıurfa Birecik Yönetim Kurulu Başkanlığının Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler Girişi No: 1 Birecik / ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

1637/2-1